5 Arwyddion Clir Rydych chi Wedi'ch Penodi Am Ysgariad

Dyma 5 arwydd clir i

Yn yr Erthygl honYn profi anghytgord priodasol? Dyma 5 arwydd clir bod priodas yn dwyn ysgariad. Peidiwch ag anwybyddu'r baneri coch hyn sy'n arwydd o'ch priodas yn anadlu ei olaf. Darllenwch ymlaen i ddarganfod yr arwyddion y mae angen ysgariad arnoch.Cymerwch yr alwad dyfarniad ar ôl hynny os ydych chi am geisio cwnsela neu ei alw'n rhoi'r gorau iddi.

Dyma'r 5 arwydd rhybuddio rydych chi ar fin ysgaru
teimlad yn agos

1. Diffyg diolchgarwch

Rydych chi wedi anghofio gwerthfawrogi'ch gilydd. Pan fydd cwpl yn colli gwerthfawrogiad: y diolch yn fawr, y gweithredoedd bach o garedigrwydd i blesio'r person arall, mae'r math hwn o ymddygiad yn arwydd bod calon y berthynas yn llithro i ffwrdd. Nid oes ffordd gyflymach o erydu bond cyplau a gyrru lletem yn y berthynas na methu â dangos diolchgarwch. Dyma un o'r arwyddion rydych chi eisiau ysgariad.

2. Methiant i reoleiddio'n emosiynol ar adegau o anghytuno

Mae yna'r fath beth ag ymladd yn deg. Pan fydd cyplau yn taro o dan y gwregys mae nid yn unig yn symptom o’r berthynas yn datod, ond mae hefyd yn arwydd o’r broblem fwy: Colli parch. Heb barch, ni all fod unrhyw berthynas. Gall fod yn demtasiwn ennill dadl, ond nid ar gost teimladau'r person arall. Mae yna rai pethau na ellir eu dadwneud neu heb eu talu, neu heb eu gweld.

Pan fydd cyplau yn taro o dan y gwregys3. Diffyg ymdrech

Pan mae cwpl yn stopio ceisio mewn perthynas, mae'n faner goch enfawr ac mae helbul rownd y gornel. Mae'n debyg eu bod yn mynd am ysgariad.

Nid yw'n cynllunio getaway rhamantus fel yr arferai. Nid yw hi'n ei gwneud hi'n bwynt cynllunio ei hoff brydau bwyd fel yr arferai. Pan fydd y ddau barti yn stopio gofalu, mae'n daith fer i ddrwgdeimlad, ac mae splitsville rownd y gornel. Rhoi'r gorau iddi yw un o'r arwyddion mwyaf y mae eich priodas dan ysgariad.

Pan fydd cwpl yn stopio ceisio mewn perthynas, mae

4. Nid oes unrhyw un yn cymryd atebolrwydd

Mae atebolrwydd yn cael sgwrs onest â chi'ch hun yn gyntaf ac yna'ch partner. Mae'n cymryd perchnogaeth o'ch diffygion, eich methiannau a'ch diffygion. Pan na all y naill barti mewn perthynas gymryd perchnogaeth, mae'n arwain at bwyntio bysedd, amddiffynnol, hypercriticism, ac anhrefn yn y pen draw. Mae diffyg atebolrwydd yn golygu bod anallu'r berthynas i symud ymlaen. Mae fel llong yn gollwng angor yng nghanol y cefnfor, yn methu â symud ymlaen ymhellach. Mae hyn yn arwydd sicr bod eich perthynas yn dwyn ysgariad.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

5.Infidelity - y llofrudd bargen eithaf

Mae'n debyg y gallech fod wedi dyfalu'r un hon. Pan fydd y naill barti neu'r llall yn ceisio mynd y tu allan i'r berthynas am gefnogaeth emosiynol, agosatrwydd rhywiol, ac ati, gall olygu bod eich priodas dan ysgariad. Mae hyn oherwydd ei bod yn anodd iawn adfer ymddiriedaeth, ac unwaith y bydd partner yn anffyddlon maent yn ystadegol yn fwy tebygol o fod yn anffyddlon yn y dyfodol. Felly meddyliwch ddwywaith cyn mynd y tu allan i'r berthynas am agosatrwydd. Os oes angen help arnoch gydag agosatrwydd, mae'n well ceisio cwnsela cyn ei bod hi'n rhy hwyr.

Dyma rai o'r arwyddion ysgariad i edrych amdanynt. Os ydych chi a'ch partner yn faterion tebyg yn eich perthynas, yna mae'n rhaid i chi gydnabod arwyddion rhybuddio ysgariad ac os na fyddwch yn cymryd camau digonol i ffrwyno'r pellter rhyngoch chi ysgariad, mae'n anochel y bydd yn digwydd.


camau datblygu perthnasoedd