Y 10 Awgrym Uchaf ar gyfer Cyd-rianta effeithiol ar ôl ysgariad

Deg Awgrym Da ar gyfer Cyd-rianta effeithiol ar ôl Ysgariad

Yn yr Erthygl honGall ysgariad fod yn brofiad trawmatig i bawb dan sylw, yn enwedig o ran cyd-rianta ar ôl ysgariad .I'r rhan fwyaf o rieni, mae eu torcalon mwyaf i'w plant a'r effeithiau y bydd yr ysgariad a'r cyd-rianta yn eu cael arnynt. Er bod y briodas drosodd, mae'r ddau ohonoch yn dal i fod yn rhiant i'ch plant, ac nid oes unrhyw beth yn mynd i newid hynny.

Ar ôl i'r llwch setlo o'r ysgariad, mae'n bryd mynd i'r afael â'r pwysig heriau cyd-rianta yn y ffordd fwyaf effeithiol a buddiol i'ch plant.Os ydych chi'n pendroni sut i gyd-rianta ar ôl ysgariad neu, yn lle, sut i gyd-rianta'n effeithiol, gallwch ddefnyddio'r cyngor hwn ar gyd-rianta i anelu at gyd-rianta llwyddiannus ar ôl ysgariad. Dyma ddeg o awgrymiadau cyd-rianta gorau i rieni sydd wedi ysgaru.

1. Meddyliwch amdano fel dechrau newydd

Ar gyfer cyd-rianta effeithiol ar ôl ysgariad, peidiwch â digalonni a syrthio i'r fagl o feddwl eich bod wedi difetha bywyd eich plentyn am byth.

I lawer o blant, gall bywyd ar ôl ysgariad fod yn llawer gwell na byw gyda straen a thensiwn cyson gwrthdaro rhieni. Nawr gallant gael amser o ansawdd da gyda phob rhiant ar wahân, sy'n aml yn fendith ddwbl.Dewiswch weld hyn fel pennod newydd neu ddechrau newydd i chi a'ch plant a chofleidio'r antur o rianta ar ôl ysgariad sydd o'n blaenau.

2. Nodi'r rhwystrau

Un o'r rhwystrau mwyaf arwyddocaol i gyd-rianta effeithiol yw emosiynau negyddol, fel dicter, drwgdeimlad ac eiddigedd. Rhowch amser i'ch hun alaru'r marwolaeth eich priodas a chael yr help sydd ei angen arnoch i weithio trwy'ch emosiynau.

Peidiwch â gwadu na cheisio stwffio'r ffordd rydych chi'n teimlo - cydnabod a chydnabod eich emosiynau, ond hefyd sylweddoli y gallant eich rhwystro yn eich rôl o gyd-rianta ar ôl ysgariad.

Felly ceisiwch rannu'ch teimladau wrth ddelio â nhw, er mwyn dod o hyd i'r ateb cyd-rianta gorau i'ch plant.

3. Gwneud penderfyniad i gydweithredu

Nid yw cydweithredu o reidrwydd yn golygu bod yn ffrindiau.

Yn ôl pob tebyg, mae'r perthynas dan straen rhyngoch chi a'ch cyn, felly bydd yn cymryd penderfyniad ymwybodol i fod yn barod i gyd-rianta'n adeiladol er mwyn eich plentyn.


ydy priodas yn eich gwneud chi'n hapus

I'w roi yn syml, mae'n fater o garu'ch plentyn yn fwy nag yr ydych chi'n casáu neu'n casáu'ch cyn. Gall rhoi pethau yn ysgrifenedig helpu i wneud trefniadau clir y gellir eu cyfeirio'n hawdd yn nes ymlaen, yn enwedig o ran pwy sy'n talu am beth ac amseroedd gwyliau.

4. Ffigurwch gynllun cyd-rianta

Ffigurwch gynllun cyd-rianta

Ar ôl i chi benderfynu cydweithredu, mae'n dda llunio cynllun cyd-rianta sy'n gweithio i'r ddau ohonoch chi yn ogystal â'r plant.

Peidiwch ag anghofio siarad â'ch plant a chlywed rhai o'r syniadau da sydd ganddyn nhw yn aml. Gadewch iddyn nhw wybod sut rydych chi'n teimlo a beth yw eich nodau a disgwyliadau yn.

Efallai y cewch eich synnu gan eu barn a sut maen nhw'n gweld y ffordd ymlaen.

Byddai angen i'ch cynllun ar gyfer cyd-rianta ar ôl ysgariad gwmpasu'r amserlen ymweld, gwyliau a digwyddiadau arbennig, anghenion meddygol y plant, addysg a chyllid.

5. Cofiwch fod yn hyblyg

Nawr bod gennych gynllun ar waith, mae hwnnw'n fan cychwyn uchel, ond mae'n debyg y bydd angen i chi ail-werthuso o bryd i'w gilydd.

Byddwch yn barod i fod yn hyblyg gan fod pethau annisgwyl yn sicr o godi o bryd i'w gilydd. Beth fydd yn digwydd os yw'ch plentyn yn sâl ac angen aros adref o'r ysgol, neu os bydd eich amgylchiadau'n newid yn y dyfodol?

Weithiau mae angen addasu’r cynllun cyd-rianta ar ddechrau pob tymor ysgol yn ôl amserlenni chwaraeon neu weithgareddau eich plant.

6. Byddwch yn barchus

Mae symud ymlaen mewn ffordd adeiladol yn golygu rhoi’r gorffennol y tu ôl i chi a sylweddoli y gall y blynyddoedd cyd-rianta fod yn llawer gwell os ydych chi'ch dau yn parhau i barchu a hunanreoli yn yr hyn rydych chi'n ei ddweud a'i wneud.

Mae hyn yn cynnwys yr hyn rydych chi'n ei ddweud wrth eich plentyn pan nad yw'ch cyn-briod yn bresennol. Cofiwch fod eich plentyn yn caru'r ddau ohonoch.

Felly, wrth gyd-rianta ar ôl ysgariad, gydag amynedd a dyfalbarhad, gallwch chi roi (a gobeithio derbyn yn gyfnewid) yr urddas, y cwrteisi, a'r parch y mae pawb yn ei haeddu.

7. Dysgu ymdopi â'ch unigrwydd

Dysgwch ymdopi â

Gall amser ar wahân i'ch plant fod yn wirioneddol ddinistriol ac unig, yn enwedig ar y dechrau.

Un o'r hanfodol awgrymiadau cyd-rianta i rieni sydd wedi ysgaru yw, peidiwch â bod yn galed arnoch chi'ch hun, ond yn ysgafn dechreuwch lenwi'ch amser ar eich pen eich hun gyda gweithgareddau adeiladu rydych chi'n eu mwynhau.

Efallai y byddwch hyd yn oed yn dechrau edrych ymlaen at gael amser i chi'ch hun, amser i ymweld â ffrindiau, cael rhywfaint o orffwys, a gwneud yr hobïau yr oeddech chi bob amser eisiau eu gwneud.

Felly, pan fydd eich plant yn dychwelyd, gallwch chi gael eu hadnewyddu ac yn barod i'w croesawu yn ôl gydag egni o'r newydd.

8. Cyfathrebu â'r ffrind newydd

Os oes gan eich cyn ffrind neu ailbriodi newydd, bydd y person hwn yn treulio amser sylweddol gyda'ch plant yn awtomatig.

Mae'n debyg mai hwn yw un o'r pethau mwyaf heriol i'w dderbyn wrth gyd-rianta ar ôl ysgariad. Fodd bynnag, er budd gorau eich plentyn, mae'n dda gwneud pob ymdrech i gyfathrebu â'r person hwn.

Os gallwch chi rannu eich pryderon a'ch disgwyliadau ar gyfer eich plant mewn ffordd agored a bregus, heb fod yn amddiffynnol, gall fynd yn bell tuag at helpu'ch plant i ffurfio ymlyniad diogel.

Gwyliwch y fideo hon:

9. Adeiladu grŵp cymorth

Mae angen grŵp cymorth ar bob un ohonom, p'un a ydyw teulu , ffrindiau, aelodau eglwysig, neu gydweithwyr.


pan nad yw'ch priod yn eich rhoi chi gyntaf

Peidiwch â cheisio mynd ar ein pennau ein hunain - fel bodau dynol, ac rydyn ni'n gorfod byw yn y gymuned, felly peidiwch â bod ofn gofyn am help a chynnig cefnogaeth i eraill. Ar ôl i chi ddechrau estyn allan, byddwch yn fendigedig i ddarganfod faint o help sydd ar gael.

Ac o ran cyd-rianta ar ôl ysgariad, gwnewch yn siŵr bod eich grŵp cymorth wedi'i gydamseru â'ch dull a'ch dull o ymwneud â'ch cyn, yn barchus ac yn gydweithredol.

10. Cofiwch bwysigrwydd hunanofal

Cofiwch bwysigrwydd hunanofal

Hunanofal yw'r cam cyntaf tuag at iachâd, adferiad ac adferiad ar ôl ysgariad.

Os ydych chi am gyd-riantu'n adeiladol, mae angen i chi fod y gorau y gallwch chi fod, yn gorfforol, yn emosiynol ac yn ysbrydol - mae cyd-rianta ar ôl ysgariad yn gofyn am gydweithrediad cyfartal gan y ddau riant.

Os yw'ch priod yn ymosodol neu'n amharod i gydweithredu, efallai y bydd angen i chi gymryd camau cyfreithiol neu ofyn am gyngor a chwnsela proffesiynol i ddod o hyd i'r ffordd orau ymlaen er mwyn eich amddiffyn chi a lles eich plant.