Delio â Drama Cyn-wraig

Delio â Drama Cyn-wraig

Mae gan bob unigolyn ei ffordd ei hun o ddelio â'u hemosiynau a'r newidiadau cyffredinol sy'n ymddangos ar ôl ysgariad. Mae llawer o ddynion yn cwyno bod eu cyn-wragedd yn ymddwyn mewn ffyrdd sydd nid yn unig yn eu poeni, ond sydd hefyd yn effeithio'n fawr ar y rhai o'u cwmpas. Ac o ran drama cyn-wraig, daw ar sawl ffurf. P'un ai hi yw'r cyn-wraig sy'n achosi'r ddrama neu a ydych chi'n ei hachosi mewn perthynas â hi.
imago taflenni gwaith therapi perthynas

P'un ai hi neu chi yw'r ffynhonnell, mae rhai agweddau y dylai pawb sydd wedi mynd trwy ysgariad ddelio â nhw. Dyma rai awgrymiadau:Eglurwch fod y berthynas drosodd

Nid yw hynny'n golygu mewn geiriau yn unig. Boed yn esboniad y mae'n ofynnol i chi ei roi i'ch cyn-wraig neu chi'ch hun ac eraill er mwyn i'ch partner blaenorol beidio â bod yn broblem yn y presennol, mae'n rhaid iddo fod yn bendant ac mae'n rhaid ei atgyfnerthu trwy weithredu.

Nid yw'n ddigon dweud bod perthynas wedi dod i ben. Rhaid i'ch ymddygiad bwysleisio'r un peth. Mae'r ffordd rydych chi'n caniatáu i'ch cyn-wraig ymddwyn yn rhannol hefyd o fewn terfyn eich ymddygiad. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n rhoi'r gorau i'w galw, ond ni fydd ateb ei galwadau bob amser a chaniatáu iddi wneud rhywbeth sy'n dylanwadu yn negyddol ar eich bywyd yn helpu o gwbl. Yn yr un modd â phriodas, mae'n rhaid i ysgariad ddod o'r ddwy ochr. Ac weithiau mae'n cymryd mwy na newid y ffordd rydych chi'n meddwl ac yn ymddwyn.Byddwch yn gyson

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin dros ddrama cyn-wraig yw nad yw dynion yn dod â phethau i ben yn iawn nac yn gadael pethau yn y parth llwyd. Er ei bod yn dda ac yn well i berson dderbyn bod lle bob amser ar gyfer sefyllfaoedd tir canol mewn bywyd, mae rhai achosion lle mae pethau'n dod mewn du neu wyn yn unig. Os nad ydych am roi rheswm dros ymddygiad digroeso gan eich cyn-wraig, mae'n rhaid i chi hefyd ymddwyn mewn modd nad yw'n gadael lle i ddehongli.


rhigolau ciwt ar gyfer eich mathru

Rhesymau cyffredin dros ddrama cyn-wraig

Byddwch yn rhesymol, ond yn ymarferol

Mae hyn yn bwysig wrth ddelio â'ch cyn-wraig. Os oedd yr ysgariad yn rhywbeth yr ydych chi wedi'i eisiau, ond nid eich gwraig, mae'n amlwg y bydd lefel y datodiad yn wahanol. Mae'r un pethau'n berthnasol i ddrwgdeimlad neu edifeirwch neu unrhyw emosiwn arall. Fodd bynnag, ni ddylech fod yn ganiataol i'r pwynt lle nad yw deall a manteisio arnoch mwyach yn cael ei wahaniaethu.Gan dybio nad yw maint yr ymddygiad gor-or-ddweud gan eich gwraig yn deillio o rywbeth rydych chi wedi'i wneud yn anghywir ganddi, mae'n bwysig eich bod chi'n penderfynu ar system i ddelio â hi. Weithiau mae angen mesurau llym, ond yn gyffredinol nid yw eraill yn eu cymryd yn dda ac efallai na fydd ganddyn nhw'r canlyniad ffafriol rydych chi'n edrych amdano.


wifes ffrind poeth

Meddyliwch amdano fel hyn: Nid ydych chi am fod yn anghwrtais er mwyn peidio â chynnal rhyngweithio dynol sylfaenol, yn enwedig os ydych chi'n rhannu plentyn gyda'ch gilydd, ond nid yw hynny'n golygu eich bod chi am iddi deimlo'n ddigon cyfforddus i orfodi arnoch chi pryd bynnag neu ble bynnag mae hi'n hoffi. . Dylai fod gennych syniad clir o'r hyn rydych chi ei eisiau ac y gallwch chi ei wneud mewn perthynas â hi cyn i unrhyw beth arall fynd allan o law.

Edrychwch am y rheswm y tu ôl i'r cyfan. Mae gan bob sgandal a phob digwyddiad reswm y tu ôl iddo. Oni bai eich bod yn delio â pherson sy'n emosiynol ansefydlog, mae'n gywir tybio bod yn rhaid bod rhywbeth sy'n achosi hyn i gyd y gallech ei drwsio. Ac er y gallai hyn swnio fel gorfod rhyngweithio â'ch priod blaenorol yn fwy nag yr hoffech chi, mewn gwirionedd ychydig iawn o ryngweithio sydd ei angen arno gan ei fod yn gofyn am feddwl a bod yn ddiffuant.

Boed yn arian, y teimlad o deimlo camwedd neu’r angen i feio rhywun arall am fod yn anhapus, yn y rhan fwyaf o achosion nid yw dynion yn anwybodus o’r “whys” sy’n sefyll y tu ôl i’r holl ffwdan a drama. Ac nid yw dewis ei anwybyddu neu ystyried eu hunain yn rhydd o unrhyw euogrwydd ynddo yn datrys y sefyllfa mewn gwirionedd. Weithiau, gall siarad â’i gilydd yn bwyllog a cheisio datrys y problemau ac ateb y cwestiynau a adawyd heb eu hateb ddod â llawer mwy o fuddion nag y gallai rhywun ei gredu. Cyn belled â bod y person arall yn teimlo eich bod yn bod yn ddiffuant, bydd yn anodd iddynt barhau ar yr un nodyn ag o'r blaen.

Mae yna lawer o ffyrdd o ddelio â'r materion y mae'n rhaid i ddyn eu hwynebu mewn perthynas â'i briod blaenorol a'r hyn sydd bwysicaf yw cofio bod gan bob unigolyn ei hynodion a'i gwynion ei hun a dylid mynd i'r afael â nhw er budd pawb.