5 Awgrym ar gyfer Menywod sy'n Ymdopi â Gwahaniad nad yw trwy Ddewis

5 awgrym i ferched sy

Yn yr Erthygl honMae'ch calon yn torri. Mae'r gwaethaf wedi digwydd, mae'ch partner wedi gadael, ac rydych chi'n pendroni sut yn yr uffern rydych chi'n mynd i godi darnau eich bywyd.Rydych chi wedi blino'n lân rhag crio cymaint, wedi'ch gorlethu gan sut i gynllunio ar gyfer y diwrnod, heb sôn am unrhyw beth y tu hwnt i'r 24 awr nesaf, a'ch gwasgu gan unigrwydd. Efallai bod miliwn o gwestiynau yn rasio trwy eich meddwl, “Sut ddigwyddodd hyn? Ai dyma’r diwedd mewn gwirionedd? Beth wnes i o'i le? Sut alla i wneud pethau'n iawn? Sut y byddaf yn talu'r biliau? Gofalu am y plant, y cartref? A fyddaf bob amser yn teimlo hyn yn ofnadwy? ”

Gall gwahaniad deimlo bod pêl ddrylliog newydd siglo trwy sylfaen eich bywyd. Felly beth yw'r uffern ydych chi'n ei wneud nawr?1. Gofalwch am eich cyllid trwy gael cytundeb gwahanu

Peidiwch â gadael i falchder fynd yn y ffordd o ofalu amdanoch chi


sut i gael dyn i gynnig

Os oedd eich partner yn ennill mwy na chi, neu eich bod yn dibynnu ar eu hincwm i dalu biliau, sicrhewch gytundeb.

Bydd angen eich holl allu emosiynol arnoch chi yn yr ychydig amser nesaf felly cymerwch y cam pwysig hwn i sicrhau nad ydych chi hefyd yn poeni am filiau.Peidiwch â gadael i falchder fynd yn y ffordd o ofalu amdanoch chi'ch hun a'ch cyfrifoldebau.

2. Gwnewch benderfyniad ar ba mor hir y byddwch chi'n gwahanu

Mae rhai partneriaid yn dod yn ôl at ei gilydd ar ôl gwahanu. “Mae absenoldeb yn gwneud i’r galon dyfu’n fwy ffont” meddai’r hen adage ac mae rhai pobl yn canfod y gall yr amser wasanaethu fel cyfnod ailfeddwl defnyddiol.

Gall fod yn well cymryd hoe na pharhau i gymryd rhan mewn patrymau dinistriol sydd ddim ond yn erydu calon y berthynas. Gall un i chwe mis fod yn ffrâm amser ddefnyddiol, dim ond digon o amser i fyfyrio ac anadlu, ond dim cymaint o amser fel eich bod chi a'ch partner wedi cydgrynhoi bywydau newydd, ar wahân.3. Ymladd am eich bywyd

Rydych chi'n mynd i fynd trwy ddyddiau a fydd yn profi'ch holl ffydd, cryfder a dewrder. Byddwch yn mynd trwy gymoedd o anobaith llwyr a chopaon cyffro rhyfeddol.

Peidiwch â chynhyrfu wrth i chi feicio trwy wahanol gamau o alar, o wadu, dicter, derbyn, bargeinio a thristwch.Mae hwn yn batrwm naturiol mor hen ag amser ei hun. Mae menywod di-ri trwy hanes wedi dioddef am gariad ac wedi darganfod gallu dyfnach i wella, llawenydd, hunanhyder a phwer personol. Ymladdwch am eich bywyd, eich bywyd, a gofynnwch y cwestiynau canlynol i'ch hun nawr:

Pwy yw fy ffrindiau? Sut alla i gryfhau'r perthnasoedd hynny ar hyn o bryd? Sut alla i ofyn am gefnogaeth sy'n addas i bob un o gryfderau fy ffrind? Cofiwch, nid yw pob ffrind yn mynd i fod yn ffrind “crio ar fy ysgwydd”, ond gallai fod yn ffrind sy'n dda am roi cynnig ar ddosbarth dawns.

Beth yw fy niddordebau? Sut y gallaf fanteisio yn ôl ar rai o'r diddordebau sy'n adlewyrchu blynyddoedd dyfnaf fy hunan hanfodol?

Sut ydw i wedi mynd trwy gyfnodau anodd yn y gorffennol heb ymddwyn yn hunanddinistriol?

Pa gredoau, gweithgareddau, gweithredoedd o greadigrwydd, llyfrau, sefydliadau, pobl, lleoedd sydd wedi fy helpu i weld y golau mewn amseroedd tywyll?

Sut alla i ymarfer caredigrwydd i mi fy hun a fy anwylyd sydd wedi dewis peidio â bod gyda mi ar yr adeg hon? Ydy, mae hwn yn un anodd.

Gallai caredigrwydd i chi'ch hun olygu gadael i'r angen geisio ceisio datrys yr atebion i'r problemau yn eich perthynas. Weithiau mae angen i chi gymryd seibiant meddwl gan ganiatáu amser i esblygu a gweithio mae'n iacháu arnoch chi. Gallai caredigrwydd tuag at eich anwylyd olygu parchu eu hangen am le.

4. Cael ffydd

Mae hynny'n iawn. Cael ffydd. Nid ydych yn mynd i gael yr holl atebion ac ni fydd eich anwylyd chwaith. Sicrhewch ffydd y bydd buddion tymor hir trwy faethu'ch hun yn yr amser hwn, waeth beth mae'ch anwylyn yn dewis ei wneud.

Bydd dysgu gofalu amdanoch eich hun gyda chariad, tosturi ac uniondeb nid yn unig yn gwella'ch perthynas pe byddech chi'n penderfynu adnewyddu'ch partneriaeth, ond bydd y gwaith rydych chi'n ei wneud hefyd yn maethu ffynhonnell cariad a ddaw gan yr un person a fydd gyda chi am byth: chi.

5. Gwnewch rywbeth yn wallgof

Iawn, cyn i chi fynd allan a phartio fel rockstar, gadewch imi aralleirio hynny. Gwnewch rywbeth sy'n gyfrifol yn foesol, yn foesegol, yn fonheddig ac yn gyfreithiol. Ond hwyl. Lliwiwch linyn o'ch gwallt yn las. Ewch i rywle newydd. Dysgu dawnsio'r tango. Perfformio mewn noson meic agored. Noddi plentyn.

Nid oes unrhyw beth yn fwy cyffrous na pherson diddorol, felly byddwch yn ddiddorol i chi'ch hun.


therapydd da agos ataf

Yn olaf, rwyf am gymryd eiliad i gydnabod pe byddech mewn perthynas a oedd yn ymosodol, nid mynd yn ôl yw'r ateb. Gofynnwch am gefnogaeth broffesiynol i'ch helpu chi i lywio cymhlethdod yr hyn y gallech fod yn ei deimlo.

Os hoffech gael mwy o gefnogaeth i ffynnu yn ystod toriad, gwahanu neu ysgariad, gallwch ddod o hyd i'm llyfr “ Iachau Torcalon: Arweinlyfr i Fenywod ”.

Cymerwch ofal da ohonoch chi'ch hun.