Penillion Allweddol y Beibl Ynglŷn â Maddeuant

Beth mae

Os ydych chi'n darllen yr erthygl hon, efallai eich bod chi'n cael amser anodd yn maddau i'ch priod neu'r rhywun arbennig hwnnw yn eich bywyd.

Yn yr Erthygl hon

Mae hyd yn oed yn bosibl eich bod yn ei chael hi'n anodd maddau i chi'ch hun am ryw reswm, felly rydych chi'n ceisio adnodau'r Beibl am faddeuant.Felly, beth mae'r Beibl yn ei ddweud am faddeuant mewn priodas?

Cyn i ni siarad am adnodau’r Beibl ar faddeuant, gadewch inni geisio deall yr hyn y mae’r Beibl yn ei ddweud am briodas, a beth mae’r Beibl yn ei ddweud am berthnasoedd.

Cyfeirir at briodas yn y Beibl fel perthynas anhydawdd ac eithrio ar y seiliau uchaf - Mathew 19: 9.

Mae'r berthynas yn ffrwythlon - Genesis 1:28.

Felly, yn unol ag adnodau'r Beibl am briodas, mae priodas yn uniad selog a chyflenwol rhwng dyn a dynes. Yn yr undeb hwn, daw'r ddau yn un yn gorfforol, ym mywyd cyfan, yn unol ag adnodau'r Beibl ar briodas, ac adnodau'r Beibl ar gyfer parau priod.

Cyd-destun Beiblaidd maddeuant mewn priodas

Mae Joy wedi bod yn briod ers pum mlynedd bellach. Mae ei gŵr wedi twyllo arni.

Er ei fod wedi digwydd am y tro cyntaf, ni all Joy faddau iddo am yr hyn a wnaeth. Mae'n edifeiriol, ond nid yw Joy yn gallu goresgyn poen anffyddlondeb.

Mae hi wedi ceisio ymweld â'r holl gynghorwyr priodas o'i chwmpas. Nid yw ei gŵr yn ei ystyried yn broblem. Mae hi wedi mynd yn ôl at amser ei rhiant dro ar ôl tro, ond mae’r dyn yn dal i ddod yn ôl, gan ofyn am faddeuant.

Mae Joy yn credu bod ei gŵr yn twyllo arni eto. Ond, nid oes ganddi unrhyw brawf diriaethol i gadarnhau ei chred.

Fel gwraig Gristnogol, mae hi mewn sefyllfa dal 22. Nid yw hi bellach yn gwybod beth mae'r Beibl yn ei ddweud am faddeuant. Mae hi'n cael ei dal rhwng maddeuant a gweithred anffyddlondeb.

Fel Cristion a gwraig, beth mae maddeuant yn ei olygu iddi hi a'i phriodas yn ôl y Beibl?

Maddeuant yn y Beibl

Maddeuant yn y Beibl

Maddeuant yw'r weithred o ddileu, maddau neu orfodi dyled.

Yn unol ag adnodau'r Beibl am faddeuant, os ydym yn maddau, mae'n golygu ein bod yn gwneud iawn am y brifo a gawsom gan rywun ac yn cychwyn y berthynas o'r newydd.

Ni roddir maddeuant oherwydd bod y person yn ei haeddu, ond mae'n weithred o drugaredd a gras sy'n dod o dan gariad.

Mae bodau dynol yn naturiol bechadurus. Roedd y bobl gyntaf Adda ac Efa yn anufudd i Dduw o'i flaen yng ngardd Eden. Ers hynny, mae pobl wedi bod yn pechu.

Yn ôl Rhufeinig 3:23, “Oherwydd mae pawb wedi pechu ac wedi dod yn brin o ogoniant Duw.” Nid yw'r adnod hon ond yn dweud wrthym fod bod dynol yn cael ei eni'n bechaduriaid. Mewn priodasau, bydd cyplau yn pechu yn erbyn ei gilydd. Pa fath o droseddau y mae pobl mewn priodasau yn eu cyflawni? Godineb, meddwdod, chwant, ymhlith eraill. A oes modd anghofio'r pechodau hyn?

Yn Effesiaid 4:32, dywed y Beibl ei fod yn garedig wrth eich gilydd, yn dyner, yn maddau eich gilydd, wrth i Dduw yng Nghrist eich maddau.

O'r ysgrythur honno ar faddeuant, mae'r Beibl yn defnyddio Crist fel cyfeiriad yn unig mewn trugaredd. Mewn priodas, dylem anelu at fod yn garedig tuag at bartneriaid sydd wedi ein cam-drin. Dylem ganolbwyntio ar faddau eu camgymeriadau.

Yn ogystal, mae maddeuant mewn priodasau yn caniatáu ymyrraeth Duw wrth helpu i ddatrys y mater dan sylw. Mae'n atal yr ysfa am ddial ymysg cyplau, wedi'i nodi'n dda yn Rhufeiniaid 12: 19-21 Anwylyd, peidiwch byth â dial eich hun, ond gadewch ef i ddigofaint Duw, oherwydd mae'n ysgrifenedig, “Mae dial yn eiddo i mi, byddaf yn ad-dalu, meddai'r Arglwydd . ”

I'r gwrthwyneb, “os yw'ch newyn yn llwglyd, bwydwch ef; os oes syched arno, rhowch rywbeth i'w yfed iddo; oherwydd trwy wneud hynny, byddwch yn pentyrru glo llosgi ar ei ben. ” Peidiwch â chael eich goresgyn gan ddrwg, ond goresgyn drygioni â daioni.

Mae adnodau’r Beibl am faddeuant hefyd yn paratoi’r ffordd ar gyfer maddau i’w gilydd yn y briodas, fel na fydd y naill yn edrych ar y person arall fel pechadur ond fel person sydd angen maddeuant.

Ychydig o adnodau maddeuant o'r Beibl

Mae adnodau’r Beibl am faddeuant yn helpu i edrych ar y person arall fel bod dynol yn gofyn am ras ac nid yn ei sgwrio. Ar wahân i hynny, mae hefyd yn caniatáu i Dduw faddau eich pechodau.

Dywed llyfr Mathew 6: 14-15, “Os maddeuwch i eraill eu camweddau, bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chi, ond os na faddeuwch eu camweddau i eraill, ni fydd eich Tad chwaith yn maddau eich camweddau.”

Mae maddeuant yn caniatáu cyfryngu rhwng dyn a Duw. Unwaith y bydd rhywun yn pechu yn erbyn y llall, mae pechod yn agor eu meddwl, ac yn sylweddoli eu bod wedi pechu yn erbyn y person arall fel yn achos Adda ac Efa yng Ngardd Eden.

Sylweddolodd Adam ei fod wedi pechu unwaith iddo frathu’r ffrwyth hwnnw. Yr hyn a wnaeth hyn yw ei fod wedi teimlo rhywfaint o gywilydd, ac am y tro cyntaf, sylweddolodd ei fod yn noeth. Mae Adda yn ceisio Duw ar unwaith.

Mae gofyn am faddeuant yn eich twyllo, ac rydych chi am ofyn am faddeuant. Hyd yn oed mewn priodasau, mae cyplau sy'n mynd ar hyd y llwybr hwnnw yn deall yr hyn sy'n dod ynghyd â phechu.

Bydd maddeuant yn dod â chi yn ôl at Dduw. Yn union fel y gwnaeth i Adda ac Efa ar ôl i Dduw eu maddau yn rasol fel yn Genesis 3:15.

Mae yn erbyn ewyllys Duw i briodasau ddod i ben mewn ysgariadau, fel yn Mathew 19: 8. Pam mae ysgariadau yn digwydd? Yn syml oherwydd nad yw cyplau yn barod i faddau i'w gilydd.

Y rheswm yw, maen nhw wedi anghofio sut mae maddeuant yn teimlo ac ôl-effeithiau maddeuant - o gael cyfle, mae maddeuant yn magu prynedigaeth ymhlith pobl yn union fel y mae Ioan 3:16 yn dweud wrthym.

Felly, yn unol ag adnodau'r Beibl am faddeuant, gall priodas ffynnu os gallwch faddau i'ch priod o'ch calon. Os gallwch chi wneud hynny, gallwch chi ryddhau'ch hun o'r trallod o ddioddef mwy na'ch priod.

Gallwch wylio'r fideo a roddir isod i gael mwy o adnodau o'r Beibl am faddeuant.

Casgliad

Mae'r Beibl yn nodi pŵer maddeuant yn ein holl berthnasoedd. Yn enwedig mewn priodasau, mae maddeuant yn chwarae rhan sylweddol wrth sicrhau eu bod yn gydnaws, eu cariad a'u gras.

Yn unol ag adnodau’r Beibl am faddeuant, mae angen i Joy ystyried maddau i’r gŵr er iddi fod trwy uffern. Gall maddau i'w phriod ddod â'i dioddefaint i ben.

Mae hyd yn oed yn bosibl bod ei phriod yn teimlo'r edifeirwch ac yn esblygu i fod yn ŵr gwell. Mae posibilrwydd y gall eu priodas droi allan i fod yn fwy iach a boddhaus nag o'r blaen.