8 Awgrymiadau Priodas Ymarferol gan Ddynion sydd wedi Ysgaru i Helpu'ch Priodas

Cyngor a Chynghorau Priodas i Helpu

Yn yr Erthygl honMae'r rhan fwyaf o ddynion sydd wedi dod allan o ysgariad yn dymuno y byddent wedi gwneud pethau'n wahanol. Ar ryw adeg yn y perthynas , fe wnaethant sylweddoli eu bod yn gwneud camgymeriadau a byddent yn eu trwsio pe byddent yn cael y cyfle.Nid yw ysgariad byth yn hawdd i unrhyw un , ac i ddynion sydd wedi byw trwyddo, maent yn tueddu i fod â llawer o edifeirwch a phethau y byddent wedi'u newid yn y pen draw.

Nid yw'r mwyafrif o ddynion byth yn cael y cyfle hwn, er y gallant fyfyrio ar y gwersi bywyd hyn ar gyfer perthnasoedd yn y dyfodol.Er bod eich partner yn bendant yn dwyn y mwyaf ohono mewn rhai ffyrdd, mae gan ddynion lawer i ymgodymu ag ef o ran cyfrifo sut i osgoi'r camgymeriadau cyffredin hyn rhag symud ymlaen.

Dyma rai cyngor priodas ymarferol ac awgrymiadau gan ddynion sydd wedi ysgaru.

1. Gwnewch amser i'ch partner a'u gwneud yn wir flaenoriaeth

Dyma un o'r y cyngor priodas gorau gan ddyn sydd wedi ysgaru. Waeth pa mor brysur y gall bywyd ei gael neu pa mor brysur y gallwch fod, gwnewch amser i'ch partner bob amser. Gwnewch nhw'n flaenoriaeth a pheidiwch byth â gadael iddyn nhw deimlo fel tasg.Po fwyaf o amser y byddwch chi'n ei roi yn y berthynas a'u helpu i wireddu eu gwerth i chi, y cryfaf y bydd hyn yn gwneud eich bond.

Cofiwch wneud amser i siarad â'ch gilydd bob dydd, a gadewch iddyn nhw wybod bob amser eu bod o bwys mawr i chi!


sut i atal cam-drin emosiynol mewn priodas

Gwnewch amser iddi a

2. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud iddyn nhw deimlo eu bod nhw'n cael eu caru, peidiwch byth â chymryd yn ganiataol eu bod nhwgwybod

Mae llawer gormod o ddynion yn tybio bod eu partner yn gwybod sut mae'n teimlo, ond mae angen i chi ddweud hynny wrthyn nhw. Dywedwch “Rwy'n dy garu di' yn aml a'i olygu! Gadewch iddyn nhw deimlo pa mor bwysig ydyn nhw i chi trwy'r ffordd rydych chi'n siarad â nhw, yn meddwl amdanyn nhw, ac yn gweithredu gyda nhw.

Po fwyaf y byddwch chi'n dangos cariad iddyn nhw, y mwyaf y byddan nhw'n sylweddoli eu bod yn wirioneddol yn un o'r pethau pwysicaf yn eich bywyd. Peidiwch â chymryd yn ganiataol, ond ei fyw bob dydd.

3. Dysgu pŵer amynedd

Un hanfodol arall cyngor priodas gan ddynion sydd wedi ysgaru yw dysgu bod yn fwy amyneddgar yn eich priodas.

Mae priodas yn waith ond mae mor werth chweil yn y diwedd. Byddwch yn amyneddgar gyda'ch partner, byddwch yn barchus i eich partner yn y ffordd rydych chi'n siarad a'r ffordd rydych chi'n gweithredu. Peidiwch byth â gadael i'ch tymer gael y gorau ohonoch na siarad yn wael â nhw, oherwydd byddwch yn difaru.

Eich swydd chi yw eu hadeiladu, nid eu rhwygo i lawr, felly cofiwch fod amynedd a pharch yn mynd yn bell i'w cadw'n hapus.

Dysgu pŵer amynedd

4. Peidiwch byth â stopio dyddio

Nid oes ots pa mor hir rydych chi wedi bod gyda'ch gilydd, gwnewch y cwrteisi bob amser yn flaenoriaeth. Ewch allan ar ddyddiadau bob amser a gwnewch amser i'ch gilydd ar sail un ar un.

Efallai na fydd hyn bob amser yn hawdd ond mae'n talu ar ei ganfed oherwydd gallwch chi syrthio mewn cariad â'ch gilydd yn aml. Cofiwch pam eich bod gyda'ch gilydd ac mae dyddio yn ffordd wych o ddianc rhag popeth a gwneud yn union hynny!

Peidiwch byth â stopio dyddio

5. Cwympo mewn cariad dro ar ôl tro

Daw hyn yn syth o brofiad bywyd go iawn. Pan siaradwr ysgogol Gerald Rogers wedi ysgaru, darn pwysig o gyngor a gafodd i bobl allan yna oedd cwympo mewn cariad dro ar ôl tro â'ch partner a'u llys yn union fel yr oeddech chi'n arfer yn nyddiau cychwynnol y berthynas.

Os na cheisiwch wneud hyn, gall eich partner fod wedi mynd un diwrnod ac efallai na fyddwch byth yn eu cael yn ôl. Felly eu llysio, gwrando arnyn nhw, eu cefnogi, eu caru, a dim ond bod yno iddyn nhw.

Gwnewch eich swydd bob amser i

6. Byddwch yn bresennol

Peidiwch â mynd trwy'r cynigion neu hanner gwrando ar eich partner, ond yn hytrach byddwch yno i'ch partner a byw yn y foment. Bydd miliwn o bethau i'w gwneud bob amser ond byddwch yn bresennol fel eu bod yn gwybod eich bod yn gwrando arnynt yn weithredol.

Ymatebwch iddyn nhw, siaradwch â nhw, a pheidiwch â chanolbwyntio bob amser ar y gorffennol neu'r dyfodol - byw yn y presennol a bydd yn gwneud llawer i wneud iddyn nhw sylweddoli faint rydych chi wedi'i fuddsoddi yn y berthynas rydych chi.

Byddwch yn bresennol

7. Caniatáu i'ch hun fod yn agored i niwed pan fo angen

Peidiwch â bod yn wyliadwrus bob amser am fod yn agored i niwed mewn trefn. Mae'n iawn bod yn gryf ond gadewch i'ch partner weld eich ochr feddal hefyd.


mewnblyg briod â allblyg

Gadewch i'ch hun deimlo a dangos yr emosiwn hwnnw o flaen eich partner, a pheidiwch â bod ofn brifo bob amser neu efallai y byddwch chi'n colli allan ar rai eiliadau gwych gyda nhw. Gadewch iddyn nhw weld pob ochr ohonoch chi a byddan nhw'n cwympo mewn cariad â chi drosodd a throsodd.

Gadewch i

8. Dysgu chwerthin gyda'ch gilydd, yn enwedig ar bethau bach

Mae'r cwpl sy'n chwerthin gyda'i gilydd yn aros gyda'i gilydd, ac mae'n werth cofio hynny. Nid yw popeth sy'n digwydd i chi mewn bywyd yn beth mawr, felly dysgwch symud y pethau llai i ffwrdd.

Cael synnwyr digrifwch a chwerthin gyda'ch gilydd yn aml, a bydd yn helpu i gryfhau'r bond rydych chi'n ei rannu.

Dysgwch chwerthin gyda

Dyma gwpl o bethau ychwanegol cyngor dyn wedi ysgaru i'w gofio:

9. Ymarfer maddeuant

Cofiwch y byddwch yn gwneud camgymeriadau, yn ystod y briodas, ac felly hefyd eich partner. Peidiwch â gwneud gormod o'r camgymeriadau hynny na beio'ch partner yn gyson.

Ymarfer maddeuant yn eich priodas ; sy'n golygu na ddylech ddal gafael ar y camgymeriadau hynny am byth. Dysgu o'r gwallau hynny yn y gorffennol a symud ymlaen gyda'n gilydd. Bydd hyn yn creu amgylchedd iach i'ch priodas dyfu a ffynnu.

Gwyliwch y fideo craff hwn ar edifeirwch a maddeuant mewn priodas gan yr athro Richard B. Miller:

10. Rhowch ddigon o le iddyn nhw fod yr hyn maen nhw eisiau bod

Rhowch amser a lle i'ch partner feithrin ei hun. Anogwch nhw i ddilyn eu breuddwydion, edrych ar eu gorau, mynd allan gyda'u ffrindiau pan maen nhw eisiau gwneud neu wneud pethau y mae'n well ganddyn nhw eu gwneud ar eu pennau eu hunain.

Dywedwch wrth eich partner am gymryd amser allan iddo'i hun deimlo ei fod wedi'i adnewyddu a'i adnewyddu. Byddwch yn synnu faint y bydd hyn yn helpu'ch priodas!

Yn y diwedd, mae'n ymwneud â bod yn chi'ch hun, bod yn agored, a'u helpu i wireddu'r cariad rydych chi'n ei deimlo drostyn nhw.

Er na all dynion sydd wedi bod trwy ysgariad newid pethau yn y gorffennol, gallant yn sicr ddysgu beth fyddent yn ei wneud yn wahanol y tro nesaf.

Rhain awgrymiadau priodas gan ddyn sydd wedi ysgaru yn gallu helpu unrhyw berson i helpu ei bartner i deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi, ac felly mwynhau perthynas gariadus wrth symud ymlaen.