Cam-drin Domestig ar hap: Rhestr Wirio Arwyddion Hanfodol Cam-drin Domestig

Rhestr Wirio Arwyddion Hanfodol Cam-drin Domestig

Yn yr Erthygl honMae pob perthynas yn wahanol, gall pob un ohonom gydnabod a derbyn y datganiad hwnnw. Mae perthynas ‘normal’ yn greadur mytholegol yn sicr, mae perthnasoedd yn dod o bob lliw a llun.Mae rhai perthnasoedd yn iach, mae rhai yn afiach ac yn anffodus, mae yna berthnasoedd hefyd sy'n hollol ymosodol ac yn beryglus.

Yn aml mae'n anodd nodi pa agweddau ar eich perthynas sy'n afiach

Y broblem yw ei bod yn aml yn anodd nodi pa agweddau ar eich perthynas sy'n afiach, yn ddifrifol ymosodol neu hyd yn oed yn beryglus. Yn enwedig pan fyddwn ni'n cael ein buddsoddi'n emosiynol yn ein partneriaid ac yn aml eisiau eu helpu mewn unrhyw ffordd, gallwn ni o bosib.Mae'r broblem hon yn gwaethygu oherwydd bod camdriniwr fel arfer yn ystrywgar yn emosiynol ac yn aml yn dalentog wrth beiriannu deinameg perthynas sy'n sicrhau y byddwch chi, fel eu targed, yn teimlo'n flin drostyn nhw, ac eisiau eu helpu gyda'u problemau.

Wrth gwrs, mae'r person hwn yn debygol o fod yn ansefydlog yn feddyliol ac yn emosiynol ac efallai bod ei angen am help yn real, ond nid ydych chi'n mynd i'w newid.


bywyd ar ôl ysgariad i ferched

Hyd yn oed os ydych chi'n meddwl y gallwch chi. Ac mae gennych hefyd eich bywyd eich hun i arwain a theithio i'w ddilyn.Os byddwch chi byth yn cael eich hun yn cyfiawnhau ymddygiad eich partner oherwydd bod angen help arno, yna efallai yr hoffech chi stopio ac arogli'r coffi.

Aseswch agweddau afiach eich perthynas o safbwynt diduedd

Aseswch agweddau afiach eich perthynas o safbwynt diduedd

Mae'n bwysig eich bod chi'n gallu cydnabod ac asesu agweddau afiach eich perthynas o safbwynt diduedd. Ac i'ch helpu chi rydym wedi creu'r rhestr wirio ‘arwyddion cam-drin domestig; i'ch helpu chi ar hyd y ffordd.

Os ydych chi'n adnabod unrhyw un o'r arwyddion hyn neu'n teimlo'n anniogel, mae'n hanfodol eich bod chi'n gweithredu i symud i ffwrdd o'r sefyllfa ac i ddiogelwch emosiynol, meddyliol a chorfforol ar unwaith.

Mae'n bwysig nodi, hyd yn oed os mai dim ond un neu ddau arwydd o gam-drin domestig yr ydych chi'n eu profi ar y rhestr wirio hon, mae'n ddigon ystyried y berthynas yn ymosodol.

Cyn i chi ddarllen arwyddion rhestr wirio cam-drin domestig, gofynnwch i'ch hun a yw'ch partner erioed wedi gwneud ichi deimlo unrhyw un o'r canlynol, ac os oes ganddynt, mae'n arwydd clir bod angen i chi roi sylw i'r rhestr wirio cam-drin domestig oherwydd eich bod yn debygol o wneud hynny bod yn profi rhai symptomau clir o gam-drin domestig.


yn briod ag entrepreneur

 • Os ydych chi'n teimlo'n bryderus, yn cael eich dychryn neu'n ofni sut y bydd eich partner yn gweithredu?
 • Ydych chi bob amser yn gwneud esgusodion am ymddygiad eich partner - i chi'ch hun ac i eraill?
 • Os ydych chi'n credu y gallwch chi helpu'ch partner i newid - trwy newid eich hun neu drwy arllwys cariad ac anwyldeb tuag ato er gwaethaf cael dim yn ôl.
 • Os byddwch chi'n cael eich hun yn gyson yn cerdded ar gregyn wyau trwy geisio peidio â gwneud unrhyw beth a fyddai'n gwylltio'ch partner.
 • Er mwyn cadw'r heddwch, rydych chi bob amser yn gwneud yr hyn y mae'ch partner eisiau i chi ei wneud yn lle'r hyn rydych chi am ei wneud.
 • Os arhoswch gyda'ch partner oherwydd bod ofn yr hyn y byddai'ch partner yn ei wneud i chi, eich plant neu eu hunain pe byddech chi'n torri i fyny.

Arwyddion rhestr wirio cam-drin domestig

Nid oes rhaid i gam-drin domestig fod ar ffurf cam-drin corfforol; gellir ei rannu ar ffurf cam-drin emosiynol neu feddyliol hefyd

Nid oes rhaid i gam-drin domestig fod ar ffurf cam-drin corfforol; gellir ei rannu ar ffurf cam-drin emosiynol neu feddyliol hefyd.

Os ydych chi wedi profi unrhyw un o'r canlynol, mae'n bryd mynd allan.

Os yw'ch partner;

 • Wedi eich gorfodi i gael rhyw.
 • Wedi gafael ynoch mewn modd amharchus neu wedi gwrthod gadael i chi fynd.
 • Wedi gosod ei ddwylo arnoch chi, neu wedi caniatáu i unrhyw un arall osod eu dwylo arnoch chi mewn modd ymosodol, heb eich caniatâd.
 • Wedi tynnu'ch gwallt yn ymosodol.
 • Wedi duo eich llygaid.
 • Wedi gadael cleisiau neu farciau ymddygiad ymosodol arnoch chi.
 • Dinistrio'ch eiddo.
 • Wedi eich gorfodi i gymryd cyffuriau, neu yfed unrhyw beth nad ydych chi am ei yfed.
 • Wedi taflu gwrthrychau atoch chi.
 • Yn ymosodol pan fyddwch chi'n cael rhyw ar ôl i chi fynegi nad ydych chi'n ei hoffi.

Arwyddion cam-drin emosiynol:

Os yw'ch partner;

 • Wedi bygwth eich brifo neu'ch lladd.
 • Yn bygwth niweidio, neu fynd â'ch plant i ffwrdd.
 • Yn bygwth cymryd eu bywyd os byddwch chi'n gadael.
 • Tynnwch sylw at eich diffygion a'ch camgymeriadau yn rheolaidd.
 • Yn eich cyhuddo o bethau rydych chi'n gwybod nad ydyn nhw'n wir.
 • Yn eich beio am eu problemau.
 • Yn beio’r ffordd y maent yn eich trin â’u hanawsterau neu broblemau bywyd.
 • Yn gwneud bygythiadau cynnil neu sylwadau negyddol gyda'r bwriad i'ch dychryn neu'ch rheoli.
 • Yn diystyru'ch anghenion.
 • Yn defnyddio coegni neu “bryfocio” i'ch rhoi chi i lawr.
 • Yn eich cyhuddo o fod yn “rhy sensitif” fel y gallant herio eu hymddygiad ymosodol.
 • Yn ceisio'ch rheoli chi.
 • Yn eich bychanu.
 • Yn gwneud esgusodion am eu hymddygiad.
 • Yn dangos dim tosturi nac empathi erioed.
 • Yn eich cywiro neu'n eich cosbi am eich ymddygiad.
 • Yn eich gorfodi i gael caniatâd i wneud penderfyniadau neu fynd allan i rywle (neu'n gwneud i chi deimlo fel y dylech chi).
 • Yn rheoli eich cyllid.
 • Yn bychanu ac yn eich bychanu,
 • Yn ennill boddhad o wneud ichi deimlo eich bod bob amser yn anghywir.
 • Mae'n rhoi edrychiadau anghymeradwy neu ddirmygus i chi sy'n achosi i chi deimlo cywilydd neu embaras.
 • Yn bell yn emosiynol neu ddim ar gael yn emosiynol y rhan fwyaf o'r amser.
 • Yn analluog i chwerthin ar eu pennau eu hunain.
 • Anoddefgar o unrhyw “ddiffyg parch” ymddangosiadol.
 • Yn croesi'ch ffiniau dro ar ôl tro ac yn anwybyddu'ch ceisiadau.
 • Yn galw enwau arnoch chi, labeli annymunol, neu'n gwneud sylwadau torri o dan eu gwynt.
 • Nid yw'n dangos empathi na thosturi i chi.
 • Chwarae'r dioddefwr a byddai'n well ganddo osgoi cymryd cyfrifoldeb personol trwy eich beio.
 • Yn esgeuluso cosb neu'n eich cefnu i haeru eu hewyllys.
 • Nid yw'n poeni am eich teimladau.
 • Yn eich gweld chi fel eu heiddo.
 • Yn defnyddio rhyw fel ffordd i drin, cosbi a rheoli.
 • Yn rhannu gwybodaeth bersonol a phreifat amdanoch chi â phobl eraill.
 • Yn gwadu bod yn ymosodol yn emosiynol wrth wynebu.

Lapio i fyny

Fodd bynnag, rydych chi'n profi cam-drin domestig, mae'n anghywir, ac mae angen i chi weithredu nawr!