Canllaw Ariannol i'ch Helpu Trwy'ch Ysgariad

Canllaw Ariannol i

A yw'ch priodas yn mynd tuag at ysgariad? Ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i'r atebion i ‘ sut mae amddiffyn fy hun yn ariannol mewn ysgariad ’?Mae'r cyfrifoldeb ariannol yn ystod gwahanu neu gall ysgariad fod yn gymhleth iawn a gall achosi llawer o wrthdaro a chamddehongli.Po hiraf y buoch yn briod a pho fwyaf o asedau yr ydych wedi'u caffael gyda'ch gilydd, anoddaf yw gwneud “toriad clir a theg” sy'n gwasanaethu cyfiawnder i'r ddwy ochr.

Sut i oroesi ysgariad yn ariannol yn faes lle gwnaeth llawer o bobl lawer o gamgymeriadau wrth ddelio â'u hysgariad.Pan fydd eich perthynas yn adfail, mae eich cyflwr emosiynol a meddyliol yn dylanwadu'n fawr ar eich penderfyniadau. Oherwydd y cyflwr bregus hwn y mae llawer o bobl yn methu ynddo paratoi'n ariannol ar gyfer ysgariad.

Mae rhywfaint o newyddion da i chi oherwydd gallwch chi ddysgu llawer ganddyn nhw a gwneud yn siŵr na ddylech chi wneud yr un camgymeriadau hynny eto.

Mae mynd trwy ysgariad yn ddigon anodd, ac mae ychwanegu'r dasg o gynllunio ariannol ar gyfer ysgariad yn gwneud y broses yn llawer anoddach yn unig.Symleiddio'r broses o sut i baratoi'n ariannol ar gyfer ysgariad, byddwn yn ei rannu'n 3 cham ac yn cynnig ymarferol i chi ysgariad cyngor ariannol ar sut i wneud y gorau o'r sefyllfa anodd hon a sut i fynd trwy ysgariad yn ariannol .

Cyngor ariannol cyn ysgariad

Ydych chi'n pendroni sut mae paratoi'n ariannol ar gyfer ysgariad?

Mae'r ysgariad cyngor ariannol yw gwahanu'ch cyfrifon banc os yn bosibl siaradwch am y cam hwn gyda'ch cyn-bartner cyn bo hir.

Cymerwch yr arian sydd gennych a dewch ag ef i fanc arall, gwnewch yn siŵr hefyd mai chi yw'r unig un sydd â mynediad i'ch cardiau credyd.

Yr ail ysgariad mae cyngor ariannol i dogfennu popeth.

Sicrhewch fod gennych lungopïau o'r holl gostau cartref am y deuddeg mis blaenorol, gan gynnwys biliau cyfleustodau, trethi eiddo, atgyweiriadau, gwelliannau a wnaed i'ch cartref, a'r holl ffioedd cymdeithasau.

Sicrhewch gopïau o'r holl gofnodion banc ar gyfer y misoedd blaenorol ynghyd â'r trafodiad eiddo tiriog yn ystod cyfnod cyfan y briodas.

Gall datganiadau cardiau credyd ar gyfer pob cyfrif agored a chaeedig fod yn ffynhonnell wybodaeth wych, ac mae hyd yn oed eich tocynnau teithio yn ddangosyddion gwerthfawr o'ch statws ariannol blaenorol a chyfredol.


sut i helpu rhywun sy'n cael ei gam-drin yn emosiynol

Bydd angen yr holl ddogfennaeth hon arnoch i ddarparu darlun clir o incwm, treuliau a buddsoddiadau a wnaed trwy eich priodas er mwyn hwyluso rhaniad gwell o'r “gacen ariannol” yn eich ysgariad.

Yn ystod ysgariad cyngor ariannol

Mae'n debyg mai hwn fydd y cyfnod mwyaf heriol yn emosiynol i chi, felly mynnwch gefnogaeth gan unrhyw un sy'n agos atoch chi ac yn ddelfrydol aeth trwy ysgariad neu sefyllfa debyg.

Os ydych chi mewn llanast emosiynol, a'ch bod chi'n penderfynu ynysu amgylchiad o'r fath bydd yn wir yn dylanwadu ar y penderfyniadau ariannol rydych chi'n mynd i'w gwneud yn ystod eich ysgariad.

Sut i reoli materion ariannol yn ystod ysgariad?

Cadwch restr o gwestiynau ynglŷn â'ch cyllid sy'n ymwneud â'ch ysgariad.

Nodwch unrhyw gwestiynau sydd gennych a gofynnwch i'ch cyfreithiwr, cynghorydd ariannol, neu unrhyw gynghorydd proffesiynol arall rydych chi'n gweithio gyda nhw.

Cadwch mewn cof bod angen i arbenigwyr y gwnaethoch chi eu cyflogi i'ch helpu chi trwy'ch ysgariad fod yn bobl rydych chi'n eu dewis yn ymwybodol ac yn ofalus.

Pobl rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus â nhw, unigolion rydych chi'n ymddiried ynddynt, gweithwyr proffesiynol sy'n gymwys ac yn effeithlon wrth ateb eich cwestiynau. Sicrhewch eu bod yn ateb mewn modd perthnasol ac amserol.

Mae'n debygol y bydd cwestiynau y gallech fod yn delio â hwy yn y cam hwn ar eich ysgariad yn gysylltiedig â:

1. Pryderon ariannol cyfredol - beth fydd effaith ariannol yr ysgariad? Beth fydd y treuliau cyffredinol? Sut ydw i'n gwneud yn ariannol nawr? Ble fydda i'n dod o hyd i fwy o arian os bydd ei angen arna i?

2. Cartref eich teulu - beth sy'n mynd i ddigwydd iddo? A fydd yn cael ei werthu? Beth fydd canlyniadau ariannol symud allan a byw yn rhywle arall?

Beth os arhosaf yn fy nghartref presennol, a fyddaf yn gallu ei gynnal gyda fy incwm cyfredol? Beth yw fy opsiynau yn y tymor hir?

3. Arbedion ac arian pensiwn a gafwyd yn ystod y briodas- beth sy'n digwydd gyda'r arian hwn? Beth yw'r ffordd orau o gyrraedd setliad ariannol teg o amgylch cynilion a phensiwn?

Pa ateb fyddai'n gweithio i mi ac yn parchu fy nghyn-bartner?

Os ydych chi'n cael anawsterau wrth roi cyfreithiwr, ceisiwch wneud cais am gymorth cyfreithiol os yw ar gael.

Yn aml i bobl y mae eu hincwm yn is na throthwy, mae bwrdd cyfreithiol a ariennir gan y wladwriaeth. Efallai y bydd hyn yn eich cefnogi chi i gael yr help sydd ei angen arnoch heb y drafferth o orfod benthyca arian gan eich perthnasau a mynd mewn dyled.

Gwyliwch hefyd: Paratoi ar gyfer ysgariad

Cyngor ariannol ar ôl ysgariad

Pan fydd y broses ysgaru drosodd, gallwch edrych ymlaen o'r diwedd at ddod â ffyniant i'ch bywyd eto. Bydd eich bywyd fel person sengl yn wahanol i'r un a gawsoch pan oeddech yn briod, ac felly hefyd eich sefyllfa ariannol.

Mae yna 3 cyngor ariannol ysgariad sylfaenol gall hynny eich cefnogi yn eich bywyd ar ôl ysgariad.

1. Parhewch i gadw golwg ar eich cyllid-ni ellir rheoli'r hyn na chaiff ei fesur, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'ch arfer o gael eglurder ynghylch eich incwm a'ch treuliau. Pan ddewch yn dda am hyn, byddwch yn gallu rhagweld eich ffigurau ariannol yn y dyfodol.

2. Ymunwch â'r hyn rydych chi'n ei garu a thorri'n ddi-ofn ar yr hyn nad ydych chi'n ei ystyried yn bwysig- bydd hyn yn eich dysgu i fwynhau'ch bywyd wrth fyw o fewn eich modd.

3. Dychwelwch eich dyled a dechrau cynilo-yn gyngor ariannol ysgariad gweddus sy'n berthnasol i unrhyw un sy'n chwilio am ansawdd bywyd da, ond i bobl a aeth trwy ysgariad, mae'n dod ag ymdeimlad o “frys.”

Os dim arall, roedd eich ysgariad yn debygol o ganiatáu ichi edrych yn agos ar eich sefyllfa ariannol, ac yn awr gallwch barhau i gynllunio'ch bywyd gyda mwy o eglurder ac, felly, gwell rheolaeth dros eich cyllid.

Byddwch yn atebol, yn gyfrifol, ac yn rhagweithiol, a byddwch yn gwneud y gorau o'ch sefyllfa ariannol y mae ysgariad yn effeithio arni.