Naw Cwestiwn ac Ateb Rhianta Dim-Nonsense

Naw Cwestiwn ac Ateb Rhianta Dim-Nonsense

Mae magu plant yn bendant yn un o'r rolau mwyaf heriol y gall unrhyw berson ei phrofi. Felly mae'n arferol cael llwyth o gwestiynau ar hyd y ffordd, a meddwl tybed sut y dylech chi drin mater neu sefyllfa benodol. Er y byddwch weithiau'n teimlo eich bod chi'n cael trafferth ar eich pen eich hun, y gwir yw bod y rhan fwyaf o rieni'n wynebu anawsterau a chwandarïau tebyg wrth iddyn nhw geisio magu eu plant yn y ffordd orau bosib. Gall fod yn galonogol iawn gwybod bod eraill wedi cerdded y llwybr hwn o'ch blaen ac wedi dod o hyd i'w ffordd yn llwyddiannus. Felly gadewch i'r naw cwestiwn ac ateb di-lol canlynol roi cychwyn da i chi wrth i chi fynd ymlaen i ddod o hyd i'r atebion i'ch holl gwestiynau magu plant.

1. Sut alla i gael fy mhlentyn i gysgu'n heddychlon?

Amddifadedd cwsg yw un o'r agweddau mwyaf draenio ar fod yn rhiant yn gynnar, felly mae'n hanfodol eich bod chi'n cael eich babi i mewn i drefn gysgu dda cyn gynted â phosib. Gwnewch amser gwely yn un o'u hoff rannau o'r dydd, lle rydych chi'n adrodd (neu'n darllen) straeon, yn tawelu eu meddwl o'ch cariad a'ch gofal ac efallai'n dweud gweddi cyn i chi eu cusanu a'u rhoi yn ddiogel i'r gwely. Cofiwch, bydd eich plentyn bob amser yn ceisio'ch cael chi i aros ychydig yn hirach, ond mae angen i chi fod yn gadarn a gwrthsefyll y demtasiwn, er eu mwyn nhw a'ch un chi.2. Beth yw'r ffordd orau o fynd ati i hyfforddi poti?

Nid oes un ateb syml i'r cwestiwn hwn gan fod pob plentyn yn wahanol ac mae rhai yn dal ymlaen yn gynt o lawer nag eraill. Felly mae'n bwysig nad ydych chi'n rhoi pwysau ar y plentyn nac yn creu unrhyw fath o bryder ynghylch holl faes hyfforddiant poti. Yn hytrach, gwnewch yn brofiad hwyliog gyda siartiau seren a gwobrau bach, ac wrth gwrs y denu o allu gwisgo “dillad isaf mawr” yn lle diapers babanod.

3. Pam mae plant yn dweud celwyddau a beth alla i ei wneud amdano?

Mae gorwedd yn ddigwyddiad cyffredin iawn gyda phlant ac mae'n un o'ch cyfrifoldebau fel rhiant i ddysgu'ch plant i fod yn eirwir. Wrth gwrs mae angen i chi fod yn ymrwymedig i wirionedd eich hun - does dim da disgwyl i'ch plentyn fod yn eirwir pan fyddwch chi'n dweud celwydd eich hun. Mae gorwedd yn aml yn cael ei ysgogi gan ofn cosb, neu fel ffordd o ddianc rhag realiti a gwneud iddyn nhw deimlo'n bwysig. Ceisiwch ddarganfod beth sy'n cymell eich plentyn i ddweud celwydd fel y gallwch ddelio â gwraidd y mater.

4. Sut mae siarad â fy mhlant am ryw?

Yn gyntaf gofynnwch i'ch hun sut y gwnaethoch chi ddarganfod am yr adar a'r gwenyn, ac a fyddech chi am i'ch plant ddilyn yr un llwybr ai peidio. Pe byddech chi'n cael eich gadael i gyfri pethau drosoch eich hun, mae'n debyg y byddai'n well gennych chi ddysgu'r ffeithiau mewn modd addysgiadol a dymunol i'ch plant. Mae plant yn naturiol chwilfrydig, felly gadewch i'w cwestiynau arwain eich trafodaeth. Wrth i chi gadw'ch llinellau cyfathrebu ar agor gyda'ch plentyn, byddwch chi'n gallu siarad am unrhyw beth a phopeth, gan gynnwys rhyw.

Sut mae siarad â fy mhlant am ryw?

5. A ddylai plant gael arian poced?

Mae rhoi arian poced i'ch plant yn ffordd wych o'u hyfforddi sut i reoli eu cyllid. Ar wahân i gael arian i gwmpasu rhai anghenion a danteithion gallant hefyd ddysgu sut i gynilo a sut i roi yn hael i eraill. Unwaith y bydd eich plant yn cyrraedd eu harddegau efallai y byddwch chi'n ystyried lleihau eu harian poced er mwyn eu hannog i ddechrau dod o hyd i ffyrdd i ennill eu harian eu hunain trwy gymryd swydd dros y penwythnos neu wneud eitemau i'w gwerthu.

6. A yw anifeiliaid anwes yn syniad da a phwy sy'n gofalu amdanynt?

“Os gwelwch yn dda, os gwelwch yn dda, pleeeeease a allaf gael ci bach?” neu bochdew, neu fochyn cwta, neu fwdi? Sut allwch chi wrthsefyll y llygaid plediol hynny a'r llawenydd a'r cyffro a fydd yn anochel yn dilyn os cewch yr anifail anwes & hellip a ddymunir yn fawr; ond yn ddwfn yn eich calon rydych chi'n gwybod mai mewn ychydig wythnosau byr y byddwch chi'n fwyaf tebygol o fod yr un sy'n bwydo, glanhau a gofalu am yr holl anghenion anifeiliaid anwes. Fodd bynnag, gall anifeiliaid anwes fod yn faes hyfforddi rhagorol i blant gymryd cyfrifoldeb a dysgu bod dyletswydd i'w chyflawni ynghyd â'r pleser o chwarae gyda'u hanifeiliaid anwes.

7. Beth ddylwn i ei wneud os nad yw fy mhlentyn eisiau mynd i'r ysgol?

Mae'r rhan fwyaf o blant yn cael diwrnod rhyfedd pan nad ydyn nhw wir eisiau mynd i'r ysgol. Ond os daw'n batrwm a bod eich plentyn mewn trallod difrifol, yn gwrthod codi o'r gwely neu baratoi ar gyfer yr ysgol, yna byddai angen i chi ymchwilio'n ddyfnach a darganfod y rhesymau sylfaenol. Efallai bod eich plentyn yn cael ei fwlio, neu efallai bod ganddo anabledd dysgu sy'n ei roi yn barhaus ar droed ôl yr ystafell ddosbarth. Gwnewch beth bynnag sydd ei angen i helpu'ch plentyn i gyrraedd man lle mae'n barod ac yn fodlon mynd i'r ysgol bob dydd.

8. Sut alla i helpu plentyn sy'n bryderus ac yn nerfus?

Pan fydd plant yn or-bryderus mae angen arddull rhianta arnynt sy'n garedig ac yn ddeallus ond sydd hefyd yn eu hannog a'u grymuso i fynd i'r afael â'u hofnau a'u goresgyn. Helpwch eich plant i ddeall y gwahaniaeth rhwng pwyll iach ac ofn afiach. Dysgwch iddynt y sgiliau sydd eu hangen arnynt i ymdopi â beth bynnag sy'n eu dychryn. Er enghraifft, os ydyn nhw'n ofni'r tywyllwch, gosodwch y lamp wrth erchwyn y gwely wrth ymyl eu gwely a dangos iddyn nhw sut i'w droi ymlaen pan fydd angen. Os ydyn nhw'n gadael y lamp ymlaen trwy'r nos, yn raddol helpwch nhw i'w gadael i ffwrdd am gyfnodau hirach a hirach.

9. Sut mae dysgu fy mhlentyn i fod yn aeddfed ac yn annibynnol?

Mae cyrraedd aeddfedrwydd yn daith sy'n cynnwys llawer o risiau bach. O ddydd i ddydd wrth i'ch plentyn ddysgu a thyfu gallwch fod yn eu hannog i wneud pethau drostynt eu hunain, p'un a yw'n bwyta ar eu pennau eu hunain neu'n clymu eu careiau esgidiau. Gadewch i'ch plant archwilio a rhoi cynnig ar bethau newydd, hyd yn oed os ydyn nhw'n methu neu'n cwympo - mae'r cyfan yn rhan hanfodol o'u datblygiad. Wrth i'w cymhwysedd ehangu, byddant yn gallu estyn allan a gwneud pethau i eraill, gan helpu gyda thasgau a dysgu cyfrinach aeddfedrwydd sy'n goresgyn fflach hunan-ganoli.

Ranna ’: