Cydnawsedd Rhamantaidd yn ôl Dyddiad Geni - A Allwn Ni Fod Yn Rhydd o Dorcalon?

Cydnawsedd Rhamantaidd yn ôl Dyddiad Geni - Allwn Ni Fod Yn Rhydd o Dorcalon Syrthio mewn cariadGellir ei ddisgrifio fel y teimlad o orfoledd a hapusrwydd yn rhedeg trwy'ch gwythiennau ac yn pwmpio'r holl waed ac ocsigen ychwanegol i'ch calon. Mae pobl yn dweud bod y byd wedi newid, ac rydym wedi dod yn fwy modern ac nid ydym yn credu mewn cardiau a rhagfynegiadau. Fodd bynnag, ni all unrhyw beth fod yn fwy anghywir. Byddai'n syndod i chi ddod o hyd i'r nifer o filflwyddiaid sy'n treulio'u dyddiau yn dilyn yr adran horosgop: boed hynny am eu gyrfa, addysg, neu fywyd cariad - mae pawb yn chwilio am gydnawsedd rhamantus erbyn dyddiad geni.

Yn yr Erthygl hon

A all dirgelwch bywyd gael ei ddatrys gan yr horosgop

Waeth beth fo aliniadau planedol neu leoliad Venus, mae rhai perthnasoedd i fod i bara er gwaethaf y tebygolrwydd. Gallwch chi fod i ffwrdd oddi wrth y person dywededig am flynyddoedd neu ddegawdau, ond yr eiliad y byddwch chi'n gosod eich llygaid ar eich gilydd, mae fel nad oes amser wedi mynd heibio o gwbl.Bydd yna bobl – eich ffrindiau neu deulu – a fydd yn eich cynghori, naill ai o blaid neu yn erbyn rhywbeth, ond chi fydd yn penderfynu beth y byddwch yn dewis ei wneud yn y diwedd, ac na adran horosgop yn gallu eich helpu. O ran bywyd, mae'n anrhagweladwy ac nid oes ganddo set o reolau na llawlyfr cyfarwyddiadau i un eu dilyn. Ni allwch ddibynnu'n gwynias ar gydnawsedd rhamantus erbyn dyddiad geni.

Er bod yna nifer drawiadol o bobl sy'n credu'n gryf bod pan ddaw i ddarganfod eichcydnawsedd â'ch partner neu ddyddiad i briodiar siartiau astrolegol yw'r ffordd i fynd - nid dim ond pobl ond crefydd a diwylliant cyfan. Mewn Hindŵaeth, ymgynghorir yn gadarn â siartiau astrolegol a'u gwirio cyn gwneud penderfyniadau mawr ym mywyd un.

Allwch chi stereoteipio pobl ar sail eu harwydd Sidydd?

Gadewch i ni adeiladu llun.

Rydych chi wedi dod o hyd i'r person roeddech chi'n chwilio amdano. Mae'r person hwnnw'n bopeth ac yn fwy nag yr oeddech chi erioed wedi dychmygu bod eich person arwyddocaol arall. Maent yn gweithio'n dda gyda'ch ffrindiau a'ch teulu; maent yn bleser i fod gyda hwy ac yn swynwr.

Mae dy rieni yn eu caru ac mae ffrindiau yn eiddigeddus ohonynt. Maen nhw'n gofalu amdanoch chi, maen nhw'n eich caru chi, ac maen nhw'n garedig wrthych chi.

Fodd bynnag, mae dal. Eich siartiau astrolegol, nid ydynt yn cyfateb. Nid oes unrhyw gydnawsedd rhamantus erbyn dyddiad geni rhyngoch chi'ch dau. Beth fyddech chi'n ei wneud? A fyddech chi'n gadael i'ch cyd-enaid fynd dim ond oherwydd iddynt gael eu geni o dan aliniad planed benodol? A fyddech chigollwng perthynas harddoherwydd eich astroleg cydnawsedd rhamantus erbyn dyddiad geni?

Sawl gwaith ydych chi wedi adnabod Sidydd person yn anghywir ar sail ei nodweddion? Hyd yn oed os ydych chi'n dweud 1 allan o 5, a ydych chi'n fodlon cymryd y siawns honno pan ddaw i gariad eich bywyd? Ar ddiwedd y dydd, beth yw pris hapus byth wedyn? Ydych chi'n barod i ollwng gafael ar rywun mor bwysig i chi dim ond ar sail cydnawsedd cariad erbyn dyddiad geni?

Beth yw cydnawsedd rhamantus erbyn dyddiad geni?

Yn sicr, os ydych chi'n mynd yn ddall, mae cydnawsedd rhamantus erbyn dyddiad geni yn dda i ddechrau. Er enghraifft, aeth dyddiad dall yn dda iawn ond, am resymau amlwg, rydych chi ychydig yn bryderus - dyma'r pwyntiau mewn bywyd lle gallwch chi gymryd cysur o sêr-ddewiniaeth ac arwydd y Sidydd. Gall rhywun gymryd ychydig o gysur wrth ddod i adnabod naws yr aura a'r person rydych chi'n mynd allan gyda nhw. Ni all cydnawsedd perthynas pen-blwydd wneud niwed hirdymor i unrhyw berthynas yn y cyfnod cynnar hwnnw. Fodd bynnag, os ewch am gydnawsedd dyddiad geni ar gyfer priodas, yna mae hynny'n achos arall.

Yn gryno

Er mwyn i gariad oroesi, mae'n rhaid i un wneud y gwaith caled. Byddai'n rhaid i chi gyfaddawdu, bod y person mwy, aberthu - llawer. Dim ond oherwydd roedd clip papur newydd yn dweud y byddech chi'n ei wneud nid yw'n golygu na fyddwch wedi gwneud rhywfaint o ymdrech i wneud hynnygwneud i'r berthynas weithio. Gall cydnawsedd rhamantaidd erbyn dyddiad geni olygu y byddech chi'n wynebu llai o rwystrau ond serch hynny, mae'n dal i olygu bod yn rhaid i chi roi gwaith yn eich perthynas.

Ranna ’: