Arwyddion Cam-drin Emosiynol: Sut i Ymateb os ydych chi'n cael eich Cam-drin

Arwyddion Cam-drin Emosiynol

Weithiau, nid ydych hyd yn oed yn sylweddoli eich bod yn cael eich cam-drin, ac weithiau mae mor amlwg mai'r unig gwestiwn yw, “pam ydw i'n cymryd hyn?”. Os gallwch chi ddarllen yn glir arwyddion cynnil cam-drin emosiynol, yna mae'n bryd gweithredu ac amddiffyn eich hun.Beth yw arwyddion cam-drin emosiynol?Os nad ydych yn siŵr a ydych yn cael eich cam-drin ai peidio, dylech wybod bod camdrinwyr, yn y rhan fwyaf o achosion, eisiau rheoli pobl eraill. Maent yn feddiannol a gallant ddefnyddio unrhyw fath o gamdriniaeth i ennill rheolaeth.

Mae'n eithaf hawdd nodi cam-drin corfforol mewn priodas; fodd bynnag, o ran cam-drin emosiynol, gall y partner sy’n cael ei gam-drin gymryd amser hir i nodi ymddygiad gwenwynig ei bartneriaid, heb sôn am profi eu bod yn cael eu cam-drin .Gwyliwch hefyd:

Mewn ymgais i greu ymwybyddiaeth o gam-drin emosiynol dyma rai arwyddion cam-drin emosiynol a symptomau cam-drin emosiynol a fydd yn eich helpu i wybod a ydych chi'n cael eich cam-drin ynghyd â rhywfaint o gyngor ar fynd i'r afael â sefyllfaoedd o'r fath.Llafar

Sut mae'n edrych

Cam-drin geiriolgallai fod ar sawl ffurf a siâp. Mewn rhai achosion, gall gweithredoedd y camdriniwr fod yn amlwg iawn, ond mewn achosion eraill, gallai'r cam-drin fod yn gynnil iawn.

Gallai cam-drin geiriol amlygu ei hun fel archebu, rhegi, dweud celwydd, galw enwau, beirniadu, beio, ac ati.

Nid yw rhai arwyddion o gam-drin emosiynol spousal mor uniongyrchol. Gallent fod yn y ffurf o cyfathrebu mae hynny'n amhriodol ac yn niweidiol, fel coegni, cellwair sarhaus, neu wneud datganiadau annymunol heb fod yn rhy ymosodol.

Dyma ychydig o arwyddion ar hap o gam-drin emosiynol mewn priodas, ac mae angen i berson fod yn ymwybodol ohonynt.

Bydd y person ar y diwedd derbyn yn teimlo'n ddryslyd ac, ymhen amser, yn dechrau cwestiynu ei ymatebion, bydd yr hunan-barch yn dirywio, a byddant yn dod yn llawn amheuaeth.

Beth i'w wneud

Sut i drin cam-drin emosiynol? A sut i ymateb i gam-drin emosiynol?

Mae yna sawl dewis o ran ymateb i gamdriniaeth.

Yr hyn sy'n bwysig yw bod yn ofalus i beidio â gwaethygu'r cam-drin.

Pan gymerwch safiad cadarn mewn camdriniwr perthynas a dechrau wynebu camdriniwr emosiynol, gallai arwain at y camdriniwr yn credu ei fod yn colli rheolaeth, a gallent ymateb gyda mwy fyth o ymddygiad ymosodol.

Yn gyntaf, wrth wynebu camdriniaeth lafar, mae'n bwysig peidio â drysu.

Peidiwch ag egluro'ch hun na cheisio gwneud synnwyr oherwydd nid dadl resymol yw pwynt y camdriniwr, ond ennill rheolaeth arnoch chi a gwneud ichi wneud yr hyn maen nhw ei eisiau.

Yn syml, byddwch yn gryno a thynnwch linell yn egluro nad ydych chi'n cymryd y bwlio. Mae “Stop it” a “Don’t do that” yn frawddegau syml ond effeithiol.

Os yw'r camdriniwr yn defnyddio cam-drin uniongyrchol fel galw enwau neu dyngu, yna eglurwch na fyddwch chi'n goddef y math hwnnw o ymddygiad.

Cofiwch na allant ennill rheolaeth dros berson nad yw'n barod i ufuddhau iddo, felly dim ond gadael yr ystafell neu beidio â chymryd y cam-drin o ddifrif, cellwair amdano, neu ddiweddu'r sgwrs.

Mae hon yn gêm meddwl, a ni all unrhyw un reoli'ch meddwl os na fyddwch chi'n eu gadael.

Rheoli

Sut mae'n edrych

Mae yna lawer o fathau o gamdrinwyr rheolaeth, ac mae ganddyn nhw un peth yn gyffredin, gan ennill rhyw fath o bŵer dros eu dioddefwyr.

Pan fydd rhywun eisiau eich rheoli , byddant yn dod o hyd i ffordd i gyfiawnhau eu hanghenion a'u hymatebion; dyma un o'r arwyddion o gynnil cam-drin emosiynol mewn perthnasoedd agos .

Dyna pam nad yw camdrinwyr rheolaeth hyd yn oed yn sylweddoli maint eu gweithredoedd oherwydd bod ganddyn nhw ateb bob amser am eu gweithredoedd sydd rywsut yn ymddangos yn rhesymegol iddyn nhw.

Byddan nhw'n eich gorfodi chi i wneud yr hyn maen nhw ei eisiau , ac os nad ydych yn ufuddhau, gallent ddechrau eich bygwth, eich sarhau, neu ddadlau â chi. Efallai na fydd eraill mor lleisiol ac yn defnyddio'r dull goddefol-ymosodol.

Gall eu “cosb” am eich anufudd-dod fod yn dawel, ond byddwch chi'n teimlo'n euog. Mae hynny i gyd yn rhan o ymddygiad ymosodol.

Un o'r arwyddion bod rhywun wedi cael ei gam-drin yn emosiynol yw pan fyddant yn teimlo'n euog heb wneud unrhyw gam o'i bartner mewn gwirionedd. Cymerwch rai cwisiau cam-drin emosiynol i gael rhywfaint o bersbectif.

Beth i'w wneud

I roi diwedd ar fwlio emosiynol, defnyddiwch atebion syml i roi diwedd ar eu hymgais i'ch rheoli, fel “I won’t do that” a “stopiwch geisio dweud wrthyf beth i'w wneud”.

Mae'n bwysig i'r ddau sy'n cymryd rhan wneud hynny gwybod ble mae'r ffin a pheidio â gadael i'r cam-drin fynd yn ddyfnach.

Os yw'r camdriniwr yn dawel, yna eglurwch iddyn nhw nad yw eu gemau yn cael unrhyw effaith arnoch chi. Daliwch eich tir a pheidiwch â mynd yn ôl i lawr.


Nid yw fy nheulu yn hoffi fy nghariad yr hyn y dylid ei wneud i

Posibilrwydd

Sut mae'n edrych

Cenfigen a meddiant ewch law yn llaw mewn llawer o achosion, ac mae'r ddau ohonyn nhw'n arwyddion o gam-drin emosiynol.

Os yw'ch partner bob amser yn amheus am rywbeth, gall fod yn rhwystredig a'ch gwneud yn aflonydd.

Cenfigen yw'r teimlad pan fydd rhywun yn meddwl bod ei bartner yn hoffi rhywun neu rywbeth mwy na nhw.

Os na chaiff ei reoli, gall cenfigen droi’n feddiant , a fydd yn arwain at feddiannu bywyd y sawl sy'n cael ei gam-drin yn llwyr.

Bydd y camdriniwr yn rheoli gyda phwy y gall ef neu hi gymdeithasu, siarad â, a chael yn eu cylch ffrindiau. Efallai y bydd partner o'r fath yn eich gwahardd rhag cael proffiliau ar rwydweithiau cymdeithasol, a hyd yn oed fynd allan yn gyhoeddus ar eich pen eich hun.

Beth i'w wneud

Mae meddiant yn broblem ddifrifol. Fel arfer, nid yw'r camdriniwr yn sylweddoli ei fod yn feddiannol, a dyna pam mae angen i chi siarad â nhw a thynnu sylw at hynny.

Os nad yw sgyrsiau yn helpu a bod y cam-drin yn parhau gyda'r un ymddygiad ymosodol neu wahanol, yna dylech chi wneud hynny ceisiwch egluro na fyddwch yn parhau i gael eich meddiannu fel gwrthrych.

Tynnwch sylw at y ffaith eich bod chi'n berson â theimladau a bod angen eich trin fel un.

Mae'n anodd adnabod rhywun yn llwyr nes eich bod wedi ceisio eu gadael. Felly, mae'n hanfodol i berson ddewis yr arwyddion cynnil cudd hynny o gam-drin emosiynol yn eu perthynas cyn iddo ddechrau cymryd doll ar ei iechyd.