Beth Yw Cytundeb Gwahanu Treial?

Beth Yw Cytundeb Gwahanu Treial?


nodau cwpl ifanc

Mae gwahanu rhwng cyplau yn aml yn cael ei gamddeall ac mae'n arwain at lawer o ganlyniadau negyddol os nad yw'r cwpl dywededig yn gwneud yr amcan ar gyfer gwahanu yn glir o'r dechrau.Bwriad sylfaenol allweddol unrhyw wahaniad yw rhoi digon o le ac amser i'r cwpl wneud penderfyniad ynghylch eu priodas heb unrhyw bwysau gormodol oddi wrth ei gilydd. Rhesymau eraill tra bod cyplau yn dechrau gwahanu treial yw sicrhau rhyw fath o ryddhad rhag gwrthdaro dinistriol presennol, lleihau cyfathrebiadau negyddol, peidio â chymryd ei gilydd yn ganiataol, sicrhau teimlad iachach o annibyniaeth a hunanreolaeth. Mae'r cyfnod gwahanu treial hefyd yn helpu'r cwpl i weld effeithiau materion priodasol a sut y byddai'n teimlo pe baent wedi ysgaru o'r diwedd.Er mwyn sicrhau bod cwpl yn medi buddion gwirioneddol y cyfnod gwahanu treial rhaid iddynt ddod i gytundeb gwahanu treial y mae angen iddo ofalu am y materion canlynol:

Sefydlu eich amcanion

Mae angen i chi nodi'r hyn rydych chi am ei gyflawni trwy'r gwahaniad treial. Lluniwch reolau'r gwahaniad, yr hyn sy'n rhaid i chi ac na ddylech ei wneud tra'ch bod chi wedi gwahanu. Gwnewch restr o'r rhain a cheisiwch gadw atynt.Mae angen i'r ddau barti benderfynu peidio â chymryd rhan mewn unrhyw beth a fyddai'n peryglu parhad y briodas fel hel clecs am y parti arall, cael materion rhywiol gyda phobl o'r tu allan neu atal eich partner rhag cysylltu â'r plant.

Nodwch hyd y gwahaniad

Y cyfnod a argymhellir ar gyfer gwahanu prawf yw rhwng chwe wythnos ac uchafswm o chwe mis. Rhaid nodi'r hyd a ddewiswyd yn glir yn eich cytundeb gwahanu treial. Ni ddylid ymestyn yr hyd i gynnal ymdeimlad o arwyddocâd a gonestrwydd yn enwedig os oes gennych blant gyda'i gilydd. Po fwyaf hir y bydd y cyfnod gwahanu, y lleiaf tebygol ydych chi'n mynd i ddatrys y mater a dod yn ôl at eich gilydd fel cwpl.

Nodwch eich rhwymedigaethau ariannol

Mae angen i'ch cytundeb gwahanu treial gynnwys y rhwymedigaethau ariannol sydd gennych yn unigol ac ar y cyd. Nodwch pwy fydd yn darparu ar gyfer yr hyn, yn ystod yr amser gwahanu. Gwnewch hi'n realistig yr union ffordd rydych chi am iddo fod os byddwch chi'n penderfynu ysgaru eich gilydd yn y pen draw.
math gwahanol o therapyddion

Mae angen i chi nodi sut y byddai'r cyllid yn cael ei rannu a sut y byddai'ch plant yn cael gofal, er mwyn sicrhau nad yw'r parti sydd â dalfa'r plant yn ysgwyddo'r baich ariannol yn unig.

Penderfynwch ar amlder y cyswllt â'i gilydd

Cytuno ar y nifer o weithiau y byddech chi am gwrdd â'ch gilydd a'r dull cyfathrebu. Mae angen i chi gyfathrebu'n rheolaidd a dod at eich gilydd yn aml naill ai ar eich pen eich hun neu ym mhresenoldeb cwnselydd. Cysylltwch â'i gilydd yn gyson trwy destun, e-bost, post malwod, galwadau ffôn ac amserlen i gwrdd â'i gilydd wyneb yn wyneb o leiaf unwaith yr wythnos. Trefnwch gwnsela priodas yn ystod yr amser y cewch eich gwahanu.

Penderfynwch ar natur ac amlder y cyswllt ag eraill

Sillafu a ddylai pob un o'r partneriaid priodas ddyddio eraill ai peidio yn ystod yr amser y cewch eich gwahanu.
her rhyw

Cynnal Preifatrwydd ac Ymddiriedolaeth

  • Rhaid i chi nodi'r hyn y byddwch chi'n ei ddweud wrth eich plant am eich gwahanu a'ch perthynas .
  • Rhaid i chi beidio â cheisio ysbïo ar y partner arall trwy geisio cyrchu ei bost, e-bost, post llais, cyfrifon ac ati.
  • Rhaid i chi beidio â gwneud unrhyw ymweliadau annisgwyl, heb eu cynllunio na cheisio olrhain eich priod.
  • Mae angen i chi nodi'r hyn rydych chi'n ei ddweud wrth bobl am eich perthynas yn ystod y cyfnod rydych chi'n byw ar wahân.

Ymweld â'r plant a gofalu am eu hanghenion

  • Sillafu pwy fydd â dalfa'r plant a chynllunio ar drefniadau ymweld o leiaf unwaith yr wythnos.
  • Gadewch i'r plant wybod pam eich bod wedi gwahanu a cheisiwch eu sicrhau o'ch cariad, waeth beth fo'r gwahaniad.
  • Nodwch pa riant fyddai'n gyfrifol am angen penodol y plant ac ar ba adeg.

Mae llwyddiant gwahanu treial yn dibynnu i raddau helaeth ar sillafu'r cytundeb gwahanu treial ar yr adeg iawn a gweithio'n galed i gadw at delerau'r cytundeb.