Hanes Deddfau Cam-drin Plant

Hanes Deddfau Cam-drin Plant

Yn hanesyddol bu cam-drin plant yn bwnc anodd iawn i'r system gyfreithiol ei chyfrifo. Mae hyn oherwydd bod rhieni yn draddodiadol wedi cael awdurdod enfawr i ddisgyblu eu plant. Gellir olrhain llawer o gyfraith America heddiw yn ôl i Gyfraith Gwlad Prydain, fel yr eglurwyd mewn cyhoeddiad o’r 1700au o’r enw Blackstone’s Commentaries on the Law of England. Tynnodd Blackstone sylw at y ffaith bod gan dad bwer bywyd a marwolaeth dros ei blant mewn llawer o ddiwylliannau o dan yr egwyddor, oherwydd bod y tad wedi rhoi bywyd i'w blentyn, bod y tad yn rhydd i gymryd bywyd ei blentyn i ffwrdd.Roedd cyfraith gyffredin Prydain yn sail i system gyfreithiol America

Roedd cyfraith gyffredin Prydain a oedd yn sail i system gyfreithiol America yn “llawer mwy cymedrol,” yn ôl Blackstone. Dywedodd y gall rhieni yn Lloegr ddefnyddio’r grym sy’n angenrheidiol yn unig i gadw plentyn “mewn trefn ac ufudd-dod” ac y gallant gywiro plentyn yn gyfreithlon mewn modd “rhesymol” yn unig. Ochr fflip y pŵer hwn yw bod gan rieni dri rhwymedigaeth i'w plant o dan y Gyfraith Gwlad. Roedd hyn yn cynnwys darparu “cynhaliaeth” (bwyd a lloches), amddiffyniad ac addysg i blant.Dechreuodd y syniad o amddiffyniadau cyfreithiol i blant mewn gwirionedd gyda “Deddfau Tlodion Elisabethaidd,” a aeth â phlant tlawd oddi wrth eu teuluoedd a’u rhoi mewn prentisiaethau. Erbyn i system gyfreithiol America ddechrau siapio ar ddiwedd y 1700au, roedd hawliau rhieni yn cael eu hystyried yn bwysig iawn ac anaml yr oedd rhieni a oedd yn darparu’n ddigonol ar gyfer eu plant yn cael eu herlyn am gam-drin plant ni waeth pa mor llym oedd eu tactegau disgyblaeth.

Dechreuodd amddiffyniadau cyfreithiol modern America yn erbyn cam-drin plant yn gorfforol yn y 1960au. Ffrwydrodd nifer o straeon ysgubol am blant cytew i gydwybod y cyhoedd a chymerodd gwleidyddion sylw. Sefydlwyd adrannau gwasanaethau amddiffyn plant ym mhob gwladwriaeth ac roedd y llywodraeth ffederal yn gorfodi riportio camdriniaeth gan lawer o weithwyr proffesiynol, fel meddygon ac athrawon. Yn y 1970au, dechreuodd ymwybyddiaeth o gam-drin plant yn rhywiol ledaenu a daeth y system gyfreithiol yn fwy ymosodol wrth ei blismona. Er y gall fod yn anodd canfod cam-drin rhywiol, mae'n gymharol hawdd ei ddiffinio. Serch hynny, mae tynnu'r llinell rhwng disgyblaeth briodol a cham-drin corfforol yn her.Hefyd Darllenwch: Deddfau Cam-drin Plant

Cefnogi ymdrechion amddiffyn plant

Mae'r llywodraeth ffederal wedi cefnogi ymdrechion amddiffyn plant, ond mae'r system gyfreithiol ffederal wedi gwrthod cymryd rhan mewn materion cyfraith teulu fel cam-drin plant i raddau helaeth. Felly mae'r llinell rhwng disgyblaeth dderbyniol a cham-drin wedi'i dynnu i raddau helaeth gan swyddogion y wladwriaeth. Mae'r rhan fwyaf o ddeddfwrfeydd gwladwriaethol wedi ceisio diffinio camdriniaeth, ond maen nhw'n ei chael hi'n anodd cynnig diffiniad manwl gywir. Mae'r mwyafrif yn diffinio camdriniaeth fel unrhyw beth sy'n achosi anaf corfforol difrifol i blentyn. Mae rhai wedi ceisio bod yn fwy penodol, er enghraifft trwy wahardd unrhyw ddisgyblaeth sy'n ymyrryd ag anadlu plentyn. Mae llawer o daleithiau yn dal i ganiatáu cosb gorfforol “rhesymol” i blentyn, yn union fel y nododd Blackstone dros 300 mlynedd yn ôl.


cyngor cariad triongl priodi

Hefyd Darllenwch: Gwasanaethau Amddiffyn Plant gan y gwahanol WladwriaethauMae'r llinell rhwng cosb gorfforol a cham-drin “rhesymol” yn cael ei thynnu'n nodweddiadol gan adran gwasanaethau amddiffyn plant y wladwriaeth a lleol. Maent fel arfer yn edrych ar ffactorau fel a fydd anaf yn arwain at ganlyniadau tymor hir. Maent hefyd yn ymwneud yn benodol â cham-drin cronig, gan fod rhieni sy'n ysbeilio yn rhy galed ar un adeg yn cael mwy o drugaredd na throseddwyr mynych. Mae adrannau gwasanaethau amddiffyn plant hefyd yn edrych ar ffactorau diwylliannol ac eisiau gweld bod disgyblaeth yn gysylltiedig â chamymddwyn, ac nid dim ond ffrwydrad di-drefn gan riant. Oherwydd y disgresiwn mawr sydd gan y swyddogion gwladol hyn, mae'r diffiniad ymarferol o gam-drin yn newid yn gyson â normau cymdeithasol.