Sut i Gael “Ysgariad Quickie”

Sut i Gael Ysgariad Quickie

Yn yr Erthygl honMae priodas yn bond hyfryd rhwng dau enaid. Pan fydd dau berson yn priodi, yn sefyll wrth yr allor, mae eu calonnau'n llawn breuddwydion hardd. Gyda hapusrwydd yn eu llygaid, maen nhw'n addo bod gyda'i gilydd tan dragwyddoldeb.Mae'n wir yn brofiad poenus pan fydd priodas hapus yn troi'n ddi-nod gydag amser ac yn dechrau dadfeilio heb unrhyw obaith i adfywio. P'un ai chi yw'r penderfynwr neu'r derbynnydd, mae ysgariad yn broses drallodus i'r ddau briod.


sut i gadw plant oddi ar gyffuriau

Pan fydd cwpl yn penderfynu gwahanu, maen nhw fel arfer eisiau ei gyflawni cyn gynted â phosib. Maen nhw'n edrych ymlaen at ysgariad quickie!Gall goresgyn y gorffennol poenus, a mynd heibio'r boen emosiynol gymryd mwy o amser nag yr ydych chi'n ei ddisgwyl. Serch hynny, mae cael ysgariad cyflym yn dal yn bosibl.

Felly, sut i gael ysgariad quickie? H. ow hir mae ysgariad quickie yn ei gymryd?

Gall cael “ysgariad quickie” fod yn eithaf hawdd mewn rhai amgylchiadau, ond mae gan rai taleithiau gyfyngiadau sy'n arafu pethau. Hefyd, bydd plant neu asedau sylweddol yn aml yn arafu pethau.Mae cyfnodau oeri yn ysgaru yn araf mewn sawl gwladwriaeth

Mae'r rhan fwyaf o bobl heddiw yn cael ysgariad dim bai. Mae hynny'n golygu bod y cwpl yn syml yn dewis gwahanu a dod â'u priodas i ben.

Fel arfer, mae'n rhaid iddyn nhw esbonio i farnwr fod ganddyn nhw “wahaniaethau anghymodlon” ac nad ydyn nhw bellach eisiau cael eu rhwymo'n gyfreithiol gyda'i gilydd. Ac, rydych chi'n cael ysgariad quickie.

Mewn sawl gwladwriaeth, mae'n rhaid i gwpl hefyd fyw ar wahân am gyfnod cyn y gallant gael ysgariad.

Mae'r gofyniad byw ar wahân hwn yn creu “cyfnod ailfeddwl” lle mae cwpl yn byw ar wahân ond yn dal i briodi'n gyfreithiol. Mae chwe mis yn gyfnod ailfeddwl nodweddiadol, er nad oes gan lawer o daleithiau unrhyw ofyniad o'r fath ac mae gan lawer o daleithiau gyfnod amser hirach.

Mewn cyflwr heb y cyfnod ailfeddwl hwn, mae ysgariadau cyflym yn bosibl oni bai bod eiddo neu blant i ddelio â nhw.

Ydych chi'n dal i ryfeddu, sut alla i gael ysgariad cyflym?

Gallwch ddewis troi at gymorth cyfreithiol priodol i gael gwybodaeth gywir am y cyfnod ailfeddwl yn eich gwladwriaeth. Ar ben hynny, mae angen i chi wneud ymchwil drylwyr eich hun i wybod yr union reolau i wneud yr ysgariad cyflymaf yn bosibl.

Mae eiddo a phlant yn ysgaru yn araf

Wrth gyhoeddi archddyfarniad ysgariad, rhaid i farnwr fel rheol setlo unrhyw faterion yn ymwneud â rhannu eiddo a dalfa plant. Dyma lle mae'r ysgariad yn cael ei arafu mewn gwirionedd.

Felly, sut i gael ysgariad cyflym?

Er mwyn i ysgariad gael ei wneud cyn gynted â phosibl, dylai cwpl gytuno ar sut maen nhw am rannu eu hasedau a gofyn i'r barnwr gymeradwyo eu cytundeb yn unig.

Os yw cwpl yn ei gwneud yn ofynnol i farnwr gamu i mewn a rhannu eu heiddo, yna gall yr achos llys hwnnw gymryd misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd i'w benderfynu. Gall hyn fod yn rhwystr os ydych chi'n edrych ar gael ysgariad quickie.

Er mwyn cael ysgariad cyflym, gall cyplau ddefnyddio trafodaethau rhwng eu cyfreithwyr neu gyfryngwyr i ddod o hyd i gytundeb cyn mynd â'u cynnig i'r llys.

Cyfnodau amser byrrach i ddim plant

Plant

Mae llysoedd sy'n delio ag ysgariad yn canolbwyntio'n fawr ar blant. Mewn llawer o daleithiau, mae ysgariadau yn cael eu trin gan lys cyfraith teulu penodol, ac mewn eraill mae llysoedd treial cyffredinol y wladwriaeth yn delio ag ysgariad.


pethau yn gyffredin

Mae plant yn bryder mawr oherwydd yn y rhan fwyaf o achosion nid oes neb yn edrych yn benodol am fuddiannau gorau'r plentyn. Mae pob rhiant yn chwilio am y canlyniad gorau posibl iddyn nhw eu hunain.

Ac, er y bydd y rhan fwyaf o rieni yn gwneud yr hyn sydd orau i'w plant, mae barnwr eisiau sicrhau bod hynny'n wir ac nid yw rhiant yn defnyddio'r plant i drosoledd. Oherwydd bod plant yn ffactor mor gymhleth, mae llawer o daleithiau yn cynnig ysgariad cyflymach i gyplau heb blant.

Mae ysgariad quickie yn debygolrwydd cryfach os nad oes plant yn gysylltiedig. Felly, os mai chi yw'r cwpl heb blant, gallwch chi lwcus â chael rhyddhad gwahanu cyn gynted â phosib.

Gallai fod yn haws mewn gwladwriaeth arall

Un ffordd i osgoi gofynion ysgariad beichus yw mynd i wladwriaeth arall - unrhyw un o'r taleithiau ysgariad quickie. Yr her gyda hynny yw mai dim ond preswylwyr sy'n gallu ffeilio am ysgariad yn y mwyafrif o sefyllfaoedd, a gall sefydlu preswyliad gymryd misoedd lawer.

Daeth Nevada yn gyrchfan boblogaidd ar gyfer ysgariad pan nad oedd llawer o daleithiau yn caniatáu hynny o hyd, er enghraifft, oherwydd gallwch sefydlu preswyliad yn Nevada mewn dim ond chwe wythnos.

Yn ôl arolwg a wnaed gan y Cymdeithas Bar America , Nevada yw'r lle cyflymaf o hyd i sefydlu preswyliad. Er hynny, mae angen gwahaniad blwyddyn ar Nevada.

Felly hyd yn oed yn Nevada, efallai na fydd ysgariad mor gyflym oni bai eich bod chi'n gallu argyhoeddi'r barnwr eich bod wedi cael eich gwahanu oddi wrth eich priod am amser hir.

Gwyliwch hefyd,

Ei lapio i fyny

Os na allwch oddef aros gyda'ch cyd-briod mwyach, ac os ydych chi'n anelu at ysgariad cyflym, y cam mwyaf blaenllaw yw gwneud ymchwil helaeth am y rheolau a'r rheoliadau yn eich gwladwriaeth.


bethau y gall menyw ei wneud i sbeis i fyny yr ystafell wely

Yn y pen draw, byddai'n well pe baech chi'n cymryd cymorth cyfreithiwr ysgariad credadwy i'ch tywys trwy weithdrefn ddiflas y broses wahanu.

Serch hynny, gallwch hefyd ystyried therapi cyplau neu gwnsela ysgariad cyn i chi wneud eich meddwl i rannu'ch ffyrdd.

Mae yna amseroedd anodd pan na welwn ni unrhyw lwybr ac rydyn ni'n tueddu i roi'r gorau iddi. Ond, ar yr adegau hynny, gall ymyrraeth ddibynadwy trydydd parti wyrdroi'r tablau er budd gorau!