Awgrymiadau Allweddol i Ddelio â Diffyg agosatrwydd Emosiynol mewn Priodas

Awgrymiadau Allweddol i Ddelio â Diffyg agosatrwydd Emosiynol mewn Priodas

Yn yr Erthygl honA yw eich priodas yn cael ei difetha â diffyg agosatrwydd emosiynol?

Gall agosatrwydd emosiynol olygu llawer o bethau, ac nid oes gan y term unrhyw un diffiniad.Yn hytrach, mae agosatrwydd emosiynol yn ystyried y ffordd yr ydym yn uniaethu â'n partneriaid, lefel y parch a'r ymddiriedaeth at ein gilydd, y teimladau o berthnasau ac agosrwydd corfforol, y ffordd yr ydym yn cyfathrebu, sut yr ydym yn trin gwrthdaro emosiynol, rheolaeth emosiynol a deallusrwydd, ac wrth gwrs , rhamant a chariad.

Fodd bynnag, mae diffyg agosatrwydd emosiynol neu ddiffyg cysylltiad emosiynol mewn perthynas rhwng cyplau yn sillafu dim mewn priodas.Mae'r erthygl hon yn canolbwyntio ar fondio a rhamant fel elfennau sy'n gyfystyr ag agosatrwydd emosiynol mewn priodas ac yn ateb y cwestiwn, sut i adeiladu agosatrwydd emosiynol mewn priodas.

Beth yw agosatrwydd emosiynol?

Mae therapyddion priodasol yn mynd i

Os edrychwn ar ddiffiniad agosatrwydd emosiynol yn yr ystyr lymaf, mae'n golygu agosrwydd rhwng cyplau lle gallant rannu teimladau personol, disgwyliadau, ynghyd ag arddangosiad o ofal, dealltwriaeth, cadarnhad a bregusrwydd.Mae parau priod yn aml yn eu cael eu hunain yn anobeithio pan fyddant, ymhen amser, yn teimlo fel eu bod wedi colli cysylltiad â'i gilydd, bod y briodas wedi mynd yn ddiflas neu'n ddiflas, neu nad oes ganddynt yr agosrwydd, yr anwyldeb neu'r rhamant y maent yn teimlo y dylent ei wneud gael gyda'u priod. Gellir cyfeirio at hyn fel diffyg agosatrwydd mewn priodas.

Mae therapyddion priodasol yn mynd i'r afael â phwnc diffyg agosatrwydd emosiynol bob dydd; ac fel rheol yn sicrhau cyplau bod yr ymdeimlad a ddisgrifir uchod yn hollol normal.

Mae llawer yn credu y dylai cariad fod yn union fel stori dylwyth teg; bod “yr un” rydyn ni'n ei briodi i fod, ac y bydd ein teimladau o ymlyniad ac addoliad yn para am byth bythoedd os ydyn nhw'n iawn.

Mae'r math hwn o feddwl yn un o nodweddion meddwl gwallus yn ein diwylliant. Efallai y bydd gan hyd yn oed y rhai ohonom sy'n teimlo ein bod ni'n 'gwybod yn well' rywbeth yn llechu'n ddwfn yn ein hisymwybod, gan ddweud wrthym pe byddem yn priodi ein gwir gariad, ni ddylem fyth fod yn teimlo fel hyn.

Dim agosatrwydd mewn priodas?

Beth yw'r cam cyntaf i oresgyn diffyg agosatrwydd mewn perthynas?

Y peth cyntaf y dylech ei wneud i drwsio diffyg agosatrwydd yw dileu stereoteipiau fel yr un hwn ar unwaith, a dechrau cymryd agwedd ymarferol at y broblem.

Darllenwch Mwy: Beth i'w Wneud Pan nad ydych chi'n Teimlo Dim Cysylltiad Emosiynol â'ch Gwr

Er efallai nad yw'n ymddangos felly, fe wnaethoch chi weithio'n galetach am gariad wrth lysio'ch partner nag erioed ers hynny.


achub y com priodas

Roedd eich ymddangosiad yn well, rydych chi'n rhoi mwy o egni yn y dyddiad perffaith, y cinio perffaith, y gacen pen-blwydd perffaith - beth bynnag a ddigwyddodd yn ystod yr amser hwnnw, rydych chi'n rhoi llawer iawn o egni i mewn. Ers hynny, roeddech chi'n briod ac roedd pethau'n mynd yn dda. Yna roeddech chi'n mynd trwy'r cynigion am dro. Efallai na chawsoch ryw mor aml.

Neu, efallai na wnaethoch chi gymryd cymaint o amser i baratoi perthynas amhriodol. Efallai nawr eich bod yn eistedd ar y soffa yn bwyta bon-bons ac yn gwylio Oprah. O ddifrif serch hynny, bydd yn rhaid i chi weithio'n galed eto, fel y gwnaethoch yn ystod y cyfnod carcharu, i ddod ag agosatrwydd emosiynol yn ôl i'r llun.

Nawr eich bod chi'n gwybod nad diwedd y byd yw diffyg agosatrwydd emosiynol, gallwch chi ddechrau'r broses o gyflwyno - neu ailgyflwyno - yr offer sy'n gwneud i gariad dyfu.

Myfyriwch ar eich amser hapus gyda'ch gilydd

Myfyriwch ar eich amser hapus gyda

Dim hoffter mewn priodas? Os ydych chi'n chwilio am ateb pendant i'r cwestiwn, sut i ddod ag agosatrwydd yn ôl mewn priodas, yna mae angen i chi wneud i faterion agosatrwydd emosiynol goresgyn eich canolbwynt, yn lle gadael i ddiffyg agosatrwydd emosiynol mewn priodas ddifetha eich hapusrwydd priodasol.

Deall eich iaith gariad partner a datganiadau cariad i gyplau yn gallu dod yn ddefnyddiol os ydych chi am ddatrys diffyg agosatrwydd emosiynol yn eich priodas.

Mae rhai ymarferwyr mewn therapi priodasol yn argymell eich bod yn gwneud hyn yn ddyddiol i unioni diffyg agosatrwydd emosiynol; ei gadw'n bositif, ailadrodd datganiadau, a myfyrio ar y syniad eich bod yn rhoi'r egni a fydd yn ailgychwyn rhamant.

Profwyd y gellir amlygu'r hyn yr ydym yn wirioneddol ei gredu, a rhoi egni iddo. Mae'r un peth yn wir am bennu diffyg agosatrwydd emosiynol.

Sylwch ar y pethau a wnaethoch wrth hapus gyda'ch gilydd

I oresgyn diffyg agosatrwydd emosiynol, ailedrych ar hen atgofion hapus.

Beth wnaeth e i chi a barodd ichi wenu? Beth wnaethoch chi iddo? Yn ystod pa eiliadau oeddech chi'n teimlo'r hapusaf, y mwyaf cysylltiedig, neu'r mwyaf rhamantus? Ym mha eiliadau ydych chi'n meddwl bod y ddau ohonoch chi'n teimlo angerdd uchel, ar y cyd?

Ysgrifennwch gymaint ag y gallwch chi feddwl amdano. Ystyriwch beth wnaeth yr eiliadau hyn yn arbennig; beth roddodd y teimladau cynnes a niwlog i chi?

Gall treulio amser o ansawdd wneud gwahaniaeth

Gall treulio amser o ansawdd wneud gwahaniaeth

Dim agosatrwydd emosiynol mewn priodas? Mae'n anodd goroesi priodas heb agosatrwydd emosiynol. Er mwyn troi diffyg agosatrwydd emosiynol ar ei ben, dyrannu slot amser penodol ar gyfer amser o ansawdd gyda'i gilydd.

Ar gyfer ymdopi â diffyg agosatrwydd mewn priodas, y lle amlycaf i ddechrau gyda'ch priod fydd dyrannu peth amser penodol gyda'n gilydd.

Os ydych chi am ddod â'r angerdd yn ôl, mae angen i chi dreulio amser gyda'ch gilydd, fel yr oeddech chi'n arfer.

Er mwyn ymdopi â diffyg hoffter mewn priodas, cyfrifwch ymlaen llaw sut y byddwch chi'n ei wneud yn arbennig. Beth fyddwch chi'n ei wneud a fydd yn dod â'r hwyl yn ôl fel yr hen amser? Beth sydd angen i'r ddau ohonoch ei wneud gyntaf?

Boed yn mynd allan i’r ffilmiau, yn hel atgofion ar hen ffotograffau gyda’i gilydd, neu’n bwyta cinio yng ngolau cannwyll, neu hyd yn oed yn golchi cefnau eich gilydd heno, byddwch wedi dechrau ychwanegu agosatrwydd emosiynol drwy’r broses o ail-gysylltu.