Pa mor hir ydych chi'n talu alimoni?

Pa mor hir ydych chi


yw fy mherthynas drosodd

Mae alimoni, y cyfeirir ato hefyd fel cymorth i gymar neu gynnal a chadw priod, yn gymorth ariannol a delir gan un priod i un arall yn ystod neu ar ôl ysgariad.Nid yw alimoni yn hawl: mae'n ddatrysiad a bennir ac a orchmynnir gan y llys i fynd i'r afael ag unrhyw wahaniaeth economaidd a all fodoli rhwng y priod ar ôl iddynt wahanu neu ysgaru.Mathau o alimoni

Mae yna lawer o wahanol fathau o alimoni ac yn dibynnu ar y wladwriaeth rydych chi'n byw ynddi, efallai y byddwch chi'n cael un neu unrhyw gyfuniad ohonyn nhw i gyd.

  • Alimoni parhaol: yn daladwy yn nodweddiadol hyd at farwolaeth un o'r priod neu nes bod y priod sy'n derbyn yn ailbriodi.
  • Alimoni dros dro: yn nodweddiadol yn cael ei ddyfarnu o'r dyddiad y caiff deiseb am ysgariad ei ffeilio nes bod y llys wedi dyfarnu dyfarniad ysgariad terfynol.
  • Alimoni adsefydlu: gall bara cyhyd ag y mae'n ei gymryd i'r priod sy'n derbyn ailsefydlu'n ariannol a dod yn hunangynhaliol.
  • Alimoni ad-daliad: gall fod ar gael i ad-dalu'n llawn un priod am arian a wariwyd ar ran y llall, megis hyfforddiant coleg neu raglen hyfforddi a arweiniodd at y priod hwnnw'n ennill mwy o arian
  • Pont-y-bwlch: gellir ei ddyfarnu i ddarparu cymorth ariannol i un o'r priod am gyfnod o amser, neu i gyflawni nod penodol, fel addysg, neu gaffael sgil a fydd yn galluogi'r priod hwnnw i ddod yn fwy cyflogadwy a / neu gynyddu ei botensial ennill .

Ffactorau sy'n effeithio ar ba mor hir y mae'n rhaid i chi dalu alimoni

Gellir talu alimoni mewn un cyfandaliad ond fel rheol fe'i telir mewn llif o daliadau cyfnodol. Yna daw'r cwestiwn pa mor hir y byddwch chi'n derbyn neu'n gorfod gwneud taliadau alimoni?Gall y llys naill ai negodi pa mor hir y mae'n rhaid i briod dalu alimoni neu ei benderfynu gan y llys. A siarad yn gyffredinol, fodd bynnag, rhaid talu alimoni tan farwolaeth y naill briod neu nes bod y priod sy'n derbyn yn ailbriodi.

Yn absennol o'r ffactorau hynny, mae deddfau gwladwriaethol yn darparu canllawiau penodol y mae'n rhaid i farnwr eu hystyried wrth benderfynu pa mor hir y mae'n rhaid talu alimoni.


hunan ymwybyddiaeth mewn perthnasoedd

Er y bydd awdurdodaethau gwladol a lleol yn wahanol o ran cyfanrwydd y ffactorau sy'n cael eu hystyried wrth bennu hyd alimoni, y ffactor unigol mwyaf fel arfer yw hyd y briodas dan sylw.Mae priodasau byrrach yn llai tebygol o gynnwys alimoni tymor hir, os o gwbl.

Mewn rhai taleithiau, bydd hyd eich priodas yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo hyd gwirioneddol taliadau alimoni.


priodas draws ddiwylliannol

Ac mewn gwladwriaethau eraill, os yw hyd y briodas yn cyrraedd trothwy penodol (10 mlynedd, er enghraifft) dyfernir alimoni am gyfnod amhenodol o amser yn amodol ar ei addasu.

Ymhlith y ffactorau cyffredin eraill y mae llysoedd fel arfer yn eu hystyried mae:

  • Gallu’r talwr i dalu
  • Anghenion y derbynnydd
  • Oedran pob priod
  • Iechyd corfforol a meddyliol pob priod
  • Unrhyw gyfleoedd economaidd a gyrfa y gallai un priod fod wedi'u rhoi i fyny wrth ystyried y briodas.

Cysylltwch ag atwrnai cyfraith teulu profiadol

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n deall y ffactorau penodol sy'n llywodraethu alimoni yn eich gwladwriaeth fel y gallwch chi a'ch atwrnai weithio gyda'ch gilydd i gefnogi'ch sefyllfa ar sail y ffactorau penodol hynny.

Ymgynghorwch ag atwrnai cyfraith teulu lleol i gael gwybodaeth benodol am alimoni yn y wladwriaeth lle rydych chi'n byw.