A all Byw ar Wahân Tra Yn Briod Fod Yn Syniad Da?

A all Byw ar Wahân Fod yn Syniad Da i

Mae stigma mewn perthnasoedd y mae'n rhaid eu chwalu, er mwyn inni symud ymlaen fel gwareiddiad.

Llai o farn. Llai o farn. Pan ddaw i faterion y galon.Gallai bod mewn cariad, ac eto'n byw mewn preswylfeydd ar wahân, fod yn ateb i filiynau o bobl sy'n chwilio am gysylltiad dwfn a heddwch mewnol yr un pryd.

Tua 20 mlynedd yn ôl, daeth menyw i mewn i geisio fy ngwasanaethau cwnsela oherwydd bod ei phriodas mewn uffern lwyr.

Roedd hi'n credu'n gadarn yn y cysyniad o aros gyda'ch gilydd am byth, unwaith y byddwch chi'n priodi & hellip; Ond roedd hi wir yn cael trafferth gydag hynodrwydd ei gŵr, a'r cysyniad eu bod mor gyferbyn eu natur.

Gwrthododd ddod i weithio gyda mi, felly roedd hi i fyny iddi hi & hellip; Roedd y berthynas naill ai'n mynd i suddo neu nofio oherwydd yr hyn y dewisodd ei ddweud a'i wneud.

Ar ôl tua chwe mis o weithio gyda'i gilydd, a phob wythnos yn ysgwyd fy mhen wrth iddi ddod i mewn a dweud mwy o straeon wrthyf am sut na allent ymddangos eu bod yn cyd-dynnu, cynigiais rywbeth nad oeddwn erioed wedi'i ddweud wrth unrhyw un yn fy ngyrfa broffesiynol cyn hynny . Gofynnais iddi, a fyddai hi a'i gŵr yn agored i gyfnod prawf o fyw ar wahân wrth briodi, ond mewn preswylfeydd ar wahân.

Ar y dechrau, tynnodd yn ôl mewn sioc, ni allai gredu’r hyn yr oeddwn yn ei ddweud.

Wrth inni siarad trwy weddill yr awr honno, dechreuais gyfiawnhau pam roeddwn i'n meddwl mai hwn fyddai'r unig beth a allai arbed eu priodas. Fy nghyfiawnhad cyntaf un drostyn nhw byw ar wahân wrth briodi yn hawdd & hellip; Roedd ganddyn nhw flynyddoedd o brofiad o gyd-fyw nad oedd yn gweithio. Felly beth am roi cynnig ar y gwrthwyneb?

Yn fy marn i, fe'u penodwyd am ysgariad beth bynnag, felly beth am roi'r syniad o rywbeth fel bod priod ond byw ar wahân a oedd yn syniad hynny hollol y tu allan i'r bocs siawns. Gyda chryndod mawr, aeth adref a'i rannu gyda'i gŵr. Er mawr syndod iddi, roedd wrth ei fodd â'r syniad!

Arbrofi gyda byw ar wahân wrth briodi

A all parau priod fyw ar wahân?

Y prynhawn hwnnw fe ddechreuodd chwilio am gondo milltir o’u cartref presennol.

O fewn 30 diwrnod daeth o hyd i le y gallai fyw ynddo, ystafell wely fach, condo, ac roedd hi wedi cyffroi rhywfaint ond yn nerfus iawn y byddai'n defnyddio ei ryddid newydd i ddod o hyd i bartner newydd.

Ond cefais iddynt lofnodi contract, y byddent yn aros yn undonog, na chaniateir unrhyw faterion emosiynol a na materion corfforol.

Os bydd un ohonyn nhw'n dechrau crwydro, roedd yn rhaid iddyn nhw ddweud wrth eu partner ar unwaith. Cawsom hyn i gyd yn ysgrifenedig. Hefyd, roedd hwn yn mynd i fod yn dreial.

Ar ddiwedd 120 diwrnod, pe na bai'n gweithio, pe byddent yn cael mwy o anhrefn a drama byddent yn gwneud penderfyniad beth i'w wneud nesaf.

Ar ôl byw ar wahân wrth briodi, nhw gallai benderfynu gwahanu, penderfynu ysgaru neu benderfynu symud yn ôl i mewn gyda'i gilydd a rhoi un ergyd olaf arall iddo.

Ond stori dylwyth teg yw gweddill y stori. Mae'n hyfryd. O fewn 30 diwrnod roedd y ddau ohonyn nhw'n caru'r trefniadau ar wahân.

Fe wnaethant ddod at ei gilydd bedair noson yr wythnos i ginio ac yn y bôn treuliasant y penwythnosau bron yn gyfan gwbl gyda'i gilydd.

Dechreuodd ei gŵr gysgu drosodd ar nos Sadwrn, felly gallent gael trwy'r dydd Sadwrn a thrwy'r dydd ddydd Sul gyda'i gilydd. L. fe wnaeth symud ar wahân wrth briodi weithio allan i'r ddau ohonyn nhw.

Gyda'r gwahaniad lle roedden nhw'n dal priod ond ddim yn byw gyda'i gilydd , roedd y pellter yr oedd ei angen ar y ddau ohonyn nhw oherwydd bod eu mathau o bersonoliaeth mor unigryw yn wahanol. Ychydig ar ôl y gwahaniad prawf hwn daeth yn wahaniad terfynol & hellip; Nid gwahanu yn eu priodas ond gwahanu yn eu trefniadau byw.

Penderfyniad i ysgaru neu benderfynu symud yn ôl i mewn gyda

T. hei roedd y ddau yn hapusach nag y buont erioed yn eu bywydau gyda'i gilydd.

Yn fuan wedi hynny, daeth yn ôl ataf i ddysgu sut i ysgrifennu llyfr. Buom yn gweithio gyda'n gilydd am fisoedd yn ei helpu i gerflunio ei amlinelliad oherwydd fy mod wedi ysgrifennu llawer o lyfrau erbyn hynny, rhoddais bob owns o addysg a gefais iddi, ac roedd hi'n ffynnu fel awdur am y tro cyntaf.

Dywedodd wrthyf sawl gwaith, pe bai hi byth yn ceisio ysgrifennu llyfr ac yn dal i fyw yn yr un breswylfa gyda'i gŵr, y byddai'n ei swnio'n gyson. Ond oherwydd nad oedd o gwmpas cymaint â hynny, roedd hi'n teimlo'r rhyddid i fod yn hi ei hun, i wneud ei hunan, a bod yn hapus ar ei phen ei hun gan wybod bod ganddi rywun o hyd a oedd yn gofalu amdani ac yn ei charu'n ddwfn ac yn uffernol; Ei gŵr.

Gall byw ar wahân er gwaethaf bod mewn cariad fod yn syniad da

Nid dyma'r tro olaf imi wneud y math hwn o argymhelliad i gwpl fod priod ond yn byw ar wahân , ac ers yr amser hwnnw, bu sawl cwpl yr wyf mewn gwirionedd wedi helpu i achub y berthynas oherwydd iddynt ddechrau byw mewn gwahanol breswylfeydd.

Cyplau priod nad ydyn nhw'n byw gyda'i gilydd. Mae'n swnio'n rhyfedd, onid ydyw? Ein bod yn achub cariad ac yn caniatáu i gariad ffynnu trwy fyw i lawr y stryd oddi wrth ein gilydd? Ond mae'n gweithio. Nawr, nid yw'n gweithio i bawb, ond mae wedi gweithio i'r cyplau yr wyf wedi argymell rhoi ergyd iddo.

Beth amdanoch chi? Ydych chi mewn perthynas lle rydych chi wir yn caru'ch partner, ond allwch chi ddim dod ymlaen? Ydych chi'n dylluan nos ac mae yna aderyn cynnar? Ydych chi'n hynod greadigol ac yn rhydd eu hysbryd ac maen nhw'n hynod geidwadol?

Ydych chi'n dadlau'n gyson? Ydy hi newydd ddod yn feichus i fod gyda'n gilydd yn erbyn Joy? Os felly, dilynwch y syniadau uchod.

Sut i oroesi byw ar wahân i'ch priod?

Wel, mae yna rai cyplau a benderfynodd aros yn yr un tŷ, ond roedd un yn byw i lawr y grisiau a'r llall yn byw i fyny'r grisiau.

Arhosodd cwpl arall y bûm yn gweithio gyda nhw yn yr un tŷ, ond defnyddiodd un yr ystafell wely sbâr fel eu prif ystafell wely, ac roedd yn ymddangos bod hynny'n helpu i ddiswyddo'r gwahaniaethau yn eu ffordd o fyw wrth eu cadw gyda'i gilydd. Felly er eu bod nhw yn briod ond yn byw ar wahân yn yr un tŷ, roedd y gofod rhyngddynt yn gadael i'w perthynas ffynnu.

Mae cyplau priod sy'n dewis byw ar wahân yn rhoi cyfle arall i'w perthynas trwy beidio â mygu ei gilydd. Mae bod yn briod ond byw mewn tai ar wahân mewn llawer o achosion yn well na chael eich gwahanu yn feddyliol wrth fyw o dan yr un to, dim ond i'r berthynas fynd yn chwerw. I gyplau priod sy'n byw ar wahân, gall y gofod a gânt weithio rhyfeddodau am eu perthynas. Ydych chi erioed wedi clywed am y dywediad - ‘Distance Makes the Heart Grow Fonder?’ Rydych chi'n betio ei fod yn gwneud i barau priod sy'n byw ar wahân! Mewn gwirionedd, mae angen i ni dorri'r tabŵ o amgylch cyplau sy'n mynd am drefniant byw ar wahân wrth briodi.

Beth bynnag a wnewch, peidiwch â setlo am nonsens perthnasoedd chwerthinllyd o ddadleuol. Gwnewch rywbeth unigryw fel aros yn briod ond byw ar wahân . Gwahanol. Gweithredwch heddiw, ac efallai y bydd yn arbed y berthynas rydych chi ynddi yfory.

Ranna ’: