Sut i Baratoi ar gyfer Ysgariad yn Emosiynol ac Arbed Eich Hun rhywfaint o Torcalon

Sut i Baratoi ar gyfer Ysgariad yn Emosiynol

Yn yr Erthygl honAr ôl misoedd o fynd yn ôl ac ymlaen ynghylch a ddylech neu na ddylech, rydych chi o'r diwedd wedi dod i'r penderfyniad poenus: rydych chi a'ch priod yn mynd i roi diwedd ar eich priodas. P'un a yw hyn yn ganlyniad terfynol blynyddoedd o fod mewn perthynas nad oedd yn diwallu'ch anghenion, neu ganlyniad anffyddlondeb, neu unrhyw un o'r llu o resymau sydd â chyplau yn mynd i'r llys ysgariad, y teimladau sy'n amgylchynu'r digwyddiad bywyd pwysig hwn yw cymhleth.Mae'n ddigon anodd rheoli'r logisteg sy'n gysylltiedig ag ysgariad, ond mae ochr arall sydd hefyd angen eich sylw: eich emosiynau. Sut allwch chi baratoi ar gyfer ysgariad yn emosiynol?

Nid yw'r ffordd i ysgariad yn un esmwyth, a bydd eich emosiynau'n teimlo pob twmpath ar hyd y ffordd. Efallai y bydd dyddiau pan fyddwch chi'n cwestiynu'ch penderfyniad, a bydd eich emosiynau'n cael eu tynnu fel hyn a hynny. Efallai y bydd dyddiau pan fyddwch chi'n argyhoeddi eich hun nad yw pethau mor ddrwg â hynny ac rydych chi'n dechrau ail-ystyried eich penderfyniad i wahanu.Ond y diwrnod y byddwch chi'n penderfynu mai ysgariad yw'r unig ganlyniad ymarferol i'r hyn rydych chi a'ch priod yn byw, rydych chi'n debygol o deimlo rhyddhad emosiynol.


cwestiynau i adeiladu agosatrwydd

Mae'r dyddiau o deimlo'n sownd ar ben. Daethpwyd i benderfyniad o'r diwedd.

Gall rhai o'r teimladau y byddwch chi'n eu profi wrth i chi baratoi ar gyfer ysgariad yn emosiynol gynnwys:1. Ofn

Mae gadael cysur eich priodas, pa mor gythryblus bynnag y bu, yn debygol o beri ichi deimlo'n ofnus. Wedi'r cyfan, nid yw'r dyfodol yn hysbys. Ni welir eto sut y bydd hyn yn siapio'ch bywyd, bywydau'ch plant.

Mae ofn yn hynny, oherwydd rydych chi'n teimlo'n ddiymadferth wrth wynebu'r anhysbys dyna'ch dyfodol.


heriau dyddio dyn sydd wedi ysgaru

2. Rhyddhad

Mae rhywfaint o ryddhad emosiynol ar ôl i chi wneud y penderfyniad diffiniol i fynd eich ffyrdd eich hun. Os yw'r ysgariad oherwydd anffyddlondeb, efallai y bydd rhyddhad ichi beidio â bod yn byw gyda thwyllwr mwyach.

Os yw'r ysgariad oherwydd materion caethiwus eich partner, rydych chi'n teimlo nad oes raid i chi reoli'r rhai na ellir eu rheoli mwyach.

Beth bynnag sydd y tu ôl i'r ysgariad, efallai y bydd rhyddhad ichi fod yn cau'r bennod hon o'ch bywyd ar ôl misoedd neu flynyddoedd o sefyllfa ingol.

Gwyliwch hefyd: 7 Rheswm Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

3. Cael eich llethu

Hyd yn oed os mai chi yw'r person mwyaf trefnus yn y byd, gall y manylion a'r penderfyniadau sy'n gysylltiedig ag ysgariad wneud i chi deimlo'n llethol. Mae apwyntiadau i fynd iddynt, gwaith papur i'w gwblhau, trafodaethau i'w cael, cyfreithwyr i ymgynghori â nhw, datganiadau ariannol i'w paratoi ac uffern, i gyd wrth dueddu at gyfrifoldebau eraill bywyd o ddydd i ddydd.

Pan fyddwch chi'n teimlo eich bod wedi'ch gorlethu, mae'n ddefnyddiol tynnu'n ôl, gwneud rhai rhestrau, anadlu'n ddwfn a dweud wrth eich hun nad ydych chi ar eich pen eich hun.

Mae eraill wedi cerdded y llwybr hwn o'r blaen ac wedi dod allan yr ochr arall. Byddwch chi hefyd.

4. Euogrwydd

Euogrwydd

Os ydych chi'n rhieni, mae'n debyg y bydd gennych ymdeimlad o euogrwydd dros yr ysgariad. Rydych chi'n teimlo'n euog eich bod chi a'ch partner wedi methu mewn priodas. Rydych chi'n teimlo'n euog eich bod chi'n amddifadu'ch plant o gartref dau riant, o sefydlogrwydd, o ddangos model perffaith iddyn nhw ar gyfer cariad.

Mae'n well i les y plant dyfu i fyny mewn cartref sy'n ddigynnwrf ac yn rhydd o wrthdaro, na dangos model rhieni iddynt lle mae'r rhieni'n ymladd, yn bardduo ei gilydd, neu'n byw bywydau ar wahân.

Bydd, bydd eich plant yn ofidus am dro, a bydd hyn yn bwydo i'ch teimladau o euogrwydd. I baratoi ar gyfer ysgariad yn emosiynol rhaid i chi frwsio'ch hun am y cyfnod anghyffyrddadwy hwn.

Ond dychmygwch sut beth fydd bywyd fel blwyddyn neu ddwy o hyn ymlaen, lle mae'r plant mewn cartref yn rhydd o ddicter a drwgdeimlad, a mae'r ddau riant yn hapusach.

5. Galar

Wrth i chi baratoi ar gyfer ysgariad yn emosiynol, gwyddoch y byddwch chi'n teimlo synnwyr o alar. Mae eich stori garu a gychwynnodd mor hapus bellach wedi marw. Roedd hyn ymhell o'r hyn yr oeddech wedi'i ddychmygu ar y diwrnod y dywedasoch “Rwy'n ei wneud” â'ch gilydd.

Mae yna dristwch mawr yn bresennol pan sylweddolwch fod eich perthynas ar ben ac nid oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i'w adfywio. Gadewch i'ch hun alaru.

Mae'n normal, ac yn dangos i chi, ie, roedd yr hyn a oedd gennych yn brydferth. Yr unig rwymedi i'r emosiwn hwn yw amser. Pan fydd gennych chi ddiwrnodau lle rydych chi'n meddwl na fyddwch chi'n gallu dod allan o dan yr emosiwn trist hwn, pan fydd pethau'n edrych yn dywyll ac yn anobeithiol, atgoffwch eich hun bod pob diwrnod sy'n mynd heibio yn eich symud tuag at ddyfodol gwell.


ble mae'r addunedau priodas yn y Beibl

Ymgynghorwch â therapydd os ydych chi'n teimlo'r angen, os yw'n ymddangos bod eich teimladau o dristwch yn cynyddu yn hytrach na lleihau wrth i amser fynd yn ei flaen ac na allwch chi baratoi ar gyfer ysgariad yn emosiynol ar eich pen eich hun.

6. Emosiynau aflinol

Ni fydd eich cromlin adferiad yn a llinell syth i fyny. Mae'n fwy tebygol o fod yn ddau gam ymlaen, un cam yn ôl. Peidiwch â churo'ch hun pan fydd gennych y dyddiau llwyd hynny o iselder a thristwch. “Roeddwn yn teimlo cymaint yn well, ac yna mi wnes i faglu ar bâr o sanau fy hen chwith. Fe wnaeth hyn fy ngwthio yn ôl i hiraeth ffraeth a gwneud imi amau’r penderfyniad i ysgaru, ”meddai Kristina, 54 ac yn ddiweddar allan o’i phriodas.

Gwybod y byddwch chi'n cael eiliadau fel hyn a rhaid i chi baratoi ar gyfer ysgariad yn emosiynol, ac mae'n rhan hollol naturiol o'r llinell amser adfer. Gall digwyddiadau pwysig fel pen-blwydd eich priodas, neu ei ben-blwydd eich gosod yn ôl. Rhowch eiliad i'ch hun i gofio'r amseroedd da, ac yna cofiwch am y dyfodol disglair sydd gennych o'ch blaen. Wrth ichi baratoi ar gyfer ysgariad yn emosiynol, cadwch y meddwl hwn o flaen eich meddwl: Byddwch wrth eich bodd eto.