Help, Mae Fy Mhriodas Mewn Rut!

Mae priodas yn Rut

Beth ddigwyddodd i'r rhamant? Beth ddigwyddodd i'r oriau sgwrsio yn troi o amgylch eich gobeithion a'ch breuddwydion? A yw wedi cael ei gymryd drosodd gan holl gyfrifoldebau bywyd beunyddiol sy'n cynnwys y plant, eu gweithgareddau, eu hanghenion a'u heisiau, cyfrifoldebau'r cartref, llwyth gwaith trymach yn eich swydd a'r rhestr “i'w gwneud” ddiddiwedd? A yw eich sgyrsiau yn ymwneud yn bennaf â chydlynu pwy sy'n mynd i wneud beth a phwy sy'n mynd i yrru ble? A yw'n ymwneud yn y bôn â logisteg sut i reoli'r teulu a'r holl rwymedigaethau? Gyda chyfrifoldebau bywyd yn eich tynnu chi a'ch priod i gymaint o gyfeiriadau, mae'n gyffredin bod eich priodas yn cael ei gwthio i lawr i waelod y rhestr flaenoriaeth.Pan fydd hynny'n digwydd, rydych chi'n teimlo'n ddiymadferth ac yn ansicr sut i symud teimlo fel cyd-letywyr yn ôl i deimlo fel partneriaid rhamantus. Mae ymdeimlad llethol o ddiflastod yn cymryd drosodd tra bod angerdd, rhamant ac agosatrwydd emosiynol yn cymryd sedd gefn. Rydych chi'n colli'r ymdeimlad hwnnw o gysylltiad ac yn sylweddoli bod angen help ar eich perthynas â'ch priod oherwydd bod y ddau ohonoch chi'n teimlo bod eich priodas mewn rhigol.

Beth ddylech chi ei wneud? Stopiwch, anadlwch yn ddwfn, a meddyliwch beth sydd bwysicaf. Meddyliwch yn realistig am eich perthynas a'r hyn sy'n gweithio. Yna meddyliwch am yr hyn sydd angen ei newid. Torri'r patrwm o deimlo fel eich bod chi mewn rhigol trwy ddilyn y pum awgrym hyn.

Pum awgrym i gael eich priodas allan o rwt

1. Mae ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar yn eich perthynas yn lle gwych i ddechrau. Gosodwch amser i ymlacio gyda'r foment gyda'ch priod. Yn ystod yr amser hwn rhowch y sylw llawn y maen nhw'n ei haeddu i'w gilydd. Gadewch i ni fynd o'r meddyliau a'r pryderon sy'n meddiannu'ch bywydau a mwynhau peth amser o safon fel cwpl.
colli eich hunaniaeth mewn perthynas

2. Lawer gwaith pan nad yw pethau'n mynd yn dda mewn perthynas, mae priod yn dod yn swnian a bob amser yn canfod y negyddol. Byddai'n fuddiol i'ch priodas pe gallech dorri'r cylch negyddol. Ewch at eich priod mewn modd na fyddai’n eu rhoi ar yr amddiffynnol. Os mai lefel ddyfnach o agosatrwydd emosiynol yw eich nod, yna siaradwch am yr awydd i gysylltu yn lle canolbwyntio ar gwyno am y diffyg cysylltiad.

3. Mae gwerthfawrogiad a diolchgarwch yn rhan hanfodol o briodas hapus. Peidiwch â chymryd eich gilydd yn ganiataol. Sylwch a gwerthfawrogwch y pethau bach yn ogystal â'r pethau mawr. Bydd hyn hefyd yn helpu i droi'r cylch negyddol o swnian yn gylch gwerthfawrogiad cadarnhaol.

4. Cynlluniwch noson i chi a'ch priod yn unig neu os oes gennych amser ac arian, cynlluniwch getaway penwythnos. Canolbwyntiwch ar eich gilydd. Sôn am y pynciau y buoch chi'n siarad amdanyn nhw pan oeddech chi'n dyddio gyntaf. Ceisiwch ail-greu'r ymdeimlad o agosrwydd a ddaeth â chi at eich gilydd ar ddechrau eich perthynas.5. Sicrhewch deimlad glöynnod byw yn eich stumog yn ôl pan welwch eich priod. Daliwch ddwylo, cofleidio, cusanu, cyffwrdd, cael rhyw ac atgoffa'ch gilydd faint o gariad rydych chi'n ei deimlo i'ch priod. Stopiwch deimlo fel cyd-letywyr a mynd yn ôl i fflyrtio a theimlo'n rhywiol gyda'i gilydd. Dewch o hyd i'r amser i gysylltu hyd yn oed os mai dim ond eiliad yw ei syllu i lygaid ei gilydd.

Mae'n hynod hanfodol i'ch perthynas ei feithrin nawr. Mewn blynyddoedd lawer pan fydd y plant yn cael eu tyfu, mae cyfrifoldebau’r cartref yn llai ac rydych yn agosáu at ymddeol, bydd yn anodd cael y berthynas a oedd gennych ar un adeg yn ôl. Gweithio arno nawr; peidiwch â'i frwsio i ffwrdd gan y gall aros. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwella'ch cyfathrebu a'ch lefel agosatrwydd fel eich bod chi'n tyfu gyda'ch gilydd. Mwynhewch gwmni eich gilydd a gwnewch i'r eiliadau arbennig hynny gyfrif.