4 Prif Ddiffiniad o agosatrwydd a'r hyn y maent yn ei olygu i chi

Yn yr Erthygl honBeth yw ystyr agosatrwydd?Mae'r geiriadur yn diffinio “agosatrwydd” fel agosatrwydd neu agosatrwydd rhywiol, ond a oeddech chi'n gwybod bod mwy o ffyrdd i ddiffinio beth yw agosatrwydd?

Ffordd ddiddorol o ddiffinio agosatrwydd fyddai, cyfuno calonnau. Mae agosatrwydd gyda'n partner yn caniatáu inni “weld” pwy yw ein partneriaid mewn gwirionedd ac yn gwneud i'n cydymaith “weld i mewn” i ni hefyd.
sut i helpu eich cytundeb priod gyda marwolaeth rhiant

Y peth sydd angen i chi ofyn i chi'ch hun yw hyn: beth mae agosatrwydd yn ei olygu i mi? Gall hwn fod yn ddiffiniad o agosatrwydd mewn perthynas â phriodas neu unrhyw un perthynas . Diffinio agosatrwydd mewn gwirionedd yw penderfynu sut mae'r ddau ohonoch yn uniaethu â'ch gilydd.

Ystyr agosatrwydd

Beth yw ystyr agosatrwydd? Beth yw gwir agosatrwydd? Ac a yw agosatrwydd heb ryw hyd yn oed yn bosibl?Mae rhai mewn seicoleg heddiw yn gweld agosatrwydd perthynas fel mwy na dim ond bod yn agos neu fod rhywiol agos-atoch . Mae'r gwir ddiffiniad o agosatrwydd nid yn unig yn ymwneud â dau gorff yn uno ar eu cyfer agosatrwydd corfforol neu ryw, mae'n ddyfnach na hynny.

Gallai ‘beth yw agosatrwydd mewn perthynas’ neu ‘Beth yw agosatrwydd mewn priodas’ fod ag ystyr gwahanol i wahanol bobl.

Mae'r cysyniad o mae agosatrwydd yn cynnwys perthynas gydsyniol lle mae dau unigolyn yn dychwelyd eiliadau agos atoch a theimladau o ymddiriedaeth, agosrwydd emosiynol a chorfforol tuag at ei gilydd.

Gwyliwch hefyd:

Dyma'r 4 prif ddiffiniad o agosatrwydd a'r hyn maen nhw'n ei olygu i chi:

1. agosatrwydd deallusol

Ydych chi'ch dau ar yr un donfedd? Ydych chi'n “cael” eich gilydd? A allwch chi siarad ‘tan bob awr o’r nos am unrhyw beth a phopeth - hyd yn oed pethau fel plant a chyllid? Dyna yw ystyr y diffiniad o agosatrwydd deallusol.

Nid bod un person yn gallach na'r llall; yn fwy fel bod gennych agwedd debyg at fywyd a mwynhau sgwrsio â'ch gilydd. Efallai bod gennych chi syniadau gwahanol, ond rydych chi'n gweithio i ddod at eich gilydd.

Ar wahân i gorfforol a agosatrwydd emosiynol i berthynas ffynnu, mae angen rhywfaint o homogenedd deallusol ar berthynas rhwng y partneriaid.

Perthynas ddeallusol agos-atoch yw lle mae cyplau yn gallu ymroi a chyfrannu at fywydau ei gilydd trwy eu gallu deallusol.

Mae deddfau agosatrwydd deallusol yn dibynnu ar y ffaith bod pobl â galluoedd deallusol tebyg yn fwy cydnaws â'i gilydd.

Felly dyma ychydig o bethau i'w cofio er mwyn harneisio agosatrwydd deallusol:

  • Dewch o hyd i bobl gyda'r un agwedd a dymuniadau â'ch un chi ac ymgysylltu â nhw.
  • Chwiliwch am bobl sydd â diddordebau a nodau tebyg.
  • Bond gyda phobl sydd â set debyg o deyrngarwch a gwerthoedd.

2. Agosrwydd emosiynol

Beth yw ystyr agosatrwydd o ran emosiynau? Neu beth yw agosatrwydd emosiynol?

Agosatrwydd emosiynol mewn priodas yw pan fydd cwpl yn datblygu ymdeimlad cryf o agosrwydd a cariad gyda'i gilydd.

Diffinnir perthynas o'r fath yn ôl y graddau y gall y cwpl deimlo'n ddiogel, ymddiried ynddo a chyfathrebu â'i gilydd.

Pan fyddwch chi'n agos yn emosiynol, mae'n golygu eich bod chi'n agored i niwed. Rydych chi'n siomi'ch gwarchodwr ac yn teimlo'n ddiogel yn gwneud hynny.

Pan fyddwch chi'n teimlo'r math hwn o agosrwydd, gallwch chi ddweud unrhyw beth wrth eich gilydd a theimlo'ch bod chi'n cael eich derbyn. Gall y ddau ohonoch “deimlo” yr hyn y mae'r person arall yn ei deimlo.

Efallai bod llawer o gyplau wedi bod gyda'i gilydd ers amser maith ac yn llonydd diffyg agosatrwydd emosiynol . Mae hynny oherwydd mae'n debyg mai'r un hon yw'r mwyaf dychrynllyd. Llawer o weithiau, nid ydynt hyd yn oed yn cydnabod diffyg agosatrwydd emosiynol yn eu bywydau nes ei bod yn rhy hwyr.

Dyma a ychydig o bethau y gallwch eu gwneud i dyfu agosatrwydd emosiynol yn eich priodas :

  • Treuliwch amser o ansawdd gyda'ch partner heb dynnu sylw.
  • Byddwch yn garedig, yn barchus, yn gariadus, ac yn dosturiol tuag at eich partner.
  • Archwiliwch bethau a gweithgareddau newydd y gallwch eu gwneud gyda'ch partner.

3. Cwlwm ysbrydol

Mae'n debyg mai'r peth olaf rydych chi'n meddwl amdano pan glywch chi 'agosatrwydd' yw ysbrydolrwydd. Ond os ydych chi'n credu bod Duw neu ryw bŵer uwch eisiau inni garu ein gilydd, yna mae'n gwneud synnwyr.

Nid ydym yma ar ddamwain, a rhywsut rydym yn dod o hyd i'n gilydd. Rydym yn ffurfio cysylltiadau cryf. Pan fyddwch chi'n datblygu cwlwm ysbrydol, mae'r ddau ohonoch chi'n deall cwest a chredoau ysbrydol eich gilydd.

Rydych chi'n caniatáu i'r berthynas gael acymhwysedd ysbrydol.

Pam nad ydyn ni'n niweidio eraill, dim ond am mai dyna'r gyfraith? Na, oherwydd credwn fod bywyd yn werthfawr. Cwlwm ysbrydol yw hwnnw. Pan fyddwch chi'n cyflawni hynny yn eich perthynas agos, rydych chi'n gysylltiedig â'ch partner, yn ysbrydol.

Ystyr perthynas agos ysbrydol yw pan fydd cwpl yn ymrwymo i barchu, cadw a gwella pwrpas Duw yn eu bywydau.

Mae agosatrwydd ysbrydol yn ddwys ac yn ddwys , ac mae'n eich galluogi chi a'ch partner i ddod yn fersiynau gorau ohonoch chi'ch hun.

Mae'n eich dysgu i werthfawrogi presenoldeb ac ewyllys Duw yn eich priodas a'ch bywydau. Mae'n cyfoethogi'ch cred o rywbeth mwy na chi'ch hun ac yn gofyn am aberth o ran taflu'ch ymdeimlad naturiol o hunanoldeb.

Dyma ychydig o bethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud i gyfoethogi'ch bywydau, yn ysbrydol:

  • Credwch mewn rhywbeth uwch na chi a chefnogwch eich gilydd i esblygu i'ch credoau.
  • Ymarfer myfyrdod
  • Mynd i'r afael â'ch materion seicolegol a sut i'w goresgyn

4. Mynegiant rhywiol

Mae bod yn “agos-atoch” wrth wraidd y gair “agosatrwydd,” ond beth mae hynny'n ei olygu? Ai rhyw yn unig ydyw, neu a yw'n fwy na hynny? A oes gwahaniaeth rhwng rhyw ac agosatrwydd?

Mae'r diffiniad o agosatrwydd mewn perthynas yn wahanol i gwpl i gwpl.

Ond mae'n rhaid i'r delfrydol ymwneud â mynegiant rhywiol os yw'r ddau ohonoch chi'n gallu teimlo'n rhydd i fynegi'ch hun mewn ffordd rywiol a theimlo'n gyffyrddus â'ch gilydd yna rydych chi wedi cyrraedd lefel dda o agosatrwydd .

Mae'n fwy na dim ond rhyw - rydych chi'n rhannu'r rhan fwyaf unigryw ohonoch chi'ch hun, ac i'r gwrthwyneb.

Cysylltiedig: Beth yw Agosrwydd Rhywiol? 6 Ffordd i Gysylltu yn ystod Rhyw

Siop Cludfwyd Terfynol

Ar y cyfan, mae pob math o agosatrwydd yn broses. Gall newid, felly gweithiwch arno gyda'ch partner am fwy perthynas foddhaus a boddhaol . Gallwch hefyd geisio agosatrwydd cwnsela i wella'ch perthynas.

Gall y diffiniadau a rennir uchod o agosatrwydd a'r hyn y maent yn ei olygu i chi fod yn sylfaen ardderchog i adeiladu agosatrwydd tragwyddol â'ch un arwyddocaol arall.


cyfathrebu yn hollbwysig

Mae diffinio ac archwilio agosatrwydd ar gymaint o lefelau, yn daith gyffrous, un y mae'n rhaid i chi ei chymryd.