5 Ffordd o Wella Tawelwch Lletchwith gyda'ch Partner

5 Ffordd o Wella Tawelwch Lletchwith gyda P'un a ydych chi a'ch partner wedi bod gyda'ch gilydd ers oesoedd neu os yw'ch perthynas yn ei chyfnodau cychwynnol, rydyn ni i gyd yn cael trafferth gydag ambell dawelwch lletchwith.

Yn yr Erthygl hon

Efallai bod un ohonoch yn flwch sgwrsio naturiol tra bod y llall yn fwy mewnblyg. Ni waeth beth yw eich personoliaeth, mae arbenigwyr yn cytuno bod cyfathrebu a chysylltiad trwy sgwrs yn rhan hanfodol o gadw aperthynas iachllewyrchus. Ac nid oes rhaid i weithio ar gyfathrebu deimlo fel tasg. Yn wir, gydag ychydig o gynllunio ac ymdrech, gall fod yn dipyn o hwyl!Gadewch i ni edrych ar bum ffordd wahanol y gallwch chi wella distawrwydd lletchwith ac ysgogi sgwrs gyda'ch partner.

Ewch am dro gyda'r nos gyda'ch gilydd

Os ydych chi’n cael trafferth gyda distawrwydd lletchwith yn eich perthynas, mae cychwyn teithiau cerdded gyda’r nos yn ffordd wych o neilltuo amser i ganolbwyntio ar eich gilydd a chael y sgwrs i fynd. Rydyn ni i gyd yn gwybod y gall bywyd fynd yn brysur. Mae gwaith yn feichus. Mae prosiectau tai yn cronni. Ychwanegwch blant at y gymysgedd ac mae'n teimlo fel nad oes fawr ddim amser ar ôl ar gyfer sgwrs neu gysylltiad oedolyn.

Ond peidiwch â diystyru pwysigrwydd gwneud pethau gyda'i gilydd . Mae'r weithred syml o fynd am dro gyda'r nos o amgylch y gymdogaeth ar ôl swper yn gyfle gwych i sgwrsio. Mae cerdded gyda'ch gilydd yn eich clymu fel cwpl ac yn eich helpu i wneud dim byd ar eich gilydd heb i ffonau, plant neu restrau o bethau i'w gwneud dynnu eich sylw.

Pan fyddwch chi'n cerdded, mae'r sgwrs bron yn naturiol yn codi a gallwch chi gymryd amser i ddatgywasgu gyda'ch gilydd. Siaradwch am eich diwrnod - yr eiliadau caled a'r rhai da. Sut aeth y cyfarfod hwnnw? Beth wnaeth i ginio? Mae'r darnau hyn o wybodaeth ymddangosiadol ddiystyr nad ydym yn eu rhannu'n aml yn dod yn gyfle gwych i adnabod ein gilydd yn ddyfnach.

Nid yw tawelwch yn y sgwrs yn ystod taith gerdded yn beth drwg chwaith. Gallwch chi gymryd y harddwch naturiol o'ch cwmpas yn yr eiliadau tawel ac ni fydd yn teimlo'n lletchwith.

Mae profiadau a rennir, fel teithiau cerdded nosweithiol, yn ein helpu i atal y sŵn gormodol mewn bywyd a chanolbwyntio ar yr hyn sy'n gwneud gyda'n gilydd. Yn ogystal, maent yn ein galluogi i greu atgofion y gallwn edrych yn ôl arnynt a siarad amdanynt.

Cael gwared ar wrthdyniadau

Ar ôl diwrnod hir yn y swyddfa neu erlid ar ôl plant bach, mae mor hawdd troi'r teledu ymlaen neu sgrolio trwy ein ffrydiau cyfryngau cymdeithasol yn lle siarad â'n partneriaid. Credwch fi, rydw i'n euog o hyn!

Os gallwch chi wrthsefyll yr ysfa i droi at sgrin i ddatgywasgu a throi at eich gilydd yn lle hynny, byddwch chi'n synnu cymaint gan y cysylltiad a'r sgyrsiau dilys a fydd yn codi'n naturiol gyda'ch partner.

Gwnewch baned o de neu mwynhewch wydraid o win gyda'ch gilydd.

Trefnwch nosweithiau dyddiad

Mae'n debyg eich bod wedi clywed yr un hon o'r blaen, ond mae wir mor bwysig! Wrth i brysurdeb bywyd gynyddu, mae llai o giniawau rhamantus yn mynd yn llai rhyngddynt.

Bwriadoldeb yw enw'r gêm. Dewiswch ddyddiad unwaith y mis – neu’n ddelfrydol ddwywaith os yn bosibl – i neilltuo amser yn gyfan gwbl i’ch gilydd. Dim gwrthdyniadau. Dim ond y ddau ohonoch chi!

Gan fod y dyddiad wedi'i osod, mae gennych amser i siarad am yr hyn yr hoffech ei wneud bob mis. Efallai bod eich partner eisiau edrych ar y bwyty newydd sydd newydd agor yn y dref. Neu pryd oedd y tro diwethaf i chi fynd i fowlio? Beth am roi cynnig arall arni? Diau y bydd gennych chi rai chwerthin ac atgofion i edrych yn ôl arnynt gyda'ch gilydd.

Defnydddyddiadau nos fel cyflei ddysgu am hoff bethau, cas bethau a diddordebau cynyddol eich partner ac i roi cynnig ar bethau newydd gyda'ch gilydd. Mae profiadau newydd yn ysgogi sgwrs fel dim byd arall!

Cymerwch amser i chi'ch hun hefyd!

Mor bwysig ag ydyw i chi a'ch partnertreulio amser gyda'ch gilydd, mae hefyd yn hanfodol eich bod yn cymryd amser i fuddsoddi ynoch eich hunain ar wahân. Mae’n debygol na fydd gennych chi a’ch partner yr un diddordebau i gyd ac mae hynny’n iawn!

Mae amser ar wahân wedi'i neilltuo i'ch twf personol eich hun ac archwilio hobïau a phrofiadau newydd yn darparu cyfoeth o sgwrs pan fyddwch gyda'ch gilydd.

Efallai eich bod chi wedi bod eisiau ymuno â chlwb llyfrau erioed. Neu mae gan eich partner ddiddordeb mewn dysgu chwarae offeryn. Peidiwch ag esgeuluso’r anghenion neu’r diddordebau personol hyn – maen nhw’n borthiant gwych ar gyfer sgwrs. Byddwch wrth eich bodd yn rhannu'r pethau newydd rydych chi'n eu dysgu gyda'ch gilydd!

Darganfyddwch weithgaredd neu hobi newydd gyda'ch gilydd

Ffordd wych arall o ysgogi sgwrs ac osgoi distawrwydd lletchwith yw treulio amser yn rhoi cynnig ar bethau newydd fel cwpl gyda ffrindiau neu'r gymuned o'ch cwmpas. Gallech ymuno â chynghrair pêl-gic i oedolion neu gwrdd â ffrindiau am noson ddibwys yn y dafarn leol bob wythnos.

Buddsoddi mewn cyfeillgarwch gyda'n gilyddgyda'ch partner yn dod â llawer o fywyd, chwerthin, a sgwrs i'ch perthynas â'ch gilydd.

Gall y daith i wella distawrwydd lletchwith yn eich perthynas fod yn dipyn o hwyl. Rwy’n wirioneddol gredu pan fydd y ddau bartner wedi ymrwymo i dreulio amser bwriadol gyda’i gilydd a rhannu profiadau newydd a chyffrous, y bydd bob amser rhywbeth newydd i siarad amdano a byddwch yn gweld llawenydd ac egni rhamantus eich perthynas yn lluosi!

Randy
Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Randy. Mae'n rhedeg gwefan o'r enw AnHonestApproach.com , sy'n cynnwys gwybodaeth am sut y gall dynion reoli eu perthynas â menywod yn well .

Ranna ’: