Cwnsela Ysgariad i Gyplau: Sut i Wneud i'ch Priod Gyfranogi

Cwnsela Ysgariad i Gyplau

Yn yr Erthygl honY peth mwyaf heriol yn ystod ysgariad yw cyfathrebu rhwng partneriaid .Pan fydd pethau'n mynd i lawr y bryn, mae'r lefel cysur yn cael ei ostwng, ac mae sefyllfaoedd yn mynd yn lletchwith. Mae hyn oherwydd, ar un adeg, mae pethau'n mynd yn annioddefol, ac rydyn ni am dorri ar wahân. Ond ar y llaw arall, rydyn ni'n ofni brifo'r person arall rydyn ni'n rhannu un o'r bondiau agosaf ag ef.

Dyma pryd mae cwnsela ysgariad yn dod i'r olygfa ac yn gwneud y siarad a gwrando rhwng partneriaid llawer haws. Mae yna lawer o fuddion cwnsela ysgariad, gan ei fod yn helpu'r cwpl i gymryd llwybr penderfynol.
sut i amddiffyn eich hun yn ariannol rhag eich priod

Buddion cwnsela ysgariad

Dyma rai o'r manteision:

  • Yn helpu i fod yn bendant

Mae cwnsela yn helpu i ddeall beth yn union mae'r cwpl ei eisiau. Mae'n helpu'r cwpl i fod yn fwy hyderus am y penderfyniad a pha lwybr i'w gymryd. Hynny yw, p'un a yw'r cwpl yn gwisgo i weithio ar y briodas neu'n dymuno rhannu ffyrdd.

  • Mae'n helpu i leddfu straen

Bydd y cwnselydd yn eich helpu gyda'r strategaethau lleihau straen. Mae emosiynau fel pryder, iselder ysbryd, a dicter yn rhan o briodas greigiog. Bydd y therapydd yn eich helpu gyda'r materion iechyd meddwl hyn.  • Yn helpu'r teulu i ymdopi â'r strwythur sydd wedi newid

P'un ai yw'r plant neu'r teulu estynedig, bydd therapi teulu yn eu helpu i ddeall sut y bydd y dimensiynau newidiol a'r ffyrdd o ymdopi â'r un peth yn effeithio arnynt. Mae plant, yn enwedig, yn mynd trwy lawer o trawma emosiynol ac mae seicotherapi yn eu helpu gydag ef.

  • Yn helpu gyda thwf personol a hunanymwybyddiaeth

Gall cwnsela roi'r syniad i chi o'r hyn i'w ddisgwyl o briodas ac os ydych chi'n cael yr hyn rydych chi'n ei haeddu. Mae'n paratoi'r ffordd ar gyfer hunan-dyfiant ac yn eich helpu i wireddu'ch gwerth.

Mae cwnsela ysgariad i gyplau yn syniad rhagorol, ond mae llawer yn ei chael hi'n anodd iawn gwneud i'w priod gymryd rhan mewn cwnsela.

Ar y llaw arall, mae'r parau priod hynny sy'n edrych yn berffaith, ac ni allwch byth eu gweld yn ymladd. Rydych chi'n meddwl nad oes unrhyw beth o'i le yn eu perthynas, ond yn sydyn maen nhw'n dweud, “Rydyn ni'n mynd i gael ysgariad”. Mae'n debyg y bydd eu hysgariad yn mynd yn llyfn hyd yn oed heb gwnsela priod, ond bydd y bydd yn rhaid i gyplau sy'n methu â datrys eu problemau yn heddychlon fynd am gwnsela ysgariad i gyplau.

Mae gwybod nad yw'r ysgariad yn weithred gyfeillgar iawn i'w wneud yn aml yn broblemus iawn i un o'r partneriaid. Yn gymaint felly, hynny y partner nad yw am ysgaru, yn gwrthod gweld cwnselydd ysgariad neu'n dewis cwnsela ysgariad i gyplau.

Sut i wneud i'ch priod gymryd rhan?

Nid yw ysgariad yn hawdd, ac os nad yw'ch partner eisiau dod i therapi ysgariad gyda chi oherwydd ei fod yn ddibwys iddo, gwnewch yn siŵr pan fydd yr ysgariad yn digwydd, bydd yn llawer anoddach.

  • D. peidiwch â bod ofn

Peidiwch byth â dangos i'ch partner fod yr ysgariad neu'r cwnsela ysgariad i gyplau yn eich dychryn. Os ydych chi'n dangos ofn ac ansicrwydd yn ei gylch, bydd y person arall bob amser yn teimlo fel nad oes rhaid iddo ef neu hi wneud yr hyn rydych chi'n ei ofyn.

Y rheswm am hyn, ymhlith y lleill, yw bod ofn ar y person arall hefyd. Nid oes unrhyw un yn hoffi ysgaru. Mae hyn oherwydd na aeth unrhyw un i briodas, gan feddwl sut y bydd cwnsela priodas ac ysgariad yn edrych yn y lle cyntaf. Felly, o ran cwnsela ysgariad i gyplau, mae pawb yn ofnus.

  • Adnabod eich partner yn dda

Gwnewch yn siŵr y bydd y camau rydych chi'n eu cymryd tuag ato yn effeithiol. Er enghraifft, Os ydych chi'n fenyw a bod eich partner yn ddyn fflyrtio “macho”, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod o hyd i hyfforddwr ysgariad sy'n fenyw ddeniadol.

Cadarn, gall hyn swnio'n rhywiaethol, neu edrych fel nad ydych ond yn mynd yn fwy manwl gyda phroblemau yn eich priodas, ond mae therapyddion yn weithwyr proffesiynol ac mae'n debyg eu bod wedi gweithio gyda phobl fwy cymhleth. Bydd y llew rhuo yn cael ei ddofi ac yn dod yn gath fach gydag amser.

  • T.ry i resymu gyda nhw

Rhaid ceisio'r dull da, wrth gwrs. Mae'n debyg y bydd yn anodd gan fod eich partner yn gwrthod eich syniad o therapi ysgariad i gyplau, ond ceisiwch resymu gyda nhw beth bynnag. “Annwyl, rhaid i chi weld bod gennym ni broblemau na allwn eu datrys ar ein pennau ein hunain, gadewch i weithiwr proffesiynol ein helpu ni ”.

Yn anaml y mae priodas yn cael ysgariad oherwydd dim ond un o'r partneriaid nad oedd wedi ymrwymo'n ddigonol i'r berthynas, felly gwnewch yn siŵr nad yw'ch partner yn eich gweld chi fel chi yw'r gorau o ddau fyd. Nid oes ots a allwch chi ddim gweld unrhyw ddiffygion ynoch chi'ch hun. Defnyddiwch y frawddeg hon i berswadio: “Rwy'n rhan o'r broblem hefyd. Gadewch i ni ddod o hyd i ateb gyda'n gilydd ”.

Dull tactegol

Os yw dulliau cadarnhaol yn methu, rhowch gynnig ar fwy dull tactegol .

Esboniwch sut mae cwnsela ysgariad i gyplau yn hynod bwysig, nid i chi ond i'r plant. Os nad oes gennych blant, defnyddiwch ychydig o ddychymyg, a dewch o hyd i reswm da i wneud i'ch priod gredu bod angen cwnsela ysgariad i gyplau.“Mêl, rhowch ein problemau o’r neilltu, mae angen i ni wneud hyn ar gyfer y plant. Rydych chi'n caru Mickey bach, onid ydych chi? ”- yn frawddeg berswadiol dda ac nid yw hyd yn oed yn bell o'r gwir. Y plant yw'r pwysicaf.

Yn y fideo isod, mae Susan L. Adler yn cyflwyno'r syniad, os ydyn ni'n maethu ein perthnasoedd, rydyn ni'n dod yn dîm ac yn adeiladu'r ymddiriedaeth a'r ewyllys da y bydd angen i ni ein cael ni trwy'r amseroedd anodd. Mae hi'n cynnig tri offeryn a all helpu i wneud perthnasoedd yn hapusach ac yn barhaus. Gwyliwch y fideo isod:


awdurdodol yn erbyn awdurdodaidd

Yn y diwedd, os nad oes dim yn gweithio a'ch bod yn credu bod ysgariad yn anochel, peidiwch â cholli gobaith. Mae yna hefyd gyfleuster cwnsela priodas ar gyfer un priod. Felly, ewch i weld therapydd ar eich pen eich hun i gael ysgariad neu gwnsela. Mae yna ddigon o ddulliau cwnsela ar gyfer ysgariad i ddynion a menywod yn unig, ac mae cwnsela ar gyfer cyplau agenda gymysg bellach yn cael ei wneud yn rheolaidd.