Byw fel Gweddw Briod Oherwydd Colli agosatrwydd

Yn byw fel gweddw briod yn deillio o golli agosatrwydd
YN
agosatrwydd agosatrwydd, mae priodas yn mynd yn ddiflas, rhyw yn dod yn hunanol, a'r gwely yn cael ei halogi. Mae llawer gormod o briodasau wedi chwalu i berthnasoedd heb agosatrwydd a chariad. Maen nhw'n dal i chwarae'r rhan, yn gwneud eu cyfrifoldeb, yn parhau â'u hymrwymiad; ond fel y dywedasom yn gynharach, mae Duw eisiau mwy, ac mae ein perthnasoedd yn haeddu mwy.

Yn yr Erthygl hon

Datguddiad 2: 2–4 (KJV) Rwy'n gwybod dy weithredoedd, a'ch llafur, a'ch amynedd, a sut na allwch chi eu dwyn sy'n ddrwg: a gwnaethoch roi cynnig arnynt sy'n dweud eu bod yn apostolion ac nad ydyn nhw, ac wedi dod o hyd iddyn nhw hwy, liars ,: A buost yn cario, ac yn amyneddgar, ac er mwyn fy enw i lafurio, ac nid wyt wedi llewygu. Serch hynny, mae gen i rywfaint yn eich erbyn oherwydd i chi adael dy gariad cyntaf.Mae gadael ein cariad cyntaf yn golygu nad oes gennym y gwir gariad na'r cariad gorau yn ein perthnasoedd mwyach. Rydyn ni'n mynd trwy gynigion cariad, ond heb emosiynau cariad. Mae ein perthnasoedd a'n priodasau, mewn llawer o achosion, wedi colli eu agosatrwydd.

Mae colli agosatrwydd a chariad yn gyffredinol wedi cael effaith niweidiol ar ein cymdeithas.

Mae ein priod yn teimlo heb gariad a heb gysylltiad

  • Genesis 29:31 (KJV) A phan welodd yr ARGLWYDD fod casineb ar Leah, agorodd ei chroth: ond roedd Rachel yn ddiffrwyth.
  • Mae Leah yn briod ond nid yw'n teimlo unrhyw gariad na chysylltiad gan ei gŵr

Mae ein plant yn teimlo'n ddigariad a heb gysylltiad

  • Colosiaid 3:21 (KJV) Tadau, peidiwch ag annog eich plant i ddig, rhag iddynt gael eu digalonni.
  • Effesiaid 6: 4 (KJV) Ac, chwi dadau, na chythruddwch eich plant i ddigofaint: ond codwch nhw yn anogaeth a cherydd yr Arglwydd.
  • Pan fydd tadau yn methu â darparu agosatrwydd i'w plant maent yn mynd yn ddig ac yn actio'r dicter hwnnw mewn ymddygiad cyfeiliornus.

Mae ein teulu'n teimlo'n ddigariad a heb gysylltiad

  • 1 Corinthiaid 3: 3 (KJV) Canys yr ydych eto yn gnawdol: oherwydd er bod cenfigen yn eich plith, ac ymryson, ac ymraniadau, onid ydych yn gnawdol ac yn rhodio fel dynion?
  • Rhufeiniaid 16:17 (KJV) Nawr rwy'n deisyf arnoch chi, frodyr, eu marcio sy'n achosi rhaniadau a throseddau yn groes i'r athrawiaeth a ddysgoch; a'u hosgoi.
  • Rydym yn ymgynnull yn ein swyddi, ein heglwysi a lleoedd eraill, ond nid ydym yn teimlo ein bod yn cael ein caru neu ein cysylltu.

Ac felly, rydym wedi dod yn gymdeithas o weddwon priod a phlant amddifad wedi'u magu. Rydym yn briod, ond yn byw fel pe na baem. Mae gennym rieni naturiol ac ysbrydol ond rydym yn bodoli fel pe na bai gennym ni. Gwelwn y ffenomen yn yr ysgrythur yn y 2 nd llyfr Samuel.

2 Samuel 20: 3 (KJV) A daeth Dafydd i'w dŷ yn Jerwsalem; a chymerodd y brenin ei ddeg concubines, yr oedd wedi eu gadael i gadw'r tŷ, a'u rhoi yn y ward, a'u bwydo, ond heb fynd i mewn atynt. Felly cawsant eu cau hyd ddydd eu marwolaeth, gan fyw mewn gweddwdod.

Pan nad yw priodas yn cael ei consummated

Roedd y menywod yn byw yn briod, ond heb unrhyw agosatrwydd gan eu gŵr. Roedden nhw

Cymerodd David y menywod hyn i mewn fel ei ordderchwragedd neu ei wragedd, eu trin fel gwragedd, darparu ar eu cyfer fel gwragedd, ond ni roddodd agosatrwydd iddynt erioed. Ac felly roedden nhw'n byw fel petaen nhw wedi colli eu gŵr er ei fod yn dal yn fyw. Gadewch inni edrych ar y darn hwn eto yn y New Living Translation.

2 Samuel 20: 3 (NLT) Pan ddaeth Dafydd i'w balas yn Jerwsalem, cymerodd y deg gordderchwraig a adawyd ganddo i ofalu am y palas a'u gosod mewn neilltuaeth. Darparwyd ar gyfer eu hanghenion, ond nid oedd yn cysgu gyda nhw mwyach. Felly roedd pob un ohonyn nhw'n byw fel gweddw nes iddi farw.

Dywed ysgrifenwyr Iddewig na chaniatawyd i freninesau gweddw brenhinoedd Hebraeg briodi eto ond eu bod yn gorfod pasio gweddill eu bywydau mewn neilltuaeth lem. Fe wnaeth David drin ei ordderchwragedd yn yr un modd ar ôl y dicter a gyflawnwyd arnynt gan Absalom. Ni chawsant ysgariad, oherwydd yr oeddent yn ddidrugaredd, ond nid oeddent bellach yn cael eu cydnabod yn gyhoeddus fel ei wragedd.

Roedd y menywod hyn yn byw yn briod, ond heb unrhyw agosatrwydd gan eu gŵr. Roedden nhw'n ffenestri priod.

Yn y 29 th Pennod, gwelwn weddw briod arall. Yn yr achos hwn, er ei bod yn cael rhyw (oherwydd ei bod yn dal i feichiogi), roedd hi serch hynny yn wraig weddw briod oherwydd ei bod yn ddigariad ac heb gysylltiad â'i gŵr. Gadewch i ni fynd i edrych ar stori Jacob a Leah.

Pan fydd y wraig yn teimlo heb gariad ac wedi'i datgysylltu

Genesis 29: 31–35 (NLT) 31 Pan welodd yr Arglwydd fod Leah yn ddigariad, fe alluogodd hi i gael plant, ond ni allai Rachel feichiogi. 32 Felly daeth Leah yn feichiog a rhoi genedigaeth i fab. Fe’i henwodd yn Reuben, oherwydd dywedodd, “Mae’r Arglwydd wedi sylwi ar fy nhrallod, ac yn awr bydd fy ngŵr yn fy ngharu i.” 33 Yn fuan daeth yn feichiog eto a rhoi genedigaeth i fab arall. Fe’i henwodd yn Simeon, oherwydd dywedodd, “Clywodd yr Arglwydd fy mod yn ddigariad ac wedi rhoi mab arall imi.” 3. 4 Yna daeth yn feichiog y trydydd tro a rhoi genedigaeth i fab arall. Cafodd ei enwi’n Lefi, oherwydd dywedodd hi, “Siawns y bydd fy ngŵr y tro hwn yn teimlo hoffter tuag ataf ers i mi roi tri mab iddo!”

Unwaith eto fe ddaeth Leah yn feichiog a rhoi genedigaeth i fab arall. Fe’i henwodd yn Jwda, oherwydd dywedodd, “Nawr, clodforaf yr Arglwydd!” Ac yna rhoddodd y gorau i gael plant.

Nawr er bod hon yn stori bwerus o’r hyn y dylem ac na ddylem ei wneud pan fyddwn yn ddigariad, nid yw’n diystyru’r ffaith bod bod yn briod a heb gariad yn lle poenus iawn i fod.

Roedd Leah yn briod ac yn ddigariad gan ei gŵr (mae KJV y Beibl yn dweud ei bod yn gas ganddi). Er nad oedd ganddi unrhyw beth i'w wneud â'r sefyllfa yr oedd hi'n cael ei hun ynddo, serch hynny roedd yn rhaid iddi fyw gydag ef. Roedd Jacob mewn cariad â'i chwaer Rachael a chafodd ei dwyllo i'w phriodi. O ganlyniad, roedd yn ei gasáu.

Nawr mae Duw yn agor ei chroth ac yn caniatáu iddi gael pedwar o blant. Mae hyn yn dangos i ni fod parau priod hyd yn oed bedair mil o flynyddoedd yn ôl yn cael rhyw heb agosatrwydd. Roedd hi'n ffenestr briod. Efallai ei bod wedi bod yn cael rhyw, ond nid oedd yn derbyn agosatrwydd.

Ni chafodd Leah ei gŵr erioed i’w garu, ac mae hyn yn dyst i dynnu’n agosach at Dduw fel y gwnaeth, gan ddysgu ei fod yn ei charu ar ei hyd. Wedi dweud hynny, nid ydym am i'n priod fyw oes mewn priodas, ond rydym yn teimlo eu bod yn wraig weddw. Yn briod, efallai hyd yn oed yn cael rhyw, ond yn teimlo'n ddigyswllt a heb gariad.

Ranna ’: