5 Cwestiwn Parodrwydd Priodas i'w Gofyn Eich Hun Cyn Clymu'r Cwlwm

Cwestiynau i

Yn yr Erthygl honCyn i chi ddweud “Rwy'n gwneud,” mae'n bryd darganfod a ydych chi a dweud y gwir yn barod ar gyfer y cam mawr.

Mae llawer o bobl mewn cariad â'r syniad o glymu'r cwlwm. Ond ydyn nhw wir yn barod am ‘til death do you part’? Dyma holiadur diddorol i chi. Darganfyddwch a ydych chi'n barod am yr ymrwymiad trwy fynd trwy'r rhestr hon o briodas parodrwydd cwestiynau.


dibyniaeth emosiynol yn erbyn cariad

1. Beth ydych chi'n meddwl y bydd priodas yn ei ychwanegu at eich bywyd?

Mae hwn yn gwestiwn pwysig yn y rhestr wirio barod ar gyfer priodas. Mae'r ffaith eich bod yn ystyried priodi yn awgrymu bod gennych argraff gadarnhaol amdano ac yn barod i ymrwymo i perthynas .Ond beth arall ydych chi'n meddwl y bydd priodas yn ei ychwanegu at eich bywyd? Beth sydd yn brin yn eich bywyd ar hyn o bryd y bydd priodas yn ei ychwanegu?

Un o'r cwestiynau y dylech eu gofyn cyn priodi yw - a ydych chi'n chwilio am gydymaith a fydd yn eich cefnogi chi trwy helbulon bywyd? (mae hynny'n gymhelliant mawr i briodi)

Meddyliwch trwy'r holl manteision y daw priodas ar hyd - ond byddwch hefyd yn ymwybodol o'r anfanteision. Fel, er enghraifft, bydd gennych lawer mwy o rwymedigaethau tuag at y teulu ar ôl priodi. Neu efallai y byddwch chi'n profi colli rhyddid hefyd. A fyddwch chi'n gallu delio â'r rhain hefyd?Mae meddwl drwodd yn ogystal â phriodas yn ymrwymiad gydol oes.

2. A allwch chi wneud eich partner a'ch priodas yn brif flaenoriaeth?

A allwch chi wneud eich partner a

Ai dod o hyd i'r partner iawn yw'r peth pwysicaf i chi? Ac os ydych chi eisoes wedi dod o hyd i'ch partner, a ydych chi'n barod i'w gwneud yn flaenoriaeth ichi?Os ydych, yna rydych yn sicr yn barod.

Mae eu gwneud yn flaenoriaeth yn awgrymu eu rhoi yn gyntaf - mae'n golygu byth eu cymryd yn ganiataol na'u trin yn unol â'ch hwylustod. Mae hwn yn gwestiwn parodrwydd priodas pwysig ac mae angen ei ystyried yn ofalus.Cyn i chi wneud y naid fawr, mae'n hollbwysig mynd trwy a rhestr wirio cyn priodi i wybod a ydych chi a'ch partner yn barod i dreulio gweddill eich bywydau gyda'ch gilydd.


dyddio menyw mynd trwy ysgariad

Yn ogystal â hyn yn y cwestiynau parodrwydd Priodas, mae'n hollbwysig gofyn i chi'ch hun a ydych chi wir wedi symud ymlaen o'ch gorffennol ysgariad neu chwalfa ddiweddar.

Ymhlith y cwestiynau sylweddol i'w gofyn cyn i chi briodi mae:

  • Oes gennych chi ymrwymiadau fel plant o'ch priodas yn y gorffennol neu rieni sy'n heneiddio?
  • A yw straen gyrfaoedd newydd yn faich arnoch chi?
  • Ydych chi ar gael yn emosiynol i'ch partner?
  • Ydych chi'n barod i roi eich popeth i mewn yn y briodas?

3. Ydych chi'n barod i wneud addasiadau?

Mae rhai yn dweud bod priodas ac addasiadau yn mynd law yn llaw. Mae parodrwydd i wneud addasiadau yn uchel ar y rhestr wirio o gwestiynau parodrwydd priodas.

Cwestiwn gwych i'w ofyn cyn priodi - a ydych chi'n barod i fod â meddwl agored ynghylch gwneud addasiadau a chyfaddawdu ar gyfer eich priodas?

Dyma rai o'r cwestiynau allweddol yn y rhestr wirio barod ar gyfer priodas a fydd yn eich helpu i benderfynu a ydych chi'n barod am briodas.

Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu bod yn rhaid i chi beryglu'ch hunaniaeth neu gyfaddawdu ynghylch pwy ydych chi fel person. Mae'n golygu gweithio gyda'ch priod fel tîm. Gwneud addasiadau yw bod yn barod i wneud beth bynnag a allai fod er eich budd gorau.

4. Ydych chi wedi cyflawni'ch nodau mawr?

Ydych chi wedi cyflawni

Cadarn, gall cariad goncro'r cyfan, ac nid yw dyheadau'n dod i ben ar ôl priodi.

Ond os oes gennych chi restr hir o nodau rydych chi am eu cyflawni cyn y diwrnod mawr, yna mae'n bwysig cydnabod beth ydyn nhw.

Gallai enghreifftiau gynnwys prynu eiddo, cwblhau cwrs astudio, neu dreulio blwyddyn dramor - beth bynnag sydd bwysicaf i chi!

Yn eich rhestr wirio cwestiynau parodrwydd Priodas, gwnewch yn siŵr ei thrafod â'ch priod fel y gallwch chi ddechrau (neu oedi) y briodas ar y nodyn cywir.

Wrth gwrs, gall cyplau gyflawni nodau gyda’i gilydd hefyd ond os mai dyma eich rhestr annibynnol eich hun o bethau i’w gwneud yna cymerwch amser i sicrhau mai nawr yw’r amser iawn i briodi.

5. A yw'n seiliedig ar gariad neu angen?

Y cam olaf wrth ddadansoddi a ydych chi'n barod am briodas yw trwy fod yn hollol greulon gyda chi'ch hun. Dyma'r rhan anoddaf ac mae'n bwysig eich bod chi'n wir yma.

Mae nifer o bobl yn priodi am yr holl resymau anghywir. Un o'r cwestiynau i'w hateb cyn priodi yw dod o hyd i'r rheswm dros briodi.

Mae rhai yn ei wneud allan o ddiogelwch, diffyg amynedd, pwysau teuluol, ac ati - ond yn gwybod bod priodi am y rheswm cywir yn chwarae rhan hanfodol yn ei lwyddiant tymor hir. Mae penderfynu ar eich rheswm i briodi yn rhan annatod o'r cwestiynau i'w hateb cyn priodi.

Peidiwch â phriodi dim ond oherwydd bod eich hunan-barch yn isel neu eich bod yn ofni cael eich gadael ar eich pen eich hun yn ddiweddarach mewn bywyd. Peidiwch â phriodi oherwydd eich bod yn ceisio dilysiad a hunan-werth gan eich hanner gwell neu oherwydd na allwch sefyll yn sengl mwyach. Os ydych chi'n wynebu'r materion hyn ar hyn o bryd, yna gellir mynd i'r afael â phob un ohonyn nhw a gweithio arnyn nhw cyn y gallwch chi fod yn barod am briodas.

Cofiwch, a perthynas iach yn gofyn i ddau unigolyn iach garu ei gilydd a chyfrannu at y briodas. Nid ydynt yn dibynnu ar y llall i'w dilysu na rhoi teilyngdod eu bywyd - ni all perthynas o'r fath sefyll prawf amser byth.


ydw i'n cael fy rheoli

Gobeithio y bydd y cwestiynau parodrwydd priodas hyn yn eich helpu i wybod a ydych chi'n barod am briodas a hefyd yn penderfynu beth yw'r rhai sy'n torri'r fargen i'r ddau ohonoch mewn perthynas.

Un o'r cwestiynau i'w trafod cyn priodi yw, “ydw i'n barod am briodas?'

Byddai hefyd yn ddefnyddiol edrych ar y rhain cwestiynau y dylai cyplau eu gofyn cyn priodi , a chymryd a prawf parodrwydd priodas i wirio'ch cydnawsedd.

Yn y pen draw, er llwyddiant partneriaeth briodasol, mae'n bwysig bod y person iawn a bod gyda'r person iawn i chi, a pheidio â dod o hyd i'r person gorau.

Felly, sut i wybod a ydych chi'n barod am briodas?

Mae therapydd cyplau yn cynghori unigolion yn awyddus i gerdded yr eil a dweud “Rwy'n gwneud”, i lunio handi rhestr wirio perthynas cyn priodi i feithrin sefydlogrwydd yn eich perthynas. Mae hynny hefyd yn awgrym pwysig ar sut i baratoi ar gyfer priodas.

Os oes angen, gall cwnsela premarital a gwiriadau premarital gyda therapydd weithio rhyfeddodau wrth helpu cyplau i drafod llawer o faterion ymlaen llaw a datrys cymaint ohonynt â phosibl.

Mae bod yn barod am briodas yn golygu bod eisiau rhannu eich bywyd gyda rhywun rydych chi'n eu caru - dewiswch yn ddoeth ac ar ôl i chi fentro, gwnewch bob ymdrech i aros yn briod hapus!