Sut i Ddod o Hyd i'r Priodaswr a Therapydd Teulu Iawn

sut i ddod o hyd i therapydd priodas iawn Priodas a teulu nid yw therapyddion yn taflu syniadau at deuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd “willy-nilly.” Yn lle, mae'r gweithwyr proffesiynol dawnus a gofalgar hyn yn dod â sgiliau a phrofiad aruthrol i'r bwrdd yn eu hymdrechion i helpu teuluoedd i weithio trwy rai o dymhorau mwyaf anodd eu bywydau.

Os byddwch chi'n cyrraedd pwynt yn eich bywyd priodasol sy'n gofyn am ymyrraeth acíwt ac efallai tymor hir gan gwnselydd, ceisiwch ddarparwr sydd â chymhwyster a phrofiad priodol.Gall fod yn iawn anodd dod o hyd i gynghorydd priodas a theulu da , ond gallwch chi bob amser gofynnwch i'ch teulu, ffrindiau, neu'ch meddyg am ddewis delfrydol. Fodd bynnag, efallai na fyddai gofyn am atgyfeiriad yn iawn i rywun nad yw'n gyffyrddus â datgelu ei faterion personol o flaen eraill.Mewn senario o'r fath gallwch chi bob amser rhowch gynnig ar eich lwc a chwiliwch ar y we am acynghorydd priodas da.

Chwilio gwefannau parchus gyda chyfeiriaduron cwnselydd, megis cymdeithas Americanaidd o therapyddion priodas a theulu ( AAMFT ) neu Cofrestrfa Genedlaethol Therapyddion sy'n Gyfeillgar i Briodas yn opsiynau a argymhellir yn bendant.Sicrwydd teulu a chyplau da therapi yn ddibynnol iawn ar ba mor dda yw'r therapydd. Gall cwnselwyr priodas sydd wedi'u hyfforddi'n wael ac yn ddibrofiad wneud mwy o ddrwg nag o les.

Felly, mae'n hanfodol dod o hyd i therapydd priodas a theulu gyda hyfforddiant a phrofiad priodol i'ch helpu chi trwy'ch problemau priodasol.

Dyma ychydig o bethau i'w hystyried ar sut i ddod o hyd i'r cynghorydd priodas cywir? neu sut i dod o hyd i therapydd teulu ?
ci yn difetha fy mherthynas

Cymwysterau therapydd

I ymarfer therapi teulu a phriodas, mae'n ofynnol i therapyddion gael trwydded, a all amrywio o un wladwriaeth i'r llall. Gallai therapydd sy'n ymarfer therapi priodas fod:

  • therapydd priodas a theulu trwyddedig (LMFT),
  • trwyddedig Iechyd meddwl cwnselydd (LMHC),
  • gweithiwr cymdeithasol clinigol trwyddedig (LCSW), neu
  • seicolegydd

Daw ymarferwyr therapi teulu o ystod eang o gefndiroedd proffesiynol ond yn nodweddiadol maent yn therapyddion teulu a phriodas cymwys a thrwyddedig i ddarparu cefnogaeth briodol i deuluoedd.

Yn yr Unol Daleithiau, Yn nodweddiadol mae gan Therapyddion Priodas a Theulu radd meistr. Yn gyffredinol, mae Meistr mewn Celf neu Feistr mewn Gwyddoniaeth mewn cwnsela clinigol, seicoleg, neu briodas a therapi teulu yn gymhwyster academaidd priodol ar gyfer y therapydd priodas a theulu.

Ar ôl graddio, mae darpar MFTs yn gweithio fel interniaid o dan oruchwyliaeth a gweithiwr proffesiynol trwyddedig ac yn destun adolygiad sylweddol gan gymheiriaid.

Yn gyffredinol, nid yw hyd yn oed y MFTs credentialed gorau yn gallu gosod graean ar y wal a dechrau therapi preifat nes eu bod wedi pasio trylwyredd interniaeth ac adolygiad cymheiriaid.

Beth i edrych amdano mewn therapydd

  • Er bod graddau uwch yn agwedd bwysig ar waith llwyddiannus fel therapydd priodas a theulu, dylai'r mwyafrif o ddefnyddwyr fod â mwy o ddiddordeb mewn cael gwasanaethau rhywun sydd â phrofiad sylweddol yn y maes.

Gan fod ehangder a dyfnder materion teuluol ymhell y tu hwnt i'n dychymyg, dylai teuluoedd bob amser ceisio ymarferydd sydd â digon o brofiad mewn ystod eang o faterion fel camdriniaeth, dibyniaeth, anffyddlondeb , ymyriadau ymddygiadol ac ati. Mae bob amser yn ddefnyddiol chwilio am ymarferydd sydd â theulu ei hun.

  • Pam fyddech chi byth eisiau cadw gwasanaethau unigolyn na all gydymdeimlo'n llawn â'r materion sy'n wynebu'ch teulu? Os nad oes gan ymarferydd brofiad pragmatig mewn magu teulu neu cynnal perthynas , Rwy'n ofni bod ei ddefnyddioldeb yn eithaf cyfyngedig.
  • Dylid canolbwyntio ar eich therapydd eich helpu chi i ddatrys eich perthynas briodasol yn hytrach na dod â'ch priodas i ben.
  • Mae teimlo lefel o barch gan eich therapydd yn hanfodol iawn er mwyn teimlo'n gyffyrddus â nhw. Fe ddylech chi neu'ch priod deimlo'n ddigon cyfforddus i wneud awgrymiadau yn ystod eich trafodaeth a dylai eich therapydd anrhydeddu'ch awgrymiadau.
  • Ni ddylai eich therapydd fod yn rhagfarnllyd tuag atoch chi neu'ch priod. Y rheswm ichi ddewis priodas a therapi teulu yw cael barn ddiduedd gan weithiwr proffesiynol.

Efallai y bydd therapydd priodas a theulu hefyd yn rhagfarnllyd oherwydd eu canfyddiad a'u gwerthoedd eu hunain am berthynas. Os ydych chi'n synhwyro ymddygiad anhyblyg gan eich therapydd, yna efallai nad ef neu hi yw'r dewis iawn i chi.

Gosod nodau ac mae peidio â cholli'ch golwg oddi wrthynt yn hanfodol iawn dod o hyd i ateb trwy therapi. Hefyd, ceisiwch ganolbwyntio ar y dyfodol ac nid y gorffennol , mae'n rhaid i'ch cynnydd mewn therapi fod yn ganolog i'r dyfodol ac nid camgymeriadau'r gorffennol.

Wrth weithio gyda therapydd priodas a theulu trwyddedig, gan weithio ar y cyd tuag at nodau sefydledig, a rhoi’r amser a’r ymdrech yn y gwaith, fe welwch ganlyniadau a bydd eich priodas yn dechrau ffynnu.