Allwch Chi Gwrthod Cael Ysgariad?

Allwch Chi Gwrthod Cael Ysgariad

Yn yr Erthygl hon

Yn yr oes sydd ohoni, rydym yn credu mewn rhyddid personol a'r hawl i ddewis, hyd yn oed yn erbyn eu priod eu hunain. Ond beth sy'n digwydd os yw un o'r priod eisiau dod â'u priodas i ben a'r llall ddim? Pwy sy'n cael blaenoriaeth mewn achos o'r fath?Allwch chi wrthod ysgaru? Wyt, ti'n gallu. Fodd bynnag, paratowch i fynd i'r llys.

Ysgariad a ymleddir

Felly, pwy sy'n cael blaenoriaeth pan fydd un parti eisiau ysgariad, a'r llall ddim? Mae'n fater o ddau unigolyn o oedran cyfreithiol, y ddau yn arfer eu hawl i ddewis a dilyn hapusrwydd. Yna mater i'r llys teulu yw penderfynu.

Pan fydd un parti yn gwrthod llofnodi, a bod yr ysgariad yn cael ei ddeisebu i symud ymlaen beth bynnag, yna fe’i gelwir yn ysgariad a ymleddir. Bydd y papurau ysgariad yn cael eu hanfon at y parti sy'n gwrthod llofnodi i ymddangos yn y llys, fel y gall Barnwr addysgedig drwsio'r llanast a wnaethoch.

Nodyn: NI fydd arddangos yn y llys yn fwyaf tebygol o gael y Barnwr i ddyfarnu o blaid y deisebydd.

Darllen mwy: 10 Rheswm Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Paratowch ar gyfer brwydr

Y foment rydych chi wedi gwasanaethu'r papurau ysgariad , Mae'n frwydr gyfreithiol gyda'r holl reolau llys yn dod i rym yn llawn. Cael Cyfreithiwr .

Oherwydd bod Barnwyr yn gwybod eich bod yn gwastraffu eu hamser ac arian trethdalwyr, byddant yn ceisio datrys y mater cyn gynted â phosibl. Mae'r papurau Deiseb yn nodi'r telerau ysgariad y mae'r parti ffeilio eu heisiau a pham. Darllenwch ef yn ofalus, ddwywaith.

Mae gan y Deisebydd y blaen. Maent eisoes ar eu ffordd ar baratoi tystiolaeth a thystion i wneud ichi edrych yn ddrwg. Eu nod yw gwneud ichi edrych fel y diafol yn ymgnawdoli felly bydd eu deiseb yn cael ei chymeradwyo gyda'r telerau mwyaf ffafriol ar eu cyfer.

Os anwybyddwch ef, gallwch golli popeth, hyd yn oed eich ci. Felly mynnwch Gyfreithiwr a pharatowch ar gyfer rhyfel cyfreithiol.

Ysgariad nam a dim bai

Mae yna dau fath o Ysgariad , ysgariad bai a dim bai. Mae ysgariad dim bai yn golygu nad yw’r deisebydd yn eich beio am yr ysgariad ac efallai y bydd yn barod i fynd trwy gyfryngu i rannu asedau’r teulu yn deg (gan gynnwys y tŷ, plant, ac anifeiliaid anwes).

Os mai hon yw'r math o ddeiseb a gynigir i chi, bydd y Barnwr yn gosod yr amodau ar gyfer y cyfryngu ac yn gofyn i'ch cyfreithwyr ei chyfrifo eu hunain, felly ni fyddwch yn gwastraffu mwy o'u hamser.

Os bydd cyfryngu yn methu, byddwch yn mynd yn ôl i'r llys ac yn cael y barnwr i gyfrif eto.

Ysgariad ar fai yw lle mae pethau'n mynd yn flêr. Dyma hefyd y prif reswm pam mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwrthod llofnodi ysgariad yn gyfeillgar. Byddai'r mwyafrif o oedolion yn cytuno i adael i'w priod fynd os nad ydyn nhw eisiau aros. Pwy yn eu iawn bwyll fyddai eisiau aros yn briod â rhywun sydd eisiau dianc a hyd yn oed dalu cyfreithiwr i'w wneud?

Mae ysgariad ar fai yn golygu bod y deisebydd yn eich beio pam eu bod am adael. Dyma pryd y maent am gymryd cymaint ag y gallant ei gael (Hyd yn oed os yw'r asedau hynny yn eiddo i chi cyn i chi fod yn briod).

Allwch chi wrthod ysgaru fel hyn? Ie, dyna pam y bydd yn rhaid i chi gael gwell cyfreithiwr a gwneud iddyn nhw ymddangos yn waeth na chi.

Rhesymau Pam fod Pobl yn Gwrthod Arwyddo Ysgariad

Rhesymau Pam fod Pobl yn Gwrthod Arwyddo Ysgariad

Merthyr ydych chi

Rydych chi'n berson sy'n dal i gredu mewn straeon tylwyth teg fel cariad yn gorchfygu'r cyfan. Nid oes ots a ydyn nhw'n eich trin chi fel baw, cyn belled â'ch bod chi gyda'ch gilydd ac yn credu y bydd pethau'n newid er gwell.

Yn ffodus, gall chwarae'r cerdyn hwn gael rhai Barnwyr (yn enwedig menywod) i gydymdeimlo â chi. Pob lwc.

Mae'r Deisebydd Eisiau Gormod.

Mae deisebau ysgariad sydd mor hurt na allwch chi helpu ond chwerthin. Mae'n mynd rhywbeth fel

“Rydw i eisiau'r tŷ (a roddodd eich rhieni i chi), yr holl geir (y gwnaethoch chi dalu amdanynt), hanner eu hincwm, y plant ynghyd â chynhaliaeth plant (ar wahân i hanner yr incwm), a'r holl anrhegion a brynais ers i ni dechrau dyddio. ”

Fel rheol bydd rhywbeth afresymol fel hyn yn rhoi chwerthin da i'r Barnwr ond byth yn ei gymeradwyo. Ond os dilynir y ddeiseb gan rywbeth fel & hellip;

“Rydw i eisiau gadael oherwydd eu bod yn cynnal organau satanaidd yn ein tŷ ac yn addo aberthu gwaed ein plant dan oed os ydyn nhw'n gwrthod ymuno. Roedden nhw (chi) eisoes wedi llurgunio’r ci ac yn bwydo tafarnau Bingo i ni i ginio bob lleuad lawn. ”

Yna bydd y Barnwr nid yn unig yn ei gymeradwyo, ond byddant hefyd yn rhoi gorchymyn ataliol a sesiynau therapi gorfodol i chi.

Dyma pam mae angen cyfreithiwr da arnoch chi a pharatoi i ewch i'r llys . Bydd bod heb dystiolaeth a thystion ar ddyddiad y gwrandawiad yn gwneud ichi edrych fel idiot yn unig.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Ni allwch fforddio cyfreithiwr.

Rydych chi'n cael eich sgriwio. Ond gellir gwneud rhywbeth, Bydd angen i chi ddechrau galw cyfreithwyr teulu pro-bono sy'n arbenigo yn y math hwn o beth. Gallwch chi hefyd benthyg arian gan ffrindiau a theulu .

Gallwch hefyd ofyn i'r llys (cyn dyddiad y gwrandawiad) ddarparu atwrnai a benodir gan y wladwriaeth i'ch helpu chi.

Rydych chi'n barod i fynd trwy gyfryngu yn gyntaf.

Mae hyn yn wych os yw'n ddeiseb dim bai. Ond os yw'r ddeiseb yn dweud mai chi yw'r diafol yn ymgnawdoledig ac nad yw'r blaid arall yn fodlon mynd trwy gyfryngu, yna peidiwch â phoeni amdani. Byddai Barnwr fel arfer yn eich anfon at gyfryngwr oherwydd yn onest nid ydyn nhw eisiau clywed eich problemau.

Byddai'n rhaid i chi brofi eich bod chi'n ei wneud yn ddidwyll a pheidiwch â threiglo cŵn i ginio yn gyntaf.

Y gwir yw, os yw un parti eisiau ysgariad, mae'r mae'r briodas drosodd . Mae'r cyfan yn fater o sut mae'r briodas yn dod i ben a beth sy'n digwydd ar ôl. Os mai chi yw'r math merthyr, cofiwch ei bod hi'n hollol gyfreithiol priodi'r un person eto.

Felly ein cyngor gorau yw mynd drwyddo'n gyflym, yn dawel, ac mor deg â phosib.

Allwch chi wrthod ysgaru? Ydw .

A fyddwch chi'n dal i ddod at eich gilydd, efallai yn y bywyd nesaf, pan fyddwch chi'ch dau yn gathod.

Ranna ’: