Cerddi Maddeuant Priodas: Pan na Allaf Ei Ddweud, Rwy'n Ei Ysgrifennu

Cerddi Maddeuant Priodas

Yn yr Erthygl honGall llawer o bartneriaid nad ydynt yn gallu lleisio eu poen a'u gresynu bod wyneb yn wyneb â'u partneriaid droi at y gair ysgrifenedig yn lle'r gair llafar. Rhai o'r offer mwyaf defnyddiol mewn maddeuant priodas yw cerddi maddeuant priodas sy'n mynegi'r hyn na all y gwefusau ei fynegi.Isod fe welwch ychydig o enghreifftiau o gerddi maddeuant rhyfeddol. Wrth ichi eu darllen, ystyriwch safbwynt yr awdur a sut maen nhw'n mynegi poen a gobaith.

Opsiynau a chyfleoeddPan fyddwch chi'n barod, ystyriwch ysgrifennu'ch cerddi eich hun at eich anwylyd fel mynegiant o'ch awydd am faddeuant ac adfer gobaith. Creu blwch maddeuant hefyd ac adneuo'r cerddi i'r blwch wrth annog eich partner i wneud yr un peth. Byddwch yn synnu at sut mae'r arfer hwn yn agor drysau a chalonnau.

Pam Mae fy nghalon yn meddwlyn t calonogol t mae oem am faddeuant yn ymwneud â'r partner sy'n difaru brifo'r partner. Gellir galw hyn hefyd yn gerdd briodas gynilo gan fod y troseddwr yn wirioneddol euog ac wedi colli'r llwybr heb y partner.

PAM FY PONDER GALON

- Surajit DahalPam mae fy nghalon yn myfyrio

Pam mae fy nghalon yn myfyrio?

Myfi, eich troseddwr ..

Beth roddais i?

Cariad tywyll mewn ogof & hellip;

Addewais fil o diroedd ichi

Heb roi digon o dywod & hellip;

Newid fi a fy nghariad,

Yn cuddio y tu ôl i'r sgarff ddu ..

Yn cuddio fi allwn i ddim siarad,

Yn ofni colli mewn streak.

Dyma oedd fy unig reswm

Ond trodd fy nhymor pasio ..

Nawr rwy'n ratlo,

Fel gwartheg ffôl

Gadael eich tir a'ch caws,

Eto i ddod o hyd i mi ychydig o heddwch a hellip;

Maddeuantyw un o'r cerddi maddeuant priodas gorau sy'n apelio ar y partner arall i roi cefnogaeth a symud i faddau i'r partner. Fel un o'r enaid-gyffwrdd cerddi cariad a maddeuant, mae Barry Maltese yn gwneud datganiad teimladwy'' Ac o'r lle hwnnw, lle gallwch chi faddau, dyna lle mae Gobaith, a Chariad, hefyd yn ffynnu ac yn byw. ’

FORGIVENESS

-Barry Malta

Os edrychwch y tu mewn i'ch calon,

gallwch ddod o hyd i faddeuant neu o leiaf y dechrau

Ac o'r lle hwnnw lle gallwch chi faddau

dyna lle mae Gobaith, a Chariad, hefyd yn ffynnu ac yn byw

A gyda phob cam rydych chi'n ceisio ei gymryd

a chyda'r siawns honno y gallai'ch calon dorri

Yn dod cymaint o hapusrwydd, a chymaint o gryfder

y gall Alone gario hyd gwych i chi

Oherwydd ni fydd casineb a dicter yn eich cyrraedd chi yno

ac er eich bod yn dweud nad oes ots gennych

Gallwch YN HAWDD osgoi'r boen y mae casineb yn bwydo arni

& hellip; y math o boen nad oes ei angen ar neb

Dim ond symud, cymerwch y cam cyntaf

gollwng gafael ar y peth a elwir yn “Balchder Ffwl”

Efallai wedyn y gallwch chi ddechrau atgyweirio'r gorffennol

i mewn i rywbeth cryf, bydd hynny'n trwsio, ac yn para!

Maddeuwch a Maddeuant yn un arall o'r rhestr o gerddi maddeuant priodas iddi. Hyn mae barddoniaeth am faddeuant yn ymwneud â chladdu’r gorffennol a gadael i ymladd a drwgdeimlad diwerth. Defnyddiwch y cerddi mwyaf maddeuol ‘Maddeuwch imi garu’ i ofyn am ymddiheuriad.

FORGIVE & FORGIVEN

- Alfred Austin

Nawr claddu gyda'r gwrthdaro blynyddoedd marw yn farw
A chyda dyddiau ffres gadewch i bawb ddechrau o'r newydd.
Pam yn hirach yng nghanol gwadn drifftiau dail crebachlyd,
Pan mae blagur yn chwyddo, gorchuddion blodau yn edrych trwodd?
Wedi'i weld trwy vista'r blynyddoedd diflanedig,
Mor ddibwys yw'r frwydr a'r goron,
Mor ofer heibio i ymrysonau, wrth gymodi dagrau
Cwrs i lawr y sianel a wisgir gan wgu diflanedig.
Cyn lleied sy'n golygu hanner y chwerwder maen nhw'n ei siarad!
Mae geiriau mwy na theimladau yn ein cadw'n llonydd ar wahân,
Ac, yng ngwres angerdd neu pique,
Mae'r tafod yn llawer mwy creulon na'r galon.
Gan fod cariad yn unig yn ei gwneud yn werth byw,
Bydded i bawb gael maddeuant yn awr, a maddau.

Maddeuant- Y Cleddyf Might yn un o'r cerddi maddeuant priodas sy'n siarad yn uchel am faddeuant. Mae'n cael ei ystyried yn gleddyf i'r un sy'n maddau i rywun.

FORGIVENESS- THE MIGHTY SWORD

- Jane Eyre


rhyw ymostyngol

Maddeuant
A yw'r cleddyf cryfaf
Maddeuant i'r rhai rydych chi'n eu hofni
A yw'r wobr uchaf
Pan fyddant yn eich cleisio â geiriau
Pan fyddant yn gwneud ichi deimlo'n fach
Pan mae'n anoddaf ei gymryd
Rhaid i chi wneud dim o gwbl & hellip;

Dameg Ffydd ar ffurf stori lle dangosir maddeuant fel un o'r rhinweddau mwyaf. Dyma un o'r cerddi maddeuant priodas sy'n derbyn galar i fod yn rhan o'r broses faddeuant. Ac eto, rhaid codi uwch ei ben a gollwng y gorffennol.

PARABLE Y FFYDD

- Louise lwcus

Nawr, gyda'r hwyr, ar risiau'r palas
mae'r brenin yn gofyn maddeuant i'w wraig.

Nid yw ef
dyblyg; mae wedi ceisio bod
yn driw i'r foment; a oes ffordd arall o fod
wir i'r hunan?

Y wraig
yn cuddio ei hwyneb, rhywfaint
gyda chymorth cysgodion. Mae hi'n wylo
am ei gorffennol; pan fydd gan un fywyd cyfrinachol,
nid yw dagrau un byth yn cael eu hegluro.

Ac eto yn llawen y byddai'r brenin yn ei ddwyn
galar ei wraig: ei
yw'r galon hael,
mewn poen fel mewn llawenydd.

Wyt ti'n gwybod
beth mae maddeuant yn ei olygu? Mae'n golygu
mae'r byd i gyd wedi pechu, y byd
rhaid maddau—

Gair olaf

Gwnewch ychydig o waith ar ieithoedd cariad, ffrind. Efallai y bydd eich partner yn chwennych cwtsh neu rwbio troed yn fwy na dim arall. Adnabod eich partner os ydych chi am gyfathrebu mewn ffordd sy'n maethu eu calon. Gwrandewch ar anghenion eich partner a byddwch yn amyneddgar wrth roi amser iddynt wella.

Mae'r fideo isod yn caniatáu ichi ddadansoddi'ch iaith gariad i leihau gwrthdaro ac anhrefn yn eich perthynas.

Felly, ceisiwch osgoi camddealltwriaeth yn eich perthynas trwy wybod eich iaith gariad. Mewn achos o sefyllfaoedd negyddol a allai godi, defnyddiwch y cerddi maddeuant priodas hyn i fynegi eich ymddiheuriad mewn geiriau ysgrifenedig.