15 Darn Gorau o Gyngor Perthynas Reddit

Golygfa Ochr o Bâr Ifanc Yn Eistedd Mewn Caffi Awyr Agored Wrth Cael Dyddiad

Yn yr Erthygl honI lawer o bobl, mae cymuned Reddit yn ffynhonnell canllawiau o ran llawer o bynciau, gan gynnwys bywyd a chyfyng-gyngor rhamantus. Fe wnaethon ni chwilio Reddit i ddewis y cyngor gorau ar berthynas Reddit.Mae perthnasoedd yn gymhleth , ac mae angen defnyddio unrhyw gyngor a rennir mewn perthynas ag unigrywiaeth y sefyllfa. Nid oes ateb cywir i'r hyn y dylai rhywun ei wneud, yn hytrach llawer o iteriadau lle rydych chi'n dysgu beth sy'n fwyaf addas i chi. Gall ein dewis o'r 15 cyngor perthynas Reddit gorau fod yn ddefnyddiol, ond ei gyflogi'n ofalus.

Darllenwch ymlaen os ydych chi'n edrych i ddysgu sut i wella perthnasoedd cyfredol neu dim ond paratoi'n well ar gyfer rhai yn y dyfodol.1. Mae cael amser ar wahân yn adfywiol ac mae ei angen.

Mae'n iawn peidio â bod eisiau treulio 100% o'ch amser gyda'ch priod bob amser. Nid yw pob eiliad o bob dydd yn mynd i fod yn wynfyd, ac weithiau mae'n cymryd peth ymdrech.

Rwy'n caru fy ngwraig yn ddarnau, ond mae yna rai dyddiau pan hoffwn i wneud pethau ar fy mhen fy hun.

Nid yw'n golygu nad yw ein perthynas yn wych, ond gall fod yn adfywiol dim ond mynd am dro o amgylch canolfan siopa, neu fynd i gael rhywfaint o fwyd ar ei ben ei hun neu rywbeth.- Gan Hommus4HomeBoyzDyma un o'r cyngor perthynas gorau ar Reddit. I gael perthynas hapus a hir, mae angen sicrhau cydbwysedd rhwng amser gyda'n gilydd ac amser ar wahân.

Mae'r perthynas sydd gennym â chi'ch hun yw'r sylfaen ar gyfer pob perthynas arall, ac mae'n haeddu cael amser wedi'i neilltuo iddo.

2. Sefwch yn unedig fel tîm.

Pan fyddwch chi'n anghytuno, cofiwch eich bod chi ar yr un tîm. Rydych chi i fod i ymladd problem, nid y person arall.- Gan OhHelloIAmOnRedditGall sut rydych chi'n datrys problemau fel cwpl wella neu ddirywio'ch bond.

Mae'r cyngor Reddit hwn ar berthnasoedd yn atgoffa gwirionedd pwysig - sefyll fel ffrynt unedig yn erbyn y materion, a pheidiwch byth â throi ar eich gilydd.3. Sicrhewch eich cylch cymdeithasol

Rwy'n credu ei bod mor bwysig cael eich bywydau cymdeithasol a'ch cylchoedd eich hun.

Ond dwi'n gweld cymaint o gyplau sy'n dod â'u partner i BOPETH. I'r pwynt eu bod yn rhan o bob grŵp cymdeithasol, mae'r person hwnnw i mewn.

Ble mae'r person hwnnw wedyn yn dianc? Pryd allan nhw fynd allan gyda'u ffrindiau heb i'r llall deimlo'n ddrwg am beidio â chael eu gwahodd?

Cadwch eich cylch.- Trwy crunkasaurus

Os ydych chi'n edrych trwy awgrymiadau perthynas Reddit, stopiwch ac ailddarllenwch yr un hon. Efallai ei fod yn wrthgyferbyniol ar y dechrau, ond mae'n bwysig cael eich cylch cymdeithasol.

Mae’r cyngor perthynas Reddit hwn yn atgoffa arwyddocâd cael rhywun i siarad ag ef heb ataliadau pan nad yw pethau’n mynd yn dda yn y berthynas.

4. Cystadlu mewn caredigrwydd

Cysyniad Cariad Emosiynol Pâr Hugan Hardd

Gofynnodd fy mam i gwpl oedrannus a oedd wedi bod yn briod ers degawdau beth oedd eu cyfrinach.

Dywedon nhw eu bod nhw'n gweithredu fel pe bai bod yn neis gyda'i gilydd yn gystadleuaeth. Mae hynny wedi glynu gyda mi erioed.- Gan Glitterkittie


priodas bdsm

Cymerwch ef gan rywun sydd wedi gwneud iddo weithio. Cofiwch neu argraffwch y cyngor perthynas Reddit hwn ar gyfer dos dyddiol o nodyn atgoffa i gadw'r rhyngweithiadau'n garedig ac yn gariadus.

5. Cyfathrebu, cyfathrebu, cyfathrebu

Cyfathrebu yw'r sylfaen ar gyfer adeiladu popeth arall.

Maen nhw'n dweud “peidiwch â mynd i'r gwely'n ddig” nid oherwydd bod dicter yn gwneud rhywbeth wrth i chi gysgu, ond oherwydd ei fod yn golygu na wnaethoch chi hynny cyfathrebu'n iawn ac rydych chi'n rhoi'r gorau i geisio.

Byddwch yn bwyllog, gwrandewch yn weithredol, peidiwch â diswyddo datganiadau eich partner, tybiwch yn ddidwyll. Mae'n “chi a fi yn erbyn y broblem” nid “fi vs chi.”

Os oes rhywbeth yn eich bygwth, siaradwch â'ch SO amdano. Os ydych chi'n teimlo'n ddig am rywbeth, arhoswch nes eich bod chi wedi'ch bwydo'n dda, wedi gorffwys yn dda, gydag eithafion cynnes cyn siarad amdano, ond siaradwch amdano ar y cyfle cyntaf.

Yn dawel, yn rhesymol, ac yn onest. Cadwch y drafodaeth yn gyfyngedig i'r un peth cul hwnnw.

Os oes rhywbeth yn bygio'ch SO, clywch nhw allan. Peidiwch byth â meddwl “wel nid wyf wedi trafferthu gan hynny, felly nid yw'n broblem.” Meddyliwch “mae hyn yn trafferthu fy SO, ac mae hynny'n broblem.”

Os credwch fod y pryder yn afresymol, lluniwch y drafodaeth gan fod datrys problem eich SO yn anhapus. - Gan Old_gold_mountain

Y cyngor hir hwn yw un o'r cyngor perthynas gorau ar Reddit. Mae'n cynnwys cymaint o eitemau arwyddocaol sydd eu hangen ar gyfer a perthynas hapus a llwyddiannus .

Mae'r cyngor perthynas hwn yn ein hatgoffa ei bod o fudd i chi sut mae'ch partner yn teimlo ac yn eu barn hwy sut rydych chi'n teimlo.

6. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod popeth yn gysylltiedig â chi

Nid yw pob hwyliau yn ymwneud â chi. Fel, prin yw ffracsiwn. Gall eich partner fod â theimladau nad oes a wnelont â chi o bell, weithiau mae pobl yn cael diwrnodau gwael yn unig.

Os oes angen i chi wneud popeth amdanoch chi, byddwch chi'n ei dorri eich hun. - Gan Modern_rabbit

Mae'r cyngor perthynas Reddit hwn yn eich cynghori i beidio â chymryd popeth yn bersonol.

Arbedwch lawer o dorcalon i chi'ch hun trwy wirio gyda'ch partner pam eu bod yn teimlo fel y maent ac yn ymddiried yn yr hyn a ddywedant.

Y rhan fwyaf o'r amser, nid oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â chi. Os bydd ac nad ydyn nhw'n barod i'w rhannu, dim ond trwy eu gwthio y byddwch chi'n gwneud pethau'n waeth.

7. Dylai'r ddau bartner ymdrechu i roi 60% o'r cyfan

Cau

Mewn perthynas ddelfrydol, y cyfraniadau yw 60-40 lle mai'r ddau bartner yw'r un sy'n ceisio rhoi 60% .- Gan RRuruurrr

Ymdrechwch bob amser i ddarparu'r gorau o'r hyn sydd gennych i'w gynnig. Yn ôl y cyngor perthynas Reddit hwn, os yw'ch partner yn gwneud yr un peth bydd gennych berthynas anhygoel.

8. Byddwch yn onest ac yn agored i feirniadaeth

Mae'n rhaid i chi fod yn onest â nhw, yn enwedig pan mae'n anodd ei wneud.

Rydw i a fy nghariad yn mynd yn anghyffyrddus o real gyda'n gilydd weithiau, a rhywbeth rydyn ni ein dau wedi'i ddysgu yw gwrando ar feirniadaeth heb fynd yn amddiffynnol.

Ac wrth roi beirniadaeth, nid ydym yn ymosod ar ein gilydd, waeth pa mor ddig neu drist ydyn ni gyda'n gilydd. Rwyf wedi cael iddo fy ngalw allan am rai ymddygiadau nad yw neb erioed wedi galw arnaf, ac rwyf wedi gwneud yr un peth iddo.

Rydyn ni'n dau yn bobl well ar ei gyfer oherwydd pan rydyn ni'n cael y cyfan allan ar y bwrdd, does gennym ni ddim dewis ond gweithio arnon ni ein hunain.- Gan StarFruitIceCream

Yma mae gennym y cyngor perthynas gorau ar Reddit. Mae'n pwysleisio pwysigrwydd gonestrwydd a didwylledd i beirniadaeth adeiladol .

Pan fydd eich partner yn rhannu adborth, ystyriwch hynny oherwydd ei fod yno i'ch helpu chi i ddod yn fersiwn well ohonoch chi'ch hun. Maen nhw'n rhannu oherwydd eu bod nhw'n malio.

9. Derbyn amherffeithrwydd

Pâr Emosiynol Gartref Yn Dangos Cariad at ein gilydd Ar Dabl Coffi

Nid yw'ch priod yn mynd i fod yn berffaith. Nid ydych chi'n mynd i fod yn berffaith. Bydd camgymeriadau a chamddealltwriaeth.

Nid yw'r hyn sy'n bwysig mewn perthynas yn bod yn berffaith, ond sut rydych chi'n trin amherffeithrwydd eich hun a'ch priod mewn ffordd barchus, resymol.-Trwy apathyontheeast

Efallai y dywedwch fod y cyngor cariad Reddit penodol hwn yn eich gwahodd i dderbyn diffygion a chamgymeriadau eich gilydd.

Ewch at eich gilydd gyda charedigrwydd pan fydd rhywbeth rydych chi am i'r llall wella arno. Newid gyda'n gilydd o le derbyn a deall.

10. Cofleidio diflastod

Mae dysgu sut i ddiflasu gyda'n gilydd yn bwysig. Does dim rhaid i chi fod ar fynd, gwneud pethau a chynllunio pethau a bod yn hwyl ac yn gyffrous trwy'r amser.

Mae'n iawn eistedd o gwmpas a pheidio â gwneud unrhyw beth a pheidio â siarad â'i gilydd. Nid yw'n afiach. Rwy'n addo. - Gan SoldMySoulForHairDye

Ymhlith llawer o awgrymiadau perthynas ar Reddit, roedd yr un hon yn ein hatgoffa nad yw bywyd bob amser yn gyffrous ac mae angen i ni ddysgu bod yn llonydd ar brydiau.

Pan allwch chi eistedd mewn distawrwydd gyda rhywun mor gyffyrddus â phe byddech chi ar eich pen eich hun, rydych chi wedi cyflawni cam newydd o agosatrwydd.

11. Er mwyn iddo weithio, mae'n rhaid i chi barhau i weithio ar eich perthynas

Mae yna reswm mae'n cael ei alw'n gyfnod y mis mêl ac yn y pen draw, does dim rhaid i chi siarad cymaint heblaw am sut aeth y diwrnod neu efallai na fyddech chi bob amser yn teimlo'r gloÿnnod byw hynny yn eich stumog pan feddyliwch amdanyn nhw.

Dyna pryd y daw'n brawf yn y berthynas ac mae'n rhaid i'r ddau ohonoch weithio arno i wneud iddo weithio.

Byddwch yn mynd i ymladd ond yn dysgu dod drostyn nhw neu rwy'n amau ​​a fydd yn para. Gall drwgdeimlad ladd teimladau i rywun.- Gan Safren

Mae'r cyngor perthynas da hwn yn eich annog i barhau i weithio ar eich perthynas a cheisio cadw'r gloÿnnod byw yn fyw.

Mae hyn yn arbennig o anodd ac yn bwysicach fyth pan fyddwch chi'n pasio'r cyfnod mis mêl ac yn camu i'r bartneriaeth bob dydd sy'n llawn heriau.

12. Byddwch yn onest am eich parodrwydd i fod mewn perthynas

Pâr Affricanaidd Americanaidd Ar Hwyliau Rhamantaidd Yn Edrych Ei gilydd ac yn Gwenu Gyda

Adnabod eich hun, lle rydych chi mewn bywyd. Os ydych chi mewn storm shit, cachu cyfreithiol, cachu arian, cachu cyffuriau ac alcohol, cachu cyfreithiol, mae'n debyg nad ydych chi'n barod am unrhyw beth difrifol. Glanhewch eich gweithred yn gyntaf.

Byddwch yn onest. Waeth pa mor fucked yw cachu, os ydych chi am symud ymlaen o ddifrif, mae'n rhaid i'r cardiau i gyd fod ar y bwrdd.

Cymerwch hi'n araf, dewch i adnabod eich gilydd, ond yn y diwedd dim cyfrinachau. Mae yna rywfaint o cachu nad yw'n fusnes neb ond dwi ddim yn siarad am hynny. - Erbyn wmorris33026

P'un a ydych chi eisoes mewn perthynas neu'n chwilio am un, ystyriwch y cyngor perthynas Reddit hwn.

Mae bod yn barod i fod mewn perthynas yn un o'r allweddi i un hapus. Rhai pethau y mae'n rhaid i ni eu cyflawni ar ein pennau ein hunain i fod yn barod ar gyfer undeb â rhywun.

13. Byddwch yn ymwybodol o'r agwedd ddi-eiriau ar gyfathrebu

Heb osgoi'r un amlwg sef y pwysigrwydd cyfathrebu , roedd fy mam bob amser yn dweud wrthym fod y ffordd rydych chi'n dweud rhywbeth yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei ddweud.

O'r naws, i sut yr eir i'r afael â phwnc neu ei gyflwyno, gall wneud gwahaniaeth rhwng agor deialog neu gael dadl. - Gan Kittyracy

Bydd eich partner bob amser yn cofio sut gwnaethoch chi iddynt deimlo yn hytrach na dim ond yr hyn a ddywedasoch. Mae llawer o hynny wedi'i engrafio yn nhôn y llais a sut rydych chi'n mynd at y pwnc.

Trwy gofio am y cyngor perthynas Reddit hwn pan fyddwch chi eisiau cyfathrebu rhywbeth negyddol.

14. Gwybod sut mae'ch partner eisiau i chi eu caru

Byddwch yn ystyriol a meddylgar bob amser wrth y person hwnnw ‘love map’

Fel efallai y bydd angen testun cyflym arnyn nhw bob bore pan gyrhaeddwch y gwaith yn gadael iddyn nhw wybod eich bod chi'n ddiogel. Yn gwneud synnwyr ZERO i chi ond o wybod ei fod yn rhywbeth bach ac yn golygu'r byd iddyn nhw, wel pam nad yw'r uffern?

Efallai y byddan nhw dan straen ac fe allech chi helpu i lanhau'r tŷ ar ôl gorffen y gwaith olygu mwy iddyn nhw na rhywun arall rydych chi wedi bod gyda nhw a oedd eisiau i flodau ddangos cariad.

Gwybod beth yw bod eich partner yn ei garu ac yn gwneud iddyn nhw deimlo eu bod yn cael eu caru hefyd. - Gan SwimnGinger

Dyma un o'r cyngor dyddio Reddit gorau. Mae angen i ni i gyd gael ein caru mewn gwahanol ffyrdd.

Gall gwybod beth yw hyn i'ch partner a gallu eu caru mor agos â phosibl i'w disgwyliadau wneud iddynt deimlo'n arbennig a'u gwerthfawrogi mewn ffyrdd y tu hwnt i reswm.

15. Byddwch yn barod am heriau

Os ewch chi i briodas / ymrwymiad tymor hir gyda'r argraff y byddwch chi'n hapus trwy'r amser ac y bydd eich bywyd ond yn newid er gwell, rydych chi'n anghywir.

Byddwch yn realistig y bydd dyddiau na fyddwch yn gallu sefyll eich gilydd, efallai y bydd eich bywydau yn taro darnau bras ac ni fyddwch yn cytuno ar sut na pham y digwyddodd y sefyllfa honno na hyd yn oed sut i fynd allan ohoni, ac ati .- Gan Llcucf80

Dyma gyngor perthynas Reddit bythol. Nid yw perthnasoedd bob amser yn lolipops a heulwen, ond eto maen nhw'n werth chweil.

Meddyliwch amdano fel hyn, y gorau fydd y berthynas y dyddiau mwy heulog fydd. Hefyd, mae angen “glaw” ar gyfer twf, felly peidiwch â thanamcangyfrif ei bwysigrwydd mewn bywyd neu berthnasoedd.

Mae gan Reddit lawer i'w gynnig p'un a oes angen tip arnoch chi ar sut i wella'ch cyfathrebu, boddhad perthynas, neu ddatrys problemau.

Fe wnaethon ni sgwrio Reddit am y gorau o'r cyngor perthynas Reddit gorau i'w rannu gyda chi. Maen nhw'n pwysleisio'r pwysigrwydd cyfathrebu , gonestrwydd, caredigrwydd, a gwaith cyson ar berthnasoedd.

Ceisiwch fod yn agored i'r awgrymiadau a rennir yn y cyngor perthynas Reddit a ddewiswyd gennym ar eich cyfer chi. Gallent ddod â hapusrwydd a gwell boddhad bywyd i chi.

Gwyliwch hefyd: