Treulio Amser Gyda'r Teulu - Buddion, a Ffyrdd i'w Wneud

Treulio Amser Gyda

Yn yr Erthygl honYn y byd cystadleuol sydd ohoni, rydyn ni i gyd yn poeni i gadw ein hunain i fyny fel y bo'r angen a cheisio cynnal ein teulu.Fel rhieni, rydym yn ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng y gwaith a'r cartref, ac mae ein plant yn ceisio paru eu cyflymder â'r gystadleuaeth sy'n tyfu'n gyson. Yn y prysurdeb cyfan hwn o fywyd, rydym yn colli allan ar dreulio amser o ansawdd gyda'r teulu.

Rydym wedi anghofio pwysigrwydd treulio amser gyda'r teulu a pham ei fod yn bwysig.I ni, mae'r diffiniad o dreulio amser gyda'r teulu wedi'i gyfyngu i gyfarfod wrth y bwrdd cinio. Fodd bynnag, nid yw hyn yn diffinio ei bwrpas. Mae treulio amser o ansawdd gyda'r teulu yn golygu mynd allan, gwneud gweithgaredd gyda'n gilydd ac archwilio lleoedd newydd .

Gadewch inni gael golwg ar sut mae treulio amser gyda theulu o fudd i chi a sut y gallwch ei wneud.

Buddion treulio amser gyda'r teulu
tri math o gariad yn eich bywyd

1. Cryfhau'r bond

Fel y trafodwyd uchod, heddiw mae pob aelod o'r teulu'n brysur yn rhoi eu bywyd mewn llinell syth. Maen nhw'n cael trafferth ac yn mynd trwy lawer o straen a phwysau, yn feddyliol ac yn gorfforol.

Mewn senario o'r fath, trwy beidio â threulio digon o amser o ansawdd gyda'r teulu, maent yn colli agwedd bwysig ar eu bywyd, piler o nerth , eu teulu.

Felly, trwy dreulio peth amser da gyda'r teulu, maen nhw'n ailddyfeisio eu perthynas â'u teulu. Wedi'r cyfan, ein teulu yw ein piler cryfder a bydd yn sefyll gyda ni o dan unrhyw amgylchiadau, ni waeth beth.

2. Maen nhw i gyd o bwys

Nid yw'r diffiniad o rianta'n awgrymu darparu byw'n gyffyrddus a diwallu eu hanghenion beunyddiol.

Mae'n llawer mwy na hynny.

Mae'n golygu bod gyda nhw a'u cefnogi yn emosiynol ac yn feddyliol. Pan fyddwch chi, fel rhieni, yn gwneud eich hun yn brysur mewn bywyd ac yn ymbellhau oddi wrth eich plant a'ch teulu, byddwch chi'n anfon neges anghywir. Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n cymryd amser o'ch amserlen brysur ac yn treulio peth amser gyda nhw, rydych chi'n dweud wrthyn nhw eu bod yn bwysig . Mae hyn yn anfon neges gywir a chryf, sy'n cryfhau'ch bond â nhw ymhellach.


cyngor priodas i ferched

3. Dysgu pethau newydd

Nid yw dysgu byth yn llwybr unffordd.

Mae'n broses ddwy ffordd. Tra'ch bod chi'n dysgu rhywbeth i'ch plentyn, byddwch chi'n dysgu peth newydd yn y pen draw. Trwy dreulio amser gyda'r teulu, rydych chi'n sicrhau bod y gromlin ddysgu yn bodoli yn eich teulu a bod eich plentyn yn dysgu pethau newydd gennych chi fel rydych chi'n ei wneud ganddyn nhw.

Rydych chi'n rhan o'u bywyd ac yn ymwybodol o'r holl bethau newydd maen nhw'n eu darganfod yn eu bywyd wrth iddyn nhw dyfu i fyny. Mae'n hynod i ran o'r siwrnai anhygoel hon ohonyn nhw'n tyfu i fyny.

4. Traddodiad pasio

Pan fyddwch chi'n treulio amser gyda'ch teulu, yn enwedig gyda'ch plant, rydych chi'n trosglwyddo'r traddodiad teuluol.

Dyma sut rydych chi wedi dysgu amdanyn nhw, a dyma sut rydych chi i fod i'w drosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf. Mae traddodiadau teuluol yn bwysig oherwydd efallai na fydd eich traddodiad yn debyg i deulu yn aros y drysau nesaf. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cymryd amser o'ch amserlen ddyddiol i gael rhywfaint o amser o ansawdd gyda'ch teulu.

Ffyrdd o dreulio amser gyda'r teulu

Ffyrdd o dreulio amser gyda

Sicrhewch eich bod yn cwrdd wrth y bwrdd cinio, ni waeth beth

Annog ‘amser cinio yw amser teulu.’

Heddiw, mae'r rhan fwyaf o blant a rhieni yn cadw llygad ar eu ffonau symudol er eu bod ar y bwrdd cinio. Mae nid yn unig yn anghwrtais, ond mae hefyd yn rhoi neges bod rhywbeth arall yn bwysicach o lawer na'ch teulu chi. Peidiwch â gadael i'r ffôn dynnu eich sylw rhag treulio amser gyda'r teulu. Gwnewch hyn yn rheol a chadwch ati.

Ewch allan ar wyliau teuluol neu gyrchfannau penwythnos yn eithaf aml

Mae pawb angen amser rhydd o'r gwaith a bywyd beunyddiol rheolaidd. Dyna pam ei bod yn dda mynd allan gwyliau teulu neu gyrchfannau penwythnos gyda'n gilydd. Dewiswch le lle mae gweithgareddau neu rywle yn eithaf.

Bydd treulio mwy o amser gyda'r teulu y tu allan i'r amgylchedd arferol yn dod â chi i gyd yn agos at eich gilydd. Ar ben hynny, mae arbenigwyr yn awgrymu bod yn rhaid cymryd gwyliau i loywi eu hunain.

Dechreuwch gynnwys eich plant mewn tasgau cartref dyddiol

Rydyn ni i gyd eisiau i'n plant ddysgu pethau a bod yn annibynnol.

Fodd bynnag, rydym yn methu â threulio llawer o amser gyda nhw. Gall rhyngweithio dyddiol arwain at lawer o newid yn eich perthynas â nhw. Er enghraifft, os ydych chi am i rywbeth fod yn sefydlog, cofiwch eu cynnwys.

Os ydych chi'n mynd allan am siopa cartref, ewch â nhw gyda chi. Gall yr eiliadau bach hyn o dreulio amser gyda'r teulu arwain at bethau mawr.

Darllenwch gyda'ch gilydd neu cymerwch ran yn eu prosiect ysgol

Mae plant yn dysgu gennym ni.

Os ydych chi am iddyn nhw gymryd rhan mewn tasgau cartref a'ch helpu chi yn y gegin, mae'n rhaid i chi eu helpu yn eu prosiect ysgol neu ddarllen llyfr cyn iddyn nhw fynd i'r gwely.


arwyddion y byddwch chi'n dod yn ôl at eich gilydd

Bydd yr ystumiau a'r gweithgareddau bach hyn yn anfon neges enfawr. Byddent yn gweld eich rhan yn eu bywyd a byddent am gymryd rhan yn eich un chi. Hefyd, dyma ffordd arall o trosglwyddo'r traddodiad teuluol i'ch plant .

Ewch am dro ar ôl cinio neu gwnewch ymarferion gyda'ch gilydd

Ffordd arall o gryfhau'r bond teulu yw gwneud rhywfaint o weithgaredd corfforol gyda'n gilydd.

Er enghraifft, os ydych chi'n arfer mynd allan am dro ar ôl cinio, ewch â'ch plant gyda chi; neu gallwch chi i gyd ymuno â champfa neu gymryd rhan mewn rhywfaint o ymarfer corff gyda'ch gilydd. Fel hyn, rydych chi nid yn unig yn dysgu iddyn nhw bwysigrwydd cadw'n iach, rydych chi hefyd yn treulio amser gyda'r teulu.