4 Mathau o Gyfathrebu Dinistriol

Mathau o gyfathrebu dinistriol

Yn yr Erthygl hon
dyfyniadau ysgariad hapus

Mae cyplau yn cyfathrebu mewn gwahanol ffyrdd. Fodd bynnag, yn aml maent yn cyfathrebu mewn ffyrdd sy'n ddinistriol i'w perthynas yn hytrach nag yn adeiladol. Isod mae pedair o'r ffyrdd mwyaf cyffredin y mae cyplau yn cyfathrebu mewn ffyrdd dinistriol.1. Ceisio ennill

Efallai mai'r math mwyaf arferol o gyfathrebu gwael yw pan fydd cyplau yn ceisio ennill. Y nod yn y math hwn o gyfathrebu yw peidio â datrys gwrthdaro mewn cyd-barch a derbyn trafodaeth ar y materion. Yn lle, mae un aelod o'r cwpl (neu'r ddau aelod) yn ystyried y drafodaeth fel brwydr ac felly'n cymryd rhan mewn tactegau sydd wedi'u cynllunio i ennill y frwydr.

Ymhlith y strategaethau a ddefnyddir i ennill y frwydr mae:  • Baglu euogrwydd (“O, fy Nuw, nid wyf yn gwybod sut y rhoddais i fyny â hyn!”)
  • Dychryn (“A wnewch chi gau i fyny a gwrando arnaf am unwaith?)
  • Cwyno’n gyson er mwyn gwisgo’r person arall i lawr (“Sawl gwaith dwi wedi dweud wrthych chi am wagio’r sothach?

Mae rhan o geisio ennill yn ymwneud â dibrisio'ch priod. Rydych chi'n gweld eich priod yn ystyfnig, atgas, hunanol, egotistig, dwp neu blentynnaidd. Eich nod wrth gyfathrebu yw gwneud i'ch priod weld y goleuni a chyflwyno i'ch gwybodaeth a'ch dealltwriaeth well. Ond mewn gwirionedd nid ydych chi byth yn ennill trwy ddefnyddio'r math hwn o gyfathrebu; gallwch wneud i'ch priod gyflwyno i raddau, ond bydd pris uchel am y cyflwyniad hwnnw. Ni fydd unrhyw gariad go iawn yn eich perthynas. Bydd yn berthynas ddi-gariad, dominyddol-ymostyngol.

2. Ceisio bod yn iawn

Daw math cyffredin arall o gyfathrebu dinistriol allan o'r duedd ddynol i fod eisiau bod yn iawn. I ryw raddau neu'i gilydd, rydyn ni i gyd eisiau bod yn iawn. Felly, yn aml bydd gan gyplau yr un ddadl drosodd a throsodd ac ni fydd unrhyw beth byth yn cael ei ddatrys. “Rydych chi'n anghywir!” bydd un aelod yn dweud. “Dydych chi ddim yn ei gael!” Bydd yr aelod arall yn dweud, “Na, rydych chi'n anghywir. Fi yw'r un sy'n gwneud popeth a'r cyfan rydych chi'n ei wneud yw siarad am ba mor anghywir ydw i. ' Bydd yr aelod cyntaf yn retort, “Rwy’n siarad am ba mor anghywir ydych chi oherwydd eich bod yn anghywir. A dydych chi ddim yn ei weld! ”

Ceisio bod yn iawnNid yw cyplau sydd angen bod yn iawn byth yn cyrraedd y cam o allu datrys gwrthdaro oherwydd nad ydyn nhw'n gallu ildio'u hangen i fod yn iawn. Er mwyn ildio’r angen hwnnw, rhaid i un fod yn barod ac yn gallu edrych arnoch chi'ch hun yn wrthrychol. Ychydig sy'n gallu gwneud hynny.

Dywedodd Confucius, “Rwyf wedi teithio ymhell ac agos ac eto i gwrdd â dyn a allai ddod â’r dyfarniad iddo’i hun.” Y cam cyntaf tuag at ddod â'r sefyllfa anghywir-anghywir i ben yw bod yn barod i gyfaddef eich bod yn anghywir am rywbeth. Yn wir efallai eich bod chi'n anghywir am y pethau rydych chi'n fwyaf addawol yn eu cylch.

3. Ddim yn cyfathrebu

Weithiau mae cyplau yn rhoi'r gorau i gyfathrebu. Maen nhw'n dal popeth y tu mewn ac mae eu teimladau'n cael eu gweithredu yn lle eu mynegi ar lafar. Mae pobl yn rhoi'r gorau i gyfathrebu am amryw resymau:

  • Maent yn ofni na fydd rhywun yn gwrando arnynt;
  • Nid ydyn nhw am wneud eu hunain yn agored i niwed;
  • Gan atal eu dicter oherwydd nad yw'r person arall yn deilwng ohono;
  • Maen nhw'n tybio y bydd siarad yn arwain at ddadl. Felly mae pob person yn byw yn annibynnol ac nid yw'n siarad am unrhyw beth â'r person arall sy'n bwysig iddyn nhw. Maen nhw'n siarad â'u ffrindiau, ond nid gyda'i gilydd.

Pan fydd cyplau yn rhoi'r gorau i gyfathrebu, daw eu priodas yn wag. Efallai y byddan nhw'n mynd trwy'r cynigion am flynyddoedd, efallai hyd yn oed tan y diwedd. Bydd eu teimladau, fel y dywedais, yn cael eu gweithredu mewn sawl ffordd. Fe'u gweithredir trwy beidio â siarad â'i gilydd, trwy siarad â phobl eraill am ei gilydd, gan absenoldeb emosiwn neu hoffter corfforol, trwy dwyllo ar ei gilydd, a llu o ffyrdd eraill. Cyn belled â'u bod yn aros fel hyn, maent mewn priodas purgatory.

4. Yn esgus cyfathrebu

Mae yna adegau pan fydd cwpl yn esgus cyfathrebu. Mae un aelod eisiau siarad ac mae'r llall yn gwrando ac yn nodio fel petai'n deall yn llwyr. Mae'r ddau yn esgus. Nid yw'r aelod sydd eisiau siarad eisiau siarad mewn gwirionedd, ond yn hytrach mae eisiau darlithio neu ddoethineb ac mae angen i'r person arall wrando a dweud y peth iawn. Nid yw'r aelod sy'n gwrando yn gwrando mewn gwirionedd ond dim ond yn esgus gwrando er mwyn apelio. “Ydych chi'n deall yr hyn rwy'n ei ddweud?” meddai un aelod. “Ydw, rwy’n deall yn llwyr.” Maen nhw'n mynd trwy'r ddefod hon nawr ac eto, ond does dim yn cael ei ddatrys mewn gwirionedd.

Am gyfnod, ar ôl y sgyrsiau esgus hyn, mae'n ymddangos bod pethau'n mynd yn well. Maen nhw'n esgus bod yn gwpl hapus. Maen nhw'n mynd i bartïon ac yn dal dwylo ac mae pawb yn gwneud sylwadau ar ba mor hapus ydyn nhw. Ond mae eu hapusrwydd ar gyfer ymddangosiadau yn unig. Yn y pen draw, mae'r cwpl yn syrthio i'r un rhigol, ac mae angen cael sgwrs esgus arall. Fodd bynnag, nid yw'r naill bartner na'r llall eisiau mynd yn ddyfnach i wlad gonestrwydd. Mae esgus yn llai bygythiol. Ac felly maen nhw'n byw bywyd arwynebol.

5. Ceisio brifo

Mewn rhai achosion gall cyplau fynd yn ddieflig llwyr. Nid yw'n ymwneud â bod yn iawn nac ennill; mae'n ymwneud â pheri difrod i'w gilydd. Efallai bod y cyplau hyn wedi cwympo mewn cariad i ddechrau, ond i lawr y ffordd fe wnaethant syrthio mewn casineb. Yn aml iawn bydd cyplau sydd â phroblem alcoholig yn cymryd rhan yn y mathau hyn o ryfeloedd, lle byddant yn treulio nos ar ôl nos yn rhoi ei gilydd i lawr, ar adegau yn y modd mwyaf di-chwaeth. “Dydw i ddim yn gwybod pam y priodais i jerk budr budr fel chi!” bydd un yn dweud, a bydd y llall yn ateb, “Fe briodoch chi fi oherwydd ni fyddai neb arall yn cymryd moron gwirion fel chi.”


sut i wybod a yw dyn yn eich hoffi chi

Yn amlwg, mewn priodasau o'r fath mae cyfathrebu ar y pwynt isaf. Mae pobl sy'n dadlau trwy roi eraill i lawr yn dioddef o hunan-barch isel ac yn cael eu diarddel i feddwl y gallant, trwy barchu rhywun, fod yn well mewn rhyw ffordd. Maen nhw ar anghytgord llawen i dynnu eu sylw oddi wrth wir wacter eu bywydau.