Troi Perthynas wenwynig yn Berthynas Iach

Gall perthnasoedd ddod yn wenwynig iawn. Pan fydd cwpl yn delio â chaledi annisgwyl a gorfodaeth gyfathrebu, gall bond unwaith-solet grwydro i gysylltiad sigledig.

Er nad oes unrhyw un yn dymuno cael y math hwn o orfodaeth mewn partneriaeth, gall ddigwydd. O alw enwau i ymddygiad ymosodol llwyr, gall y bond fynd yn annioddefol yn y pen draw.Pan fydd hyn yn digwydd, rydyn ni eisiau “allan yn aml.” Dyma pryd rydych chi'n sylweddoli eich bod chi mewn perthynas wenwynig yn wir.

Gellir diffinio perthynas wenwynig fel unrhyw berthynas lle mae naill ai un neu'r ddau bartner yn ymroi i arferion, moesau neu ymddygiadau penodol sy'n niweidiol yn emosiynol ac, ar brydiau, yn gorfforol.

Mewn perthynas wenwynig, mae'r person gwenwynig yn niweidio hunan-barch ei bartner trwy greu amgylchedd anniogel a rheolaethol.

A all perthynas wenwynig ddod yn iach ? Yn sicr. Mae'n cymryd amser ac egni, ond gallwn ni adeiladu perthynas a all oroesi materion a llysgenhadon yn y dyfodol.

Beth yw'r allwedd i symud perthynas wenwynig i diriogaeth perthynas iach? Dysgu o'r gorffennol.

Mae'n swnio'n syml, ond mae'n wirioneddol yr allwedd i symud ymlaen o berthynas wenwynig . Os ydym yn barod i gydnabod bod ein camsyniadau blaenorol yn llywio ein cyfeiriad yn y dyfodol, mae gobaith am dwf ac eiliad gadarnhaol.

Gwyliwch hefyd:

Arwyddion perthynas wenwynig

  • Mewn perthynas wenwynig, rydych chi'n mynd mor llawn tyndra, yn ddig ac yn gandryll o amgylch eich partner sy'n cronni egni negyddol yn eich corff sy'n arwain yn ddiweddarach at gasineb at eich gilydd
  • Rydych chi mewn perthynas wenwynig os nad yw'n ymddangos eich bod chi'n gwneud unrhyw beth yn iawn, waeth pa mor anodd rydych chi'n ceisio ei wneud yn berffaith.
  • Unwaith na fyddwch chi'n teimlo'n hapus o amgylch eich partner, mae'n arwydd rhybuddio eich bod chi mewn perthynas wenwynig.
  • Mae'r cerdyn sgorio perthynas yn datblygu dros amser oherwydd bod un partner neu'r ddau bartner mewn perthynas yn defnyddio camweddau yn y gorffennol i geisio cyfiawnhau cyfiawnder cyfredol.
  • Bydd partner gwenwynig eisiau ichi ddarllen ei feddwl yn awtomatig i ddarganfod beth maen nhw ei eisiau.
  • Os yw'ch partner yn gwneud ichi deimlo fel bod angen i chi fod yn dawel ac yn gytûn wrth roi eu hanghenion yn gyntaf yn gyson - rydych chi mewn perthynas wenwynig.

Mae llawer mwy o arwyddion o berthynas wenwynig y mae'n rhaid i chi edrych amdanynt.

Mae gwybod yr arwyddion hyn yn ddefnyddiol, ond sut i ddod dros berthynas wenwynig neu sut i symud ymlaen o berthynas wenwynig?

Os ydych chi cael amser caled yn gadael i bobl wenwynig neu ollwng perthnasoedd gwenwynig ac rydych yn gyson yn chwilio am ffyrdd o ddod â pherthynas wenwynig i ben er mwyn iachâd o berthynas wenwynig.

Yn y darn sydd i ddod, edrychwn ar gwpl “astudiaeth achos” a oedd yn gallu delio â chaledi oherwydd cryfder eu bond.

Tyfodd y berthynas o wenwyndra oherwydd bod y cwpl eisiau adeiladu teulu cryfach. A allai hyn weithio i'ch partneriaeth hefyd?

Astudiaeth achos gyflym

Fe darodd y dirwasgiad mawr y teulu’n sgwâr ar yr ên. Cafodd Bill, a oedd â swydd dda yn adeiladu RVs mewn ffatri yn Indiana, ei ddiswyddo heb unrhyw ragolygon am swydd arall.

Cymerodd Sara, sydd wedi gweithio'n rhan-amser mewn llyfrgell leol, fwy o oriau mewn ymgais i wneud cyfran o'r incwm a gollwyd.

Torrwyd cyllideb y teulu. Canslo gwyliau. Roedd dillad yn pasio i lawr trwy'r tri bachgen grisiau. Cafodd y tŷ ei roi ar y farchnad - gan y banc - oherwydd nad oedd arian i dalu'r morgais.

Yn nyddiau llwm y dirwasgiad, roedd y teulu'n byw mewn Mesur RV midsized wedi'i rentu gan ei gyn-gyflogwr.

Dychmygwch y sefyllfa. Roedd teulu o bump yn gwersylla allan mewn cartref dwy ystafell wely ar olwynion wedi'u lleoli mewn cornel ar faes gwersylla KOA lleol.

Coginiwyd llawer o brydau bwyd dros dân. Glanhawyd y golchdy ar beiriannau a weithredir gan ddarnau arian i lawr yn siop y gwersyll. Gwnaeth Bill swyddi rhyfedd o amgylch y gwersyll, i wneud iawn am gost rhentu'r safle. Roedd yn arw, ond fe wnaethant lwyddo.

Mae pawb yn gwneud eu rhan. Pawb yn annog y llall. Llygaid yn sefydlog ar obaith amseroedd gwell.

Yn ystod y gwersyll hwn, daeth Sara ar draws rhai bwlis ymhlith y fan hon ar un adeg yn agos at ffrindiau. Wrth i’w “ffrindiau” ddysgu am sefyllfa deuluol Sara, fe wnaethant bigo.

Pam na all eich gŵr ddod o hyd i swydd weddus? Pam nad ydych chi'n ei adael, mynd â'ch plant, a bwrw ymlaen â'ch bywyd?

Roedd y gwlithod yn ddidostur. Un bore, mewn arddangosfa arbennig o ddidostur o fwlio, cafodd Sara ei chornelu gan gyn-ffrind arbennig o ddi-galwad a gyflwynodd gwestiwn torri:

“Onid ydych chi'n dymuno i chi gael cartref go iawn a gŵr go iawn, Sara?”

Roedd retort Sara yn bwyllog ac yn aeddfed. Cyhoeddodd, “Mae gen i briodas fendigedig, ac mae gennym ni gartref go iawn. Nid oes gennym dŷ i'w roi ynddo. ”

Dyma’r peth am ymateb Sara. Pe bai Sara wedi ymateb ddwy flynedd o’r blaen, byddai wedi bod yn gyflym i gondemnio ei gŵr a gwrando ar gyngor ei ffrind i gefnu ar y llong.

Am flynyddoedd, bu Bill a Sara yn cael eu torri mewn gwenwyndra. Roedd eu perthynas yn cael ei faich gan drafferth ariannol, indiscretion rhywiol, a phellter emosiynol.

Pan nad oeddent yn dadlau, fe wnaethant wahanu’n emosiynol ac yn gorfforol oddi wrth ei gilydd, gan gilio i gorneli ar wahân o’r tŷ. Mewn gwirionedd, nid oedd yn berthynas o gwbl.

Y trobwynt? Un diwrnod fe gyrhaeddodd Sara a Bill sylweddoliad ar y cyd.

Sylweddolodd Sara a Bill na allent gael y diwrnod yn ôl. Bob dydd roeddent yn gwrthdaro, roeddent yn colli diwrnod o gysylltiad, cyfle, a gweledigaeth a rennir.

Ar sodlau'r datguddiad hwn, gwnaeth Sara a Bill ymrwymiadau i'w gilydd. Fe wnaethant ymrwymo i barchu syniadau a gweledigaeth ei gilydd.

Fe wnaethant ymrwymo i gymryd rhan mewn cwnsela da a thynnu eu plant i'r cylch cwnsela hefyd.

Penderfynodd Sara a Bill na fyddent byth yn rhoi diwrnod arall i wrthdaro heb ei ddatrys, anghydfodau chwerw, pellter emosiynol a chorfforol.

Yn gwella o berthynas wenwynig

Nid oes raid i ni dderbyn perthnasoedd sy'n cael eu torri mewn dicter, pryder a gelyniaeth drom. Os ydym yn barod i ailgyflwyno ein hunain i therapi a sgwrsio da, mae gennym y gallu i symud ymlaen mewn ffordd iach a realistig.

Ydych chi a'ch anwylyd yn barod i symud ymlaen? Felly sut i droi perthynas wenwynig yn un iach, l et mi awgrymu'r blaenoriaethau canlynol.

  • Peidiwch â dweud pethau am eich arwyddocaol heblaw na ellir eu “cymryd yn ôl.” Os ydych chi'n mynd i'r afael â'r ymddygiad rydych chi'n anghytuno ag ef yn lle ymosod ar yr unigolyn, rydych chi ar y trywydd iawn.
  • Gwneud therapi yn flaenoriaeth yn eich perthynas. Gwnewch hyn nawr, nid pan mae'n rhy hwyr.
  • Cofiwch mai dim ond un cyfle sydd gennych ar y dydd. Peidiwch â throsglwyddo'ch diwrnod i chwerwder.
  • Adennill digymelldeb. Gwnewch rywbeth cariadus ac annisgwyl gyda'ch un annwyl.

Ranna ’: