10 Awgrym ar gyfer Goroesi Eich Blwyddyn Gyntaf o Briodas

10 Awgrym ar gyfer Goroesi Eich Blwyddyn Gyntaf o Briodas

Yn yr Erthygl honGall priodas fod yn un o'r teithiau mwyaf gwerth chweil, hardd a gwerth chweil y gall cwpl gychwyn arni. Ar yr un pryd, gall priodasau fod yn heriol, yn ddryslyd ac yn cynhyrfu, wrth i gyplau geisio llywio trwy rwystrau ffyrdd, adeiladu a thraffig clo grid.Mae pen-blwyddi’n cael eu dathlu ac mae cyplau yn cael eu parchu pan allan nhw lwyddo i groesi ffyrdd troellog bywyd priodasol heb neidio allan o’r car, na byrstio’n fflamau yn ddigymell. Ar ben hynny, dathlir pen-blwyddi priodas carreg filltir gydag anrhegion traddodiadol o thema benodol.

Mae cwpl sy'n llywio trwy 25 mlynedd o briodas yn ennill arian, mae 50 mlynedd yn haeddu aur, a 75 mlynedd wedi'u rhannu â diemwnt. Mae blwyddyn gyntaf y briodas yn enwog am fod yn un o'r blynyddoedd mwy heriol, lle gall cyplau golli eu ffordd yn hawdd.Byddai rhywun yn meddwl y byddai croesi llinell derfyn y flwyddyn gyntaf yn gwarantu rhywbeth ysblennydd fel medalau, henebion, neu gerrig sgleiniog, gwerthfawr. Fodd bynnag, pan fydd cwpl yn taro eu pen-blwydd blwyddyn, rhoddir yr anrheg bapur draddodiadol iddynt.

Pen-blwydd y papur

Go brin ei bod yn ymddangos yn deg bod cymal cyntaf taith mor epig yn cael ei gwobrwyo â darn simsan o bapur yn lle'r gemau gwerthfawr y mae'n eu haeddu mor haeddiannol. Dywedir bod papur yn drosiad barddonol ar gyfer llechen wag a dechreuadau gostyngedig, ond rwy'n credu y dylid gwobrwyo cwpl am ei wneud allan o'r flwyddyn gyntaf yn fyw.

Serch hynny, rwy'n cyflwyno EZ-pas, map ffordd, a deg llwybr byr i chi nawr i'ch helpu chi i gyrraedd eich pen-blwydd papur mewn un darn1. Cynnal eich hunaniaeth

Mae hunaniaeth rhywun yn aml yn cael ei herio yr eiliad y cyhoeddir “Rwy'n ei wneud”.

Mae “fi” yn morffio i mewn i “ni” a “fi” yn cael ei gyfnewid am “ni” ac mae rhywun arall yn cael ei ystyried yn gywrain yn ein hafaliad a oedd unwaith yn syml. Mae angen i gyplau gydbwyso amser unigol, amser gyda'i gilydd, ac amser cymdeithasu, wrth feithrin eu hobïau, eu diddordebau, eu nwydau a'u nodau eu hunain.

Gall fod yn hawdd i briodau esgeuluso eu hunain er mwyn y briodas ac felly, rhaid iddynt gymryd gofal arbennig o'u hannibyniaeth, eu hyder a'u hunan-barch. Mae hunaniaeth yn cael ei herio ymhellach wrth ffarwelio â'n henwau genedigaeth pan fydd ein henwau'n cael eu newid yn gyfreithiol.Rwy'n cofio eistedd yn swyddfa DMV yn aros i'r drwydded yrru wedi'i diweddaru gyrraedd. Wrth imi ddarllen cylchgrawn yn addo’r clecs enwogion diweddaraf imi, clywais yn annelwig enw yn cael ei alw, ond methodd â chofrestru yn fy ymennydd diffygiol.

Ar ôl dau neu dri chais arall, daeth cynrychiolydd y DMV allan o'r tu ôl i'r cownter a rhoi fy nhrwydded newydd i mi, gan edrych arnaf, yn amlwg wedi plicio am beidio â bod yn ymatebol i'm henw fy hun. Ond, nid dyna oedd fy enw. Neu oedd e? Rwy'n cofio syllu ar y plastig newydd sgleiniog, gan geisio'n daer i gysoni'r enw anghyfarwydd a oedd yn eistedd wrth ymyl fy wyneb.Pwy yw'r person newydd hwn? A gollais i fy hun? Sut y gellir dod o hyd i mi?

Roedd yn ddigon i'm hanfon i argyfwng hunaniaeth canol yr ugeiniau, wedi'i achosi gan farwolaeth sydyn enw fy mhlentyndod. Gair i'r doeth, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnal eich hunaniaeth er mwyn cadw ymdeimlad cryf o'ch hunan.

2. Cynllunio ariannol

Mae priodas yn dynodi undeb cyllid


sut mae narcissist yn teimlo pan fyddwch chi'n ei adael

Mae priodas yn dynodi undeb cyllid, ar ffurf dyled, incwm a chyfrifoldebau ariannol.

Mae gan gredyd serol neu gredyd dystaidd y pŵer i effeithio ar eich pryniannau, daw eu dyled yn eiddo i chi, ac mae incwm yn cael ei asio. Mae angen i gyplau wneud penderfyniadau ariannol ynghylch dyrannu arian, gwariant, cyfrifon ar y cyd yn erbyn cyfrifon banc unigol, a'u dyfodol ariannol ar ddechrau priodas.

3. Gwyliau a thraddodiadau

Dylid trafod a chynllunio gwyliau a phenblwyddi ymlaen llaw

Mae priod yn dod â dwy set o arferion a defodau gan eu teulu o darddiad i briodas. Mae'n angenrheidiol i gyplau lunio traddodiadau newydd gyda'i gilydd wrth ymgorffori unrhyw arferion pwysig o'r gorffennol. Dylid trafod a chynllunio gwyliau a phenblwyddi ymlaen llaw fel nad ydyn nhw'n dod yn bwynt dadleuol i'r cwpl.

Fel newydd-anedig, rwy'n cofio fy ngŵr a minnau'n dathlu'n smyglyd sut na fyddai gwyliau byth yn broblem i ni, gan ein bod ni'n gwpl rhyng-ffydd. Fe wnaethon ni fordeithio drwy’r Nadolig, Hanukkah, y Pasg, a Pasg ac yna stopio’n fyr, wrth i ni gael ein taro’n benben gan fam sanctaidd yr holl wyliau - Sul y Mamau.

Wrth i ddwy fam mynnu mynnu gwybod ble a sut y byddai Sul y Mamau yn cael ei wario, roedd fy ngŵr a minnau’n cydnabod yn edifeiriol ein hagweddau naïfrwydd a choclyd wrth inni geisio ffordd gymharol ddi-boen i ddianc o’r ddwy fwynglawdd ffrwydrol.

Er mwyn cynnal eich pwyll a'ch ewyllys da tuag at eich gilydd a thuag at y teuluoedd estynedig, gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch priod yn cynllunio ac yn trafod pob achlysur arbennig ymhell ymlaen llaw.

4. Cyfreithiau

Mae teuluoedd estynedig yn fargen pecyn pan fydd rhywun yn priodi cariad eu bywyd. Weithiau gall deddfau a dynameg teulu fod yn heriau mawr i egin briodas newydd.

Mae angen i gyplau osod ffiniau, haeru eu hunain, a mynnu parch gan bob plaid. Nid oes rhaid i bartneriaid hoffi, cytuno, na mwynhau treulio amser gyda'u cyfreithiau, ond mae'n hanfodol eu bod yn eu parchu.

5. Cyfathrebu

Cyfathrebu effeithiol ac effeithiol yw

Cyfathrebu effeithiol ac effeithiol yw'r allwedd i unrhyw berthynas iach. Mae angen i bartneriaid fod yn gyffyrddus â mynegi eu teimladau, eu pryderon a'u hofnau. Mae'n anochel y bydd chwalfa mewn cyfathrebu yn arwain at ddrifftio emosiynol a chorfforol rhwng y cwpl.

Mae angen i briod briodi disgwyliadau, dysgu cyfaddawdu, a rhoi sylw i'w gilydd. Mae'n hanfodol i bob partner wrando, cael ei glywed a derbyn dilysiad.

Byddai cyplau yn elwa o ymgorffori cyfnodau “am ddim electronig” ym mhob diwrnod fel y gellir dyfnhau cysylltiad a ffocws.

6. Ymladd yn deg a datrys gwrthdaro

Mae anghytuno a dadlau yn gynhenid ​​i unrhyw berthynas ac mae rhywfaint o wrthdaro yn iach. Fodd bynnag, mae'n hanfodol i gyplau ymladd yn deg a dangos parch wrth weithio tuag at benderfyniad.

Mae'n bwysig i bartneriaid osgoi galw enwau, beio neu feirniadu a dylent ymatal rhag cadw sgôr, darlithio neu gau i lawr.

Mae angen i bartneriaid gofio eu hemosiynau, cymryd hoe pan fo angen, a meddwl yn ofalus cyn ymateb. Ni ddylai'r naill bartner na'r llall deimlo'n ddiraddiedig, yn bychanu nac yn cael ei anwybyddu yn ystod eiliadau o wrthdaro.

7. Disgwyliadau

Dylai priod bob amser sicrhau eu bod ar yr un dudalen ynglŷn â'u disgwyliadau.

Rhaid i gyplau wneud yn siŵr eu bod yn cytuno ynghylch materion pwysig fel plant, agosatrwydd, rhyw a gyrfa.

8. Diolchgarwch

Mae

Mae'n hanfodol i gwpl ymarfer diolchgarwch wrth ddangos gwerthfawrogiad i'w partner. Mae angen i gyplau fod yn sylwgar i'r positif, yn hytrach na chanolbwyntio'n llwyr ar y negyddol.

Dylai “Diolch” gael ei ymgorffori yng ngeirfa ddyddiol cwpl fel bod pob partner yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi, ei ddilysu, a pheidio â manteisio arno.


priodas draws ddiwylliannol

Mae'n bwysig bod yn garedig â'ch gilydd, anwybyddu amherffeithrwydd, a chaniatáu i'ch priod ddysgu o'u camgymeriadau. Mae fy ngŵr a minnau bob amser yn ymwybodol o ddiolch i'n gilydd am y pethau bach, fel gwneud y llestri, plygu'r golchdy, neu fynd â'r sbwriel.

A yw'n angenrheidiol inni fynegi diolch i'n gilydd bob tro?

Ddim yn debyg, ond dwi'n gweld bod fy ngŵr a minnau'n teimlo ein bod ni'n cael ein gwerthfawrogi pan rydyn ni'n cael ein cydnabod am gyflawni'r tasgau cyffredin sy'n aml yn ddisylw mewn cartrefi eraill.

Mae'n ymddangos bod gweithredoedd bach o garedigrwydd yn mynd yn bell. Felly, argymhellaf yn gryf ymgorffori caredigrwydd a diolchgarwch bob dydd yn eich priodas.

9. Rolau ac arferion dyddiol

Sefydlir arferion, rolau ac arferion yn gynnar mewn priodas ac yn aml fe'u cyflawnir ymhell i'r dyfodol. Byddai cwpl yn elwa o ddatblygu patrymau iach yn y dechrau trwy amlinellu rolau a chyfrifoldebau cartref.

Mae angen i bartneriaid benderfynu pwy sy'n hwfro, glanhau'r toiled, a gwagio'r peiriant golchi llestri wrth ddeall na fydd rhannu'r cyfrifoldebau bob amser yn gyfartal.

Mae'n bwysig bod cyplau yn ymwybodol o'r cydbwysedd neu'r anghydbwysedd yn eu cyfrifoldebau, tra eu bod bob amser yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, eu gwerthfawrogi a'u dilysu gan eu partner.

10. Datrys bagiau emosiynol

Mae'n anochel y bydd rhywfaint o fagiau emosiynol yn cael eu cario i mewn i bob perthynas. Mae rhai bagiau emosiynol yn drymach, yn fwy cymhleth, ac mae'n cymryd cryn dipyn o amser i'w datrys.

Mae angen i bartneriaid fod yn barod i fynd i'r afael â'u materion, estyn am gymorth pan fo angen, a bod yn agored i gefnogaeth gan eu partneriaid. Yr undebau cryfaf yw'r rhai lle mae'r ddau bartner yn emosiynol gyfan.