6 Ffyrdd Effeithiol i Atgyweirio Priodas Ddi-ryw

6 Ffyrdd Effeithiol i Atgyweirio Priodas Ddi-ryw

Yn yr Erthygl hon

Nid yw'n anghyffredin i barau priod a'r rheini sydd mewn perthnasau tymor hir ddod ar draws cyfnod sych lle mae diffyg agosatrwydd, yn gorfforol ac yn emosiynol.Mae hyn yn aml o ganlyniad i amgylchiadau sefyllfaol a thrawsnewidiadau bywyd fel cael plant, diwrnodau hir yn y gwaith, marwolaeth yn y teulu a straen. Mae'r plant, y teulu a'r yrfa i gyd yn bwysig ond mae'n rhaid i'r berthynas barhau i fod yn flaenoriaeth er mwyn cadw'r croen hwnnw'n fyw.

Yn aml, gallwn fynd yn rhy gyffyrddus yn ein perthnasoedd a rhoi’r gorau i ymdrechu i arddangos dros ein partneriaid ac rydym yn caniatáu i’r rhamant afradloni.

Gall y berthynas dyfu'n ddisymud ac ynghyd â'r syched rhywiol a oedd gennych ar un adeg i'ch gilydd. Pan fydd hyn yn digwydd gall perthnasoedd ddod yn debycach i gyd-letywyr na chariadon. Y newyddion gwych yw y gallwch chi fynd o ymddieithrio i angerdd. Gallwch chi adeiladu awydd i fyny!

Deall atyniad

Mae ymatebolrwydd wrth galon atyniad. Y rheol euraidd yma yw talu sylw.

Gadewch inni edrych ar yr hyn sy'n gwneud perthynas dda - ymroddiad, ymddiriedaeth a chysur - sy'n golygu bod mewn partneriaeth â rhywun rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus â nhw ac y gallwch chi chwerthin gyda nhw. Ymatebolrwydd yw sylfaen y brysbennu hwn.

Y peth diddorol yw, os nad ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich denu at eich partner, mae hynny oherwydd nad ydych chi'n ymateb i'ch partner. Byddech chi'n meddwl y byddai'r gwrthwyneb. “Nid wyf wedi fy nenu at fy mhartner oherwydd nid ydyn nhw'n talu sylw i mi”

Ond i'r gwrthwyneb mewn gwirionedd, yr un person nad yw'n teimlo awydd yw'r un person sy'n llanast. Nhw yw'r blaid sydd wedi ei thiwnio allan, wedi ymddieithrio neu'n ddi-glem i anghenion eu partner.

Maen nhw'n colli'r arwyddion. A oes angen sylw, hoffter ar eich partner, a yw'n teimlo'n drist?

Dysgu cysylltu. Dysgwch fod yn hafan ddiogel i'ch partner.

Dyma rai ffyrdd diriaethol o gysylltu â'ch partner a sbeisio'ch priodas:

1. Ewch â'r berthynas â'r gegin

Oxytocin yw

Mae diweddar astudio yn y Journal of Hormones and Behaviour yn awgrymu y gellir rhyddhau Oxytocin, y moleciwl cariad yn ystod rhyngweithiadau cymdeithasol cadarnhaol fel coginio.

Oxytocin yw'r cemegyn bondio, dyma'r mecanwaith sy'n gyfrifol am syrthio mewn cariad a'n cadw gyda'n gilydd.

Gallwn feithrin moleciwlau mewnol cariad a chadw ein perthnasoedd yn ffres.

Trefnwch noson ddyddiad allan o goginio. Mae coginio gyda'n gilydd hefyd yn creu cyfleoedd i gyffwrdd. Hyd yn oed i berson nad yw byth yn teimlo fel cael hwyl ac yn ymddwyn yn oer, nid oes ots ble na sut mae un cyffyrddiad syml ar fraich yn ddigon i ryddhau Oxytocin.

Mae bondio dros y stôf hefyd yn gwella perthnasoedd trwy gryfhau sgiliau cyfathrebu, o ddewis ryseitiau i drefnu'r groser, i baratoi prydau bwyd - mae'r ymarfer cyfan yn cadarnhau ysbryd y tîm.

Mae berdys, wystrys, cacao, maca, seleri, asbaragws, afocado, pupurau tsili, watermelon, ac ati yn eitemau bwyd y cyfeirir atynt yn boblogaidd fel aphrodisiacs. Coginiwch nhw gyda'i gilydd i gael profiad mwy agos atoch.

Goleuwch rai canhwyllau aromatig am ychydig o ddrychiad hwyliau, a mwynhewch ffrwyth eich ymdrechion coginio ar y cyd â gwydraid o win pefriog.

Gwnewch ddefod allan o'r noson ddyddiad gartref arbennig hon lle mae'r ddau ohonoch chi'n coginio'r pryd gyda'ch gilydd.

Marciwch hi fel defod wythnosol neu fisol y gall y ddau ohonoch edrych ymlaen yn gyffrous ati. Bydd aros am yr amser arbennig hwn gyda disgwyliad mawr yn meithrin cynhesrwydd yn eich perthynas ar lefel uchel.

2. Peidiwch â stopio dyddio'ch gilydd

Mae blaenoriaethu amser cwpl yn meithrin hapusrwydd ac angerdd yn y berthynas

Nid oes ots a ydych wedi bod yn briod 1 flwyddyn neu 40 mlynedd. Mae'n rhaid i chi barhau i ddyddio'ch partner.

Mae priodasau bywiog yn cymryd gwaith ac ymrwymiad ond maen nhw hefyd yn llawn hwyl a chwarae.

Pan wnaethoch chi gyfarfod gyntaf, gwnaethoch chi bondio dros rannu profiadau gyda'ch gilydd a chael chwyth gyda'ch gilydd. Neilltuwch amser o'r neilltu cyn lleied â phosibl unwaith y mis i gynllunio dyddiad sy'n gyffrous i'w gilydd. Gwisgwch eich gilydd - atgoffwch eich partner pa mor wych rydych chi'n edrych gyda'ch gilydd.

Mae blaenoriaethu amser cwpl yn meithrin hapusrwydd ac angerdd yn y berthynas.

3. Cymryd rhan mewn gweithgareddau a thasgau newydd gyda'i gilydd

Gallai hyn fod yn unrhyw beth o ymgymryd â hobi newydd i goginio rysáit newydd. Mae yna lawer o hobïau gwych i gyplau. Mae cael hwyl gyda'n gilydd yn hanfodol i aros yn agos.

Ystyriwch feicio, saethyddiaeth, teithio, tenis, leinin sip, tylino cyplau a pheidiwch ag anghofio am weithgareddau rhywiol.

Mae rhyw yn hanfodol mewn perthnasoedd hapus, rhamantus. Gwnewch yr amser ar ei gyfer!

Rhowch gynnig ar swyddi newydd a chael lleoedd rhyw heblaw'r ystafell wely - O dan y sêr yn yr iard gefn, y car, y gegin, ac ati. Creu eiliadau ac atgofion newydd trwy archwilio - amrywiaeth yw sbeis bywyd.

4. Dangos hoffter geiriol a chorfforol

Mae pobl yn cwympo mewn cariad â'r rhai sy'n gwneud iddyn nhw deimlo'n dda amdanynt eu hunain.

Canmolwch eich partner a geiriwch y ffyrdd rydych chi'n eu gwerthfawrogi a'u gweld. Mae hyn hefyd yn actifadu'ch partner i ddechrau meddwl am yr holl bethau maen nhw'n eu hoffi amdanoch chi. Gafaelwch yn eu llaw wrth gerdded gyda'i gilydd. Cwtsh ar y soffa wrth wylio ffilm.

Mae ystumiau bach yn mynd yn bell o ran cynnal agosatrwydd. Mae arddangos hoffter yn ffordd syml o deimlo'n agosach at eich partner. Dysgwch beth yw iaith gariad eich partner fel eich bod chi'n dangos cariad iddyn nhw mewn ffordd maen nhw'n gallu ei deall ac yn wirioneddol ei theimlo.

5. Maethwch eich hun

Wrth wraidd pob perthynas mae'r berthynas sydd gennych â chi'ch hun.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n llenwi'ch cwpan eich hun bob dydd gyda bwydydd maethlon, symud a gweithgareddau sy'n eich goleuo. Pan fyddwch chi'n teimlo'n dda, rydych chi'n hyderus, yn gariadus ac mae gennych chi lawer mwy o werth i'w ychwanegu at eich perthynas.

Byddwch chi'n teimlo'n fwy deniadol a hapus a bydd y nodweddion hyn yn disgleirio trwy eich gwneud chi'n fwy deniadol i'ch partner. Meddyliwch am annog eich partner i weithio allan a bwyta'n lân gyda chi. Cyplau sy'n chwysu gyda'i gilydd, yn aros gyda'i gilydd.

6. Ceisio arweiniad proffesiynol

Mae siarad â hyfforddwr perthynas, naill ai fel cwpl neu'n unigol, yn ffordd wych o ddarganfod a oes unrhyw faterion perthynas y mae angen eu datrys er mwyn sicrhau'r agosrwydd emosiynol a'r atyniad rhywiol hwnnw unwaith eto.

Perthynas yw un o feysydd pwysicaf bywyd, maent yn effeithio ar ein hiechyd a'n lles cyffredinol. Mae angen gwaith ar berthnasoedd o ansawdd uchel, ond canlyniad yr ymdrech honno yw'r gallu i brofi llawer o lawenydd!

Ranna ’: