7 Cyfnod Galar Ar ôl yr Ysgariad

Menyw Ysgariad Yn Dal Ei Modrwy Briodas Ac Yn Llefain

Yn yr Erthygl honMae ysgariad yn brofiad trawmatig, hyd yn oed yn fwy felly os nad chi yw'r un a gychwynnodd y weithdrefn.Nid oes unrhyw un yn mynd i briodas gan feddwl y bydd yn gorffen mewn ysgariad. Mae'n arferol pan fydd yr ysgariad drosodd o'r diwedd ac yn swyddogol, bydd cyfnod galaru yn dilyn.

Yn debyg iawn i'r galar rydyn ni'n ei deimlo pan fydd rhywun annwyl yn marw, gellir rhannu'r camau galar ar ôl ysgariad yn gyfnodau penodol o alar.Y patrwm cyffredinol ar gyfer camau galaru

Mae'n bwysig cydnabod hynny nid yw'r camau o alaru yn llinol.

Ni allwch ddisgwyl cael eich gorffen yn daclus gydag un a symud ymlaen yn syth i'r nesaf.Dyma pam y gallem gyfeirio at gamau galar yn debycach i gylchoedd galar, heb ddechrau taclus na diwedd canfyddadwy i bob cylch.

Yn ogystal, gallwch ddisgwyl cael diwrnodau lle rydych chi'n teimlo eich bod chi wir yn cael peth tyniant wrth symud ymlaen yng nghyfnodau eich galar , dim ond i ddeffro un bore yn cael eich hun yn symud dau gam yn ôl.

Unwaith eto, mae hyn yn hollol normal. Efallai y bydd yn cael ei sbarduno gan gân, erthygl neu lyfr rydych chi'n ei ddarllen, yn rhedeg i mewn i rai ffrindiau cyffredin, neu ar ddyddiadau arwyddocaol fel eich pen-blwydd neu ben-blwydd.

Dyma pam ei bod yn bwysig gofalu amdanoch eich hun wrth symud trwy gamau galar ar ôl ysgariad, a dweud wrth eich hun, beth bynnag yr ydych yn ei deimlo, a ble bynnag yr ydych yn eich cylch galar, mae popeth yn iawn.

Byddwch chi'n goroesi hyn.

Ar gyfer hynny, mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod ac yn deall yr hyn y byddwch chi'n mynd drwyddo a gall yr erthygl hon eich helpu i wneud hynny trwy daflu rhywfaint o olau ar wahanol gamau galar yn ystod ac ar ôl ysgariad.

Cam Un: Gwrthod

Mae'n debyg eich bod wedi profi'r cam hwn pan oeddech chi'n mynd trwy'r ysgariad.

Gwadu yw ffordd eich ymennydd o'ch amddiffyn rhag trawma dwfn .

Mae gwadu yn caniatáu ichi ymbellhau o'r digwyddiad trist, nes eich bod yn barod i ddechrau ei brosesu.


cwestiynau rhywiol

Felly os clywsoch chi'ch hun yn dweud “Ni allaf gredu ein bod yn mynd i ysgaru! Mae'n ymddangos fel breuddwyd ddrwg! ”, Gwybod mai dyma'r mecanwaith gwadu sy'n cicio i mewn, ac mae'n normal iawn.

Cam Dau: Poen

Rhwymyn Mend Love Love Broken

Wrth ichi ddod allan o'r cam gwadu o alaru, mae'r gwir yn eich taro: rydych wedi ysgaru ac mae'n boenus .

Therapyddionanogwch ni i deimlo'r boen hon, i beidio â cheisio esgus bod popeth yn iawn. Yr unig ffordd trwy'r boen hon yw mynd trwyddo. Os gallwch chi amgylchynu'ch hun gyda ffrindiau a theulu cariadus, bydd yn ddefnyddiol i chi nawr.

Cam Tri: Ofn

Mae ofn yn emosiwn cyffredin i'w brofi yn ystod cyfnodau eich galar.

Ofn yr hyn sydd gan y dyfodol, ofn beth mae bod yn sengl yn ei olygu yn nhirwedd heddiw, ofn sut y byddwch yn darparu ar gyfer eich hun ac unrhyw blant a allai fod gennych, ofn y byddwch yn cael eich ystyried yn wahanol fel menyw sydd wedi ysgaru.

Dyma amser lle byddwch chi'n gofyn llawer o gwestiynau i'ch hun.

Cam Pedwar: Dicter

Wrth i chi ddechrau prosesu'r ffaith eich bod chi'n mynd i fod, neu wedi ysgaru, efallai y byddwch chi'n dechrau profi teimladau o ddicter.

Efallai y bydd yr holl friw a phoen a gawsoch yn ystod eich priodas ar y blaen, ac efallai y cewch eich hun yn dweud pethau erchyll am eich cyn-briod.

Nhw yw'r rheswm i'r briodas fethu, eich sefyllfa ariannol yn enbyd, ac mae'r plant yn eich gyrru chi'n wallgof. Felly roedd yn ddaioni da.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Gadewch i'ch hun brofi'r holl deimladau hyn o ddicter, mae'n rhan o gamau eich proses alaru ac yn hytrach cathartig.

Cam Pump: Bargeinio

O fachgen. Mae hwn yn gam meddwl gwallgof.

Efallai y byddwch chi'n dechrau ailystyried pa mor wael oedd eich priodas mewn gwirionedd.

Efallai ei fod yn iawn mewn gwirionedd. Rydych chi'n cael eich temtio i geisio atgyweirio'ch perthynas ar unrhyw gost.

A wnaeth eich partner eich gadael am berson arall? Efallai y byddwch chi'n dechrau meddwl, iawn, efallai y gallem ni gael priodas agored .

Rydych chi'n dechrau colli'ch partner ac yn meddwl, hyd yn oed os oedden nhw'n ofnadwy, o leiaf roedd yn well na dim.

Wrth ichi symud trwy'r cam hwn o alar, gwyddoch ei fod yn gam arferol, gan eich cael i ddeall ei fod ar ben mewn gwirionedd.

Cam Chwech: Iselder

Menyw Isel yn gorwedd ar y gwely gyda gobenyddion ac yn edrych i ffwrdd

Wrth i chi feicio allan o'r cam bargeinio, a dod i delerau â'r ysgariad, mae eich realiti sengl newydd yn eich taro chi agall iselder ymsefydlu.

Mae llawer o bobl yn aros yn y cyfnod hwn o alar am gyfnod hir. Mae'n adwaith arferol. Mae eich priodas wedi dod i ben ac nid ydych yn gwybod beth sydd rownd y gornel.

Rydych chi'n drist am y rhan dda o'ch hanes gyda'ch priod.

Yng nghyfnod iselder galar ar ôl ysgariad, efallai y cewch eich hun yn hollol ddigymhelliant, heb ofalu amdanoch eich hun, eich hylendid personol, eich enaid a'ch ysbryd.

Efallai y byddwch yn goryfed mewn bwydydd llawn siwgr, yn methu â chymryd cawod, ac yn crio llawer. Os nad ydych yn gallu dod allan o'r cam hwn o alar, gofynnwch am help.

Mae yna lawer o therapyddion cymwys a all eich helpu chi delio ag iselder a'ch tywys i'r cam nesaf yn y broses alaru.

Cam Saith: Derbyn

Y cam olaf, a'r harddaf mewn sawl ffordd, o galaru'ch perthynas yw derbyn.

Rydych chi'n deall ac wedi integreiddio'ch realiti newydd fel person sydd wedi ysgaru.

Rydych chi'n teimlo cysylltiad â'r miliynau o bobl sydd wedi ysgaru ac sydd wedi cerdded y camau hyn o alaru o'ch blaen.

Rydych chi'n dechrau gweld golau ar ddiwedd y twnnel, ac efallai y bydd y bennod newydd hon yn eich bywyd hyd yn oed ychydig yn gyffrous.

Rydych chi'n derbyn bod pethau'n edrych yn wahanol nawr, ac rydych chi'n barod i gofleidio'r hunaniaeth newydd hon.

Gall gwybod a derbyn y byddwch yn gwadu’r trawma, yn gorfod delio â’r boen, yn gorfod rheoli eich dicter, ac yn delio â bod yn isel eich ysbryd eich helpu i symud ymlaen. Mae'n un o'r ffyrdd gorau o ymdopi â hyn a dechrau cam nesaf eich bywyd fel person newydd.