4 Problemau Cyfathrebu Cyffredin mewn Priodas

4 Problemau Cyfathrebu Cyffredin mewn Priodas

Yn yr Erthygl honMae gan briodasau dueddiad i ddod yn blatfformau ar gyfer ein holl wrthdaro a gemau mewnol rydyn ni'n eu chwarae gyda ni'n hunain a chydag eraill. Ac rydym yn tueddu i symud oddi wrth ein partner oherwydd y problemau cyfathrebu cynyddol gyda'r priod.Mewn perthnasoedd mor agos, rydyn ni'n rhannu mwy na theimladau gyda'n priod yn unig - ein dyfodol, ein heiddo, a'n perthnasoedd ag eraill. Mae'n hawdd ildio i'r demtasiwn o wneud ein priod yn darged ar gyfer unrhyw broblem a allai fod gennym, ac nid ydym yn ymwybodol ohoni yn aml.

Nid ydym yn ymwybodol o ba mor gadarn y mae ein cyfathrebu priodas wedi dod dros y blynyddoedd, a pha mor niweidiol ydyw yn aml. Serch hynny, nid yw hynny'n esgus i beidio â mynd i'r afael â rhai o'r problemau cyfathrebu cyffredin sydd gan lawer o barau priod wrth ryngweithio.Mae priodas a chyfathrebu yn anwahanadwy. Wedi dweud hynny, y cwestiwn amlwg nesaf i godi yw, sut i ddatrys problemau cyfathrebu priodas?

Felly, yn yr erthygl hon, trafodir ychydig o broblemau cyfathrebu cyffredin mewn priodas. Gellir mynd i'r afael â'r problemau cyfathrebu priodasol hyn yn effeithiol os ydych chi'n gwerthfawrogi'ch perthynas yn fwy na dim arall.

1. Peidio â thrafod problem benodol

Mae cyplau sy'n briod yn rhannu naill ai hanes hir, neu weledigaeth o ddyfodol hir o'n blaenau, neu'r ddau yn amlach. Ac nid yw'n syndod bod unrhyw ddadl, waeth pa mor ddiniwed ydyw, yn aml yn cynnwys nid yn unig y broblem gyfredol, benodol, ond hefyd y gorffennol a'r dyfodol cyfan.Ac mae hyn yn annheg ac yn arbennig o niweidiol i berthynas.

Os ydych chi'n wallgof am eich priod am beidio â mynd â'r ci am dro, peidiwch â neidio i gasgliadau yn rhy fuan.

Peidiwch â gwneud unrhyw ragdybiaethau difrifol bod eich priod bob amser yn eich diystyru neu eu bod yn hunanol. Peidiwch â cheisio teithio amser i'r gorffennol a chasglu eu camgymeriadau yn y gorffennol neu eu gweithredoedd niweidiol i gydberthyn â'r presennol.

Pryd bynnag y cewch eich temtio i'w wneud, cofiwch mai hon yw eich stori greadigol eich hun, nad yw'ch priod yn gwbl ymwybodol ohoni. Efallai y bydd y realiti yn hollol wahanol na'r stori rydych chi wedi'i hysgythru yn eich meddwl.

Felly, er mwyn osgoi materion cyfathrebu pellach mewn priodas, maddau i’ch partner am eu camgymeriadau yn y gorffennol, a thrafodwch y broblem ‘gyfredol’ yn unig gyda nhw.

Dylai unrhyw gyfathrebu effeithlon bob amser gynnal y ffocws ar beth yw'r broblem, ac nid ar yr hyn sydd o'i chwmpas. Ac os byddwch chi'n camu i ffwrdd am eiliad yn unig, efallai y byddwch chi hyd yn oed yn sylweddoli nad ydych chi wir yn golygu'r holl bethau hynny, a dim ond taith gerdded hepgor oedd hi.

2. Peidio â chymryd amser

Ddim yn cymryd amser


technegau rhyw mewn priodas

Cymryd y cam hwnnw yn ôl yw'r hyn a fyddai yn dod i amser. Ond, mae parau priod yn aml yn parhau i ymladd ymhell ar ôl i'r ddadl waethygu, ac mae unrhyw siawns o gyfathrebu effeithiol yn cael ei golli ers amser maith.

Maen nhw'n gweiddi, mae sarhad yn cael ei hyrddio at ei gilydd, ac mae rhywun fel arfer yn gorffen crio tra bod y llall yn slamio'r drws mewn cynddaredd. Ond, mae'r ddau wedi brifo ac yn fwy na thebyg yn fwy dig ac yn fwy rhwystredig nag ar y dechrau.

A dyma sut mae mwy a mwy o faterion cyfathrebu priodas yn cronni.

Er y dylid mynd i'r afael yn benodol ac yn uniongyrchol ag unrhyw rwystredigaeth mewn priodas, mae yna foment hefyd y dylai'r ddau briod gymryd seibiant o ymladd ofer, ymlacio eu pennau, ac yna dychwelyd ar ôl iddynt gael peth amser i feddwl am beth yw'r ochr arall yn dweud.

Mae amser allan ar yr amser iawn yn rhyfeddod i ddadl sownd.

3. Bwrw castio

Un o'r cyfranwyr mwyaf at broblemau cyfathrebu priodas yw'r gêm bai.

Y man lle mae mwyafrif y dadleuon priodas yn mynd yn sownd fel arfer yw pan fydd un neu'r ddau o'r priod yn dechrau beio'r llall am y broblem honno. Ac nid dyma lle maen nhw'n stopio.

Maen nhw hyd yn oed yn cloddio'r gorffennol niweidiol ac yn beio'i gilydd am bopeth arall a allai fod wedi mynd o'i le yn eu perthynas ers dechrau'r amseroedd.

Dyma “chi” mae siarad yn ffordd aneffeithlon a brifo o sgwrsio . Mae bai-gêm yn sicr o ddod i ben mewn stryd heb ddiwedd.

Gwyliwch y fideo hon i ddysgu pwysigrwydd peidio â beio eraill, a bod yn berchen ar eich camgymeriadau.


dynes yn chwilio am ŵr

4. Taro'r holl smotiau meddal

Yn olaf, mae priodi yn anochel yn golygu y byddwch chi'n dysgu am wendidau a mannau gwan eich priod. Rydych chi'n gwybod ble mae'n brifo a lle mae'n teimlo'n dda, rydych chi'n eu hadnabod hyd yn oed yn well nag y maen nhw'n eu hadnabod eu hunain.

Ac mae hyn yn iawn, gan y dylai parau priod goleddu ei gilydd ac amddiffyn eu partner rhag teimlo unrhyw boen. Ond, mewn ffrae, mae'r wybodaeth hon yn aml yn troi'n arf angheuol sy'n gwaethygu'r problemau cyfathrebu ymhellach.

Mae pobl briod yn gwybod yn union ble, pryd, a sut i daro i wneud y difrod mwyaf.

Ac eto, gallai hyn ennill y ddadl i chi, ond yna mae'n debyg y byddwch chi'n colli rhywfaint o ymddiriedaeth ac agosrwydd eich priod. Ac nid yw ennill gornest, waeth pa mor fawr neu fach ydyw, yn werth y golled honno. Wedi'r cyfan nid darn o gacen yw ailadeiladu ymddiriedaeth mewn priodas.

Geiriau olaf

Ydych chi'n digwydd dod ar draws unrhyw un o'r problemau cyfathrebu hyn yn eich priodas?

Nid yw'n syndod; mae priodas yn sefydliad o'r fath sydd â ffordd o droi yn faes brwydr cyfathrebu go iawn. Serch hynny, y cam cyntaf wrth wella'ch perthynas yw dod yn ymwybodol o'r broblem.

Nawr eich bod wedi cydnabod y brwydrau a allai fod gennych wrth drafod pethau gyda'ch gŵr neu'ch gwraig, mae'n bryd ailddysgu cyfathrebu. Cyfathrebu iach yw sylfaen perthynas iach.

Felly, gwastraffwch ddim mwy o amser, a chofiwch - fe briodoch chi gyda'r bwriad i garu a pharchu'ch gilydd. Y bwriad hwn a fydd yn eich helpu i oresgyn problem mor hawdd ei datrys â chyfathrebu annigonol - chi sydd â gofal amdani, wedi'r cyfan.