15 Ffyrdd o Atgyweirio Problemau Perthynas

Ffyrdd ar gyfer Trwsio Problemau Perthynas

Yn yr Erthygl honYdych chi'n pendroni sut i drwsio perthynas? A yw'n teimlo wedi torri?Os ydyw, peidiwch â rhoi'r gorau iddi eto ar ddatrys y problemau perthynas. Mewn llawer o achosion, mae yna ffyrdd i drwsio perthynas os yw'r ddwy ochr yn barod i roi'r gwaith i mewn.

Mae yna rai gwych cyngor perthynas allan yna, fel dysgu'n iachach cyfathrebu ac edrych am y da yn eich partner. Rydym wedi cynnwys rhai o'r awgrymiadau hynny ein hunain. Ond beth am yr awgrymiadau llai adnabyddus? Beth arall allwch chi roi cynnig arno pan fydd y cyfan yn ymddangos ar goll?Nid yw'n hawdd ceisio trwsio perthynas, ond nid yw perthnasoedd toredig bob amser heb obaith. Rhowch gynnig ar y 15 ffordd orau hyn o drwsio perthynas a rhoi siawns i'ch un chi wella.

1. Dileu'r gair “Ond”

Mae “ond” yn air peryglus, ac os ydych chi'n trwsio problem perthynas, ceisiwch osgoi ei ddefnyddio.

Dychmygwch eich bod chi'n ceisio siarad pethau â'ch partner, ac maen nhw newydd gyfaddef eu bod nhw'n teimlo fel nad ydyn nhw'n eich gweld chi bellach. Os mai'ch ymateb yw, “ond rwyf wedi bod yn gweithio'n galed,” mae hynny'n dileu eu pryder ar unwaith.Mae “ond” yn gadael y blaid arall yn teimlo fel nad yw'r hyn a ddywedon nhw o bwys. Un o'r ffyrdd mwy effeithiol o ddatrys problemau perthynas yw rhoi “ond” gyda'r ymadrodd syml hwn yn lle: “Ydw, gallaf weld pam rydych chi'n teimlo felly.” Neu, os na allwch ei weld mewn gwirionedd, ceisiwch: “Ie & hellip; allwch chi ddweud ychydig mwy wrthyf am hynny? ”

2. Gwnewch ymdrech ymwybodol i gynyddu positifrwydd

Mae'n swnio'n amlwg, ond os ydych chi am gynyddu positifrwydd yn eich perthynas, lle gwych i ddechrau yw trwy wneud ymdrech i wneud yn union hynny .

Efallai y byddwch chi'n ysgrifennu rhestr o'r holl bethau rydych chi cariad am eich partner (a hyd yn oed yn well, ei ddangos iddyn nhw). Wrth edrych ar sut i drwsio perthynas wael, ceisiwch chwilio am resymau i fod yn hapus gyda'i gilydd , a gwnewch eich gorau i gael gwared ar straenwyr wrth ddatrys y problemau perthynas.

3. Sylweddoli ei bod hi'n iawn gadael i broblem fynd

Pan fydd eich perthynas mewn darn creigiog, gall arwain at fath o or-wyliadwriaeth lle rydych chi'n teimlo fel bod yn rhaid i chi ddelio â phob problem, ar hyn o bryd. Er ei bod yn wir bod angen eich egni a'ch sylw ar rai materion, mae rhai ddim.

Cyn codi mater gyda'ch partner, gofynnwch i'ch hun a oes unrhyw beth i'w ennill o wneud hynny. Peidiwch â chodi pwnc sydd eisoes wedi'i ddatrys neu na allwch wneud unrhyw beth amdano nawr.

4. Rhowch ganiatâd i chi'ch hun am hwyl

Rhowch ganiatâd i chi

Gall pethau ddechrau teimlo'n ddifrifol ac yn drwm pan fydd eich perthynas ar y creigiau . Y broblem yw, mae popeth sy'n teimlo mor enbyd ond yn ychwanegu at yr ymdeimlad ei bod hi'n rhy hwyr i ddatrys problem perthynas.

Os ydych chi am drwsio perthynas undonog, ceisiwch ganiatáu i chi'ch hun gael hwyl yn lle, a gweld a yw hynny'n helpu. Peidiwch â bod ofn bod yn wirion neu'n annwyl neu wneud jôc. Amserlennu ar gyfer a noson allan llawn hwyl , picnic, taith ffordd, neu ymlacio ynghyd â hoff ffilm.

5. Rhowch gynnig ar gerdded yn eu hesgidiau

Mae'n hawdd canolbwyntio cymaint ar sut rydych chi'n teimlo ac, weithiau, pa mor wallgof ydych chi, nes bod safbwynt y person arall yn cael ei anghofio. Weithiau, serch hynny, gweld eu hochr nhw yw'r union beth sydd angen i chi ei wneud wrth fynd ati i ddatrys problem perthynas.

Os ydych chi'n gofyn i chi'ch hun sut i drwsio perthynas afiach, y tro nesaf y byddwch chi ar loggerheads, ceisiwch edrych arno o safbwynt eich partner. Os nad ydych yn siŵr beth yw eu safbwynt, gofynnwch. Gall ychydig o empathi fynd a ffordd bell i drwsio perthynas .

6. Canolbwyntiwch ar sut y gallwch chi newid

Wrth gwrs, rydych chi wedi meddwl ychydig o weithiau am y ffyrdd rydych chi'n dymuno i'ch partner newid. Mae hynny'n naturiol, ac mae pawb yn ei wneud.

Yr unig broblem yw, ni allwch eu newid. Dim ond pan fyddant yn barod y bydd pobl yn newid, ac ni fydd unrhyw faint o gajoling yn gwneud iddynt wneud hynny.

Yn lle hynny, gofynnwch sut y gallwch chi newid i gwella'ch perthynas . Felly, sut i drwsio perthynas wael?

Dechreuwch gyda pha arferion y gallech chi roi'r gorau iddi, neu ddechrau, a pha ymddygiadau y gallech chi eu newid i gynhyrchu awyrgylch mwy iach.

Cymerwch gip ar y fideo am adweithiau cadwyn negyddol a sut i gyflwyno newid.

7. Rhoi'r gorau i'r arfer dicter

Cyn bo hir mae'r arfer dicter yn cynhyrfu, a chyn i chi ei wybod, rydych chi'n treulio talp mawr o ymladd amser gyda'ch partner .

Meddyliwch am y peth - os yw rhywun yn ddig ac yn gweiddi arnoch chi, pa mor debygol ydych chi o wrando'n ofalus a chwilio am ateb?


cynnal a chadw priodas

Mae'r rhan fwyaf o bobl, yn ddealladwy, yn ymateb i ddicter gyda dicter neu ofn.

Mae atgyweirio perthynas yn gofyn am ddeialu'r dicter a gwneud lle i drafodaethau mwy cynhyrchiol.

8. Cytuno i anghytuno

Mae'n iawn os ydych chi a mae'ch partner yn anghytuno weithiau . Nid oes rhaid i chi ddod i gonsensws ar bopeth wrth ddatrys problem perthynas.

Dewiswch beth sy'n bwysig i chi. Pa faterion sydd eu hangen ar eich partner i gytuno â chi arnynt, er mwyn i'ch perthynas weithio? Beth allwch chi ollwng gafael arno a chytuno i anghytuno yn ei gylch? Anelwch at gydweithrediad a gadewch i chi'ch hun anghytuno'n heddychlon o bryd i'w gilydd.

9. Rhowch ffocws ar y rhinweddau da

Rhowch ffocws ar y rhinweddau da

Beth wnaeth ichi syrthio mewn cariad â'ch gilydd? Pa rinweddau wnaethoch chi eu hadnabod wrth gardota'r berthynas a'ch gwnaeth chi'n ddeniadol i'ch gilydd? Beth sydd wedi newid ers hynny?

Fel bodau dynol, rydyn ni'n tueddu i roi mwy o sylw i bethau sydd angen eu trwsio na'r rhai sydd mewn cyflwr da. Felly, neilltuwch amser i gydnabod pethau rydych chi'n eu hoffi am eich gilydd.

Efallai eich bod chi'n ei wneud yn ddyddiol, neu'n wythnosol, y rhan bwysig yw adeiladu arferiad rheolaidd o wneud hyn os ydych chi wir eisiau dechrau trwsio problem perthynas.

10. Gosod ffiniau iach

Un o'r problemau critigol mewn perthynas yw colli hunaniaeth unigol yn raddol oherwydd hunaniaeth y cwpl. Os ydych chi'n teimlo nad oes llawer o le i'ch dewisiadau a'ch penderfyniadau eich hun, efallai ei bod hi'n bryd ystyried gosod ffiniau.

Wrth ystyried sut i drwsio perthynas wael, dechreuwch gyda'r cwestiynau cywir. Beth yw rhai meysydd yr hoffech chi gaffael mwy o unigolrwydd ynddynt fel y gallwch chi deimlo'n fwy medrus?

Pan fyddwch chi'n gwneud rhywbeth ar eich pen eich hun, gallwch chi briodoli'r llwyddiant hwnnw i chi'ch hun yn unig ac mae'ch hunanhyder yn codi. Cytuno ar ba feysydd ddylai fod yn rhan o'ch hunaniaeth chi fel cwpl, a gosod ffiniau ar yr ardaloedd sydd ddim ond eich un chi.

11. Maddeuwch eich gilydd

Mae maddau i'r hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol yn caniatáu inni ganolbwyntio ar y foment bresennol a pheidio â llusgo problemau yn y gorffennol heddiw. Mae maddeuant yn broses ac mae'n cymryd amser.


pwysigrwydd perthynas deuluol

Gall deall beth ddigwyddodd, pam y digwyddodd fel yna, beth oedd eu persbectif eich helpu i faddau yn haws.

I astudio canfu fod cydberthynas rhwng rheoli ymddygiadau mewn partneriaeth a derbyn cosb gorfforol yn ystod plentyndod.

Gall deall craidd y broblem a pham eu bod yn ymddwyn yn y fath fodd eich helpu i faddau a'u helpu i weithio ar y materion sylfaenol.

12. Gwnewch arfer o roi cynnig ar bethau newydd

Ar wahân i weithio ar broblemau i ddatrys y berthynas, gallwch ei gwella trwy ganolbwyntio ar greu profiadau unigryw.

Ynghyd â meddwl am yr hyn a'ch denodd at eich gilydd a pha rinweddau rydych chi'n eu gwerthfawrogi, cyflwynwch brofiadau newydd i'ch bywydau.

Trefnwch weithgareddau a fydd yn eich helpu i ddod i adnabod eich gilydd unwaith eto a chael hwyl.

Mae chwerthin gyda'ch gilydd yn gwneud ichi deimlo'n gysylltiedig, ac yna mae datrys problemau yn dod yn fwy cyfforddus.

I astudio wedi dangos bod anhawster pwnc yn cael ei effeithio nid yn unig gan anhawster pwnc ond gan foddhad priodas hefyd. Felly, gall gweithio ar gael mwy o lawenydd yn y berthynas newid y math o gyfathrebu a ddefnyddiwn wrth weithio ar bynciau anodd.

13. Cymdeithasu mwy

Pan fyddwn yn canolbwyntio ar un berthynas yn unig, mae popeth yn cael ei ehangu, problemau yn arbennig. Felly, sut i drwsio perthynas mewn trafferth?

Amgylchynwch eich hun gyda phobl sy'n eich helpu i deimlo'n egniol ac ennill safbwyntiau newydd.

Yn ogystal, er ein bod yn treulio amser gyda ffrindiau, rydym yn ail-egnïo ac mae gennym fwy o allu i weithio ar broblemau. Ni allwch arllwys o cp gwag, felly gofalwch amdanoch eich hun fel y gallwch atgyweirio'ch perthynas.

14. Ystyriwch gwnsela

Ystyriwch gwnsela

Un o'r ffyrdd sicr o ddatrys y berthynas yw ceisio cymorth gan weithiwr proffesiynol a all eich helpu i adnabod y broblem a dod o hyd i ffyrdd effeithiol o'i datrys. Yn ogystal, os ydych chi'n pendroni sut i drwsio camgymeriad mawr mewn perthynas, ystyriwch gwnsela.

Nid yw hyn yn golygu y bydd angen cwnselydd arnoch unrhyw bryd y byddwch yn ymladd. Yn lle, byddant yn eich helpu i gaffael offer y gallwch eu defnyddio ar eich pen eich hun ar ôl gorffen cwnsela.

Mae'r ffocws mewn cwnsela ar sgiliau cyfathrebu a datrys problemau. Mae yna lawer o gamau i drwsio perthynas, a bydd cwnselydd yn eich arwain drwyddynt. Gall hyn eich arwain at ddeall eich partner mewn ffyrdd nad ydych erioed wedi meddwl yn bosibl.

15. Ailgysylltwch yn rhywiol

Rydym yn cyfathrebu ar lafar ac ar lafar. Gallwn weithio ar ddatrys problemau ar lafar. Fodd bynnag, rhaid i ni beidio ag anghofio gofalu am yr awyren ddi-eiriau hefyd.

Cofiwch, pan ddechreuoch chi ddyddio pa mor hawdd oedd hi i ddatrys problemau pan oedd pethau yn yr ystafell wely yn gweithio. Roedd gennych chi rywbeth a oedd yn eich cysylltu cyn ac ar ôl ymladd. Mae'n werth buddsoddi yn y maes hwn hefyd.

Gall atgyweirio eich perthynas fod yn ganlyniad i ymdrechion i ailgynnau'r angerdd o ddechrau'r berthynas. Gall helpu i fynd ar y ‘dyddiad cyntaf’ eto.

Dychmygwch mai dim ond nawr y gwnaethoch chi gwrdd a gweithredu fel y byddech chi yn y senario hwnnw. Beth fyddech chi'n ei ofyn i'ch gilydd, i ble fyddech chi'n mynd, a sut fyddech chi'n hudo'ch gilydd?