6 Ffyrdd Defnyddiol i Ddelio â Rhieni Gor-ddiffygiol

6 Ffyrdd Defnyddiol i Ddelio â Rhieni Gor-ddiffygiol

Yn yr Erthygl honMae gwahaniaeth bob amser rhwng bodau dynol ac anifeiliaid. Er y byddai anifeiliaid yn gadael i'w plant archwilio eu hamgylchedd heb fawr o edrych drosodd, mae bodau dynol weithiau'n amddiffyn eu plant yn eithaf.Mae yna rhai rhieni Pwy yw esgeulus , mae rhai yn niwtral , tra y mae rhai gor-ddiffygiol . Yr hyn y mae rhieni gor-ddiffygiol yn ei anghofio yw bod eu nodwedd yn cyfyngu eu plant ac yn eu gwneud yn ddibynnol.

Eithr, eu mae plant yn dymuno torri'n rhydd ac yn gobeithio hedfan yn uchel. Mae'r darn canlynol yn ganllaw i blant ei wneud nodi rhianta gor-ddiffygiol a sut i ddelio â rhieni gor-ddiffygiol.Arwyddion rhieni gor-ddiffygiol

1. Cymryd diddordeb ym mywyd eich plentyn

Rhieni gor-ddiffygiol cymryd diddordeb dwfn ym mywyd eu plentyn hyd yn oed pan fyddant yn oedolyn. Maent am sicrhau nad yw eu plentyn yn mynd trwy unrhyw broblem. Os felly, cysylltwch nhw â phroblemau eu plentyn a cheisiwch eu datrys.

Nid yw hyn yn adlewyrchu'n dda a phan fydd y plentyn yn cyrraedd yr arddegau; maent naill ai'n digio neu'n dibynnu ar eu rhieni.2. Peidiwch â rhoi cyfrifoldebau iddynt

Un o arwyddion mam sy'n gor-amddiffyn yw eu bod yn atal eu plant i ysgwyddo unrhyw gyfrifoldeb. Pan maen nhw'n blant, rhaid i'r rhieni helpu eu plant mewn amryw o bethau. Unwaith y byddant yn tyfu i fyny, dylai rhieni roi'r gorau i'w helpu o gwmpas gyda thasgau.

Ond, mae yna famau sy'n parhau i arlwyo i wneud pethau eu plentyn, fel gwneud eu gwely a chadw eu hystafelloedd yn lân.

Mae arbenigwyr yn condemnio hyn yn gryf ac yn argymell rhieni i wneud eu plant yn annibynnol.3. Gor-gysur eich plant

Mae mam or-ddiffygiol neu dad gor-ddiffygiol yn cymryd gofal gorau eu plant.

Mae'n arferol i blant syrthio a brifo'u hunain wrth chwarae o gwmpas.Fel arfer, mae rhieni'n consol am beth amser ac yn gadael iddyn nhw chwarae eto. Fodd bynnag, yn achos rhieni gor-ddiffygiol , nhw poeni hyd yn oed am frech fach a gwneud beth bynnag sy'n bosibl o fewn eu terfynau i sicrhau bod eu plant yn ddiogel.

4. Rheoli eu cysylltiad cymdeithasol

Mae rhieni'n dymuno bod eu plant yn y cylch cymdeithasol cywir.

Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o rieni yn eu tywys trwy hyn ond eu gadael i wneud eu penderfyniad eu hunain. Mae pethau'n newid yn achos rhieni gor-ddiffygiol , sy'n mynd i'r sylfaen o ddewis y ffrind iawn a'u cyfyngu i archwilio'r byd ar eu pennau eu hunain.


adeiladu mapiau cariad

Delio â rhieni gor-ddiffygiol

Ers i ni nodi nodweddion rhieni gor-ddiffygiol , gadewch inni nodi'r manylion ar beth i'w wneud am rieni amddiffynnol a chael eich rhyddid yn ôl.

1. Adeiladu'r ymddiriedolaeth

Ydych chi erioed wedi meddwl pam mae rhieni'n rhy ddiffygiol?

Mae hyn wrth iddyn nhw fynd trwy gyfnod gwael fel plant ac nid ydyn nhw am i chi fynd trwy'r un llwybr.

Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n dechrau rhannu pethau gyda nhw a'u cadw yn y ddolen, hyd yn oed cyn iddyn nhw ofyn cwestiwn i chi, byddech chi'n datblygu ymddiriedaeth a bydd pethau'n symud yn esmwyth.

Felly, peidiwch â gadael iddyn nhw fod ag unrhyw amheuon. Rhannwch y newyddion pwysig eich hun a'u cadw'n hapus.

2. Siaradwch â nhw

Siaradwch â nhw

Gall syndrom mam gor-ddiffygiol amharu ar ddyfodol plentyn.

Pan gyrhaeddodd y plentyn yr arddegau, bydd naill ai'n digio'i cynghorion rhieni neu a fyddai'n dod yn hollol ddibynnol arnyn nhw. Mae'n rhaid bod yn rhaid i chi wneud hynny siaradwch â'ch rhieni gor-ddiffygiol a rhannwch eich teimladau gyda nhw. Gadewch iddyn nhw wybod beth yw eich barn am eu nodwedd or-ddiffygiol a sut mae'n niweidio chi fel person.

3. Gofynnwch iddyn nhw ddangos rhywfaint o ffydd ynoch chi

Pam mae rhieni mor or-ddiffygiol?

Wel, gallai un o'r rhesymau fod hynny mae ganddyn nhw sicr amheuon am eu plant . Maent yn ofni y gallai eu plant wneud penderfyniadau anghywir ac y byddent yn glanio'u hunain mewn trafferth y tu hwnt i wella.

Un o'r atebion gorau i osgoi ymyrraeth rhieni gor-ddiffygiol yn eich bywyd yw gofyn iddynt ymddiried ynoch. Dangoswch iddyn nhw eich bod chi'n oedolyn oedrannus ac yn gallu gwneud penderfyniadau gwell heb eu harweiniad.

Os byddwch chi'n llwyddo yn hyn o beth, gallai pethau newid .

4. Esboniwch pryd mae angen help arnoch chi neu pan nad oes angen help arnoch chi

Esboniwch iddyn nhw pryd mae angen eu help arnoch chi a phryd nad ydych chi eisiau

Bydd plant bob amser yn blant i rieni.

Maent yn ystyried eu cyfrifoldeb i helpu eu plant. Fodd bynnag, mae rhieni gor-ddiffygiol yn gorwneud hyn ac yn gwneud eu plant yn ddibynnol arnyn nhw.

Os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n dibynnu mwy ar eich rhieni a'u bod nhw'n rhy amddiffynnol ohonoch chi, esboniwch iddyn nhw yn bwyllog y byddech chi'n estyn allan atynt pryd bynnag y byddai angen eu help arnoch chi.

5. Peidiwch â brwydro am y rhyddid

Nid yw byth yn hawdd delio â rhieni gor-ddiffygiol .

Tra'ch bod chi'n ceisio sicrhau bod eich rhieni'n cael eich neges ac yn rhoi rhywfaint o ryddid i chi, mae'n rhaid i chi sicrhau hynny rhaid i chi beidio â chynhyrfu .

Weithiau, pan fyddwch chi'n mynegi eich meddyliau, efallai na fydd eich rhieni'n ei gymeradwyo i ddechrau. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i chi fod yn ddig a mynd â'r sgwrs i gyffyrddiad gwahanol.

Rhaid i chi fod yn bwyllog a rhoi peth amser iddyn nhw ddeall hyn.

6. Sefydlu ffin iach

Mae ffiniau personol yn hanfodol i bawb, hyd yn oed gyda'ch rhieni. Os ydych chi'n byw gyda'ch rhieni, yna mae'n rhaid i chi ddod o hyd i ffordd i sefydlu ffin iach lle nad ydych chi'n tarfu ar y trefniant teuluol.

Os ydych chi'n byw i ffwrdd o'ch rhieni gor-ddiffygiol , yna mae'n rhaid i chi sicrhau bod beth a faint i'w rannu a chysylltu â nhw.

Gall peidio â chysylltu â nhw hefyd arwain at broblemau, felly cymerwch alwad ddoeth.