Hawliau a Buddion Priodas

Hawliau a Buddion Priodas

Er efallai na fydd cwpl angen tystysgrif briodas i ofalu’n ddwfn am ei gilydd, does dim gwadu bod un darn bach o bapur yn rhoi llawer o hawliau i bobl sydd ganddo. Mae cymdeithas America wedi gwerthfawrogi perthynas priodas ers amser maith. Am y rheswm hwn, mae deddfau wedi'u strwythuro i annog pobl i briodi. Mae parau priod yn derbyn llawer o fuddion gan asiantaethau'r llywodraeth a hyd yn oed busnesau preifat, o gymhwysedd ar gyfer rhai mathau o daliadau llywodraeth i fanteision yn yr arena feddygol.

Er efallai na fydd cwpl angen tystysgrif briodas i ofalu’n ddwfn am ei gilydd, does dim gwadu bod un darn bach o bapur yn rhoi llawer o hawliau i bobl sydd ganddo. Mae cymdeithas America wedi gwerthfawrogi perthynas priodas ers amser maith. Am y rheswm hwn, mae deddfau wedi'u strwythuro i annog pobl i briodi. Mae parau priod yn derbyn llawer o fuddion gan asiantaethau'r llywodraeth a hyd yn oed busnesau preifat, o gymhwysedd ar gyfer rhai mathau o daliadau llywodraeth i fanteision yn yr arena feddygol.1. Buddion y llywodraeth

Mae llywodraethau ffederal, y wladwriaeth a lleol yn creu deddfau a rheoliadau sy'n llywodraethu sut mae ein cymdeithasau'n gweithredu. Mae gan swyddogion etholedig a phenodedig lawer iawn o bŵer, ac maent yn ei ddefnyddio i wobrwyo'r hyn a ystyrir yn nodweddiadol yn ymddygiad da ac i annog neu gosbi'r hyn a ystyrir fel arfer yn ymddygiad gwael. Un enghraifft gyffredin yw'r system cyfraith droseddol, sy'n llythrennol yn cosbi pobl sy'n torri normau cymdeithasol.

Fodd bynnag, defnyddir pŵer llywodraethol hefyd i annog ymddygiadau a ddymunir. Mae pobl briod yn ein gwlad yn derbyn sawl math o fanteision, o gymharu â'r rhai sy'n sengl:

 • Buddion treth: Mae yna lawer o fuddion treth i fod yn briod, o'r gallu i ffeilio ffurflenni treth ar y cyd i gymhwysedd ar gyfer creu partneriaeth busnes teulu.
 • Cymhwyster budd-dal y llywodraeth: Mae pob priod yn gymwys ar gyfer rhaglenni budd-daliadau llywodraeth deuluol, megis budd-daliadau Nawdd Cymdeithasol, Medicare, budd-daliadau cyn-filwyr a milwrol, budd-daliadau cymorth cyhoeddus, a budd-daliadau marwolaeth iawndal gweithwyr.
 • Buddion cynllunio ystadau: Mae gan bartneriaid priod lawer mwy o opsiynau ar gael iddynt o ran cynllunio ystadau, gan gynnwys etifeddu cyfran o briod ar ôl marwolaeth, derbyn eithriadau rhag trethi ystad a rhoddion drud, a defnyddio rhai mathau o ymddiriedolaethau.

Mae buddion priodas yn ymestyn i'r sector preifat hefyd.

2. Buddion preifat

Yn ogystal â derbyn budd-daliadau gan y llywodraeth, mae gan barau priod lawer o hawliau yn y sector preifat. Er eu bod yn cael eu rhoi gan endidau preifat, mae llawer o'r buddion canlynol yn cael eu rheoleiddio gan y llywodraeth:

 • Buddion cyflogaeth: Mae gan berson priod yr hawl i gael budd-daliadau yswiriant trwy gyflogwr ei briod. Yn ogystal, mae gan weithiwr priod yr hawl i gymryd rhai mathau o absenoldeb a gynigir gan gyflogwyr dan do, fel absenoldeb meddygol teulu. Mae gan briod gweithwyr priod hefyd rai hawliau priodas i fudd-daliadau cynllun ymddeol gweithwyr.
 • Buddion meddygol: Yn gyffredinol, caniateir i barau priod ymweld â'i gilydd yn ystod ymweliad cyfyngedig a chaniateir iddynt wneud penderfyniadau meddygol dros ei gilydd pan nad oes pŵer atwrnai meddygol yn bodoli.
 • Buddion teulu: Os yw parau priod yn ysgaru yn ddiweddarach, mae gan bob un hawl i fynd ar drywydd cefnogaeth priod a hawliau eiddo yn erbyn y llall, yn ogystal â budd-daliadau sy'n gysylltiedig â phlant, fel cynhaliaeth plant, dalfa ac ymweliad, pan fo hynny'n berthnasol
 • Buddion defnyddwyr: Mae llawer o gwmnïau'n cynnig gostyngiadau ar gyfer pryniannau fel aelodaeth teulu, cynhyrchion yswiriant a hyfforddiant.

3. Statws perthynas agosaf

Pan briodwch, byddwch yn dod yn berthynas agosaf i'ch priod. Mae hyn yn bwysig, yn enwedig mewn ysbytai. Gall perthynas agosaf:

 • Cydsynio i weithdrefnau meddygol mewn achosion o argyfwng,
 • Mwynhewch hawliau ymweld arbennig, ac ar ôl marwolaeth, gall
 • Cyfarwyddo gwarediad gweddillion y priod ymadawedig os oes anghydfod, er enghraifft, ynghylch a ddylid cynnal seremoni grefyddol ai peidio, neu wrth ddewis rhwng claddu neu amlosgi. Mae cyd-fyw yn ffrind yn unig ac nid oes ganddo'r hawliau cyfreithiol hyn.

4. Breintiau tysteb Spousal

Mae gan bob gwladwriaeth ddwy reol o dystiolaeth sy'n amddiffyn priod rhag:

 • Gorfod tystio yn erbyn ei gilydd mewn achos troseddol, ac eithrio pan fydd yn cynnwys trais domestig, a
 • Yn amddiffyn priod rhag gorfod datgelu cyfathrebiadau cyfrinachol rhwng gŵr a gwraig. Nid oes gan gyd-breswylwyr unrhyw amddiffyniad o'r fath.

Buddion ar ôl priodi

5. Hawliau etifeddiaeth

Ym mhob gwladwriaeth, mae gan y priod sy'n goroesi yr hawl i etifeddu o ystâd y priod ymadawedig, waeth beth y mae ef neu hi'n ei roi yn ei ewyllys.

Ers yn yr Unol Daleithiau, mae gwragedd yn tueddu i oroesi eu gwŷr, ac mae gwŷr yn tueddu i fod â'r arian, yn y bôn, daw hyn yn hawl gwraig weddw i beidio â chael ei gadael yn ddi-arian.

Hynny yw, gall gwraig weddw etifeddu, o ystâd ei gŵr, waeth beth mae ei eisiau. Gall cyd-fyw ymadawedig adael y llall heb ddim.

6. Hawliau goroesi

Dyma'r hawl i unrhyw fuddion ac asedau sy'n cronni i oroeswyr eich priod ar ôl iddo farw, fel yswiriant bywyd a budd-daliadau Nawdd Cymdeithasol. Yn aml, mae'r buddion hyn yn dibynnu ar y statws priodasol adeg marwolaeth. Ni allwch fwynhau buddion goroesi sy'n cronni i weddw dyn pe na baech erioed yn wraig iddo. Felly, nid yw cyd-breswylwyr yn mwynhau hawliau goroesi.

7. Yr hawl i ffeilio ffurflenni treth ar y cyd

Gall parau priod ethol sut y cânt eu trethu. Gallant ddewis talu trethi ar wahân neu ar y cyd, yn dibynnu ar ba rai sy'n caniatáu iddynt fod â'r swm lleiaf o drethi. Rhaid i gyd-breswylwyr ffeilio ar wahân.

8. Buddion eraill

Mae rhai buddion eraill o fod yn briod yn llai adnabyddus. Mae'r rhain yn cynnwys y gallu i ddod â rhai mathau o achosion cyfreithiol, fel achos cyfreithiol marwolaeth anghywir os yw'ch priod yn cael ei ladd gan weithred anghyfiawn rhywun arall. Yn ogystal, mae parau priod yn elwa ar fraint ysgubol mewn achosion cyfreithiol, sy'n gwahardd y parti sy'n gwrthwynebu rhag dysgu am gyfathrebu a ddigwyddodd rhwng priod yn ystod eu priodas.

Mae'r holl hawliau a buddion priodas y mae cyplau yn eu derbyn yn berthnasol ni waeth a yw'r cwpl o'r rhyw arall neu'r un rhyw.

Mae'r buddion penodol y mae parau priod yn eu derbyn yn dibynnu'n fawr ar y deddfau ffederal a gwladwriaethol sy'n berthnasol iddynt. Am y rheswm hwn, mae'n hanfodol eich bod yn cael cyngor cyfreithiol sy'n benodol i'ch sefyllfa yn y wladwriaeth lle rydych chi'n byw.

Krista Duncan Black
Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Krista Duncan Black. Mae Krista yn brifathro TwoDogBlog, LLC. Yn gyfreithiwr, ysgrifennwr a pherchennog busnes profiadol, mae hi wrth ei bodd yn helpu pobl a chwmnïau i gysylltu ag eraill. Gallwch ddod o hyd i Krista ar-lein yn TwoDogBlog.biz a LinkedIn.

Ranna ’: