Pa mor hir mae'n ei gymryd i gwympo mewn cariad? 7 Ffeithiau y mae angen i chi eu Gwybod

Pa mor hir y maeAh, cwympo mewn cariad. Mae'n un o'r teimladau mwyaf rhyfeddol yn y byd. Mae'ch stumog yn ffrwydro gyda gloÿnnod byw bob tro rydych chi o amgylch eich mathru ac rydych chi'n datblygu teimlad o ddiogelwch ac ymddiriedaeth yn araf. Cyn i chi ei wybod, rydych chi wedi cwympo'n galed.

Yn yr Erthygl honNi all y mwyafrif o gyplau newydd aros i fod mewn cariad, gan annog llawer i ofyn: Pa mor hir mae'n ei gymryd i syrthio mewn cariad? A oes llinell amser swyddogol ar gyfer pa mor hir y mae'n cymryd i'r galon syrthio allan o gariad cŵn bach ac i gariad go iawn, dwfn, bythgofiadwy?Mae'r amser y mae'n ei gymryd i syrthio mewn cariad yn wahanol i berson. Mae yna rai sy'n neidio i berthnasoedd yn galonnog, tra bod eraill yn hoffi cymryd eu hamser cyn rhoi eu calon i ffwrdd.

Gall y broses fod yn wahanol i bawb, ond yn bendant mae yna rai ffactorau gwyddonol sy'n chwarae rhan annatod wrth syrthio mewn cariad.
ff difetha fy priodas yn ôl twyllo

Dyma 7 ffaith am ba mor hir y mae'n ei gymryd i syrthio mewn cariad:

1. Cam un: Cariad cŵn bach

Cariad cŵn bach yw un o'r arwyddion cyntaf o gariad mewn bodau dynol. Mae cariad cŵn bach yn siarad â chariad glasoed neu gariad dros dro sy'n prysur ffoi. Mae'r cariad anaeddfed hwn yn aml yn digwydd o fewn wythnosau cyntaf perthynas newydd ac yn aml yn diflannu cyn i'r cwpl gyrraedd eu pen-blwydd chwe mis hyd yn oed.

Yn aml yn gysylltiedig â gloÿnnod byw, chwant, a chyffro, mae'r cariad hwn yn y glasoed yn dod yn gyflym ac wedi mynd o fewn chwinciad llygad.Serch hynny, mae'n un o'r arwyddion cyntaf o deimladau emosiynol rhamantus i rywun arall.

2. Mae dynion yn cwympo mewn cariad yn gyflymach na menywod

A yw pa mor hir y mae'n ei gymryd i syrthio mewn cariad yn dibynnu ar ryw? Mae'n debyg, mae'n gwneud! Yn wahanol i'r gred boblogaidd, mae dynion yn cwympo mewn cariad yn gyflymach nag y mae menywod yn ei wneud.

Ymchwil a wnaed gan y Cyfnodolyn Seicoleg Gymdeithasol cynnal arolwg o 172 o fyfyrwyr coleg ynghylch cwympo mewn cariad. Mae’r canlyniadau’n dangos mai’r dyn a syrthiodd mewn cariad yn gyntaf oedd y mwyafrif o’r amser ac mai ef hefyd oedd y cyntaf i ddweud “Rwy’n dy garu di” wrth eu partner.3. Mae rhyw yn chwarae rôl

Nid yw chwant mewn cariad yn ymwneud â chwant, mae'n ymwneud â chysylltiad, ac nid oes dim yn cysylltu partneriaid yn union fel agosatrwydd corfforol.

Dyma'r peth mwyaf personol y gallwch ei rannu gyda rhywun arall ac yn aml mae'n arwain at fodau dynol yn datblygu teimladau dwfn o ymlyniad wrth eich gilydd. Mae hefyd yn rheswm pam mae “ffrindiau â budd-daliadau” yn aml yn methu - mae rhywun yn cael ei gysylltu!Y dyddiau hyn nid yw rhyw bob amser yn gyfartal â chariad, ond mae'n rhyddhau'r ocsitocin sy'n rhoi hwb cariad sy'n chwarae rhan fawr wrth roi'r teimladau ooey-gooey hynny i chi.

Dangoswyd yn wyddonol bod ocsitocin yn cynyddu'r bond ymddiriedaeth rhwng partneriaid.

Mae astudiaethau hefyd yn datgelu bod ocsitocin yn rhoi hwb i monogami mewn dynion a yn dwysáu agosatrwydd emosiynol , y ddau ohonynt yn chwaraewyr allweddol sy'n creu cariad parhaol.

4. Y rheol pedair munud?

Pa mor hir mae'n ei gymryd i syrthio mewn cariad? Yn ôl ymchwil wyddonol, dim ond tua phedwar munud!


cwestiynau rhywiol

Yn ôl Gwyddoniaeth y BBC , mae ymchwil yn dangos ei bod yn cymryd dim ond 90 eiliad i bedwar munud i'r person cyffredin benderfynu a oes ganddo ddiddordeb rhamantus mewn rhywun y maen nhw newydd ei gyfarfod.

Mae'r ymchwil yn fwy tebygol yn cyfeirio at ba mor hir y mae'n ei gymryd i gael gwasgfa ar rywun neu benderfynu a ydyn nhw'n rhywun y byddech chi efallai am eu dilyn, yn hytrach na chwympo mewn cariad dwfn. Eto i gyd, mae'n dangos bod argraffiadau cyntaf yn bopeth o ran cwympo i mewn “fel”.

5. Mae cyfeillgarwch yn bwysig

Gall cyfeillgarwch rhamantus wneud rhyfeddodau wrth gyflymu'r amser mae'n ei gymryd i syrthio mewn cariad. Mae ymchwil yn dangos bod cyplau sydd wir yn mwynhau cwmni ei gilydd a rhannu hobïau ac mae diddordebau yn mwynhau lefelau uwch o foddhad priodasol na chyplau sy'n ymarfer hobïau ar wahân.

Pan fyddwch chi'n cysylltu â rhywun, rydych chi'n ei deimlo. Rydych chi'n teimlo'n fyw pan rydych chi o gwmpas y person hwn ac mae'ch holl bryderon yn toddi i ffwrdd.

Ond, ydy'r teimladau hyn yn eich pen yn unig? Mae'n troi allan, nid ydyn nhw! Mae ymchwil yn dangos bod cyplau yn profi mwy o hapusrwydd ac yn sylweddol straen is lefelau wrth dreulio amser o ansawdd gyda'n gilydd.


maddeuant mewn penillion beiblaidd priodas

Mae chwerthin gyda'n gilydd hefyd yn bwysig. sy'n chwerthin gyda'i gilydd yn teimlo'n fwy yn fodlon ac yn fwy tebygol o aros gyda'i gilydd.

6. Mae cadernid yn magu cariad

Pan fydd gennych chi wasgfa ar rywun, mae'n debyg oherwydd eu bod yn gwneud ichi deimlo'n anhygoel. Maen nhw'n addoli'ch personoliaeth ac yn gwneud ichi deimlo'n ddoniol, yn smart ac yn ddymunol. Maent yn creu agwedd gadarnhaol yn eich bywyd sy'n gwneud ichi ddatblygu teimladau dwfn ar eu cyfer.

Y llinell waelod yw hyn: gall positifrwydd fod yn gaeth, yn enwedig pan mae'n dod oddi wrth berson rydych chi'n cael eich denu ato.

Po hapusaf y byddwch chi'n teimlo pan fyddwch chi o gwmpas rhywun, y mwyaf tebygol yw hi eich bod chi'n mynd i ddatblygu bond dwfn, cariadus gyda nhw.

7. Mae gwir gariad yn cymryd amser

Nid yw pa mor hir neu fyr y mae'n ei gymryd i chi syrthio mewn cariad yn gwneud unrhyw wahaniaeth. Y cysylltiad rydych chi'n ei rannu â'ch partner a'r bondiau dwfn rydych chi'n eu creu sy'n wirioneddol bwysig.

Un astudiaeth ymchwil ar yr hyn sy'n gwneud priodas barhaol canfuwyd bod gan y cyplau mwyaf llwyddiannus y canlynol yn gyffredin:

  • Roeddent yn ystyried ei gilydd fel ffrindiau gorau
  • Cytunwyd ar nodau
  • Yn ystyried priodas fel sefydliad cysegredig

Yn fyr, os ydych chi'n trin eich perthynas fel ei fod yn rhywbeth arbennig nad oes gan neb arall, bydd eich meddwl yn dechrau ei gredu.

Mae adeiladu cysylltiad dwfn trwy amser o ansawdd yn chwarae ffactor enfawr o ran pa mor gyflym rydych chi'n cwympo mewn cariad â'ch mathru. Mae llawer o gyplau yn gwneud hyn trwy noson ddyddiad wythnosol neu bob yn ail fis. Mae ymchwil yn dangos bod y rhai sy'n cael nosweithiau dyddiad wythnosol rheolaidd rhoi hwb i gariad rhamantus a gwella nwydau perthynas.

Felly, pa mor hir mae'n ei gymryd i syrthio mewn cariad? Y gwir yw nad oes unrhyw reolau caled a chyflym. Efallai y byddwch chi'n datblygu atyniad cynnar i rywun neu fe all gymryd wythnosau, misoedd, ac efallai hyd yn oed flynyddoedd i roi'ch calon i'ch mathru'n llawn.