5 Awgrymiadau Gwych i Helpu'ch Priodas i Oroesi anffyddlondeb

Mae Priodas yn Goroesi ar ôl Anffrwythlondeb

Yn yr Erthygl honOs ydych chi'n berson priod nad yw wedi profi anffyddlondeb yn eich perthynas eich hun (ac mae hynny'n wych i'w glywed), mae'n debyg, mae gennych chi aelod o'r teulu neu ffrind sydd wedi cwympo'n ysglyfaeth i anffyddlondeb mewn priodas neu sy'n ei chael hi'n anodd mynd ar drywydd anffyddlondeb sydd wedi goroesi .Y realiti anffodus yw y bydd hanner yr holl briodasau, yn ôl pob sôn, yn profi perthynas - boed yn gorfforol neu'n emosiynol - yn ystod y cwrs.

Mae priod twyllo yn hollol gyffredin

Pan fydd priodasau dan straen ac yn brin o foddhad mewn perthynas, mae anffyddlondeb yn aml yn magu ei ben hyll mewn perthnasoedd. Byddai'n ddefnyddiol gwybod yr arwyddion ysgubol hyn o anffyddlondeb priodasol i wybod a yw'ch partner yn twyllo.Mae'r rhesymau dros anffyddlondeb priodasol yr un mor helaeth ac unigryw â'r priodasau eu hunain, ond rhai o'r prif achosion yw cyfathrebu gwael, diffyg agosatrwydd ac anghenion personol ddim yn cael eu diwallu.

Rheswm mawr arall yw bod un neu'r ddau unigolyn yn teimlo fel bod eu partner yn eu cymryd yn ganiataol.

Dyna pam ei bod mor bwysig gwneud y dewis dyddiol i wneud eich gŵr neu'ch gwraig yn brif flaenoriaeth, eu trin fel eich ffrind gorau a pheidio â'u hanwybyddu pan fyddant yn rhannu gyda chi eu bod yn anhapus, yn ansicr neu'n anfodlon â rhywbeth sy'n digwydd o fewn y berthynas.Ond beth ydych chi'n ei wneud os byddwch chi'n dioddef anffyddlondeb? A oes ffordd y gallwch wella a gall eich priodas fynd heibio i sefyllfa mor drasig o anffyddlondeb goroesi?

Os ydych chi'n chwilfrydig ynglŷn â sut i drwsio priodas ac anffyddlondeb sy'n goroesi, dyma 5 awgrym gwych i'w cadw mewn cof wrth oroesi anffyddlondeb.

1. Penderfynwch eich bod am ymladd dros eich priodas

Penderfynwch eich bod am ymladd dros eich priodas


proses cynghori ar briodas

Pan addawsoch chi a'ch priod garu'ch gilydd nes bydd marwolaeth yn eich rhan chi ar ddiwrnod eich priodas, roedd yn ddatganiad cyhoeddus, waeth beth, mae awydd i gynnal ymrwymiad a chysylltiad pwerus.

Mae'n wir, pe bai'ch partner yn twyllo arnoch chi eu bod wedi peryglu eu haddunedau yn ddifrifol; fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid i'ch priodas ddod i ben.

Trwy wneud y penderfyniad yn gyntaf i weithio trwy ganlyniad y berthynas, cewch eich synnu gan faint o gryfder a dycnwch a fydd gennych er mwyn gweithio gyda'n gilydd i oroesi anffyddlondeb a chryfhau'ch undeb.

2. Gwyliwch gyda phwy rydych chi'n siarad a faint rydych chi'n ei ddweud

Mae'n eithaf cyffredin i ddioddefwr perthynas fod eisiau ceisio dilysiad gan eraill; clywed pobl yn dweud ei bod yn iawn brifo, i beidio ag ymddiried a hyd yn oed fod yn ddig am dymor.

Ond mae'n rhaid i chi gofio, er y gall eich emosiynau fod dros dro, efallai y bydd y bobl rydych chi'n siarad â nhw yn dewis peidio byth â maddau i'ch priod. Hefyd, mae siawns y byddan nhw hefyd yn rhannu'r hyn a ddigwyddodd gyda phobl eraill.

Dyna pam ei bod yn gwbl hanfodol eich bod yn ddetholus gyda phwy rydych chi'n siarad. Ewch at unigolion sy'n ddibynadwy, a fydd yn eich cefnogi chi a'ch priodas. Gofynnwch am unigolion sydd wedi profi eu bod yn gallu cynnig cyngor gwirioneddol gadarn ar anffyddlondeb sydd wedi goroesi.

3. Gweler cynghorydd priodas

Gweld cwnselydd priodas

Gofynnwch i unrhyw un sydd wedi bod trwy berthynas o’r blaen ynglŷn â sut i helpu eich priodas i oroesi anffyddlondeb ac un o’r pethau y mae’n debyg y byddan nhw’n dweud wrthych chi yw y dylech chi weld cwnselydd priodas.

Os ydych chi'n mynd ar drywydd anffyddlondeb sydd wedi goroesi, bydd angen i chi ddelio â gweithiwr proffesiynol sy'n fedrus, yn wrthrychol ac yn gallu darparu cwnsela diduedd ac atebion effeithiol i sicrhau bod eich priodas ar y trywydd iawn.

4. Gweithio ar adfer agosatrwydd

Mae adfer o anffyddlondeb yn broses araf a gofalus. Efallai na fyddwch yn barod i gael rhyw ar unwaith ond mae agosatrwydd yn ymwneud â mwy na'r hyn sy'n digwydd yn yr ystafell wely .


3 blynedd o briodas

Mae angen i'r ddau ohonoch siarad am eich teimladau os ydych chi'n chwilio am gyngor ar oroesi anffyddlondeb. Mae angen i'r ddau ohonoch nodi beth yw eich anghenion.

Mae goroesi anffyddlondeb ac iachâd rhag anffyddlondeb yn bosibl ond ar gyfer hynny mae angen peth amser i ffwrdd ar y ddau ohonoch i gael seibiant o ofynion beunyddiol bywyd fel y gallwch ganolbwyntio ar eich perthynas a gadael anffyddlondeb priodasol ymhell ar ôl yn y gorffennol.

Mae materion neu odineb mewn priodas yn tueddu i fod yn rhybuddion enfawr o eglurder o fewn priodas a mwy o weithiau na pheidio, mae'r eglurder yn gysylltiedig â phroblemau agosatrwydd â gwreiddiau dwfn. Mae meithrin cysylltiad emosiynol o'r pwys mwyaf o ran iachâd eich perthynas.

5. Cymerwch hi un diwrnod ar y tro

Cymerwch hi un diwrnod ar y tro

Sut i ddod dros berthynas ac adfer eich teimladau a'ch bond cariad â'ch priod?

Deall a gwneud heddwch â'r pedwar cam adfer anffyddlondeb hanfodol, yw'r allwedd i oroesi anffyddlondeb ac atgyfodi'ch hun a'ch priodas.

Mae'r camau hyn yn sbectrwm eang o darganfod carwriaeth, galaru dros yr hyn a golloch, derbyn o'r hyn a ddigwyddodd a ailgysylltu gyda chi'ch hun ac eraill.

Mae angen i glwyf, p'un a yw'n gorfforol neu'n emosiynol, wella. A'r gwir amdani yw, waeth faint o bethau rydych chi'n eu gwneud, dim ond gydag amser y gall ac y bydd rhai pethau'n gwella.

Er mwyn goresgyn anffyddlondeb mae'n hanfodol nad ydych chi'n rhoi llawer o bwysau arnoch chi'ch hun neu'ch priod i ddod dros y berthynas.

Awgrym pwysig ar sut i ddelio ag anffyddlondeb yw penderfynu yn ddoeth ac ar y cyd i wneud y dewis i aros gyda'i gilydd ac yna rhoi'r gefnogaeth sydd ei hangen ar ei gilydd i fynd trwy'r broses iacháu - un diwrnod ar y tro.

Sut i ddod dros anffyddlondeb a phriod twyllo

Sut i faddau anffyddlondeb?

Yn gyntaf, mae'n hanfodol cofio hynny mae maddau i bartner twyllo yn broses ddeublyg .

Mae angen i chi faddau i'r partner sy'n ceisio maddeuant ac sydd mor awyddus â chi i ailadeiladu priodas iach trwy wneud yr aberthau gofynnol a buddsoddi ynoch chi a phartneriaeth gyfartal mewn priodas.

Os gwnewch hynny, er y bydd y berthynas bob amser yn rhywbeth y byddwch chi'n ei gofio, nid y ffordd rydych chi'n teimlo amdano y flwyddyn nesaf fydd yr union ffordd rydych chi'n teimlo amdano heddiw. Nid dywediad poblogaidd yn unig yw amser yn gwella pob clwyf.

Mae'n realiti y gellir ymddiried ynddo.

Cymerwch eich amser. Canolbwyntiwch ar iachâd a goresgyn anffyddlondeb. Gwyliwch beth sy'n digwydd. Mae'r camau hyn yn ffyrdd effeithiol a meddylgar o oroesi anffyddlondeb ond dim ond os ydych chi a'ch partner yn penderfynu ysgwyd pigiad anffyddlondeb mewn priodas.