Talu Cynhaliaeth Plant: Rhestr wirio

Rhestr Wirio Talu Cynnal Plant

Yn yr Erthygl hon



Mae gan rieni rwymedigaeth foesol a chyfreithiol am gefnogaeth ariannol i'w plant biolegol neu fabwysiedig. Mae hyn yn cynnwys sicrhau eu bod wedi'u gwisgo'n iawn, eu bwydo a'u cysgodi a'u bod yn gallu cael gafael ar addysg a gofal meddygol priodol.



Gall methu â darparu ar gyfer eich plant eich rhoi mewn trafferth gyda'r gyfraith a chael effaith ddinistriol ar dwf a datblygiad y plentyn. Gall y rhestr wirio ganlynol eich cynorthwyo i sefydlu telerau eich trefniadau cynnal plant a'ch helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich rhwymedigaeth.

1. Sicrhewch y telerau'n iawn

Lawer gwaith gall rhieni osgoi anghydfod cynnal plant trwy ymrwymo i ryw fath o gytundeb ganddynt hwy eu hunain a heb i'r llys gymryd rhan. Mae hyn yn caniatáu i'r rhieni 1) osgoi cost ffeilio achos llys, 2) cadw'r heddwch, ac, mewn rhai achosion, 3) hwyluso'r ysgariad.



Waeth beth yw'r rheswm, gall cytundeb cynnal plant y tu allan i'r llys fod yn ffordd hawdd o osgoi anghydfodau a chyfranogiad llys. Fodd bynnag, mae cynhaliaeth plant er budd y plentyn ac ni fydd cytundeb cynnal plant y tu allan i'r llys yn galluogi rhiant i drafod hawliau statudol y plentyn.

Mae gan bob gwladwriaeth ganllawiau penodol y mae'n rhaid i rieni a barnwyr eu dilyn wrth bennu'r swm priodol o gynhaliaeth plant sydd i'w thalu. Os yw cytundeb cynnal plant y tu allan i'r llys yn darparu ar gyfer llai o gynhaliaeth plant na'r hyn sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith, ni fydd yn gwahardd y rhiant sy'n derbyn rhag mynd ar ôl y rhiant sy'n talu am y swm priodol o gynhaliaeth plant sy'n ddyledus o dan y gyfraith.

Yna bydd hawl gan y rhiant sy'n derbyn i fynd ar ôl y rhiant sy'n talu am gefnogi cynhaliaeth plant ar unrhyw adeg. Hynny yw, pe baech yn rhiant sy'n talu ac wedi ymrwymo i gytundeb cynnal plant heb ymyrraeth y llys, efallai y bydd gofyn i chi dalu cynhaliaeth plant yn ôl sy'n cyfateb i'r hyn y dylech fod wedi bod yn ei dalu yn unol â chanllawiau statudol y wladwriaeth, a gallai'r gwahaniaeth golygu miloedd o ddoleri.



2. Cadwch wybodaeth gyswllt wrth law

Rhag ofn y bydd angen i chi addasu eich cynhaliaeth plant yn y dyfodol, dylech bob amser fod â gwybodaeth gyswllt eich cyd-riant wrth law ynghyd â'r wybodaeth gyswllt ar gyfer ei atwrnai a'r asiantaeth sy'n gyfrifol am weinyddu taliadau cynnal plant yn eich gwladwriaeth.

3. Sefydlu daliadau cynnal plant yn ôl

Mewn rhai taleithiau, caniateir (neu mae'n ofynnol) i'r rhiant sy'n talu sefydlu gorchymyn dal incwm i dalu taliadau cynhaliaeth plant. Mae'r gorchymyn hwn yn cyfarwyddo cyflogwr y rhiant sy'n talu i ddidynnu'r swm gofynnol o gynhaliaeth plant o'i wiriad cyflog a'i anfon yn uniongyrchol at asiantaeth y wladwriaeth sy'n gyfrifol am weinyddu taliadau cynnal plant.

Mae atal cynhaliaeth plant yn ffordd gyflym ac effeithlon o ddosbarthu taliadau cynnal plant, cadw golwg ar daliadau cynhaliaeth plant, a gwneud bywyd yn haws i'r ddau riant.

4. Cadwch y wybodaeth gyswllt yn gyfredol

Dylech bob amser roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch cyd-riant, atwrnai, a'r asiantaeth sy'n gyfrifol am weinyddu cynhaliaeth plant yn eich gwladwriaeth gyda'ch gwybodaeth gyswllt fwyaf cyfredol.


trydariadau priodas doniol

Yn ogystal, dylech eu hysbysu ar unwaith o unrhyw newidiadau sylweddol yn eich amgylchiadau a allai fod yn sail dros addasu eich cynhaliaeth plant, yn enwedig unrhyw newid yn eich trefniadau dalfa plant.

5. Addasu cynhaliaeth plant

Yn gyffredinol, gallwch ffeilio am addasiad o gynhaliaeth plant pryd bynnag y bydd newid sylweddol mewn amgylchiadau nad oes bai arnoch chi eich hun. Er mwyn cael addasiad, rhaid i chi ddangos bod newid sylweddol mewn amgylchiadau wedi digwydd ers y gorchymyn neu'r dyfarniad cynnal plant diwethaf.

Yn nodweddiadol, gellir dilyn addasiad o gynhaliaeth plant os yw unrhyw un o'r amgylchiadau a ganlyn yn berthnasol:

  • Mae'r gorchymyn cyfredol yn 2 oed o leiaf
  • Mae'r rhiant gwarchodol yn symud i mewn gyda phartner newydd
  • Unrhyw gynnydd sylweddol annisgwyl yng nghost addysgu eich plentyn
  • Cynnydd yn incwm neu asedau'r rhiant di-garchar
  • Gostyngiad yn incwm y rhiant di-garchar oherwydd salwch, anaf neu golli cyflogaeth
  • Nid yw yswiriant iechyd a oedd ar gael o'r blaen am gost resymol ar gael bellach
  • Mae yswiriant iechyd nad oedd ar gael o'r blaen am gost resymol wedi dod ar gael
  • Unrhyw newid arall mewn amgylchiadau sydd wedi digwydd

Os ydych chi'n credu bod gennych hawl i addasiad o'ch cynhaliaeth plant, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill ynglŷn â'r gynhaliaeth plant rydych chi'n ei thalu neu'n ei derbyn, dylech gysylltu ag atwrnai cyfraith teulu profiadol i drafod y mater. Po hiraf y byddwch chi'n aros, po fwyaf o gynhaliaeth plant y gallwch chi ei thalu'n ddiangen, neu fynd heb ei derbyn.