Mae Cael Plant yn Newid Mewn Dynameg Priodas

Mae Cael Plant yn Newid Mewn Dynameg Priodas Mae pobl yn priodi i ddechrau teulu.

Yn yr Erthygl hon

Maen nhw'n byw gyda'i gilydd cyn neu ar ôl priodi gan obeithio, un diwrnod, y bydd eu hundeb yn esgor ar blentyn. Mae rhai cyplau yn oedi cyn cael plant i fwynhau eu hunain fel newydd-briod cyn cymryd y cyfrifoldebau o ofalu am fod dynol arall.Mae gan ddarpar rieni chwech i naw mis i baratoi ar gyfer yr ychwanegiad diweddaraf at eu teulu. Dylai fod yn ddigon o amser i gael popeth yn barod ar gyfer y peth mwyaf gwerthfawr y mae eu priodas wedi'i gynhyrchu hyd yma.

Plant a'r newid mewn dynameg priodas

Yr eiliad rydych chi'n ymwybodol bod y wraig yn feichiog, mae pethau'n newid. Nid oes rhaid i chi aros tan enedigaeth, ar y pwynt hwnnw, rydych chi'n fam ac yn dad yn swyddogol (mae'n gynharach mewn gwirionedd, ond nid ydych chi'n gwybod, beth nad ydych chi'n ei wybod).

Rydych nawr yn chwarae dwy rôl yn y briodas, gŵr/tad neu wraig/mam. Nid yw cael plant yn golygu eich bod yn anwybyddu eich dyletswyddau priodasol, ond mae’n golygu bod llawer mwy iddo bellach na’r hyn a oedd yn ofynnol yn flaenorol.

Y plentyn dynol yw'r mwyaf anifail diymadferth yn yr holl deyrnas anifeiliaid . Ar wahân i bryderon biolegol, os ystyriwch yr agweddau economaidd-gymdeithasol arno, bydd yn cymryd 15 mlynedd ar gyfartaledd cyn y gallant ofalu amdanynt eu hunain.

Mae yna lawer o aelodau'r deyrnas anifeiliaid sy'n gofalu am eu cywion, ond bydd yn rhaid i fodau dynol ei wneud yn llawer hirach na'r mwyafrif cyn bod eu hepil yn hunangynhaliol.

Y ffordd hir o fagu plant

Mae yna rieni anghyfrifol i maes 'na, ond gadewch i ni dybio nad yw'r rhan fwyaf ohonom felly, rydym bellach yn gyfrifol am fagu ein plentyn am y ddau ddegawd nesaf.

Os oes gennym fwy o blant â bwlch oedran 3-5 mlynedd, gall bara hyd at bedwar degawd neu hanner ein hoes. Felly nid yw'n jôc mewn gwirionedd pan fydd pobl yn dweud eu bod wedi treulio hanner eu bywydau yn glanhau ar ôl eu plentyn.

Bydd newid aruthrol mewn priodas ac yn ein bywydau unwaith y bydd plant yn cael eu hychwanegu at y cymysgedd .

Mae babanod yn cael cylch dieflig o newyn, cwsg, llanast, rinsiwch, ailadroddwch. Maen nhw'n gwneud hyn 24 awr y dydd heb unrhyw egwyl gwyliau. Y newid cyntaf mewn dynameg fydd rheoli amser. Mae yna gwledydd sy'n rhoi buddion hael i famau a thad i helpu i fagu plant, ond nid oes gan y mwyafrif ohonom y moethusrwydd hwnnw. Byddwn yn treulio nosweithiau digwsg hyd yn oed ar ddiwrnodau gwaith llawn straen i ofalu am ein plant. Bydd yn rhaid i barau benderfynu sut i rannu'r cyfrifoldeb hwn.

Mae rolau traddodiadol yn dweud bod yn rhaid i'r fam wneud y cyfan, ond mae hynny oherwydd mai dim ond y tad sy'n gweithio i roi bwyd ar y bwrdd. Mae cymdeithas fodern yn llawn merched gyrfa, mae rhai ohonynt hyd yn oed yn cael eu talu'n uwch na'u gwŷr. Mae’n sail achos i achos, felly trafodwch rhyngoch eich hunain yn ystod y cyfnod beichiogrwydd sut i’w drin.

Cyllideb y teulu

Cyllideb y teulu Magu plant yn fenter gostus. Mae ffioedd ysbyty ar archwiliadau, imiwneiddiadau a biliau meddygol eraill yn sylweddol. Mae yna hefyd fwyd / llaeth, diapers, dillad, teganau, addysg, deunyddiau addysgol, dodrefn, a phethau bach eraill y mae'n rhaid i rieni eu darparu ar gyfer eu plentyn cyn iddynt wneud eu doler gyntaf.

Ystyriwch y byddai'n para bron i ddau ddegawd, dylai newid sut mae'r teulu'n trin eu treuliau. Byddai’n dwp ac yn anghyfrifol i gadw nosweithiau pocer ar ddydd Sadwrn neu mewn pyliau o siopa gwerthiant misol os na allwch fforddio prynu llaeth i’ch babi.

Oni bai bod gennych fwy na digon o incwm gwario, bydd angen i lawer o rieni aberthu'r gweithgareddau y maent yn eu mwynhau. Y foment y mae'ch plant yn cael eu cofnodi yn y gofrestrfa deulu, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n diweddaru'ch polisïau Yswiriant ar unwaith, bydd yn costio mwy, ond bydd yn helpu llawer rhag ofn y bydd argyfwng.

Bydd trethi hefyd yn newid, byddai hyn mewn gwirionedd o fudd i chi , siaradwch â'ch cyfrifydd am y didyniadau treth y gallwch eu cael ar ôl cael plentyn.

Y cwmpawd moesol

Rhieni yw canllaw moesol cyntaf y plant.

Mae sut y byddent yn rhyngweithio â'u cyfoedion a chymdeithas, yn gyffredinol, yn cael ei ddylanwadu gan yr hyn y mae eu rhieni yn ei ddysgu iddynt. Beth os yw'r tad yn credu mewn cymhwyso hunanamddiffyniad a'r fam yn hynod heddychwr.

Dylai'r rhieni drafod yr hyn y dylent ei ddysgu i'w plant. Mae'r ddau safbwynt yn ddilys ac wedi'u diogelu'n gyfansoddiadol, ond mae rhoi gwers ar hawliau cyfansoddiadol i blentyn pump oed fel dysgu mochyn i ganu.

Dylai fod gan y teulu fel uned ganllaw moesol cyson i'w roi ar waith i'w plant gyda'r oedolion yn gweithredu fel yr esiampl benodol. Efallai y bydd llawer o blant yn cymryd amser i ddatblygu'r meddwl gwybyddol a beirniadol sydd eu hangen i gael eu hathroniaeth eu hunain, Ond bydd pob plentyn yn deall mwnci-weld, mwnci yn ei wneud.

O ystyried y bydd unrhyw beth y byddai'r rhieni'n ei ddweud neu'n ei wneud yn cael ei efelychu gan eu plant, bydd yn rhaid i lawer o bethau newid. Nid yw'n gymhleth, os nad ydych chi am i'ch plant fod yn geg poti, yna stopiwch regi am unrhyw reswm. Mae cael set wahanol o bersonoliaeth y tu mewn i'r cartref ac un y tu allan yn anoddach nag yr ydych chi'n meddwl.

Mae'n haws datblygu un arferiad a chael ei wneud ag ef.

Mae cam ffurfiannol plant yn mynd yn fwy anoddach

Pan fydd plant yn cyrraedd eu cam ffurfiannol yn natblygiad yr ymennydd, dyna pryd mae pethau'n mynd yn anodd iawn. Gallwch chi esbonio iddynt sut y gall oedolion ysmygu ac yfed cwrw, ond ni allant oherwydd mai dim ond plant ydyn nhw. Byddant yn dweud eu bod yn deall, ond ni fyddant. Byddan nhw'n meddwl eich bod chi'n annheg.

Felly, os ydych chi am i'ch plant ddatblygu math penodol o ymddygiad, byddwch yn bersonoliad o'r ymddygiad hwnnw i'r plant ei ddilyn. Bydd pethau'n newid wrth iddynt aeddfedu ac mae ffocws eu dylanwad yn newid i'w cyfoedion, ond mae blynyddoedd yn eu bywyd pan fydd y cyfan arnoch chi a'ch priod.

Bydd plant yn newid deinameg priodas yn sylweddol.

Mae'r gyllideb, yr amser a'r cyfrifoldebau yn newid a bydd sut rydych chi'n rhyngweithio â'ch gilydd yn dylanwadu ar ddyfodol eich plentyn. Bydd rolau deuol yn swnio'n llethol i ddechrau, ond byddwch chi'n dod i arfer ag ef. Wedi'r cyfan, nid chi yw'r cyntaf, ac nid chi fydd yr olaf i fynd drwyddo.

Mae’r cyfan yn rhan o gylchred bywyd, a’ch tro chi yn unig ydyw.

Ranna ’: