Manteision ac Anfanteision Beirniadol Gwahanu ac Ysgariad i'w Ystyried Cyn Galw Mae'n Gadael

Manteision ac Anfanteision Gwahanu ac Ysgariad

Yn yr Erthygl honYn ddiau, mae ysgariad yn broses gymhleth iawn i'r ddwy ochr. Mae llawer o gyplau yn dewis gwahanu cyn cael ysgariad. Mae'r gwahaniad hwn yn ei gwneud yn ofynnol iddynt gyfyngu ar gyswllt â'i gilydd a mynd ynghyd â'u bywydau heb eu partneriaid.

Gellir dewis gwahaniadau am nifer o resymau, ond y rheswm mwyaf cyffredin pam mae cyplau yn dewis gwahanu yw defnyddio'r amser fel prawf. Mae'r cyplau yn aros ar wahân i'w gilydd i benderfynu a ddylent gael ysgariad ai peidio. Cyn gynted ag y daw'r cyfnod prawf i ben, yna gall y cwpl benderfynu a hoffent gysoni'r gwahaniaethau neu ddod â'u priodas i ben yn swyddogol.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar wahanu yn erbyn manteision ac anfanteision ysgariad. Felly daliwch ati i ddarllen i ddarganfod!Gwahanu yn erbyn ysgariad

Cyn i ni gymharu'r ddau, mae'n bwysig deall y gwahaniaeth rhwng byw ar wahân i'ch partner a gwneud eich gwahaniad yn gyfreithlon.

Mewn gwahaniad syml, gall y priod fyw ar wahân i'w gilydd, ac nid oes unrhyw ddogfennau'n cael eu ffeilio gyda'r llysoedd ac nid oes angen unrhyw gytundeb ysgrifenedig ar gyfer hyn. Gall gwahanu helpu i gadw pethau'n gudd oherwydd gall eu statws gwahanu aros yn anhysbys i bawb heblaw nhw.

Mae ysgariad, ar y llaw arall, lle mae'r cwpl yn gofyn i'r llys nodi eu statws sydd wedi gwahanu. Mae hyn yn gofyn am gytundeb ysgrifenedig ffurfiol ynghyd â chyflwyno'r dogfennau priodol yn y llys.Mae ysgariad yn ei gwneud yn ofynnol rhannu asedau'r cwpl, datrys materion yn ymwneud â dalfa plant a nodi telerau cynnal plant ac alimoni yn y contract.

Gwahanu yn erbyn manteision ac anfanteision ysgariad

Gall gwahanu cyfreithiol fod yn opsiwn gwell hyd yn oed os mai dim ond dros dro y mae am nifer o resymau. Er enghraifft, mae llawer o bobl yn ildio i grefydd lle gellir annog ysgariad yn gryf. Gall gwahanu eu galluogi i aros yn briod heb gyd-fyw.


beth i'w ddisgwyl mewn priodas

Fodd bynnag, mae manteision ac anfanteision i wahanu ac ysgaru. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod manteision ac anfanteision ysgariad a gwahanu i'ch helpu chi i ddarganfod yr opsiwn gorau i chi.

Gwahanu yn erbyn manteision ac anfanteision ysgariad

Manteision gwahanu

Mae gwahanu yn apelio at rai cyplau am nifer o resymau -

 • Mae ganddyn nhw wrthwynebiadau moesegol neu grefyddol i ysgaru.
 • Maen nhw'n gobeithio datrys eu problemau priodas rywbryd ond mae angen iddyn nhw fyw ar wahân am beth amser.
 • Mae gwahanu yn caniatáu i un partner dderbyn yswiriant gan ddarparwr y partner arall.
 • Mae gwahanu hefyd yn helpu i ddarparu buddion treth cyn i'r cyplau gwblhau eu sefyllfa ariannol a chael ysgariad.
 • Mae hefyd yn caniatáu i un priod fod yn gymwys ar gyfer budd-daliadau nawdd cymdeithasol a hyd yn oed pensiwn y priod arall cyn ysgaru.

Anfanteision gwahanu

Mae gan wahanu rai anfanteision a all wneud i ysgariad ymddangos fel opsiwn llawer gwell. Mae'r anfanteision hyn yn cynnwys:

 • Nid yw pob polisi yswiriant yn darparu darpariaeth i briod ar ôl cwblhau'r gwahaniad cyfreithiol.
 • Ni chaniateir i gyplau sydd wedi gwahanu briodi eto nes eu bod wedi ysgaru yn ffurfiol.
 • Os oes gan gyplau gyfrif ar y cyd neu gyda'i gilydd mewn unrhyw gytundeb fel morgais, yna bydd gan bob priod fynediad at y cyfrifon hynny ac yn ei dro hefyd yn atebol am unrhyw ddyledion sydd ganddynt fel cwpl.

Manteision ysgariad

Gan y gall ysgariad fod yn ddiwedd eich perthynas a hyd yn oed yn flêr, dim ond ychydig o fanteision sydd ganddo-

 • Gall ysgariad eich helpu i ddod yn rhydd; nid oes rhaid i chi fyw gyda rhywun sy'n eich rheoli'n gyson.
 • Mae ysgariad yn gwneud gwahanu 100% yn gyfreithiol ac yn swyddogol. Dyma'r hoelen olaf yn wal eich perthynas.
 • Mae ysgariad yn benderfyniad parhaol, ac nid yw'r gwahaniad yn gorfforol yn unig, yn wahanol i wahaniad cyfreithiol. Yn lle, mae ysgariad yn darparu gwahaniad corfforol a meddyliol i chi.
 • Gallwch chi ailbriodi bob amser ar ôl ysgariad.

Anfanteision ysgariad

Yn union fel pob penderfyniad arall, mae'n rhaid i chi bwyso a mesur y manteision yn erbyn yr anfanteision. Yn yr un modd, mae gan ysgariad rai anfanteision hefyd sy'n cynnwys-

 • Mae ysgariad yn ddrud oherwydd mae'n rhaid i chi dalu'r ffioedd cyfreithiol a threuliau eraill sy'n dod ynghyd â chael ysgariad.
 • Gall ysgariad eich blino'n feddyliol a gall gymryd doll fawr arnoch chi fel person sengl.
 • Gall ysgariad leihau eich safonau byw oherwydd nawr dim ond un person fydd yn ennill a bydd yn rhaid i chi aros ar gyllideb.
 • Gall hefyd arwain at newid mewn perthnasoedd personol oherwydd gall rhai ffrindiau ddewis ochrau ac efallai y byddwch hefyd am gadw draw oddi wrth eich ffrindiau priod.

Nid yw dod â'ch priodas i ben byth yn opsiwn hawdd ac nid yw byw ar wahân. Mae'n bwysig cofio, os yw cariad yn dal i fod yno, yna efallai y byddwch chi'n dewis cymodi un diwrnod sy'n bosibl â gwahanu ac nid ysgariad. Fodd bynnag, gydag ysgariad, gallwch ailbriodi bob amser.

Mae gan wahanu ac ysgariad eu manteision, efallai y bydd manteision ac anfanteision eraill nad ydynt wedi'u rhestru yn yr erthygl, ond os ydych chi'n ystyried gwahanu neu ysgariad, mae'n well cael cyngor cyfreithiol a all eich helpu chi i ddarganfod y rhai mwyaf addas opsiwn i chi.