Buddion Cysylltiad Emosiynol Rhwng Dau Bartner Cariadus

Buddion Cysylltiad Emosiynol Rhwng Dau Bartner Cariadus


sut i gael ysgariad rhad

Yn yr Erthygl honNid yw perthynas sydd â chysylltiad emosiynol yn ddim mwy na mathru a fydd yn pylu'n gyflym. Ar y llaw arall, po ddyfnaf yw eich cysylltiad emosiynol â'ch partner rhamantus, y gorau fydd gweddill eich bywyd.Bydd bod yn agos atoch ar lefel emosiynol yn eich helpu i fynd i'r afael â materion difrifol yn y dyfodol a chynyddu eich perthynas rhwng partneriaid a ffrindiau gorau. Nid yw'n gyfrinach y bydd creu bond cryf â'ch partner yn arwain at berthynas hapusach yn gyffredinol, ond mae yna lawer o lwybrau bywyd sy'n elwa o fond emosiynol cryf gyda'ch partner.

O'ch bywyd rhywiol a'ch hapusrwydd cyffredinol i'ch iechyd corfforol, yma ar 8 budd o gysylltiad emosiynol rhwng dau bartner cariadus.1. Yn hybu morâl a hunanhyder

Mae cysylltiadau emosiynol yn gwneud ichi deimlo'n hapus ac yn annwyl, sy'n rhoi hwb i'ch morâl. Mae'r atgyfnerthu hwyliau hwn yn effeithio ar bob agwedd o'ch bywyd, o'ch iechyd meddwl cyffredinol i'r ffordd rydych chi'n trin eraill yn y gwaith, yn y siop goffi, a'r rheini'n uniongyrchol yn eich bywyd.

Un arall o fanteision cysylltiad emosiynol rhwng dau bartner cariadus yw cynnydd mawr mewn hunanhyder. Pan fyddwch chi'n teimlo'n gyffyrddus ac yn cael eich caru gan eich ffrind, eich skyrockets hunan-werth. Mae cael eich rhinweddau da wedi'u cadarnhau gan rywun rydych chi'n ei edmygu a'i barchu yn rhoi hwb i'ch ymdeimlad o hunan-werth. Ar wahân i deimlo'n wych yn eich bywyd caru, mae'r morâl hwn yn ymledu i agweddau eraill ar eich bywyd. Mae ymchwil yn dangos bod y rhai sydd mewn perthnasoedd cariadus, dilysu yn fwy hyderus ac yn gallu cyflawni nodau personol a phroffesiynol.

2. Gwell bywyd rhywiol

Mae cael cysylltiad emosiynol â'ch partner yn sicrhau gwell rhyw. Mae cyffwrdd yn iaith gariad naturiol y mae llawer o bobl yn ymateb iddi. Mae'n gwneud i chi deimlo'n hyderus, yn agos, ac yn derbyn gofal. Mae cariad hefyd yn gwneud ichi deimlo'n fwy cyfforddus gyda'ch partner, sy'n eich galluogi i golli eich gwaharddiadau yn yr ystafell wely. Mae rhyw rhwng partneriaid cariadus hefyd yn fwy tebygol o gynhyrchu orgasm benywaidd na rhyw heb gysylltiad emosiynol.Budd mawr arall o gael cysylltiad emosiynol â'ch partner yn ystod rhyw yw rhyddhau ocsitocin. Mae'r hormon bondio hwn yn cael ei ryddhau pan rydych chi'n cyffwrdd â rhywun rydych chi'n eu caru. Mae'r hormon hwn hyd yn oed yn gryfach yn ystod rhyw sy'n arwain at orgasm ac yn caniatáu ichi deimlo'n fwy agored i niwed i'ch partner.

3. Mae'n gwneud i chi deimlo'n ddiogel

Mae adeiladu cysylltiad emosiynol â'ch partner yn gwneud ichi deimlo'n ddiogel yn eich perthynas. Nid yn unig y mae hyn yn arwain at lai o straen a phryder yn eich bywyd personol, mae hefyd yn eich gwneud yn fwy tebygol o ymddiried yn eich partner. Byddwch chi'n teimlo'n fwy cyfforddus yn mynegi eich ochr fregus.

Mae cysylltiadau emosiynol fel arfer yn arwain at ymrwymiadau tymor hir gyda'ch partner. Mae hyn yn ychwanegu at deimladau o amddiffyniad a sefydlogrwydd yn eich perthynas. Mae'r ddau bartner yn gwybod bod ganddyn nhw rywun y gallan nhw ddibynnu arno a fydd yn helpu i gario beichiau ariannol ac emosiynol.

4. Llai o straen a phoen

Mae cael cysylltiad emosiynol â'ch priod yn gwneud i'ch corff cyfan ddisgleirio â chariad. Mae hyn yn cyfrannu'n gryf at reoli straen. Canfu un astudiaeth fod cyplau a oedd yn mynd trwy amseroedd ceisio yn gallu rheoli eu lefelau straen yn well pan oedd ganddynt gefnogaeth gan eu partner bywyd.

Mae cael partner cariadus wrth eich ochr hefyd yn eich helpu gyda rheoli poen. Yn ystod un astudiaeth, dangosodd menywod a oedd yn agored i sioc drydanol ymateb ymennydd is i'r boen pan oeddent yn dal llaw eu gŵr yn ystod yr arbrawf. Mae hyn oherwydd bod morâl yn cael hwb a bod ymateb straen yn cael ei ostwng pan rydych chi'n cyffwrdd â rhywun rydych chi'n ei garu.

5. Cyfathrebu gonest

Un o fanteision mwyaf cysylltiad emosiynol rhwng dau bartner cariadus yw'r gallu i gyfathrebu'n onest. Mae camddealltwriaeth a achosir gan ddiffyg cyfathrebu yn un o achosion mwyaf cythrwfl, gan wneud yr angen am siarad agored a gonest rhwng priod yn rhan annatod o berthynas hirhoedlog. Mae cyplau sydd â bond cryf yn fwy tueddol o rannu eu meddyliau a'u teimladau ynghylch bywyd, cariad, eu dyfodol, eu swyddi, teulu a phopeth rhyngddynt.

6. Cefnogaeth emosiynol

Pan fydd gennych gysylltiad emosiynol gwych â'ch cariad, mae gennych hefyd system cymorth emosiynol. Mae cael rhywun arall i helpu i gario'r llac emosiynol yn gwneud ichi deimlo'n gryfach ac yn fwy abl i drin eich bywyd. Mae'r gefnogaeth hon yn rhoi hwb i hunan-barch, yn gwella galluoedd cymdeithasol, ac yn gwneud ichi deimlo'n ddiogel yn eich bywyd. Mae buddion iechyd meddwl cael partner cefnogol yn emosiynol bron yn ddiddiwedd. Ar ben hynny, mae astudiaethau'n dangos bod y rhai sydd mewn perthnasoedd cariadus â chefnogaeth emosiynol yn llai tebygol o ddioddef o straen ac iselder clinigol.

7. Iechyd corfforol wedi gwella

Am fyw yn hirach? Rhowch gynnig ar syrthio mewn cariad! Mae ymchwil yn dangos bod cyplau sydd â chysylltiad emosiynol cariadus yn profi iechyd corfforol gwell.

Mae’r cyffro a’r ocsitocin a ddaw o fod mewn cariad yn helpu i wella llif y gwaed, a all roi ichi’r ‘glow ieuenctid’ a geir fel arfer mewn menywod beichiog. Efallai y bydd cariad hefyd yn helpu i frwydro yn erbyn salwch. Ymchwiliodd un astudiaeth i gyplau a oedd yn agored i 5 munud o gariad a thosturi gwirioneddol ac roedd y canlyniadau'n dangos system imiwnedd â hwb. Cynyddwyd imiwnoglobwlin A, sy'n wrthgorff hanfodol a ddefnyddir gan y corff i frwydro yn erbyn salwch.

Mae cysylltiad emosiynol cryf hefyd yn gostwng hormonau straen, sydd nid yn unig yn eich gwneud chi'n llai o bryder, ond hefyd yn helpu i amddiffyn y corff rhag strôc, clefyd y galon a phwysedd gwaed uchel.

8. Rhinweddau gwell

Mae perthnasoedd dwfn yn foddhaol i'r rhan fwyaf o agweddau ar eich bywyd, ond nid yw hynny'n golygu nad oes angen gwaith arnynt. Mae byw gyda rhywun arall ac ymdrin â'u hanghenion emosiynol a chorfforol wrth geisio cynnal perthynas hapus yn cymryd amser ac amynedd i berffeithio. Un o fanteision cysylltiad emosiynol rhwng dau bartner cariadus yw'r rhinweddau gwell rydych chi'n eu hennill o gyfathrebu â'ch partner. Mae'r rhai sydd mewn perthnasau llwyddiannus, hirdymor â chysylltiadau emosiynol dwfn yn ymarfer amynedd, maddeuant, diolchgarwch ac ysbryd hael yn rheolaidd. Mae'r rhinweddau hyn yn eich gwneud chi'n hapusach ac yn gwneud i eraill fod eisiau bod o'ch cwmpas.