4 Awgrym ar gyfer Ymdopi ag Iselder mewn Priodas

Pâr Trist Iselder Du Cefndir Ynysig Du

“Cael a dal, mewn salwch ac iechyd”. Dyma eiriau y gwnaethoch addo i'ch gilydd ar ddiwrnod eich priodas, wrth ichi syllu'n gariadus i lygaid eich gilydd. Ond fel cariadon ifanc, a wnaethoch chi wir ystyried pa heriau sydd o'n blaenau? Mae iselder yn salwch meddwl sy'n effeithio ar oddeutu 15 miliwn o oedolion y flwyddyn yn yr Unol Daleithiau. Gall iselder edrych yn wahanol iawn yn dibynnu ar yr unigolyn ac mae'n cynnwys symptomau fel tristwch, anobaith a diffyg egni a diddordeb. Mae'r symptomau hyn yn cael effaith sylweddol ar fywyd y dioddefwr yn ogystal â'i theulu.

Sut mae iselder yn effeithio ar briodas?

Gall iselder achosi i'ch partner ynysu ac osgoi agosatrwydd emosiynol a / neu gorfforol. Gall hyn arwain at anhawster cyfathrebu, datrys gwahaniaethau a symud oddi wrth ei gilydd yn gyffredinol. Efallai y byddwch chi'n teimlo'n rhwystredig ar ôl nifer o ymdrechion aflwyddiannus i ddod yn agos at eich priod.Gall iselder achosi anniddigrwydd a pesimistiaeth. Mae'r rhain yn ddau symptom a all wneud byw gyda'ch gilydd yn her a allai arwain at deimlo bod eich partner yn dod â chi i lawr. Mae'n ddealladwy ddigalon byw gyda rhywun sydd bob amser yn gweld y gwydr yn hanner gwag, yn enwedig pan rydych chi'n chwilio am gefnogaeth emosiynol.

Pan fyddwch chi'n briod â rhywun sy'n isel ei ysbryd, efallai y byddwch chi'n sylwi nad oes ganddi ddiddordeb mwyach yn y gweithgareddau yr arferai eu mwynhau. Os oeddech chi a'ch partner yn arfer caru mynd i ddawnsio neu heicio, mae'n arferol i chi deimlo ymdeimlad o golled. Mae'r gweithgareddau hynny'n aml yn bondio cwpl gyda'i gilydd. Efallai y byddwch chi'n teimlo'n drist nad ydych chi bellach yn gallu mwynhau cael hwyl fel cwpl.

Mae magu plant yn aml yn cael ei effeithio gan iselder. Mae'r holl symptomau a restrir uchod yn ei gwneud hi'n anodd magu plant. Mae cael hwyl, treulio amser gyda'n gilydd ac ymateb gydag amynedd i gyd yn rhinweddau sy'n angenrheidiol i adeiladu perthnasoedd iach gyda phlant. Pan fydd eich partner yn brwydro iselder, efallai y bydd eich plant yn cael trafferth gyda'r newidiadau yn ymddygiad eu rhiant.

Beth allwn ni ei wneud amdano?

1. Ceisiwch drinwyr t

Y peth cyntaf y dylech ei wneud yw siarad â'ch priod yn agored am sut mae ei symptomau'n effeithio ar y teulu cyfan mewn ffordd garedig a thosturiol. Cofiwch, nid yw iselder ysbryd yn ddewis, mae'n salwch meddwl ac mae angen triniaeth arno. Helpwch eich priod i ddod o hyd i therapydd sy'n arbenigo mewn trin iselder ysbryd i fynd ar y ffordd i adferiad.

2. Addysgwch eich hun

Mae'n bwysig deall beth yw iselder ysbryd a sut mae'n gwneud i'ch priod deimlo. Dysgwch am y ffactorau sy'n cyfrannu at iselder ysbryd a strategaethau cyffredin y gellir eu defnyddio i frwydro yn erbyn y symptomau. Gadewch i'ch priod wybod eich bod yn gynghreiriad ac yn gyd-dîm sy'n barod i helpu. Bydd eich plant hefyd yn elwa o rywfaint o addysg sy'n briodol i'w hoedran ynghylch pam mae ymddygiad eu rhiant wedi newid. Mae plant yn ymwybodol iawn o newidiadau yn ymddygiad rhieni a byddant yn teimlo'n fwy grymus os ydyn nhw'n gwybod beth mae'ch priod yn ei wneud i deimlo'n well.

3. Gwybod eich terfynau

Er ei bod yn bwysig cefnogi'ch priod, nid yw'n ddefnyddiol i unrhyw un fynd i lawr gyda'r llong. Pan fydd symptomau eich priod yn llethol i chi, mae'n iawn cymryd hoe a gofalu amdanoch chi'ch hun. Mewn gwirionedd, mae'n syniad da i chi a'ch priod siarad am eich terfynau a datblygu cynllun rhag ofn y bydd angen seibiant hunanofal arnoch.

4. Cofiwch nad yw'n ymwneud â chi

Gall fod mor anodd peidio â phersonoli iselder eich priod. Mae teimladau o ddicter, gwrthod a drwgdeimlad i gyd yn normal pan fyddwch chi'n briod â rhywun ag iselder ysbryd. Atgoffwch eich hun bod eich priod yn dioddef gyda chythreuliaid mewnol nad oes ganddyn nhw unrhyw beth i'w wneud â chi. Mae hefyd yn bwysig cofio na allwch drwsio unrhyw un arall heblaw eich hun. Efallai y byddai'n ddefnyddiol ichi chwilio am eich cwnsela eich hun i ddysgu sut y gallwch gynnal eich hapusrwydd tra bod eich priod yn gweithio arni.

Ranna ’: