Cofleidiwch Eich Ochr Dywyll ar gyfer Rhianta Gwell

Mam Yn Cysur Yn Llefain Mab Yn y Cartref Ochr Golwg ar Fenyw Oedolion yn Cyffwrdd A Lleddfu Dagrau Upset Lleddfu Dagrau Mewn Ystafell Dywyll Gartref

Yn yr Erthygl honA ydych erioed wedi sylwi sut mae'n ymddangos bod gan eich plentyn wahanol bersonoliaethau sy'n dod i'r amlwg ar wahanol adegau?Mae gan bob un ohonom “ochr dywyll” - ein “grym tywyll,” h.y., newid ego, cysgodi, isymwybod- ein Hyde Mr. . Ac, rydyn ni'n ceisio rheoli ein plentyn gan ddefnyddio'r un peth weithiau.

Yr allwedd yw cydnabod yr ochr dda a'r ochr ddrwg a chofleidio'ch ochr dywyll.Dyma sut mae'n rhaid i ni geisio gwella ein hunain. Trwy gofleidio'ch ochr dywyll, byddwch chi'n gallu helpu'r plant hefyd.

Dyma un o'r sgiliau magu plant hanfodol y mae'n rhaid i ni ei ymgorffori er mwyn ymarfer rhianta cadarnhaol .

Yr ochr ddrwg a'r ochr dda

I ddangos presenoldeb y dihiryn dywededig, ystyriwch eich addunedau Diolchgarwch, y Nadolig a Nos Galan - “Ni fyddaf yn stwffio fy hun â bwyd mwyach & hellip;”Yna, wrth i’r awr gripian yn nes, yn araf bach, daw ein hochr dywyll i’r amlwg, “Dim ond un dafell arall o fodd pie a-la ..”. Wedi hynny, beth ydych chi'n ei ddweud wrth eich hun?

“Rydych chi'n ddrwg felly ac yn y blaen, (ychwanegwch eich enw cuss dewis yma) ni fyddwch chi byth yn gorfod rheoli'r corff hwn eto!”

Ac rydym ni penderfynu bod yn fwy disgybledig ac yn gyfyngedig gyda ni ein hunain. Ydych chi erioed wedi rhoi cynnig ar y dacteg hon gyda'ch plant? Nid yw'n gweithio!Y broblem yw, mae'r rhan hon ohonom ein hunain yn chwerthin yn wyneb cosb. Efallai eich bod wedi sylwi bod eich plant yn adlewyrchu'r agwedd hon.


dymuniad priodas yn ddoniol

Swydd ein hochr gysgodol (a'n plant) yw gwrthryfela a thorri'r rheolau i'n cadw rhag bod yn anhyblyg ac yn polareiddio o un safbwynt.Pwy yw'r troseddwr hwn sy'n dod allan ar yr eiliadau mwyaf amhriodol ac yn cyhoeddi eich cynlluniau mwyaf selog i “fod yn dda”? Pan oeddech chi'n ifanc dywedodd rhywun wrthych, “Na, na! Rhaid i chi beidio! ”

Ganwyd felly y rhan ohonoch a ddywedodd, “O ie, gallaf! Ac ni allwch fy rhwystro! ” Po fwyaf y gwnaethant wthio eu ffordd arnoch chi, y mwyaf o gloddio a gawsoch.

Gwyliwch y fideo hon i ddeall mecaneg yr ochr dywyll yn well. Bydd y fideo yn eich helpu i gael mewnwelediadau dyfnach i chi gofleidio'ch ochr dywyll yn well.

Ochr dywyll yr enaid

Rydym ni mewnoli ein profiadau plentyndod , ac maen nhw'n gwneud i fyny pwy ydyn ni nawr. Rydym yn mewnoli ffigurau ein rhieni a'n hawdurdodau yn arbennig.

Mae'ch rhieni'n byw y tu mewn i'ch isymwybod a can rhedeg chi. I'r gwrthwyneb, os gwthiwch eich ffordd ar eich plentyn, rydych chi'n cryfhau ei wrthwynebiad.

Po fwyaf y credwn fod rhan ohonom (neu ein plant) cynddrwg, po fwyaf y maent yn ein rhedeg yn anymwybodol. Mae yna “ran rhiant” ohonoch chi sy'n dweud, “Rydyn ni'n mynd ar ddeiet. Dim mwy o losin! ”


cyfathrebu parchus

Mae'n deffro'r “rhan plentyn” ohonoch sy'n dweud, “O ie, gallaf, ac ni allwch fy rhwystro!” Rydyn ni newydd greu brwydr pŵer yn ein hunain.

Mae'n digwydd gyda bwyd, cyffuriau, alcohol, rhyw, gwaith, ymarfer corff - rydych chi'n ei enwi, gallwn ni wneud unrhyw beth cymaint fel ei fod yn “ddrwg” i ni.

Beth yw'r ateb i'r frwydr bŵer hon?

Derbyn eich ochr gysgodol

Llun Proffil Portread Dyn Gyda Chefndir Tywyll

Yn gyntaf, dychmygwch fod eich psyche (a'ch plentyn) fel pendil. Mae gennym ein hochr ddrwg ac ochr dda. Po fwyaf y ceisiwn polareiddio ein hymddygiad (neu ein plentyn) i'r ochr “dda”, y mwyaf gwyllt y bydd ein pendil yn siglo i'r ochr arall.

Yr yin a'r yang ydyw, cofleidiwch y ddau oherwydd eu bod i gyd yn ddilys ac yn angenrheidiol i fyw. Felly ie, cofleidiwch eich ochr dywyll!

Y jôc cosmig yw mai'r hyn yr ydym yn ei gasáu fwyaf mewn eraill yw'r union beth nad ydym yn ei dderbyn yn ein hunain.

Er mwyn tawelu'r siglen fel y gallwch chi fod yn fwy cytbwys mewn bywyd, mae'n briodol weithiau caniatáu rhywfaint o'r hyn rydych chi'n ei wadu'ch hun. Gwnewch fargen gyda chi'ch hun i gael darn o bastai unrhyw noson ar ôl cinio.

Yna does dim rhaid i chi fynd yn “hog wild” (dim bwriad pun) ar oryfed fwydo oherwydd nad ydych chi'n gwybod pryd y byddwch chi byth yn caniatáu i'ch hun gael pastai eto.

Gwiriwch am yr angen mwy dwfn. Gofynnwch i'ch hun, “Pa angen sydd ddim cael eich cyflawni yn y berthynas hon neu sefyllfa? Ydw i’n barod i ddweud ‘na’ wrth yr ymddygiad hwn, a thrwy hynny wneud mwy o le yn fy mywyd i rywbeth gwell? ”

Edrychwch yn ddyfnach nag ymddygiad gwrthwynebol eich plentyn. Pa angen y mae eu hymddygiad yn ceisio ei gyflawni'n amhriodol?

Sut i gofleidio'ch ochr dywyll

Ail-enwi'r “hunan drwg” gydag enw anrhydeddus. Mae ein hymddygiad negyddol yn tynnu ein sylw rhag gweld ein materion craidd pan nad ydym yn barod i edrych arnynt. Rhowch enw Indiaidd hardd i'ch ochr dywyll fel Rainbow Fires, neu enw Groegaidd nobl fel Hercules.

Dechreuwch feddwl am eich ochr dywyll fel rhywbeth sydd wedi eich amddiffyn rhag eich poen. Cofleidiwch eich ochr dywyll fel rhan hanfodol ohonoch sydd â rhywbeth i'w ddweud.

Mae ein brwydr fewnol yn tynnu ein sylw oddi wrth faterion craidd . Os arhoswn yn y frwydr o ran delwedd y corff, caethiwed i sylweddau, workaholism, materion perthynas wael , methiant, ac ofn llwyddiant, nid oes raid i ni byth edrych ar y broblem ddyfnach.

Gall y materion craidd hyn fod yn eithaf difrifol, ac mae gan bob un ohonoch syniad da eisoes beth yw eich un chi.

Dyma'r union beth nad ydych chi'n casáu meddwl amdano a ddigwyddodd yn eich ieuenctid, naill ai un tro neu dro ar ôl tro fel llosgach neu rywbeth mor gynnil â rhiant anghymeradwy na allech chi byth ymddangos ei fod yn ennill ei ganmoliaeth, a all fod yn ddinistriol yn emosiynol.

Os ydych chi'n barod i ddechrau edrych ar darddiad eich materion poenus, mae'n syniad da gwneud hynny ceisio arweiniad proffesiynol gan y gall hyn fod yn daith frawychus ac anghyfarwydd.

Unwaith y byddwch chi'n gwerthfawrogi, yn caru, ac yn syntheseiddio'ch ochr gysgodol, ni fydd yn eich rhedeg yn anymwybodol mwyach nac yn picio allan mewn ffyrdd amhriodol. Ni fyddwch bellach yn tynnu pobl i'w adlewyrchu ar eich rhan, fel eich plant.


Cwestiynau perthynas adeiladwr

Yn naturiol, byddwch chi'n dod yn fwy derbyniol i'ch plant, a thrwy hynny leddfu llawer o'r brwydrau pŵer. Tosturiwch wrthoch chi'ch hun pan fyddwch chi'n dal eich hun yn gwneud yr ymddygiad “drwg”.

Geiriau olaf

Rhowch gariad diamod i'ch huna chadarnhau dysgu o'ch camgymeriadau . Gosodwch ffiniau rhesymol ar gyfer yr hyn sy'n briodol i ofalu amdanoch chi a'ch plant.

Peidiwch â churo'ch hun! Yna does dim rhaid i'ch cysgod fynd yn ôl o dan y ddaear ac aros am gyfle i bicio allan.

Er mwyn bod yn gyfan, yn gytbwys ac yn integredig, dywed y meistri doeth fod yn rhaid i ni garu pob agwedd ohonom ein hunain, yn “dda” ac yn “ddrwg.”

Yn y cyfamser, cofleidiwch eich ochr dywyll. Boed i'r Llu fod gyda chi!