Rhieni sy'n Cam-drin yn Emosiynol - Sut i Adnabod a Iachau rhag y Cam-drin

Rhieni sy

Yn yr Erthygl hon
sut i atgyweirio perthynas sydd wedi torri

Fel plant, ein rhieni yw ein modelau rôl. Rydyn ni'n edrych i fyny atynt ac eisiau bod yn debyg iddyn nhw. Fodd bynnag, nid yw pawb yn cael eu magu mewn cartref cwbl weithredol.Mae rhai yn cael eu codi gan rieni sengl, rhai yn cael eu codi gan rieni gor-ddiffygiol, a rhai yn cael eu codi gan rieni sy'n cam-drin yn emosiynol.

Wrth dyfu i fyny, mae'n anodd deall a gawsoch fagwraeth arferol neu ymosodol. Dim ond pan fydd plentyn yn tyfu i fyny ac yn cyrraedd ei arddegau, mae'r arwyddion o fagwraeth ymosodol yn dechrau dangos. Serch hynny, mae hi bob amser yn well gwybod a oeddech chi'n cael plentyndod trafferthus. Gadewch inni ddeall arwyddion rhieni sy'n cam-drin yn emosiynol.Arwyddion o gam-drin emosiynol gan rieni

1. sarhau ailadroddus

Nid oes unrhyw un yn berffaith. Fel bodau dynol, mae yna ddiwrnodau pan rydyn ni i gyd yn hapus a dyddiau pan nad ydyn ni mewn hwyliau da. Nid yw bod yn rhiant yn swydd hawdd. Rhaid i'r rhiant gadw'n dawel a sicrhau nad ydyn nhw'n anghwrtais nac yn anodd i'w plant.

Fodd bynnag, pan fydd rhieni'n cam-drin eu plant yn emosiynol, maent yn sarhau ac yn eu rhoi i lawr bob tro. Gallai fod llawer o resymau dros wneud hyn, er enghraifft, i'w gwneud yn anodd.Fodd bynnag, trwy alw eu plentyn yn fud neu'n dwp neu eu rhoi i lawr bob tro maen nhw'n niweidio eu hunan-barch neu'n gwneud iddyn nhw gredu nad ydyn nhw'n dda i ddim.

2. Trin

Mae trin pobl yn un o nodweddion narcissists . Sylwyd bod rhieni’n gwneud hynny gyda’u plant trwy chwarae’r cerdyn ‘Why don’t you love me?’. Ni chynghorir i ddal ati i drin plant yn emosiynol. Mae'n effeithio'n ddwfn arnyn nhw ac maen nhw'n dod yn agored i niwed yn emosiynol.

Wrth iddynt dyfu i fod yn oedolyn, gallant gael eu dominyddu'n hawdd eraill yn emosiynol ac yn raddol gallant golli eu hunan-barch a'u hunan-barch.

Felly, fel oedolyn ifanc, os ydych chi'n meddwl bod eich rhieni'n chwarae cerdyn emosiynol yn eithaf aml, deallwch eu bod yn rhieni sy'n cam-drin yn emosiynol.

Ac fel rhiant, nid yw'n iawn chwarae'r cerdyn hwn, trwy'r amser.

3. Ymddygiad hwyliog -

Nid yw'n bosibl i unrhyw un gynnal un hwyliau llawen trwy gydol y dydd neu'r wythnos. Bydd amser pan fydd rhywun yn teimlo'n isel neu'n hynod egnïol. Fodd bynnag, mae yna bobl sy'n mynd trwy siglenni hwyliau cyson. Mae plant pobl o'r fath yn mynd trwy broblem wahanol, yn gyfan gwbl.

Mae plant rhieni naws yn eithaf ofnus am eu rhieni ac yn aml yn teimlo fel pe baent yn cerdded ar gregyn wyau.

Maen nhw'n nerfus ac yn ofnus o'r hyn a allai ddigwydd nesaf. Mae plant yn troi allan i fod yn bryderus am wneud camgymeriadau. Yn ddiweddarach yn y bywyd, maent yn aml yn datblygu problemau iechyd.

4. Annilysu emosiynau plant

Nid yw rhieni sy’n cam-drin yn emosiynol yn dilysu emosiynau eu plant. Yn eu perthynas, mae cyfnewid emosiynol yn unffordd. Yng ngolwg rhieni sy'n cam-drin yn emosiynol, ni all plant fod yn berchen ar emosiwn. Os ydyn nhw'n ofnus neu'n ofidus neu'n ddig, maen nhw naill ai'n cael eu camddeall neu eu hanwybyddu.

Mae plant rhieni o'r fath yn tyfu i fyny â gwrthdaro â'u hemosiynau eu hunain.

Maent yn tyfu i fyny gyda theimlad nad yw eu hemosiynau o bwys ac yn ddiweddarach maent yn methu â datblygu'r ddealltwriaeth i ddelio â'u bywyd emosiynol eu hunain.


vcfr charlottesville

Effeithiau tymor hir cam-drin emosiynol gan rieni

Effeithiau tymor hir cam-drin emosiynol gan rieni

1. Perthynas afiach

Mae'r berthynas anhapus ac anfodlon â'ch rhieni yn adlewyrchu ar berthnasoedd eraill sydd gennych gyda phobl o'ch cwmpas. Mae'r berthynas ddrwg a gawsoch â'ch mam neu dad gwenwynig neu'r ddau, yn cael effaith negyddol arnoch unwaith y byddwch yn oedolyn.

Rydych chi'n ei chael hi'n anodd cael perthnasoedd iach a chyson â phobl o'ch cwmpas. Mae hyn yn digwydd os yw'r ymddiriedolaeth yn cael ei hysgwyd.

2. Hunan-barch isel

Dyma un o arwyddion amlwg plant a oedd â rhieni ymosodol yn emosiynol. Gan fod rhieni wedi anwybyddu emosiynau eu plant ac wedi eu rhoi i lawr bob amser, mae plant yn dioddef o hunan-barch isel wrth dyfu i fyny. Mae hyn hefyd yn cael ei ystyried yn fygythiad i iechyd meddwl gan fod hunan-barch isel yn arwain at broblemau amrywiol mewn bywyd.

3. Dal emosiynau yn ôl

Yn tyfu o gwmpas rhieni sy'n cam-drin yn emosiynol mae plant yn aml yn tueddu i ddal yn ôl at eu hemosiynau. Maen nhw'n heneiddio gan feddwl nad yw eu hemosiynau o bwys i'r person arall ac maen nhw'n ei atal. Nid yw hyn yn ddelfrydol i unrhyw fod dynol ddal yn ôl ar ei emosiynau.

4. Ceisio sylw

Pan nad yw plant yn cael y sylw sydd ei angen arnyn nhw wrth dyfu i fyny, maen nhw'n ei geisio pan maen nhw'n oedolyn. Dyna pam, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i rai pobl sy'n ceisio ceiswyr sylw caled ac yn mynd i unrhyw raddau i'w gael.

Mae angen dilysiad, hoffter a chariad y bobl o'u cwmpas. Nid yw'r ymddygiad hwn yn cael ei groesawu yn y gymdeithas, ond mae'n ganlyniad magwraeth aflonydd.

Iachau rhag cam-drin emosiynol gan rieni

'' Allwch chi siwio'ch rhieni am gam-drin emosiynol ? ’

Gallai hyn ddod fel cwestiwn arferol ar ôl mynd trwy'r erthygl; fodd bynnag, nid dyma’r ateb drwy’r amser. Mae'n bwysig eich bod chi'n gwella ohono. Rhestrir rhai atebion.

  1. Derbyn a symud ymlaen - Dyma'r cam cyntaf i adferiad. Derbyniwch yr hyn sydd wedi digwydd, claddwch y gorffennol a symud ymlaen. Nid dial neu fynd yn ôl at eich rhieni sy'n cam-drin yn emosiynol yw'r ateb.
  2. Derbyn eich rôl - Credwch neu beidio, roeddech chi'n rhan ohoni. Rydych chi'n gadael i'r cam-drin ddigwydd ac ni wnaethoch unrhyw beth i'w atal. Felly, aseswch y sefyllfa, derbyniwch y rôl a symud ymlaen.
  3. Peidiwch ag ailadrodd - Ers i chi gael eich magu mewn amgylchedd ymosodol, gallwch ei ailadrodd trwy ddenu pobl wenwynig debyg yn eich bywyd. Mae'n bwysig eich bod chi'n talu sylw arbennig iddo. Cadwch olwg gyda phwy rydych chi'n rhyngweithio ac osgoi dod i gysylltiad â phobl sydd â nodweddion o'ch rhieni.
  4. Gwyliwch eich ymddygiad - Efallai nad ydych chi'n sylweddoli ond efallai eich bod chi wedi troi'n wenwynig hefyd. Felly, mae'n bwysig eich bod chi'n gwylio'ch ymddygiad ac yn osgoi bod yn wenwynig i bobl o'ch cwmpas. Bydd yn niweidio'r berthynas sydd gennych â phobl o'ch cwmpas. Byddwch yn ofalus o hyn.

Nid yw'n amhosibl gwella o blentyndod sy'n cam-drin yn emosiynol. Mae angen i chi gydnabod iddo ddigwydd, maddau i'ch rhieni a symud ymlaen. Rhaid i chi sicrhau na fyddwch yn dilyn traciau eich rhieni pan ddewch yn rhiant.