12 Methiannau Cyfathrebu sy'n Achosi Hyd yn oed y Briodas Gryfaf i Fethu

12 Methiannau Cyfathrebu sy

Yn yr Erthygl honMae'n debyg bod rhai o'r priodasau gorau yn chwalu oherwydd problemau cyfathrebu rhwng cwpl .Mae rhai cyplau mor mewn cariad ac wedi ymrwymo i'w gilydd ond nad ydyn nhw'n ymddangos eu bod nhw'n cyd-dynnu oherwydd bod eu cyfathrebu'n ddig.

Ac i ben y cyfan, mae cwnselwyr priodas yn aml yn dyfynnu diffyg cyfathrebu neu materion cyfathrebu mewn priodas fel un o'r rhai sy'n torri'r fargen fwyaf mewn priodas.Felly, mae'n werth yr ymdrech i ddeall pa fethiannau cyfathrebu y gallech eu profi yn eich priodas a cheisio eu cywiro, onid ydych chi'n meddwl?

Ond, sut i drwsio diffyg cyfathrebu mewn perthynas?

Mae'r erthygl yn rhannu'r 12 methiant cyfathrebu mwyaf cyffredin neu materion cyfathrebu mewn perthnasoedd a'r hyn y gellir ei wneud i'w trwsio.1. Gwrando, ond heb wrando

Un o'r methiannau cyfathrebu mwyaf yr ydym yn eu profi yw ein gallu anhygoel i wrando, ond nid i wrando.

Os mai dim ond ein bod ni i gyd newydd sylweddoli bod hyn yn achos enfawr o broblemau mewn priodasau a gallwn ni i gyd fod yn euog ohono. Cymerwch amser i ymarfer datblygu eich sgiliau gwrando i ddod â rhywfaint o heddwch i'ch priodas!

2. Canolbwyntio ar yr hyn sydd angen i chi ei ddadlwytho yn unig

Gall y rhan fwyaf o bobl mewn perthynas gofio amser pan wnaethant ddadlwytho ar eu priod heb unrhyw ddiddordeb mewn clywed beth sy'n digwydd gyda'u priod.

Rydyn ni i gyd yn gwybod nad yw pawb yn cymryd a dim rhoi yn iach, ac mae'n debyg ein bod ni i gyd wedi bod yn euog o hyn yn achlysurol. Osgoi'r methiant cyfathrebu hwn trwy wirio'ch hun yn rheolaidd.

3. Siarad heb wirio'ch hun yn gyntaf

O, dyma un methiant cyfathrebu y gall pob un ohonom faglu arno o bryd i'w gilydd.

Ei gwneud hi'n arfer i fewngofnodi a meddwl cyn i chi ddechrau gweiddi a sgrechian mewn perthnasoedd , a byddwch chi'n arbed rhywfaint o drafferth ac ymryson i'ch priodas!

4. Peidio â gwirio tôn eich llais

John Gottman yn honni iddo ddarganfod yn ei ymchwil mai sut rydych chi'n dechrau trafodaeth yw sut rydych chi'n dod â thrafodaeth i ben.

Felly mae gwirio tôn eich llais i wneud yn siŵr nad yw'n mynd i ddiffodd pethau ar y naws anghywir yn rhywbeth y gallem i gyd ddechrau ei wneud.

Fel hyn, byddwn yn osgoi'r methiant cyfathrebu hwn yn y dyfodol.

5. Cyfathrebu di-eiriau

Peidiwch â gadael i'ch cyfathrebu di-eiriau fod yn fethiannau cyfathrebu sy'n siomi eich priodas. Bydd eich mynegiant wyneb a'ch ystumiau a hyd yn oed rholiau llygaid i gyd wedi'u cofrestru ar gyfer y da neu'r drwg.

6. Blamio

Mae bai yn fethiant cyfathrebu aml sy

Mae bai yn fethiant cyfathrebu aml sy'n digwydd mewn priodas.

Mae'r dirmyg sy'n dweud cynefindra yn briodol yma. Ceisiwch gofio hyn a rhagweld caredigrwydd, diolchgarwch a derbyniad tuag at eich priod cyn i chi ddechrau camu i'r gêm bai.

7. Diraddio'ch priod

Mae'r methiant cyfathrebu hwn yn gam pendant; nid yw'n iawn diraddio'ch priod. Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar adeiladu eich gilydd ac edmygu eu rhinweddau da na chanolbwyntio ar eu rhinweddau gwael.


cytgord priodasol

8. Gwneud rhagdybiaethau

Mae gwneud rhagdybiaethau yn broblem gyfathrebu nodweddiadol sydd gan lawer ohonom; rydym yn aml yn tybio bod rhywun yn ffordd benodol, neu y bydd yn ymddwyn neu'n ymateb mewn ffordd benodol.

Sy'n golygu pan fyddwn yn cyfathrebu, nid oes ots os nad yw'ch priod yn ymateb sut rydych chi'n disgwyl iddo ef neu hi ymateb, rydych chi'n dal i dybio eu bod nhw'n mynd, neu eu bod nhw'n meddwl hynny.

Pa rai all arwain at ansicrwydd ac ansicrwydd ar eich rhan a rhwystredigaeth ar ran eich priod?

9. Rhagamcanu eich ansicrwydd

Taflunio eich ansicrwydd eich hun i

Rydym yn aml yn tybio bod pawb yn meddwl yn yr un ffordd ag yr ydym ni'n ei wneud, ond yn aml nid ydyn nhw'n gwneud hynny. Enghraifft glasurol o berson yn rhagamcanu ei ansicrwydd mewn priodas yw pan fydd un priod yn anarferol o dawel (y gwryw fel arfer).

Efallai y bydd eu priod yn dechrau tybio bod rhywbeth o'i le, yn enwedig gyda'r briodas neu sut mae eu priod yn eu gweld.

Yn yr enghraifft hon, mae'r sefyllfa hon yn digwydd oherwydd gall y priod canfyddiadol ofni y gallai eu priodas daro'r creigiau un diwrnod, neu y gallai eu priod eu cael yn anneniadol wrth iddynt dyfu'n hŷn. Gall hyn arwain at ddadleuon, dryswch, ansicrwydd a bai diangen.

10. Peidio â mynegi eich hun i'ch priod

Mae rhai pobl yn cael amser caled yn dangos eu hunain.

Maen nhw'n ei chael hi'n anoddach cyfathrebu sut maen nhw'n teimlo, a all arwain at deimladau o rwystredigaeth neu o beidio â chael eu deall. Mae'n hawdd datrys y methiant cyfathrebu clasurol hwn; 'ch jyst angen i chi agor ychydig bach mwy i'ch priod a gadael iddyn nhw' eich gweld chi. '

11. Bod â disgwyliadau afrealistig

Mae cymdeithas yn ein dysgu bod ffordd benodol y dylai'r briodas ddelfrydol neu hyd yn oed ffordd o fyw fod, ond nid ydym i gyd yn gallu ffitio'n dwt ym mlychau bach cymdeithas.

Felly os ydych chi wedi adeiladu disgwyliad y bydd eich priodas yn mynd allan fel maen nhw'n ei ddangos yn y cylchgronau sgleiniog, ac yna'n mynd yn wallgof gyda'ch priod am eich siomi, yna rydych chi newydd fynd yn aflan i ddisgwyliadau afrealistig.

Mae disgwyliadau afrealistig yn dramgwyddwyr rheolaidd am achosi methiannau cyfathrebu.

Cofiwch wirio beth mae'ch priod yn ei ddisgwyl o'r briodas, perthynas, ffordd o fyw, a byddwch chi'n caniatáu i chi'ch hun drafod a chreu disgwyliadau realistig sy'n rhoi boddhad i'w gilydd.

Gwyliwch hefyd: Disgwyliadau Partner- Beth rydych chi ‘ei angen’ a beth rydych chi ‘ei eisiau’.

12. Siarad gyda'n gilydd ond ddim yn siarad

Felly rydych chi'n sgwrsio'n rheolaidd am ddim byd rhy bwysig, ond does neb yn mynd i'r afael â'r eliffant yn yr ystafell, neu does neb yn mynegi eu hanghenion, eu breuddwydion, eu dyheadau, eu ffantasïau a'u disgwyliadau.

Sy'n golygu bod popeth yn eich cyfathrebiad yn arwynebol.

Bydd y cyfathrebiad hwn yn eich gosod ar y llwybr cyflym i symud oddi wrth ei gilydd os ydych chi'n caniatáu iddo wneud, a'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw agor ac ymddiried yn eich gilydd yn fwy.