Heriau Trais yn y Cartref: Perthynas sy'n llawn Peril

Heriau Trais yn y Cartref: Perthynas sy

Yn yr Erthygl hon

Os yw trais domestig yn codi ei ben hyll, a ellir achub partneriaeth agos? Ddim yn debyg, meddai arbenigwyr.

Mae hyd yn oed mwy nag anffyddlondeb, trais gan un partner ar un arall, neu drais gan y ddau yn torri bargen gan fod yr ymddiriedaeth a'r diogelwch sylfaenol wedi'u torri.

Mae trais yn tanseilio'r rhesymeg iawn dros bartneriaeth agos agos - i'w garu, ei amddiffyn a'i drysori. Yn anffodus, mae llawer o gyplau o'r farn y gallant weithio trwy'r materion a arweiniodd at drais; anaml y gallant.

Yn aml, maent yn aros gyda'i gilydd allan o ymdeimlad cyfeiliornus o deyrngarwch a chariad. Neu oherwydd ei bod yn ymddangos bod amgylchiadau ariannol yn mynnu eu bod yn cyd-fyw o dan yr un to.

Unwaith y bydd digwyddiad treisgar yn digwydd, mae mwy yn debygol o ddilyn. Mae fel caethiwed; dim ond gydag amser y mae'r broblem yn gwaethygu.

Darllenwch ymlaen i ddeall heriau lluosog trais domestig. Trafodir sawl ateb credadwy i drais domestig yma hefyd.

Mythau am drais domestig

Mae yna lawer o gamdybiaethau a chwedlau llwyr am drais domestig. Y mwyaf treiddiol efallai yw mai dynion yw'r troseddwyr bob amser, a menywod bob amser yn ddioddefwyr.

Mae'n ymddangos bod y syniad yn gweddu i'n stereoteipiau neo-Fictoraidd am y ddau ryw: dynion mor ymosodol, menywod mor oddefol. Ond, yn syml, nid yw'r ffeithiau trais domestig hyn yn wir.

Mewn gwirionedd, bron i 200 astudiaethau ymchwil a gynhaliwyd dros sawl degawd wedi dangos hynny'n gyson mae dynion a menywod yn cam-drin ei gilydd mewn partneriaethau mewn niferoedd sydd bron yn gyfartal .

Sut all hynny fod?

Mae rhywbeth dwfn ynom yn gwrthryfela yn erbyn y syniad y gallai menywod, sydd ar gyfartaledd, yn fyrrach ac yn pwyso llai na dynion, ymosod ar ddyn a'i ddominyddu'n llwyddiannus.

Mae dynion i fod i amddiffyn menywod rhag niwed. Credir bod dyn sy'n taro menyw o dan unrhyw amgylchiadau yn weithred anfaddeuol o lwfrdra.

Am y rheswm hwn, mae'n ymddangos bod dynion yn cael trafferth amddiffyn eu hunain rhag trais domestig. Mae menywod, yn ôl yr un arwydd, yn aml yn honni bod eu trais eu hunain yn amddiffynnol yn unig.

Ond mae astudiaethau, mor bell yn ôl â 1975, wedi dangos fel arall. Mae'n ymddangos bod gan fenywod yr un ysgogiadau tywyll a chudd â dynion .

Popty pwysau eu priodasau, yn enwedig o dan amodau straen ariannol , yn gallu eu harwain, fel dynion, i daro allan at eu partner mewn rhwystredigaeth a dicter.

Eto i gyd, mae rhai gwahaniaethau wedi'u dogfennu yn y ffurfiau nodweddiadol o drais corfforol a achosir gan y ddau ryw.

Er enghraifft, dengys astudiaethau bod dynion yn fwy tebygol o ddefnyddio eu dyrnau neu offerynnau di-flewyn-ar-dafod tra gall menywod ddefnyddio eitemau cartref, gan gynnwys cyllyll neu hyd yn oed ddŵr berwedig. Mewn nifer o ddigwyddiadau a gafodd gyhoeddusrwydd mawr, roedd menywod yn hyrddio ceir eu priod â'u rhai eu hunain.

Pan fydd camdriniaeth yn troi’n angheuol, mae dynion yn fwy tebygol o droi at ddrylliau tanio, menywod i wenwyno, ond mae hyd yn oed y bwlch traddodiadol hwn o ran rhywedd yn culhau, dengys ystadegau.

Trais emosiynol a seicolegol

Trais emosiynol a seicolegol

Mewn gwirionedd, nid trais corfforol yw'r unig broblem. Cam-drin seicolegol ac emosiynol gall fod yr un mor ddinistriol i bartneriaethau agos ond, efallai bod y rhain yn llawer llai gweladwy.

Er nad oes diffiniad cytunedig o'r hyn yw cam-drin meddyliol o'r fath, mae bygythiadau trais corfforol, galw enwau, gweiddi cyson, bwlio, trin ariannol a dweud celwydd i gyd yn cael eu hystyried yn elfennau allweddol.

Gall cam-drin o'r fath fod yn rhagflaenydd i drais corfforol ond, nid bob amser. Mewn gwirionedd, mae astudiaethau wedi dangos efallai na fydd dioddefwyr cam-drin emosiynol hyd yn oed yn ei gydnabod fel cam-drin, hyd yn oed wrth ddatblygu symptomau iselder, pryder a thrawma.

Mae cysylltiad wedi'i ddogfennu hefyd rhwng trais domestig a cham-drin sylweddau, absenoldeb gwaith ac mewn achosion eithafol, hunanladdiad.

Oherwydd efallai nad oes unrhyw gorfforol amlwg arwyddion o gam-drin emosiynol , gall dioddefwyr leihau eu dylanwad yn syml. Ac os yw'r ddau briod neu bartneriaid yn cymryd rhan yn yr un ymddygiad, gellir ei ddiswyddo fel rhan o “garw a dillad” perthynas gymhleth ond cariadus.

Cyn belled nad oes unrhyw blant yn bresennol, gall priod agored agored deimlo y gallant wylo ar ei gilydd yn ôl ewyllys, gan “roi cystal ag y maent yn ei gael,” heb unrhyw bryder am ddioddefwyr trydydd parti posib.

A oes atebion go iawn ar gael?

Beth ellir ei wneud? Heb os, mae'r heriau y mae goroeswyr trais domestig yn eu hwynebu yn gymhleth, ond mae atebion go iawn yn bosibl.

Unrhyw gwpl profi anawsterau perthynas dylai ystyried cwnsela, wrth gwrs, er mwyn sicrhau cyfathrebu mwy effeithiol cyn i unrhyw batrwm o gam-drin agored neu gudd ddatblygu.

Fodd bynnag, oherwydd patrymau gwadu, neu ddiffyg ymwybyddiaeth syml, gall hyd yn oed gydnabod a derbyn patrymau cam-drin fod yn anodd.

Efallai y bydd siarad â theulu neu ffrindiau rhywun yn ymddangos yn ddoeth, ond gall llawer fod yn anghrediniol, mewn gwirionedd, yn enwedig os ydyn nhw'n adnabod y tramgwyddwr o'i bersona cyhoeddus yn unig.

Mae yna reol syml: Os yw rhywun rydych chi'n ei garu yn dweud wrthych ei fod ef neu hi'n cael ei gam-drin neu'n ofni cael ei gam-drin, dylech wrando . Nid eu dychymyg nhw.

Gellir dod o hyd i'r un broblem gyda therapyddion a meddygon. Efallai na fyddant yn teimlo eu bod yn gymwys i fynd i’r afael â’r mater, neu ei ystyried yn breifat, hyd yn oed pan allent fod yn amheus ac yn bryderus.

Cwnsela cyplau , yn arbennig, gall fod yn sefydliad i'r tramgwyddwr a'r dioddefwr trais domestig gwmpasu patrymau cam-drin.

Mae angen i gwnselwyr yn y lleoliadau hyn arfer barn frwd wrth archwilio patrymau ymddygiad afiach a allai fod yn gam-drin. Wedi'i drin yn wael, efallai na fydd y cwpl byth yn dychwelyd i therapi.

Yn y pen draw, mae'r ffynhonnell wybodaeth ac arweiniad orau yn debygol o fod yn arbenigwr cymorth dioddefwyr partneriaeth agos. Mae 'na llinell gymorth genedlaethol i riportio digwyddiadau o drais domestig, 24-7.

Mae'r mwyafrif o daleithiau hefyd yn ariannu rhwydwaith o drais domestig a elwir yn draddodiadol yn llochesi “menywod cytew”, lle gall dioddefwyr cam-drin geisio lloches dros dro. Mae ymwybyddiaeth gynyddol y gall y dioddefwyr hyn fod yn ddynion yn ogystal â menywod.

Fodd bynnag, roedd angen gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr gwrywaidd yn anaml yn eu lle; ar ben hynny, efallai na fydd dynion, sy'n aml yn amharod i gyfaddef iddynt gael eu herlid, yn enwedig gan fenyw, yn eu ceisio.

Beth ddylai ffrindiau ei wneud

Beth ddylai ffrindiau ei wneud

Gall y rhai sy'n ceisio helpu fiends y maent yn amau ​​eu bod yn ddioddefwyr cam-drin wneud llawer o les.

Mae arwyddion amlwg o gam-drin yn cynnwys gwefusau a chleisiau wedi'u hollti a thorri esgyrn heb esboniad. Mae ciwiau ymddygiadol yn cynnwys addfwynder neu evasiveness annodweddiadol wrth drafod priod neu bartner

Dywed arbenigwyr nad oes ofn cychwyn sgwrs gyda rhywun rydych chi'n meddwl sy'n cael ei gam-drin. Holi o safbwynt pryder gwirioneddol am les yr unigolyn.

Gwrandewch yn ofalus. Credu a dilysu'r dioddefwr. Peidiwch byth â'i farnu ef neu hi. Osgoi beio neu feirniadu'r camdriniwr. Cadwch y ffocws ar anghenion y dioddefwr.

Mae'n bwysig i'r rhai sy'n bwriadu dianc rhag sefyllfa ymosodol gael “cynllun dianc” ffurfiol. Dylai gynnwys lleoliad diogel a chyfrinachol, cludiant dibynadwy a digon o adnoddau i'r dioddefwr fyw arno am gyfnod amhenodol o amser.

Gall ymadawiad fod yn llawn risg i'r dioddefwr ac i'w gefnogwyr. Mewn gwirionedd, mae'r rhai sy'n ffoi mewn mwy o berygl o gael eu lladd na'r rhai sy'n aros, dengys astudiaethau.

Mae ofn dial eithafol gan bartner camdriniol yn un o'r nifer o resymau y mae dioddefwyr cam-drin yn dewis aros. Byddwch yn ddewr, ond peidiwch â chymryd unrhyw risgiau diangen.

Gwyliwch hefyd:

A oes gobaith byth am aduniad?

Mae hwn yn bwnc cain sy'n llawn peryglon. Parodrwydd rhai dioddefwyr cam-drin i ailgyflwyno i partner ymosodol gall adlewyrchu'r un math o wadiad a barodd iddynt ddioddef a goddef y cam-drin yn y lle cyntaf.

Mae llawer yn dweud, unwaith yn gamdriniwr, bob amser yn camdriniwr. Pam mynd yn ôl?

Dywed arbenigwyr y gallai ddibynnu ar amgylchiadau a maint y cam-drin, a natur y cam-drin.

Mae peth camdriniaeth yn codi yng nghyd-destun alcoholiaeth neu gaeth i gyffuriau ac os bydd y camdriniwr yn mynd yn lân ac yn sobr, efallai y bydd newid ymddygiad go iawn sy'n gwneud aduniad yn y pen draw yn bosibl.

Yn ogystal, gall camdrinwyr gael therapi unigol, gan gynnwys rheoli dicter a therapi ymddygiad gwybyddol dyfnach a allai ganiatáu iddynt ddeall a thaflu eu natur ymosodol ac ailgyflwyno i bartneriaeth gariadus.

Mae enghreifftiau llwyddiannus o aduniadau yn bodoli, yn enwedig lle roedd y ddau barti yn gysylltiedig â'r cam-drin, ac mae angen maddeuant i'r ddwy ochr. Ni ddylai un danamcangyfrif pŵer cariad a'r gallu i adbrynu unrhyw fod dynol.

Ond ar ôl i gamdriniaeth ddifrifol ddigwydd, nid oes ateb cyflym na llwybr at iachâd. Mae tua 10% -20% o ddioddefwyr camdriniaeth yn dioddef trawma parhaol a allai wneud aduniad o dan unrhyw amgylchiadau yn annoeth.

Yn y diwedd, efallai y bydd rhywun yn dewis ail-ymgysylltu camdriniwr â chyd-dderbyn ond gadael y freuddwyd o gael partneriaeth agos barhaol ar ôl.

Goleddu'r amseroedd da. Datgan “Peidiwch byth eto.” A chyda hunanymwybyddiaeth uwch a hunan-barch, dewch o hyd i'r cariad newydd rydych chi'n ei haeddu.

Ranna ’: