10 Ystyriaethau Wrth Ailbriodi Ar ôl Ysgariad am Ail Briodas Lwyddiannus

Beth i

Yn yr Erthygl honPriodas, yr addunedau cysegredig ac addewidion “nes bod marwolaeth yn ein gwneud ni'n rhan”, yw'r drysau rhyfeddol sy'n agor i fywyd newydd gyda'n gilydd i gyplau di-rif bob dydd. Ond yn anffodus, mae yna ganran uchel iawn, lle mae ysgariad yn dod yn anochel.

Yn ystod y cyfnod trosiannol emosiynol hwn, mae llawer o gyplau yn gweithredu â'u calonnau ac nid â'u meddyliau , plymio i ailbriodi ar ôl ysgariad.

Allwch chi ailbriodi ar ôl ysgariad? Mae ail-briodi ar ôl ysgariad yn aml yn ffenomen adlam, lle mae cefnogaeth a sylw cychwynnol gan rywun, yn cael ei gamgymryd am wir gariad.Fodd bynnag, i ateb y cwestiwn, pa mor hir ddylech chi aros i briodi, nid oes rheol galed na chyflym na rhif hudol ynghylch pryd i ailbriodi ar ôl ysgariad.

Serch hynny, consensws cyffredin ymhlith y mwyafrif o arbenigwyr priodas yw bod yr amser cyfartalog i ailbriodi ar ôl ysgariad oddeutu dwy i dair blynedd , a all leihau'r tebygolrwydd o ysgariad yn sylweddol.

Dyma'r amser mwyaf cain pan na ddylid gwneud unrhyw benderfyniadau brysiog ynglŷn ag ailbriodi ar ôl ysgariad.Rhaid gwerthuso ffactorau ariannol, emosiynol ac amgylchiadol yn glir ac yna dylid ystyried penderfyniad a ddylid ailbriodi ar ôl ysgariad.

Pethau i'w hystyried cyn ailbriodi ar ôl ysgariad

Ar ôl i chi fynd i berthynas, ewch ymlaen yn araf ac yn ofalus. Os bydd y gobaith o ailbriodi yn dechrau dod i'r amlwg, agorwch eich llygaid yn llydan ac ail-werthuso'ch emosiynau a'ch penderfyniad. Yn arbennig os yw plant yn cymryd rhan o briodasau cyntaf un neu'r ddau bartner.

Nid yw ailbriodi am y rhesymau cywir byth yn anghywir. Ond nid peth syml yw ail briodas ar ôl ysgariad.Mae heriau sy'n gysylltiedig â phriodi merch neu ddyn sydd wedi ysgaru yn eich gorfodi i ystyried y ffactorau canlynol sy'n gysylltiedig ag ailbriodi ar ôl ysgariad.

1. Rhowch amser i'ch hun cyn ymrwymo

Arafwch. Peidiwch â rhuthro i berthynas newydd a phriodi eto ar ôl ysgariad.Gall y perthnasoedd adlam hyn ddarparu fferru dros dro o'r boen ysgariad. Mae peryglon rhuthro i briodas ar ôl ysgariad.


tensiwn rhywiol

Yn y tymor hir, mae ailbriodi ar ôl ysgariad yn achosi trychineb yn fyrbwyll. Felly, cyn ailbriodi ar ôl ysgariad, gwnewch y canlynol.

  • Rhowch amser i'ch hun wella.
  • Rhowch amser i'ch plant wella ar ôl eu colled a'u poen.
  • Yna camwch i berthynas newydd trwy ddiweddu'r un flaenorol.

2. Ydych chi'n beio'ch cyn-bartner am yr ysgariad?

A yw'n iawn ailbriodi ar ôl ysgariad?

Mae ailbriodi ar ôl ysgariad yn benderfyniad llofft a gall fod yn syniad drwg os yw'r gorffennol yn gwyro'n fawr dros eich pen.

Mae cynlluniau ar gyfer ailbriodi wedi eu tynghedu am fethu os na allwch ollwng gafael ar eich gorffennol . Os yw'r dicter yn dal i fod yno i'ch cyn, ni fyddwch byth yn gallu ymwneud yn llawn â phartner newydd.

Felly, tynnwch eich cyn-briod allan o'ch meddyliau cyn dechrau bywyd newydd a phriodi ar ôl ysgariad. Cofiwch briodi'n iawn ar ôl ysgariad, gall gynyddu'r tebygolrwydd y bydd perthynas yn toddi ac yn difaru.

3. Meddyliwch am y plant - eich un chi a'u rhai nhw

Meddyliwch am y plant eich un chi a

Wrth ystyried ailbriodi ar ôl ysgariad, gall fod yn syniad drwg, gall fod yn gamgymeriad difrifol, gan fod rhai pobl yn rhoi eu hanghenion yn gyntaf, gan anghofio'r hyn y gallai eu plant fod yn ei deimlo neu'n dioddef oherwydd gwahaniad rhieni.

Mae ailbriodi i blant yn golygu bod y siawns o gymodi rhwng eu rhieni wedi gorffen.

Mae'r golled honno, y galar, ac ymuno â llysfam newydd, yn gam mawr i'r anhysbys. Byddwch yn sensitif ac yn ystyriol o golled eich plant. Weithiau, y syniad gorau yw aros nes bydd eich plant yn gadael cartref ac yna i ailbriodi.

4. Cadw hen deyrngarwch

Wrth ailbriodi ar ôl ysgariad, peidiwch â gorfodi eich plant i wneud dewisiadau.


sut i ddelio â phlentyn blin ar ôl ysgariad

Rhowch ganiatâd iddyn nhw deimlo a charu eu rhieni biolegol yn ogystal â llys-rieni . Mae gwneud y weithred gydbwyso rhwng y rhieni biolegol a llys-rieni yn ofn cyffredin o briodas ar ôl ysgariad.

5. Yr hafaliad rhwng eich partner newydd a'r plant

Cofiwch bob amser, i'ch priod newydd, eich plant chi fydd eich plant bob amser ac nid ein plant ni.

Mae’n wir bod bondiau agos yn cael eu ffurfio rhwng llys-rieni a llysblant mewn sawl achos, ond fe ddaw eiliadau pan all anghytundebau ddeillio o benderfyniadau eich plant.

6. Ydych chi'n priodi'r diddordeb cariad newydd?

Ydych chi

Pan fydd cyplau yn cyd-fyw, maen nhw'n chwarae mwy a mwy o ran yn eu bywydau a'u problemau.

Mae amser yn magu cynefindra rhyngddynt ac yn y pen draw mae'r cyplau hyn yn penderfynu priodi. Gwneir y penderfyniad hwn oherwydd bod cyplau o'r farn mai dyna ganlyniad amlwg eu perthynas.

Mae'r priodasau hyn yn gweld methiant mewn llawer o'r achosion. Felly, cyn ailbriodi gyda rhywun rydych chi'n byw gyda nhw, gofynnwch i'ch hun; ydych chi wir wedi ymrwymo i'ch gilydd neu ai priodas cyfleustra yn unig fydd hi .

Os ydych chi'n delio â sefyllfa o'r fath, gall cwnsela cyn priodi eich helpu chi i archwilio'r agweddau a'r siawns bwysig o ailbriodi ar ôl ysgariad.

7. Deall eich anghenion emosiynol

Ailbrisiwch eich teimladau.

Ffigurwch pa rai o'ch anghenion emosiynol na chyflawnwyd a arweiniodd at ysgariad yn y lle cyntaf. Cymerwch olwg dwfn, os nad yw'ch perthynas newydd yn debyg i'ch perthynas gyntaf. Teimlwch eich emosiynau i sicrhau y bydd y berthynas newydd yn gofalu am eich holl anghenion emosiynol.

8. A oes cydnawsedd ariannol?

A oes cydnawsedd ariannol

Mae economeg yn chwarae rhan ganolog hanfodol mewn unrhyw berthynas. Mae o fudd i chi werthuso eich sefyllfa ariannol cyn priodi.

Mae'n hanfodol gwerthuso a ydych chi neu'ch partner newydd mewn unrhyw ddyled, beth yw eich enillion unigol, eich asedau unigol ac a all un gefnogi'r llall rhag ofn y bydd un yn colli ei swydd.

Dewch o hyd i'r amser i geisio'r atebion cywir i'r cwestiynau pwysig hyn.

9. Beth fyddwch chi'n ei ddweud wrth eich plant?

Gellir lleddfu trallod emosiynol y mae plant yn ei gael ynglŷn â delio â llys-rieni trwy gyfathrebu agored. Byddwch yn eirwir gyda'ch plant ynglŷn â'ch penderfyniad.

Eisteddwch gyda nhw a thrafodwch y materion canlynol:

  • Sicrhewch nhw y byddwch chi'n eu caru bob amser.
  • Bellach bydd ganddyn nhw 2 gartref a 2 deulu.
  • Os ydyn nhw'n teimlo drwgdeimlad, galar ac nad ydyn nhw'n barod i dderbyn y teulu newydd - mae'n iawn.
  • Efallai na fydd yr addasiad yn hawdd a daw gydag amser.

Gwyliwch hefyd:

10. Ydych chi'n barod i weithio fel tîm?

Mae ailbriodi yn mynnu ymrwymiadau.

Rhaid i'r ddau bartner weithio fel tîm i oresgyn yr heriau hyn. Mae'r cwestiwn yn codi, a yw'r llys-rieni'n barod i gymryd eu rolau, gwybod eu terfynau a'u hawdurdod a chyfrannu at arweinyddiaeth rhieni.